CPP laughs off AFP claims of "liberated" provinces

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 31, 2011


The Communist Party of the Philippines (CPP) today dismissed as "annual year-end empty bragging" pronouncements made a few days ago by the Armed Forces of the Philippines (AFP) that they have succeeded in "liberating" 23 provinces of New People's Army (NPA).

"The AFP has been known to make such claims, only to be slapped in the face after a few days by NPA offensives," said the CPP.

Aquino is setting stage for Arroyo's pardon "on the cheap"--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 29, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today slammed Benigno Aquino "for setting the stage for an Arroyo pardon on the cheap."

While asserting that "it is too early" to discuss the pardon of Gloria Macapagal-Arroyo, Aquino pointed out that she should, first of all, "express remorse". This most recent statement by Aquino is an apparent downgear-shift to slow down the factional strife among the rival camps of the ruling classes.

Aquino regime must be held accountable for criminal neglect over failure to heed flood warnings--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 28, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the Filipino people should hold the Aquino regime responsible for criminal neglect over its failure to heed warnings as early as last year by several sectors that Cagayan de Oro was bound to suffer Ondoy-like floods. Such negligence resulted in the Aquino regime’s failure to put into place necessary preparations to prevent the loss of close to two thousand lives.

Cagayan-Iligan Disaster: Dire Warning for Xstrata-SMI

Ka EFREN
NDF-FarSouth Mindanao Region
28 December 2011

The recent environmental disaster in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, which took the lives of more than a thousand people and rendered tens of thousands homeless, carries a most important and urgent message for all of us: Logging and large scale mining is dangerous and destructive. It will bring landslides and floods and kill a lot of people and destroy their livelihood.

RPA-ABB funds are like bombs dropped by the US-Aquino Regime against the people of Negros

Ka Frank Fernandez
NDF-Negros Spokesperson
December 28, 2011

2012 is a year for the consolidation of the US-Aquino regime nationwide. The P31 million alloted by Aquino (P-Noy) for the RPA mean the escalation of abuses by this mercenary armed group against the people of Negros. Murders, robbery, illegal drugs will worsen as the RPA-ABB attacks the peasants, farm workers and other exploited sectors fighting for social change.

Despite GPH ceasefire declaration, military operations continue in the mining areas of XStrata-SMI

Ka EFREN
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT FarSouth Mindanao Region
27 December 2011

Contrary to the GPH pronouncement of a ceasefire from December 16 – January 2, government troops of the 27th IB, CAFGUs and the Task Force Kitaco continue to mount a relentless military operation in the municipalities of Tampakan, South Cotabato, Columbio, Sultan Kudarat and in Kiblawan, Davao del Sur. These are the mining areas of the multinational giant Xstrata-SMI which will soon operate a gold and copper open pit mine in the quadriboundaries of FarSouth Mindanao.

Pahalipay gikan sa NDFP-NEMR sa lampos nga pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP ug pagsimpatiya niini sa mga biktima sa kalamidad

Pamahayag atol sa ika-43 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas
Pahalipay gikan sa NDFP-NEMR sa lampos nga pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP ug pagsimpatiya niini sa mga biktima sa kalamidad

Ka Maria Malaya
NDF-NEMR
Disyembre 26, 2011

Mga pahalipay sa tanan mga yunit sa BHB, komite sa teritoryo, mga organisasyong masa sa malamposon nga paglunsad og mga kulturanhong programa isip pagsaulog sa Ika-43 nga anibersaryo sa pagkatukod-balik sa Partido Komunista sa Pilipinas-MLM. Namatikdan nga walay dayag, daku nga kulturanhong programa sa NEMR karong tuiga. Ang tanan yunit sa BHB ug mga komite sa teritoryo nagsaulog pinaagi sa sekreto ug simpleng programa uban sa pipila ka piniling bisita.

Iabante ang mga Tagumpay ng Demokratikong Rebolusyon sa mas Mataas na Antas! Pagbati sa Ika-43 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Veronica Makabayan
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Timog Katagalugan
Disyembre 26, 2011

Pinakamataas na pulang pagpupugay sa Partido Komunista ng Pilipinas (MLM)!

Labis na karangalan at pagpupugay ang ipinahahatid ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa Timog Katagalugan sa ika-43 taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas - Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa apatnapu't tatlong taong singkad, ipinamalas ng Partido ang wagas at buong katatagang pamumuno sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan. Kinikilala ang PKP-MLM bilang isa sa pinakamatandang Partido Komunista sa buong mundo na patuloy na nagpupunyagi sa liko at ikot ng kasaysayan upang sa wakas ay palayain ang lahat ng mamamayang api sa kamay ng imperyalismo, katutubong pyudalismo at burukrata kapitalismo nang sa gayon ay magkaroon ng katotohanan ang mithi ng pagpawi sa pagsasamantala at pang-aapi.

Papigsaen ti Rebolusyonaryo nga Intar, Pairtengen ti Pannakigubat a Gerilya, ken Dumur-as iti Nangatngato a Tukad ti Gubat ti Umili!

Pablaak ti Komiteng Tagapagpaganap ti Rehiyon Ilocos-Cordillera
Iti Maika-43 Anibersaryo ti Partido Komunista ti Pilipinas
26 Disyembre 2011


Download PDF
Napnuan ragsak a padpadayawan ti sibubukel a rebolusyonaryo nga intar ken dagiti gagayyem ti rebolusyon a Pilipino iti rehiyon Ilocos-Cordillera ti panangrambak iti maika-43 anibersaryo ti pannakaibangon-manen ti Partido Komunista ti Pilipinas itatta nga aldaw. Tantan-awan tayo ti baro nga addang paabante dagiti rebolusyonaryo a balligi kadagiti sumaruno a tawtawen.

Iti napalabas a maysa ket kagudua a tawen, napapateg a balligi ken panagdur-as ti nagunodan ti nailian-demokratiko a rebolusyon (NDR) iti agtultuloy ken nabara a gil-ayab ti gubat ti umili ken dagiti dangadang a masa a nagbuisan ti biag, dara, ken ling-et dagiti kakadua ken masa iti panangsango iti rehimen nga US-Aquino2. Isu ti simmukat a kangrunaan a mangibagbagi kadagiti agarari a dasig ken kangrunaan nga aso-aso ti imperyalismo nga US iti pagilian. Kangatuan a pammadayaw ti ipaay tayo kadagiti bannuar ti rebolusyon. Padayawan tayo met laeng dagiti sibibiag a bannuar nga agtultuloy nga agpurpursige tapno iyabante ti Rebolusyon a Pilipino iti laksid ti adu ken nadadagsen a sakripisyo.

Palakasin ang rebolusyonaryong hanay, Paigtingin ang Pakikidigmang Gerilya, at sumulong sa mas mataas na antas ng Digmang Bayan!

Pahayag ng Komiteng Tagapagpaganap ng Rehiyong Ilokos-Kordilyera
sa ika-43rd Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2011


Download PDF
Lipos ng kagalakang ipinagbubunyi ang pagdiriwang ng ika-43 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas ngayong araw, ng buong rebolusyonaryong hanay at mga kaibigan ng rebolusyong Pilipino sa rehiyong Ilokos-Kordilyera. Tinatanaw natin ang panibagong hakbang pasulong ng rebolusyonaryong mga tagumpay sa susunod na mga taon.

CPP slams Aquino ceasefire violations

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 26, 2011

Citing initial reports from the New People's Army (NPA), the Communist Party of the Philippines (CPP) today slammed the Aquino regime for violating its own ceasefire declaration as its armed forces continue to wage its Oplan Bayanihan war of suppression against the people.

Solidarity Message of Japan Communist League for the 43rd anniversary of the CPP

Jun Sugiyama
International Secretary
Japan Communist League (JCL)

Dear comrades,

We 'd like you to forward the message below to the comrades of CPP.
We feel honored to send a message to the 43rd anniversary of the CPP.
Thank you in advance.

With comradely greetings,

Jun Sugiyama
International Secretary
Japan Communist League (JCL)


To: The Central Committee of the Communist Party of the Philippines

Dear comrades,

We, the Central Committee of Japan Communist League (JCL) would like to extend our revolutionary congratulations to all the comrades of the Communist Party of the Philippines (CPP) on the occasion of the 43rd anniversary of the reestablishment of CPP.

Revolutionary Tribute to Atty. William “Billy” Claver

Simon Naogsan (Ka Filiw)
Cordillera People's Democratic Front
December 24, 2011

The Cordillera People’s Democratic Front expresses its deepest condolences to the family, friends, colleagues and kakailians of the late Atty. William “Billy” Claver who passed away last December 15.

An Igorot lawyer worthy of emulation, the courage and heroism of Atty. Claver was fully tested during the darkest years of martial law. He stood up together with a handful of fellow human rights lawyers then, alongside the oppressed people in opposing the US-Marcos dictatorship. As a civil libertarian, Claver took the path less taken and fraught with dangers where others dared not tread, taking up the cudgels of the victims of martial law.

Ibayong palakasin ang Partido at isulong ang digmang bayan

Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 26, 2011
I-download ang PDF

Walang hanggang kagalakang ipinagdiriwang natin ngayong araw ang ika-43 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at lahat ng mga napagtagumpayan natin mula noon sa demokraratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino laban sa imperyalismong US at lokal na mga nagsasamantalang uring malalaking komprador at panginoong maylupa.

