Mensahe sa ika-42 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
Disyembre 24, 2010

Mahal na mga kasama, mga kaibigan at mga panauhin sa pagdiriwang ng ika-42 na Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas,

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati sa inyong lahat! Kami sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel ay taas-kamaong bumabati sa liderato at mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas at nakikiisa sa inyong pagdiriwang ng ika-42 na Anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Kasama ninyong lahat, ginugunita namin ang mga martir at bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa rebolusynaryong kilusan at sambayanan. Ang buhay na kanilang inialay ay nagbibigay lakas sa pagsulong ng ating rebolusyonaryong pakikibaka.
Binabati namin kayo, mga kasama, sa maraming mga tagumpay na inyong nakamit -- mga tagumpay sa rebolusyong agraryo, sa pagtatayo at pagpapalakas ng iba't ibang organisasyon ng sambayanan, pagtatatag at pagpapalakas ng mga organo ng lakas pampulutika, sa pagbibigay ng rebolusyonaryong edukasyon at pagpapatupad ng programa sa literasiya. Binabati rin namin kayo sa mga tagumpay sa gawaing medikal, kultural at self-defense.

Kinikilala rin namin ang inyong mga tagumpay sa pagbibigay ng makataong pagtrato sa mga bilanggo ng digma o Prisoners of War (POW) ayon sa mga patakaran ng Demokratikong Pamahalaan ng Bayan, Mga Tuntunin ng Bagong Hukbong Bayan, at ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Ang mga mahahalagang tagumpay na ito, kasama na ang pagsasagawa ng ligtas at maayos na pagpapalaya sa mga bilanggo ng digma ay dagdag na pagpapatunay na ang ating rebolusyonaryong kilusan ay mahigpit na sumusunod sa mga patakaran at prinsipyo ng Karapatang Pantao at International Humanitarian Law.

Sa pagsagawa ng usaping pangkapayapaan, kinakailangan namin ang inyong mga mungkahi upang maihapag namin ang mga mahigpit na kahilingan ng masa. Gayundin, patuloy naming igigiit ang pagpapalaya sa mga NDFP Consultants, Kasamang Angelina Ipong, Kasamang Maria Luisa Pucray, iba pang mga NDFP Consultants at mga bilanggong pulitikal.

Batay sa karanasan, nakatitiyak kami na ang inyong pagdiriwang at ang mga pagdiriwang sa iba't ibang lugar ng ating bansa ay magiging matagumpay at higit pang magbibigay ng inspirasyon at lakas sa ating lahat upang ating isulong sa mas mataas na antas ang ating rebolusyongaryong pakikibaka sa mga susunod na mga taon.


Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang ating mga Martir at Bayani!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!