Nagbibigay-pugay at parangal tayo sa lahat ng kadre at kasapi ng Partido at sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa at buong sambayanan para sa lahat ng pagpupunyagi at sakripisyo nila sa pagkakamit ng mga tagumpay ng rebolusyon. Maalab nating purihin at pamarisan ang ating mga rebolusyonaryong martir at katangi-tanging mga bayani.

Labanan ti Panangdadael ti Manangallilaw nga Oplan Bayanihan iti Nainsigudan nga Istruktura a Sosyo-Politikal!

DANGADANG
Nobyembre-Disyembre 2011


Download PDF
Sipud pay idi, us-usaren ti reaksyonaryo a gobyerno ken militar dagiti tradisyunal a kaugalian ken istruktura wenno ti maaw-awagan a Nainsigudan nga Istruktura a Sosyo-Politikal (NISP) nga agraraira iti Kordilyera ken sumagmamano a paset iti Ilocos. Daytoy ket narugit a taktika iti pananggudua-gudua ken panagari tapno maitultuloy ti nailian a panangidadanes iti umili a nailian a minorya (NM).

Idi panawen pay laeng ti diktadura nga US-Marcos, naidisenyo ti napinget a panagrekrut kadagiti NM tapno agkameng iti Presidential Guard Battalion (PGB), espesyal a yunit a guardia ti Malacañang. Maysa a Coy nga organic unit ti PGB a bukbuklen ti puro nga Igorot ti naideploy kadagiti lugar a saklaw ti Cellophil Resources Corporation, nalawa a logging concession ni Herminio Disini, maysa kadagiti nasinged a kroni ni Marcos. Ti Presidential Assistant for National Minorities (PANAMIN) ti instrumento a nausar iti panangarmas kadagiti sumagmamano a tribu tapno marubroban ti tribal war. Binukel pay ti PANAMIN ti Kalinga Special Development Region (KSDR) tapno lapdan ti pumigpigsa a panagsupyat dagiti umili iti Chico River Dam Project ken dadaelen dagiti sigud nga urnos dagiti agkakabangibang a tribu.

Further strengthen the Party to advance the people's war

Central Committee
Communist Party of the Philippines
December 26, 2011
Download PDF

We celebrate today with boundless happiness the 43rd anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines (CPP) under the guidance of Marxism-Leninism-Maoism and all the victories that we have won since then in the Filipino people's democratic revolution against US imperialism and the local exploiting classes of big compradors and landlords.

We salute and honor all Party cadres and members, all the revolutionary forces and the entire people for all their efforts and sacrifices in bringing about victories in the revolution. Let us fervently extol and emulate our revolutionary martyrs and outstanding heroes.

Since last year, we have seen significant achievements in our ideological, political and organizational work. We have scored major successes in fulfilling the political requirements for realizing the plan to advance from strategic defensive to strategic stalemate. We have strengthened the political foundation for intensifying the people's war.

Pahayag ng RCTU-ST sa ika-43 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Revolutionary Council of Trade Unions (Southern Tagalog)
24 Disyembre 2011

Kataas-taasang pagpupugay ang ipinapaabot ng rebolusyonaryong kilusang manggagawa sa ilalim ng Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST) sa pagdiriwang ng ika-43 taong anibersaryo ng taliba ng proletaryado -- ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

503rd Brigade ends 2011 violating their SOMO and committing more human rights violations

Saulo Lumadao Front, NPA South-Central Abra
Agustin Begnalen Command
24 December 2011

The Agustin Begnalen Command-Saulo Lumadao Front condemns the violations of the 503rd brigade in Abra of the GPH and AFP’s declaration of Suspension of Offensive Military Operation (SOMO) from December 16 to January 2, 2012.

As early as November, the 503rd brigade conducted combat operations in the municipality of Sallapadan, Bucloc, and Daguioman. More than three companies of the 41st IB and the 50th IB are scattered in the barrios of BuDaBoSa and Licuan-Baay where the troops are encamped inside the barrios despite protests of the residents.

Pahayag ng Komiteng Rehiyon ng Cagayan Valley sa ika-43 na anibersaryo ng PKP

December 26, 2011

Ipinagmamalaki ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mabungang taon ng 2011. Kasama ang rehiyon sa kilusan sa buong bansa sa pagsulong sa pagkakamit ng mga rekisito hanggang sa pag-abot sa estratehikong patas ng digmang bayan.

Tularan si Ka Efi, Tumangan ng Armas at Ipagwagi ang Digmang Bayan

Parangal kay Kasamang Daniel Imperial, manggagawang pangkultura, kadre ng Partido Komunista at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan:
Tularan si Ka Efi, Tumangan ng Armas at Ipagwagi ang Digmang Bayan

Partido Komunista ng Pilipinas Hilagang-Silangang Luzon
November 2, 2011

Nagdadalamhati ang buong rebolusyonaryong puwersa sa Cagayan Valley sa pagpanaw ni Kasamang Daniel "Ka Efi" Imperial at tatlo pang kasama na nagbuwis ng buhay sa isang labanan sa Barangay San Miguel, Baggao, Cagayan noong madaling araw ng Oktubre 27, 2011. Nakapugay ang ating mga sandata at nakataas ang ating mga kamao para kay Ka Efi—mahusay na kabataang kadre ng Partido Komunista, mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, mahal na kaibigan at kapanalig ng mga masang magsasaka.

Oplan Bayanihan: NASASAM-IT A SARITA, NARUNGSOT A GERA

Baringkuas
July-September, 2011


Download PDF
Nasurok pay laeng a makatawen, nalawag a ti Oplan Bayanihan (OPB) ket oplan a pagdaksan ti umili iti Cagayan Valley.

Nairussuat sipud nagtugaw ti apo’t daga a Presidente Aquino, panggep ti OPB a gibusan ti rebolusyonaryo a panaglaban ti umili babaen iti narungsot a gera ken nasasam-it a sarita. Katinnulong na kadaytoy a panggep ti amin nga ahensya ti gobyerno. Itultuloy ti OPB dagiti panagranggas ti immuna nga Oplan Bantay Laya ti rehimen nga Arroyo. Ngem tuso nga arpawan na daytoy ti panaginkukuna a respetaren da ti karbengan tao babaen kadagiti ipatakder nga ubbaw nga organisasyon, bayat nga awan-sarday ti pananglikmut dagiti operasyon a kombat kadagiti baryo ken il-ili.

Kompanya ng logging, pinarusahan ng NPA

Delio Baladon
Benito Tesorio Command, NPA Cagayan Valley
December 7, 2011

Dahil sa paglabag sa mga patakaran ng rebolusyonaryong gobyerno na nagbabawal sa walang-habas na pagsira ng kalikasan at pangaagaw ng lupa mula sa mga magsasaka, pinarusahan ng Benito Tesorio Command-NPA ang dambuhalang logging company na Monte Alto Timber Resources Corporation (MATRC).

About the New People'S Army and THPAL-Sumitomo

Interview with Prof. Jose Maria Sison
Chief Political Consultant,
NDFP Panel in Peace Negotiations with GPH

By Kenji Matsuura
Reporter, Daily Manila Shimbun
December 23, 2011

This is the Daily Manila Shimbun, Japanese newspaper. My name is Kenji Matsuura, Japanese reporter. I would like to ask you about the NPA and THPAL-Sumitomo in Surigao del Norte.

I went to Claver Surigao del Norte from October 4 to 6 and I saw the destroyed environment and low-wage workers in that place. The wages of mining workers I interviewed were about P250 a day. The residents told me that they could not send their children to school because of poverty.

ILPS expresses sympathy for flood victims in the Philippines and praises the work of retrieval, relief and rehabilation

Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
December 22, 2011

We, the International League of Peoples' Struggle, express most heartfelt sympathy to the great number of flood victims in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, and the provinces of Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Norte. Lanao del Sur , Bukidnon and part of Caraga in Mindanao, Philippines.

NDFP conveys heartfelt condolences to families of floor victims, exposes roots of tragedy

LUIS G. JALANDONI
Member, NDFP National Executive Committee
23 December 2011

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its most heartfelt condolences to the families and relatives of all those who lost their dear ones in the massive and devastating floods last week. We are at a loss to express in words the deep sorrow we feel at the loss of more than a thousand lives with many still missing. We also wish to express our feelings of unity with all those who have lost their homes and all their belongings, have been displaced and have to endure in cramped evacuation centers without sufficient potable water, food, clothing, toilet facilities, and other necessities.

Ibuylo ang rebolusyonaryo nga paghimakas pakadto sa mas mataas nga halintang sang inaway banwa.

Concha Araneta
PKP-Panay
December 23, 2011

Pahayag sa ika-43 nga Anibersaryo sang PKP

Sa ika-43 nga kaadlawan sang Partido Komunista sang Pilipinas, nagapanginbulahan ang pangrehiyon nga organisasyon sang Partido sa Panay sa tanan nga mga kadre kag katapu sang Partido, sa mga pulang kumander kag pulang hangaway sang NPA, kag sa rebolusyonaryong masa nga hugot nga naghiliusa kag bug-os sa tagipusuon nga nagpursiger sa pagsulong sang rebolusyonaryong paghimakas.

No genuine ceasefire in Aquino’s truce; no genuine peace offering in Sara's surrender call

Rigoberto F.Sanchez
Merardo Arce Command, NPA Southern Mindanao Regional Operations Command
December 23, 2011

Peace cannot be anywhere nearer in the minds of the US-Aquino regime when it announced a ceasefire this year. Peace is also not anywhere close to the mind of GPH Davao City Mayor Sara Duterte who tried to defend her earlier surrender calls to Ka Parago and Ka Oda of the New People’s Army as conciliatory and peacemaking. Stung when her surrender overture was called stupid, she rose to defence by calling the NPA’s response as rabid and vile, and then she went as far as to muddle peace by, again, portraying the NPA as peace haters.

Use CPP anniversary to mobilize resources for rehabilitation efforts in Mindanao--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 23, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on all revolutionary forces to mark the upcoming 43rd anniversary of the CPP by mobilizing resources to help in the rehabilitation efforts in Mindanao areas devastated recently by the floodings.

"The CPP calls on all Party committees and branches, all units of the New People's Army (NPA) and revolutionary mass organizations to use the activities to mark the CPP anniversary to seek donations and contributions and channel these to the relief and rehabilitation efforts being carried out by the local revolutionary forces and other legitimate people's organizations," said the CPP.

Take advantage of the conflicts within the ruling classes

Editorial
Ang Bayan
December 21, 2011

The ruling system is currently being shaken by a political crisis wrought by a series of attacks and counter-attacks launched againt each other by rival reactionary cliques. The people and the revolutionary forces must take advantage of such disarray.

The latest maneuverings concern the impeachment of Supreme Court Chief Justice Renato Corona by allies of Benigno Aquino III in Congress. Corona is a lackey of Gloria Arroyo who she appointed as Supreme Court chief justice just days before the end of her term as president. This was to ensure that she would have a defender within the highest court should she be prosecuted for her grave crimes against the people.

The people must join hands in the retrieval, relief and rehabilitation of the victims of typhoon Sendong!

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
22 December 2011

The enormity of the damage to lives and property in Northern Mindanao as seen in the aftermath of tropical storm Sendong is a clear call for the people to take immediate and decisive action, especially in undertaking retrieval, relief and rehabilitation operations.

The death toll stands at over a thousand and is still rising, hundreds remain missing, thousands, especially those in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, and in the provinces of Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao and part of Caraga, are displaced. The devastation wreaked upon property, infrastructure, and agriculture is estimated to reach billions of pesos. Aside from experiencing heavy shortage in safe shelter, food, and potable water, the psychological trauma and emotional stress afflicting the survivors of one of the worst disasters ever to hit Mindanao are becoming prevalent.

NDF-NCMR sympathizes with flood victims

Ka Cesar Renerio
NDF-North Central Mindanao
December 20, 2011

Several hundred people in Cagayan de Oro, Iligan City and a number of towns in Misamis Oriental and Bukidnon would have been looking forward to the traditional Christmas celebrations. Sadly, hundreds of families would instead be gathering for funerals these following days. Worse, others would spend their Christmas still looking for missing family members and loved ones in the aftermath of the worst natural disaster to hit the region in several years.

CPP-NCMR declares local suspension of NPA tactical offensives

Ka Norsen Mangubat
CPP-North Central Mindanao
December 19, 2011

The Communist Party of the Philippines-North Central Mindanao (CPP-NCMR) expresses sympathy for the families and loved ones of the victims of tropical storm Sendong, which hit the region December 16, 2011.

Grief and sympathy to the victims of Sendong

Ka Norsen Mangubat
CPP-North Central Mindanao
December 19, 2011

Once again, the Communist Party of the Philippines-North Central Mindanao (CPP-NCMR) expresses grief and sympathy to the more than 45,000 families in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, and the provinces of Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur and Bukidnon, who were affected by the flashfloods brought about by the tropical storm Sendong, and who, for the moment are still recovering from the staggering damage wrought by the tragedy.

Maghiusa alang sa rebolusyonaryong pagbag-o ilalom sa Partido Komunista Sa Pilipinas!

Kabataang Makabayan
Southern Mindanao Region
December 22, 2011

Mensahe sa Kabataang Makabayan Southern Mindanao sa ika-43 nga Anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas

Ginatimbaya sa Kabataang Makabayan (KM) sa Habagatang Mindanao ang tanang rebolusyonaryong pwersa sa tibuok nasud hilabina ang tanang miyembro sa KM gikan sa sektor sa estudyante ug kabatan-onan, mag-uumang kabatan-onan, mamumuong kabatan-onan, ug satibuok katawhang nilupigan.

Labaw pang ginasaludohan sa KM ang tanang miyembro s aPartido nga naggikan sa han-ay sa KM nga wala’y kahadlok ug tibuok kasing-kasing nga migampan sa mga tahas sa Partido prinsipal sa han-ay sa mga mag-uuma pinaagi sa pagsampa sa Bagong Hukbong Bayan.

Greedy multinational corporations and the local ruling class are accountable for the recent calamity in Mindanao

Ka Oris
NDFP-Mindanao
20 December 2011

The NDFP-Mindanao is one with the people in grieving for the tragic demise of hundreds in the wake of tropical storm Sendong, and sympathizes with all the bereaved who now suffer this great loss. Even as multitudes face a bleak Yuletide season, we also stand side by side with the people in raising the strongest condemnation against the “man-made causes” – decades of unrestrained mining, logging, multinational agribusiness plantations and other environmentally–destructive big business operations.

Editoryal: Samantalahin ang alitan sa hanay ng mga naghaharing uri

Ang Bayan Articles
December 21, 2011

Download PDF here

Niyayanig ngayon ng pampulitikang krisis ang naghaharing sistema dulot ng sunud-sunod na bira at kontra-bira ng mga reaksyunaryong pangkatin. Dapat samantalahin ng mamamayan at rebolusyonaryong kilusan ang kaguluhang ito.

CPP condoles with DPRK over death of Kim Jong Il

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 20, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condoled with the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) over the death of its leader Kim Jong Il, head of the Korean Worker's Party and concurrent commander of the Korean People's Army.

"Kim Jong Il leaves behind a shining tradition of patriotism and anti-imperialism," said the CPP. "In his 17-year rule, he steadfastly stood for the DPRK's national independence in the face of US-led imperialist aggression and diplomatic pressure."

NDFP-Rizal, Supports Ceasefire!

Arman “Arms” Guerrero
NDFP-Rizal
December 21, 2011

The National Democratic Front of the Philippines in Rizal (NDFP-Rizal) and the whole revolutionary movement in Rizal province expresses its full support to the declaration of unilateral ceasefire of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP-MLM) and its Military Commission The ceasefire was issued in solidarity with the Filipino people's traditional celebrations of the Christmas and New Year holidays and to give opportunity to the revolutionary masses to join various activities to mark the CPP's 43rd foundation anniversary on December 26, 2011.

Palparan terror tactics continue under the Aquino regime

Communist Party of the Philippines
December 20, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) and the Filipino people's revolutionary forces welcome the filing of charges against Gen. Jovito Palparan and his cohorts Lt. Col. Felipe Anotado, M/Sgt. Rizal Hilario and S/Sgt. Edgardo in connection with the abduction, illegal detention, torture and disappearance of UP students Karen Empeño and Sherlyn Cadapan.

Declaration of ceasefire

Central Committee
Communist Party of the Philippines (CPP)
19 December 2011

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and its Military Commission hereby issue a ceasefire order to all commands and units of the New People's Army (NPA) and of the people's militia to take effect on

00:00 of 24 December 2011 to 23:59 of 26 December 2011;

and on

00:00 of 31 December 2011 to 23:59 of 2 January 2012.

During the indicated periods, all commands and units of the NPA and the people's militia shall cease and desist from carrying out offensive operations against the armed units and personnel of the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police and paramilitary forces of the Government of the Philippines (GPH).

CPP sympathizes with victims of Mindanao flooding

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 18, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today commiserated with the millions of people in Mindanao island who are suffering from the disastrous aftermath of the rains brought about by tropical storm Sendong.

More than 550 people have been reported killed, most of whom drowned in deep floods in Cagayan de Oro and Iligan cities. More than 20 people also died in Dumaguete City and other towns of Negros oriental. Most of the floods occurred from late Friday night to the early hours of Saturday.
Maria Malaya
NDF - Northeast Mindanao
December 18, 2011

Giplano gyud sa mga gerilyang yunit sa BHB sa Front 30 sa Surigao del Sur ang pag-atake sa usa ka team sa COPD/RSOT sa 36th IBPA sa unang adlaw sa pagdeklara sa ceasefire sa gobernong US-Aquino. Gihimo kini aron sa pagmatuod nga susama sa miaging mga ceasefire dili matinud-anon ang mga tropa sa AFP nga motuman sa ilang kaugalingong ceasefire kay nagpadayon sa mga military operasyon sama sa COPD/RSOT.

On the Impeachment Calls on SC Chief Justice Corona

Ka Simoun Riple
Kabataang Makabayan - Southern Mindanao
December 17, 2011

The recent Supreme Court hullabaloo triggered by the impeachment of its Chief Justice Renato Corona highlights the deep-seated and now intensifying contradictions between two representatives of the ruling class – the Arroyos and the Aquinos – in defending their respective self-interests. One ruling class cries foul over railroading legal processes while the other maintains running after corrupt leaders. However, both of them only want to make sure they maintain their hold to power.

Continuing Oplan Bayanihan operations make Aquino regime's 18-day ceasefire a sham--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 16, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today dismissed the 18-day ceasefire announced yesterday by the Aquino regime as a sham, given "the continuing military operations under the Oplan Bayanihan war of suppression.” Aquino's ceasefire declaration will come to nothing because the Armed Forces of the Philippines (AFP) persists on committing abuses and violating human rights as they conduct their so-called civil-military and intelligence-gathering operations within civilian communities."

NPA harasses soldiers involved in rights violations in Burauen, Leyte

Karlos Manuel
Efren Martires Command, NPA-Eastern Visayas
December 15, 2011

The Efren Martires Command of the New People's Army-Eastern Visayas said today that Red fighters harassed elements of the 78th IB last Dec. 11 between Brgy. Roxas and Brgy. Villa Aurora, Burauen Leyte. "The harassment action launched by the Mt. Amandewin Command is in support of the resistance against militarization by the residents of Brgy. Roxas and other villages," said EMC spokesperson Ka Karlos Manuel. "The people's grievances go to show that the so-called "peace and development" operations under Oplan Bayanihan merely brazenly cover up militarization in the countryside of Leyte. The Red fighters fired on operating troops of the 78th IB at 10:15 a.m. There were no casualties reported on either side, however."

Critical points of analysis on the worsening ruling class rifts under the Aquino regime

Communist Party of the Philippines
December 13, 2011

1. The impeachment of Supreme Court Chief Justice Renato Corona can be considered as an expedient albeit minor course of action towards putting Gloria Macapagal-Arroyo before the bar of justice. Corona is an Arroyo lackey. Foreseeing legal battles, the former president appointed Corona as Chief Justice at the eleventh hour so that she could avail of the powers of the Supreme Court when she needs to.

AFP Special Agent Baldevarona of CHR Negros Occidental replays his song of lies

Ka Juanito Magbanua
Apolinario "Boy" Gatmaitan Command, NPA-Negros Island
December 14, 2011

The latest media reports of the Commission on Human Rights (CHR) Negros Occidental Chief Dante Baldevarona that the NPA tops the list of human rights violations is highly expected from him as an AFP special agent. He even went beyond declaring that the AFP has no violations whatsoever and went on further to conclude that the fascist military now has a high level of human rights consciousness.

ANG BAYAN: Unite the people against the US-Aquino regime's war of suppression

ANG BAYAN
7 December 2011
Download PDF

After only a year and a half in power, the US-Aquino regime leaves behind a "road of righteousness" stained with the blood of victims of human rights violations committed in the course of the war of suppression being waged by the regime against the people. Benigno Aquino III's catchwords of "peace" and "respect for human rights" are not enough to cover up the brutality of his regime's armed minions against the Filipino people.

As soon as he came to power, Aquino gave marching orders to the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to crush the New People's Army in three years. The AFP thus framed Oplan Bayanihan (OPB), a far more brutal war of suppression against the people.

Under OPB, military operations are being launched against villages suspected by the AFP and PNP of being active in the revolutionary movement. The AFP has positioned teams of soldiers in barrio centers to wreak havoc, terrorize and attack people it considers as "enemies of the state." These vicious operations are patterned after those launched by the butcher Gen. Jovito Palparan from 2004-2010.

NDF-EV assails “insurgency-free” charade in Leyte, warns of social volcano waiting to explode

Fr. Santiago "Sanny" Salas
NDF-Eastern Visayas
December 12, 2011

The National Democratic Front-Eastern Visayas said today that Gov. Jericho Petilla and 8th Infantry Division chief Gen. Mario Chan were engaging in a charade in declaring Leyte as “insurgency-free,” and warned that the province was a social volcano waiting to explode. The NDF-EV spokesperson, Fr. Santiago Salas, said that, “Gov. Petilla and Gen. Chan do not make fools of anyone but themselves in declaring Leyte as “insurgency-free” – while laughably nixing at the same time the withdrawal of military troops from the province. Their real intention is to justify the continuing militarization and the barefaced attacks on civilians and their communities under Oplan Bayanihan. Soldiers continue to violate international humanitarian law with impunity, occupying villages on the psywar of “peace and development,” such as in Tacloban City, Carigara, Tunga and other towns. The military also has yet to account for the series of massacres of peasants and other innocent civilians such as the noted scientist Leonard Co and his assistants. If there is any pest the people wish to be free of, it is the military and not the New People's Army.”

Filipino people have no reason to celebrate Int'l Human Rights Day--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 10, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) slammed the Aquino regime for comitting the same human rights violations as its predecessor. "The Aquino regime has denied the Filipino people reason to celebrate International Human Rights Day as the past year and a half has been marked by widespread violations of political and civil rights committed by abusive military, police and paramilitary forces of the US-Aquino regime in the course of waging its Oplan Bayanihan war of suppression."

NDFP-Southern Mindanao to Sara Duterte: Be a statesman

Rubi del Mundo
National Democratic Front of the Philippines - Southern Mindanao
05 December 2011

Sara Duterte's surrender call to Ka Parago, Ka Oda and the Red fighters operating in the Davao City hinterlands is devoid of any statesmanship supposedly expected from an elected official whose government is talking peace with the National Democratic Front of the Philippines. NDFP represents the People's Democratic Government engaged in a civil war against the bankrupt Government of the Republic of the Philippines.

KM condemns police brutality, Salutes the Youth and students for militant action and defiance of state repression

Ma Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
December 8, 2011

On the past two days, the youth led a march and called for a people’s camp out at Mendiola, at the foot of Malacanang Palace only to be dispersed violently by composite forces of the Philippine National Police. Different youth groups called for the march in condemnation of the chronic crisis that day and night strangles the Filipino people. They called for the camp-out to expose and oppose the rotten system with the banner-call “Ibagsak ang Bulok na Sistema. Baguhin ang Lipunan!” (Topple the rottem system, change our society).

Unite the people against the US-Aquino regime's war of suppression

Editorial
Ang Bayan
December 7, 2011

After only a year and a half in power, the US-Aquino regime leaves behind a “road of righteousness” stained with the blood of victims of human rights violations committed in the course of the war of suppression being waged by the regime against the people. Benigno Aquino III's catchwords of “peace” and “respect for human rights” are not enough to cover up the brutality of his regime's armed minions against the Filipino people.

In solidarity with the Campout at Mendiola

Communist Party of the Philippines
December 7, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) expresses solidarity with the thousands of youth and workers currently demonstrating at Plaza Miranda to protest the rotten ruling system and the policies of the US-Aquino regime that have caused the people untold suffering.

Col Lactao is out of tune, worst than the deranged Col Sumagaysay

Frank Fernandez
National Democratic Front (NDF)-Negros Island
December 7, 2011

Col Lactao’s head has bloated when he fantasized his victories against the revolutionary movement led by the CPP-NPA. He accelerated his psy-war propaganda when the warlord-comprador of sheep-vendor of government properties Governor Maranon accompanied him for a duet.

Singgit sa Katawhang Lumad: Bungkagon ang Minahan! (October 2011 issue of Asdang)

Ka Efren
NDF-Far South Mindanao
December 08, 2011div(asdang). "!/publications/asdang/archives/2011/large/201110.png!
Download PDF":/publications/asdang/archives/2011/original/201110.pdf

Dili na bag-o alang sa masang Blaan ang pagbabag ug pagsukol batok sa makagubang kalamboan– “kalamboan” nga naghambin og kamatayon alang sa tribu sama sa dinagkung pagmina sa Xstrata-SMI nga ginapamugos sa kagamhanan nga dawaton sa katawhan. Bisan sa panahon pa sa pagsulod sa Western Mining Corporation (WMC) niadtong 1991, ang masa nagpakita og pagsukol aron dili makasulod o maka-opereyt ang langyaw.

Sa kasamtangan, nag-atubang na usab sila sa labing dakung hagit sa ilang pagtunhay isip lumad – ang Xstrata-SMI nga nagyaka sa kapin kon kulang 99,400 ektarya nga sakop sa upat ka probinsya dinhi sa FarSouth. Dakung bahin o 75% sa kasamtangang proyekto sa Xstrata-SMI mga yutang kabilin nga iya sa katawhang Blaan.

Matud sa SMI, mokabat sa 582 bubong sa mga lumad ang direk- tang maapektohan gikan sa Brgy Kimlawis, Kiblawan ug Brgy Tablu, sakop sa Tampakan. Apan mas daghan pa ang apektado (minilyon ka mga masa), kun magsugod na ang pagmina ug mahitabo ang dili nato gustong mahitabo sama sa mga katalagman.

Karon gisugdan na ang pagpa- layas sa mga lumad. Gidali-dali sa kompanya ang pag-imbentaryo sa mga pananom, balay ug uban pang improvements sa lugar aron human sa binayranay, mapahawa na dayon nila ang mga lumulupyo. Tungod sa kaapurado sa kompanya, hasta pang-bugay sa mga B’laan buot nilang bayran. Gigamit sa kompanya ang 27th IB, Task Force KITACO, 39th IB ug mga paramilitar aron sayon ra ang pag-abog sa mga lumad.

Taliwala sa mga panaad, pan- gilad ug pagpamig-ot sa kompanya ug sa ilang mga sinuhulang militar, nagkakusog ang pagbabag ug pagsukol sa katawhang Pilipino, ilabina kadtong direktang naapektohan. Nagkadaghan ang lig-ong nagabarog ug nanlimbasog aron panalipdan nila ang ilang yuta, tubig, dagat ug kinaiyahan. Usa lang ang ilang singgit: Bungkagon ta ang makadaut nga pagmina sa XSTRATA-SMI!

h3(subtitle). Dinagkung Pagmina sa Xstrata-SMI

Ang Xstrata SMI ang labing dakung pagmina sa Pilipinas sa usa ka langyawng multinasyonal nga nagtinguhang kobkobon ang atong kayutaan aron kuhaon ang copper, bulawan, silver, nickel ug uban pang minerales nga anaa dinhi. Gamit ang langyawng kapital nga nagkantidad og $5.9 bilyon, tumong sa kompanya nga makawkaw ang pinakadakung depositong copper ug bulawan sa tibuok Southeast Asia – natural nga bahandi nga iya sa katawhang Pilipino. Matud pa sa mga eksperto, bisan sulod sa 50 ka tuig, dili pa kayang hutdon ang copper, bulawan ug uban pang minerales nga anaa dinhi sa atong kabukiran. Target sa minahan nga kitaon ang mokabat sa $840 bilyon.

h3(subtitle). Mga Kadaut sa Dinagkung Pagmina

Kun unsa kadaku ang kitaon sa kompanya mao usab kagrabe o labaw pa ang kadaut nga mahitabo kanato ug sa kinaiyahan kun mapasagdan natong mag-opereyt ang Xstrata-SMI. Mabungkag ang kabukiran, makontaminar ang kadagatan ug mawad-ag puluy-anan ug panginabuhian ang pid-an ka libong katawhan sa mga probinsya sa South Cotabato, Davao del Sur, Sultan Kudarat ug Sarangani. Labaw sa tanan, ang open pit mine posibleng mosangpot ngadto sa katalagman sama sa landslide, mga pagbaha, pagkontaminar sa katubigan ug pagkabungkag sa ecosystem o balanse sa kinaiyahan.

Madaut ang 7,000 ektaryang closed canopy forest sa Bololomot nga nagsilbing watershed sa lima ka mayor nga suba nga gisaligan sa irigasyon sa upat ka probinsya. Madaut ang 153 sq km nga watershed sa Davao del Sur ug labing maapektohan ang Mal Catchment kun diin ibutang ang 1,018 ektaryang tailings pond nga may gilad-mon nga 500 meters. Sa Mal catchment anaa Mal River, Abnate River, Sagnit River, Atbol Creek, S’pot River, Siman Creek, Ablol River, Alap River, Talay Creek, Kalo Creek, Futa Eel Creek, S’bangken Creek ang nag-unang tinubdan sa irigasyon sa halapad nga mga basakan sa Kiblawan, Hagonoy, Matanao, ug Magsaysay, Davao del Sur. Kining tanan maapektohan ilabina ang 7,421 mag-uuma nga nagadepende sa irigasyon para sa ilang uma.

Maapektohan usab ang 33,000 ektaryang umahan sa Koronadal Valley ug water formations sa mga munisipyo sa Tampakan, Marbel, Lutayan ug Tantangan tungod maigo sa pagmina ang Marbel Watershed. Maapektohan ang Alip ug Taplan River nga mao ang gisaligan sa halapad nga mga basakan sa Sultan Kudarat ug South Cotabato, ang rice granary sa Mindanao.

h3(subtitle). Ang Xstrata ug si PNoy

Sama ni Gloria Arroyo ug Fidel Ramos, gisunod ni PNoy ang palisiyang pagpakusog sa industriya sa pagmina aron danihon ang mga imperyalistang tigpamuhunan sa paturagas nga pagkuha sa mga minerales nga kabahin sa mahinungdanong patrimonya sa atong nasud. Sukwahi sa iyang “matuwid na daan,” padayon nga gituis ni Aquino ang nahabiling mga probisyon sa konstitusyon kalabot sa atong natural nga bahandi ug pagpanalipod sa kinaiyahan.

Pananglitan, taliwala sa sunod-sunod nga mga trahedya kalambigit sa pagmina sama sa mga landslide sa Comval, Benguet ug mismo sa Pulabato, Tampakan, padayon nga giimplementar ni PNoy ang gikasilagan nga Philippine Mining Act of 1995.

Ang Philippine Mining Act of 1995, nga giaprobahan panahon pa ni Gen. Fidel V. Ramos ug giimplementar sa misunod nga mga administrasyon, maoy labing kongkretong timaan sa pagka-itoy sa panggamhanan sa langyawng monopolyo kapitalista. Sa maong balaod, gihatagan og gahum ang mga langyawng korporasyon nga makapanag-iya og 100% sa minahan, makapagawas sa tanan nilang ganansya, makaangkon og daghan kaayong insentibo sa buhis ug mahatagan og prayoridad sa pag-opereyt. Balaod kini nga nagalapas bisan sa burges-demokratikong konstitusyon sa Pilipinas ug klarong nagahatag og dalan aron yatakan ang patrimonya sa nasud. Apan obligado si Aquino (sama sa kanhing mga papet nga presidente) nga mosunod sa kagustohan sa mga pwersang miplastar kanila nganha sa gahum.

h3(subtitle). Ang Mina ug ang Militar

Sukad pa sa pagsugod sa dinagkung pagmina gikan pa sa WMC hangtud sa Xstrata-SMI, walay paglurang nga mga operasyong-militar ang gipahamtang sa AFP sa dapit; hinungdan sa hilabihang pag-antus nga nasinati sa mga lumulupyo dinhi. Unang biktima mao sila Gurilmin Malid, Rogelio Lagaro, ang lider mag-uuma nga si Renato Pacayde ug, niadtong 2009, ang anti-mining activist nga si Eliezer “Boy” Billianes. Ang pinakaulahi mao ang inilang misyonaryong si Fr. Fausto “Pops” Tentorio nga gipusil-patay didto sa iya mismong kumbento sa Arakan, North Cotabato niadtong Oktubre karong tuiga. Tungod sa ilang pag-barog batok sa dinagkung pagmina ug pakigbisog aron panalipdan ang yuta, kinabuhi ug kinaiyahan, gipamatay sila. Walay bisan usa sa mga kriminal ang nasikop ug napahamtangan og silot hangtud karon.

Ang katawhan nagatoo nga ang kompanya ug mismo ang AFP maoy nagpaluyo niini nga mga krimen. Sukad sa paglingkod ni Gloria Arroyo niadtong 2001 ug hangtud karon sa panahon ni Aquino, walay hunong ang mga extra-judicial killings ngadto sa mga lideres sa katawhan nga hugot nga nagabarog alang sa tinuod nga kalinaw ug kalamboan.

Sa kasamtangan ginahimong pasumangil sa AFP ang programang kontra-insurhensya sa gubyerno aron lutuson ug hadlokon ang mga nagababag ug nagasukol sa kompanya. Ginapahigayon nila ang kaylap ug subsub nga operasyon militar aron hawanon ang dalan alang sa hanoy nga pag-opereyt sa kompanya. Ang mga erya karon sa Xstrata-SMI daw usa ka dakung garrison nga gigwardyahan sa mga regular, paramilitar, ug pribadong armadong pundok nga andam mopatay alang sa usa ka langyawng kawatan nga mao ang Xstrata.

Gawas sa subsub nga operasyon militar, gilunsad sa AFP ang usa ka kampanya sa pagdaot sa mga progresibong pundok, tawong simbahan, rebolusyonaryong kalihokan ug tanang grupo ug indibidwal nga nagasupak sa dinagkung pagmina. Gina-interogeyt ang mga lider sa komunidad ug mga enviromental advocates ug ginapasanginlan silang rebelde o kaabin sa NPA. Ginabawalan ang mga tawo nga mosalmot o magpamyembro sa mga progresibong pundok. Ginagukod ug ginaharas ang si kinsa man nga mailhan nga myembro sa Bayan Muna, Anakpawis ug susamang mga partylist.

h3(subtitle). Organisadong Armadong Pagsukol

Dili ug dili madawat sa nahigmatang katawhan nga pasagdan na lang ang mga langyaw nga maoy mamanag-iya sa atong natural nga bahandi, modaut sa kinabuhi ug panginabuhian sa katawhan ug moguba sa atong kinaiyahan. Nag-una sa han-ay sa nakigbisog mao ang mga lumad, mag-uuma, mangingisda, mamumuo ug uban pang katawhan nga direktang naapektohan sa dinagkung pagmina sa Xstrata-SMI.

Ang mga komunidad sa katawhang Lumad mipakita usab sa ilang pagbabag pinaagi sa sagon-son nga mga pagbarikada sa dalan, pagbutang og mga placards, pagpetisyon ug direktang pakigharong sa Task Force KITACO ug mga pwersa militar ug paramilitar sa AFP nga nanalipod sa kompanya. Apan bisan unsa pang mga legal nga pamaagi sa pagprotesta, wala gyud kini paminawa sa kagamhanan. Unsa pa may laing mahimo nato kun dili ang hiniusang paglunsad og usa ka rebolusyonaryong armadong pagsukol.

Uban sa atong sundalo, ang Bagong Hukbong Bayan, ilunsad nato ang usa ka organisado, kusganon, determinado ug malungtarong armadong pagsukol aron hingpit natong bungkagon ug papahawaon ang Xstrata SMI. Sa paglunsad nato sa hiniusang armadong pagsukol angay natong hinumduman ang mga mosunod nga prinsipyo:

# Hugot nga gigiyahan sa prinsipyo ang atong pagsukol nga nagsubay sa mga lehitimo ug makatarunganong basihan. Dili kini simpleng panimalos o kasuko. Ang pakigbisog batok sa dinagkung pagmina kabahin sa pangkinatibuk-an natong pakigbisog aron usbon ang mapahimuslanon ug madaugdaugong sistema, panalipdan ang atong yutang kabilin ug pakigbisogan ang katungod sa kaugalingong paghukom sa katawhang lumad.
# Ilhon nato ang atong kaaway ug segurohon ang atong target. Ipatuman nato ang hugot nga disiplina ug dili kita magpadala sa emosyon aron dili masipyat sa pag-igo sa tukmang target.
# Gamiton nato ang tanang dagway sa pagsukol ug pagbabag ug ig-on nato ang kaaway sa pinakahuyang niyang bahin. Ang matag lumulupyo usa ka sundalo– sundalo sa masang lumad nga may kaakohan sa pagpanalipod ug pagbarog sa iyang katungod.
# Dili kita magpailad sa mga hulga, disimpormasyon ug uban pang saywar ug pagpamig- ot sa militar ug matam-is nga mga pulong sa kompanya nga nagtinguhang gub-on ang atong panaghiusa ug bungkagon ang atong baruganan nga mosukol
# Nag-una kitang mosalig sa atong kolektibong kusog uban sa mga rebolusyonaryo ug progresibong pundok, ilalom sa paggiya sa Partido ug BHB.

Editoryal: Pagkaisahin ang mamamayan laban sa digmang mapanupil ng rehimeng US-Aquino

Ang Bayan
December 7, 2011

Download PDF here

Duguan na ang "tuwid na daan" ng rehimeng US-Aquino matapos ang isa't kalahating taon lamang nito sa poder. Kabi-kabila ang mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao bunsod ng inilulunsad nitong digma laban sa bayan. Hindi kayang pagtakpan ng bukambibig na "kapayapaan" at "paggalang sa karapatang-tao" ni Benigno Aquino III ang kalupitan ng mga armadong tauhan ng kanyang rehimen laban sa mamamayang Pilipino.

Pakikiisa sa Campout sa Mendiola

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 7, 2011

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa ilanlibong mga kabataan at manggagawang kasalukuyang nagsasagawa ng demonstrasyon sa Plaza Miranda upang ipahayag ang kanilang protesta laban sa kabulukan ng naghaharing sistema at sa mga patakaran ng rehimeng US-Aquino na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino.

NPA punishes military intelligence agent in Eastern Samar

Ka Rubio Manggubat
Sergio Lobina Command, NPA-Eastern Samar
Dec. 6, 2011

The Sergio Lobina Command of the New People's Army in Eastern Samar said today that its special operations group had last Oct. 22 punished Urbano “Pater” Barbo, a military intelligence agent and former councilor of Balangkayan town in the province. “NPA operatives succeeded in punishing Urbano Barbo in a cockpit in Maydolong, Eastern Samar,” said SLC spokesperson Ka Rubio Manggubat. “The NPA confirmed that Barbo was working for the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Thus, he was a legitimate target for offensive action according to the laws of war. The Red fighters also confiscated a .45 caliber pistol from Barbo.”

CPP twits AFP "ceasefire" talk

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 06, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today twitted the Armed Forces of the Philippines (AFP) for announcing that it was considering declaring a holiday ceasefire as reports of the military's year-long record of human rights violations appeared in the media. "This is just a way for the AFP to draw away attention from its dismal human rights record," said the CPP.

Spread the word of revolution in lasting tribute to Ka Roger

Fr. Santiago "Sanny" Salas
NDF - Eatern Visayas
December 5, 2011

The revolutionary forces and masses of Eastern Visayas salute Gregorio “Ka Roger” Rosal, spokesperson of the Communist Party of the Philippines, who passed away on June 22, 2011 at the age of 64. Ka Roger's life of sacrifice and struggle in the service of the people will always be an exemplary model to the revolutionaries who follow him. His professionalism in the task of revolutionary propaganda was based on asserting truth and justice, worthy of emulation not only by comrades who persevere in the task but also by the mass media.

Ka Roger: Bayani ng Sambayanan

Isang Awit para kay Ka Roger

Listen to audio file

To Achieve Genuine and Lasting Peace, Roots of the Armed Conflict Must Be Addressed

Ka Magno Udyaw, Spokesperson
Leonardo Pacsi Command, NPA-Mountain Province
4 December 2011

The Leonardo Pacsi Command of the NPA-Mountain Province denounces the sham consultations and fabricated referendums being conducted by the Provincial Peace and Order Council (PPOC) in the various municipalities of the province. Reports coming from the participants in the last PPOC “dialogue” held in Aguid, Sagada last November 16 indicate that PNP personnel including escorts of Philippine National Police regional director Gen. Benjamin Magalong and personnel from various provincial and municipal line agencies who went along with Gov. Leonard Mayaen were allowed to cast their votes.

Sara's surrender call: a stupidity, reveals her reactionary character

Rigoberto F. Sanchez
Merardo Arce Command, NPA Southern Mindanao
4 December 2011

Power has gone to the head of GPH local mayor Sara Duterte of Davao City who recently issued a stupid call for Ka Parago and Ka Oda of the New People's Army (NPA) to lay down their arms and surrender to the reactionary government. Ridiculously still heady with her international "punching" stature, Sara Duterte has spewed a blatant disinformation and psywar campaign to defend the 69th Infantry Battalion-10th Infantry Division-Eastern Mindanao Command of the Armed Forces of the Philippines (AFP) in connection with an NPA ambush, November 29, in Paradise Embac, Paquibato District, Davao City. Injudicious and revealing her reactionary character, Sara Duterte apparently wants what the military and the past regimes from the time of Marcos up to now have failed to do, for Ka Parago to abandon armed struggle and the revolutionary movement.

Sara's surrender call: a stupidity, reveals her reactionary character

Rigoberto F. Sanchez
Merardo Arce Command, NPA Southern Mindanao
4 December 2011

Power has gone to the head of GPH local mayor Sara Duterte of Davao City who recently issued a stupid call for Ka Parago and Ka Oda of the New People's Army (NPA) to lay down their arms and surrender to the reactionary government. Ridiculously still heady with her international "punching" stature, Sara Duterte has spewed a blatant disinformation and psywar campaign to defend the 69th Infantry Battalion-10th Infantry Division-Eastern Mindanao Command of the Armed Forces of the Philippines (AFP) in connection with an NPA ambush, November 29, in Paradise Embac, Paquibato District, Davao City. Injudicious and revealing her reactionary character, Sara Duterte apparently wants what the military and the past regimes from the time of Marcos up to now have failed to do, for Ka Parago to abandon armed struggle and the revolutionary movement.

GERILYA: Isang bagong lathalain mula sa Rehiyon ng Bikol

CPP Information Bureau
December 2, 2011

HITIK NA HITIK ang mga kanayunan sa mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Kadaupang-palad at katalastasan ng mga magsasaka ang mga Kasama sa araw-araw na paglahok ng pulang hukbo sa buhay at pakikibaka ng mamamayan. Natutunghayan ng mga organisasyong masa ang pana-panahong pagtitipon ng hukbong bayan tuwing may mga pulong pagaaral ang mga magsasaka, o di kaya’y kapag may aktibidad para sa konsolidasyon. Saksi at kabahagi rin ang mga milisyang bayan sa pagtitipon ng mga kasama upang maglunsad ng taktikal na opensiba. Sa tuwina’y hiwa-hiwalay ding tinatanggap ng mga tahanan ang mga iskwad ng platun ng hukbong bayan sa mga araw na relatibong maluwag ang sitwasyon sa sona. At karaniwan na rin ang panapanahong pagpapaalam ng mga Kasama sa masang kumupkop sa kanila upang muli na namang lumipat at makipamuhay sa mga karatig-baryo, o sa ilang pagkakataon, iginigiya ng masa ang kanilang hukbo na kinakailangang lumipat ng ibang erya upang umiwas sa atake ng kaaway.

Mga Pilipino, ipadayon ang rebolusyon ni Bonifacio! (Pahayag sa Ika-47 Anibersaryo sa Kabataang Makabayan)

Kabataang Makabayan (KM)
Southern Mindanao Chapter
November 30, 2011

Karong adlawa, atong ginahinumdum ang adlawng natawhan ni Andres Bonifacio, ang lider sa karaang demokratikong rebolusyon nga mibatok ug mipalagpot sa langyawng gahum sa kolonyalistang Espanyol.

[VIDEO CLIP HERE]; [Photos below]

The fascists will pay for the murder of Indian Communist leader

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
December 1, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns in the strongest terms possible the brutal torture and cowardly murder of Comrade Malloujula Koteswara Rao, popularly known in India as Comrade Kishenji, spokesperson and Politburo Member of the Communist Party of India (Maoist).

Intensify our struggle against the imperialist financial crisis! Advance the people's war towards achieving the strategic stalemate!

Kabataang Makabayan
Lucille Gypsy Zabala Brigade – Metro Manila
December 1, 2011

Kabataang Makabayan-Lucille Gypsy Zabala Brigade is imparting its revolutionary salutation and class solidarity to the 47th founding anniversary of the oldest, widest and the first comprehensive national democratic mass organization of the youth in the country – Kabataang Makabayan.

‘Pangayaw’ as the Lumads’ Legitimate Form of Resistance against Destructive Large Scale Mining

Ka Efren
NDF-Farsouth Mindanao
1 December 2011

“We now have no other recourse but to fight back.”

Thus the lumads of the quadriboundaries have spoken. Spoken with true grit as they disarmed the SMI security guards in Brgy Tablu, Tampakan town South Cotabato on Sunday, November 27.

Ibagsak ang Bulok na sistema, Mapagpasyang mag-ambag sa pagsulong ng demokratikong rebolusyon sa mas mataas na antas

Pahayag para sa Ika-47 na Anibersaryo ng KABATAANG MAKABAYAN

Pambansang Kalihiman
Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 2011

Mapulang pagbati at pagpupugay sa lahat ng kasapi ng Kabataang Makabayan sa makabuluhang pagdiriwang ng ika-47 anibersaryo ng KM sa mga paraalan, mga komunidad sa kanayunan at kalunsuran, sa mga pagawaan at sa lahat ng dako kung saan matatagpuan ang mga balangay ng KM. Inaalala rin natin at iniaalay ang pinakamataas na pagpupugay sa mga martir ng KM na nag-ambag ng panahon, talino at buhay para sa pambansang demokratikong rebolusyon. Hindi natin sila malilimutan.

Lacierda is a hypocrite--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 30, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today blasted Aquino spokesman Edwin Lacierda for being a hypocrite when he denounced the New People’s Army (NPA) for employing explosives directed against armed soldiers “while he turns a blind eye to the fact that the Armed Forces of the Philippines (AFP) has been dropping bombs indiscriminately near civilian communities.”

Subpoenas served to drug pushers

Andrea Guerrero
ARMANDO SUMAYANG, JR. COMMAND, Southwest Negros Guerilla Front, Negros Island
November 27, 2011

The Revolutionary People’s Court of southwest guerrilla Front last November 15, 2011 issued a subpoena against one Mr Rene Lim of Sitio Pasalan, Brgy Caliling, Cauayan, Negros Occidental on a case filed by the people against him on selling dangerous drugs particularly shabu.

Turn grief to fervor & continue Father Pop's legacy of serving the people

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDF - Mindanao
November 26, 2011

On the occasion of the 40th Day of Fr. Fausto Pops Tentorio’s death, the National Democratic Front -Mindanao once again pays its highest tribute to one of the most beloved servants of the masses who was brutally gunned down in his convent in Arakan on October 17. Humbly we salute this brave man and his great legacy of serving the people.

Celebrate legal victory, brace for greater struggles for the free distribution of land (Message to the peasants and farm workers of Hacienda Luisita)

Communist Party of the Philippines
November 25, 2011

Message to the peasants and farm workers of Hacienda Luisita

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the broad masses of peasants and farm workers of Hacienda Luisita in their celebration of the Supreme Court's November 22 decision revoking the stock distribution option (SDO) scheme of Cojuangco-owned Hacienda Luisita Inc. and paving the way for the distribution of HLI's remaining 4,900-hectare plantation. At the same time, the CPP calls on the peasants and farm workers to further strengthen their unity and brace for bigger struggles.

Warning to all who are involved in hold-up activities in Southern Negros

Andrea Guerrero
Armando Sumayang, Jr. Command, NPA-Southwest Negros
November 23, 2011

We congratulate the Barangay Officials, Tanods and the local people of Brgy Bulata and Brgy Inayawan, Cauayan in their bold stand to defend the people against criminal elements responsible for the hold up-robbery in the highway of Cauayan. They are in duty everyday at the Community Police Action Center (COMPAC) at Sityo Tambo, Brgy Inayawan and it Sitio Angkad, Brgy Bulata to ensure the safety of the people against hold uppers.

Months ago a series of hold ups on delivery vans of different businessmen including the delivery vehicle owned by Mayor John Paul Alvarez of Ilog.

NDF-EV warns of 8th ID's escalation of war in wake of Army chief's visit

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
Nob. 23, 2011

The National Democratic Front-Eastern Visayas today warned that the recent visit of new Philippine Army chief Gen. Emmanuel Bautista to the 8th Infantry Division is in preparation for the escalation of war. "The Aquino government appears hell-bent on pursuing all-out war in light of its refusal to resume peace talks with the National Democratic Front of the Philippines," said Fr. Santiago Salas, NDF-EV spokesperson. "Thus, the new Army chief's inspection of the 8th ID emphasizes that Eastern Visayas is one of the priority regions targeted by the Oplan Bayanihan of the Armed Forces of the Philippines. Moreover, in lieu of peace talks, the Aquino regime is amassing weapons to unleash total war on the people. In the midst of economic crisis, it will be spending P10 billion to upgrade the AFP, aside from continuing to receive US military aid and its announced intentions to acquire weapons from South Korea.

Advance agrarian revolution in Hacienda Luisita

Andres Agtalon
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (NDFP)
November 23, 2011

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), an allied revolutionary peasant organization of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), today called on all farm workers of Hacienda Luisita to further advance agrarian revolution in the vast estate owned by, President Aquino’s family, the Cojuangco-Aquino clan in the province of Tarlac.

Remarks on the arrest and detention of Gloria Macapagal-Arroyo

Communist Party of the Philippines
November 23, 2011

1. It took the Aquino regime exactly 505 days to file criminal charges and effect the arrest and detention of former Philippine president Gloria Macapagal-Arroyo. In comparison, it took the former Arroyo regime eighty-five days to charge and incarcerate former President Joseph Estrada. While pleased with the filing of charges, the Filipino people cannot ignore the great delay with which it took the Aquino regime to finally move forward in prosecuting Arroyo for her crimes against the people.

Parangal kay Ka Roger Rosal

Greg Bañares
NDF-Bicol
Oktuber 10, 2011

Ni Jonathan Magistrado at Miles MellaABSCBN Bicol, Maray na Aga Kapamilya

Maray na Aga po Jonathan asin kay Miles. Maray na aga po sa gabos na nagdadalan kan sa indong programa sa ABSCBN.

1. Ano po ang inyong mensahe?

Unang una po ay nagbibigay kami ng pinakamataas na Pulang pagpupugay kay Kasamang Gregorio "Ka Roger" Rosal, ang ating magiting na rebolusyonaryong tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas, at mahusay din na lider ng rebolusyonaryong kilusan. Ang buong rebolusyonaryong kilusan po ay humahalaw ng magagandang inspirasyon at tatag ng loob sa naging mga kabayanihan at katapangan ni Ka Roger Rosal sa kanyang panunungkulan bilang lider ng Bagong Hukbong Bayan at Partido Komunista ng Pilipinas at tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng mahigit isang dekada.

Parangal kay Ka Roger mula sa rehiyon ng Bikol

Gregorio Bañares
NDF-Bicol
November 21, 2011

Ang mga sumusunod ay audio recording ng interbyu ng iba’t ibang istasyon ng radyo at telebisyon sa Bikol kay Greg Banares tungkol sa isinagawang parangal kay Gregorio “Ka Roger” Rosal. Dalawa dito ay may video recording din.

Maraming kaswalti ang 9th IB-PA at PNP sa sunud-sunod na labanan sa Masbate

NPA Masbate (Jose Rapsing Command)
November 21, 2011

Nobyembre 13_ Alas 3:00 ng hapon, hinaras ang detatsment ng Delta Coy sa Brgy Paguihaman sa bayan ng Uson.

Bago nito, alas 4:30 ng madaling araw nang tinangkang kubkubin ng isang platun ng 9th IB ang isang yunit ng BHB sa sityo one A, Brgy Matagbak sa bayan ng Milagros, ngunit mahusay na nakapanlaban ang mga pulang mandirigma. Sugatan ang dalawang elemento ng Philippine Army. Magiting na nakipagpalitan ng putok ang isang team ng BHB upang ligtas na makapagmaniobra ang kanilang mga kasamahan. Walang kaswalti sa hanay ng BHB, bagamat naiwan sa pinangyarihan ang ilang kagamitan.

Itakwil ang paghahari ng imperyalismong US sa Asia-Pacific

ANG BAYAN
21 November 2011
Download PDF

Sa harap ng nagpapatuloy na pagkalugmok ng ekonomya ng imperyalismong US, nakatuon ito ngayon sa pag-iibayo ng dominasyon nito sa rehiyon ng Asia-Pacific. Tahasang iwinawasiwas ngayon ng US ang kapangyarihan nito sa ngalan ng tinagurian nitong "America's Pacific Century," isang balangkas para palawakin at patatagin ang kaharian ng imperyalismong US sa rehiyon at gapiin ang lahat ng nakikitang hamon o banta sa paghaharing ito.

Bukidnon "surrender" smacks of AFP psywar fakery, coercion--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 19, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the "surrender ceremony" conducted by the Armed Forces of the Philippines (AFP) Eastern Mindanao Command last Monday "smacks of AFP psywar fakery" and called on human rights organizations "to investigate the incident to determine whether the local residents were forcibly rounded-up by the military and made to pose as NPA fighters."

NPA blasts 8th ID with breakthrough offensive in Western Samar

Karlos Manuel
Efren Martirez Command - NPA-Eastern Visayas
November 17, 2011

In the spirit of the Party’s call in the region this March 2011 to overcome the obstacles to the launching of tactical offensives, comrades in the Efren Martires Command and the Arnulfo Ortiz Command of Western Samar persevered in their coordinated military planning. Last July 13 and 20, the 8th Infantry Division was stunned by the coordinated attacks of the New People’s Army on the subprovincial jail in Catbalogan and a convoy of the 34th IB in Paranas. The raid on the jail succeeded in obtaining weapons and equipment, and also served to divert enemy attention from the bigger plan of the ambush. The ambush was both the first in the region to be done at night and against the most number of military vehicles as well.

Philippines is a military pawn, not an ally of imperialist US--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 17, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today blasted the military alliance between the United States government and the Philippine state as nothing but “a big myth.” “The reality is that for the past 60 years of semicolonial rule, US imperialism have only used the Philippines as a pawn in its military interventionism, wars of aggression and power projection in the Asia-Pacific region and beyond."

Legal experts press Philippines' Aquino to comply with peace agreements

NDFP International Information Office
15 November 2011

Luis Jalandoni (center) reading his statement at the press conference, 14 Nov in Utrecht. Flanking Jalandoni are legal experts Richard Harvey of the UK (left) and Jan Fermon of Belgium (right). NDFP-IIO photo.
(Utrecht, 15 November 2011) A newly-formed group of international legal experts yesterday pressed the Philippines' Benigno Aquino government to comply with past agreements forged with the revolutionary National Democratic Front of the Philippines (NDFP), as the only way forward to peacefully resolve the country's 40-year old armed conflict.

Status and obstacles to the resumption of peace negotiations

LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
14 November 2011

Since 1969, for 42 years, there has been an armed conflict in the Philippines, between the armed forces of the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and the revolutionary forces represented by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Red Salute to the Marcial Daggay Command In Launching Two Victorious Tactical Offensives Against the Fascist OPlan Bayanihan Forces!

Ka Tipon Gil-ayab, LCC Spokesperson
Lejo Cawilan Command, NPA - Kalinga
November 13, 2011

At 5:10 in the morning of October 19, 2001, an NPA unit from the Marcial Daggay Command (MDC) ambushed the operating platoon of the 21st IB between Sitio Sassalong and Sitio Kobiil, all in Barangay Poswoy, Balbalan, Kalinga. Instantly, a certain Corporal Bagasin, the guide of the fascist troops, was killed. Some others of the reactionary forces were wounded either by bullets from the people’s army or by stones and thorns as they fell down the cliff and below the brook. After the firefight, the people’s guerrillas disappeared safely and unharmed.

Remedies to obstacles or problems in the GPH-NDFP Peace Negotiations

Brief Presentation to Press Conference, Utrecht, The Netherlands

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
November 14, 2011

Let me state to you the remedies that have been used or can be used to overcome or solve 10 major obstacles or problems in the GPH-NDFP peace negotiations.

Oplan Bayanihan, Nananalasa sa Mamamayan!

Theresa Magtanggol
Nerissa San Juan Command, NPA-Catanduanes
Nobyembre 11, 2011

Matinding pananalasa sa mamamayang Catandunganon ang isinasagawa ng 83rd Infantry Batallion sa pagpapatupad ng Oplan Bayanihan. Sa Payo at Bagamanoc ay marami ang naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao dahil sa matagal na pagbase sa kanilang lugar. Nandyan na ang ilang kaso ng pananakot, interogasyon, pambibintang, panghahalughog at pambubugbog. Ginawa din nilang mga base ang barangay hall, eskwelahan, chapel at ilang mga pribadong bahay ng mga masa para na din gawing human shield ang mga tao.

Stoke the fires of peasant struggles

Editorial
Ang Bayan
Nov 7, 2011 (English)

The widespread poverty and hunger suffered by the peasant masses nationwide are tinderboxes, sparking fires of peasant struggles everywhere. Farmers have been mounting fierce resistance to various forms of landgrabbing and struggling for genuine land reform to dismantle monopoly control over land. They have been standing up for their democratic rights even in the face of intense militarization and fascist violence.

The peasant masses rage in anger at the landlord president who has done nothing but add to their suffering. After merely more than a year in power, Benigno Aquino III has already imposed several policies that have been detrimental to the interests of the peasant masses.

Nagapadayong operasyon militar sa Jabonga-Kitcharao-Gigaquit malampusong gisuklan sa BHB!

Andres Habagat
NPA Northeast Mindanao (Pulang Diwata Command)
November 11, 2011

Maisugong gisuklan sa BHB ang bangis nga combat operations ubos sa Oplan Bayanihan nga gilunsad sa 4ID AFP gikan Nobyembre 1 hangtud sa kasamtangan didto sa Jabonga ug Kitcharao, Agusan del Norte ug Gigaquit, Surigao del Norte.

Sa 10 ka adlaw lamang nga pagpangatake sa pasistang militar, nahiagum sila sa 8 ka mga harassment diin 26 ang direktang napatay ug kapin 30 ang naangol. Apil sa mga naangol ang usa ka opisyal nga kapten sa Scout Rangers. Sa pikas bahin, walay bisan usa ka kaswalti sa mga Pulang Manggugubat.

SUICIDE, moromoro lamang ng 740th Combat Group ng PAF sa ekstra hudisyal na pagpatay kay Hernando Villarin Sabiya alyas Ka David ng NPA BATANGAS

Apolinario Matienza
Eduardo Dagli Command - NPA Batangas
November 10, 2011


Isang malaking pambabaluktot ang ipinalabas ng 740th Combat Group ng PAF ng kanilang nachekpoint sina Ka David kasama ang ex mayor ng Alaminos Laguna at private driver ng bandang alas 3: 45 ng hapon noong Nobyembre 7 . 2011. Ang kanilang palabas ay nagsarili na magbaril si Ka David nang masukol nila sa chekpoint sa isang lugar sa brgy San Rafael bayan ng Sto. Tomas.

CPP doubts peace agreement to be reached by 2012 due to Aquino intransingence

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 10, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said it is becoming "increasingly doubtful" that a peace agreement between the Philippine government (GPH) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) will be reached by 2012 or any time within Benigno Aquino III's term.

After 500 days, still no cases filed against Arroyo—CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 09, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) has dismissed as insignificant the Aquino regime's denial of a travel permit for Gloria Arroyo and her retinue, saying the ban could easily be overruled or its enforcement held in abeyance by the reactionary courts.

NDF-EV calls for resistance against militarization and warlordism pushed by the Tan dynasty and the 8th ID in Western Samar

Fr. Santiago "Sanny" Salas
NDF-Eastern Visayas
November 8, 2011


The National Democratic Front-Eastern Visayas today slammed the Tan political dynasty for using Western Samar's possible recall elections to push militarization and warlordism. “We condemn the maneuver from the Tan dynasty through the provincial office of the Commission on Elections in asking for the deployment of the military and police to oversee the signature verification for the recall elections. That move is claimed by the provincial Comelec to be necessary against the revolutionary movement's taking advantage of the tense political situation. But in reality, the Tan dynasty and the military are the ones united in taking advantage of and attacking the people to their mutual benefit.

Tactical offensives successfully launched by NAAC-NPA-Rizal fighters

Macario “Ka Karyo” Liwanag
Narciso Antazo Aramil Command (NAAC-NPA-Rizal)
November 8, 2011

A successful harassment operation was conducted by members of New People’s Army under Narciso Antazo Aramil Command (NAAC-NPA-Rizal) on a detachment of 82nd company of Special Action Force (SAF-PNP) based in Sitio Toyang, Brgy. San Isidro, Rodriguez, Rizal on November 6, 2011 at exactly 2:45 am. The said operation lasted for 10 minutes.

Ibayong paglagablabin ang apoy ng mga pakikibakang magsasaka

ANG BAYAN
7 Nobyembre 2011
Download PDF

Animo'y tuyong dayami ang malawak na kahirapan at kagutuman na dinaranas ng masang magsasaka sa buong bansa. Kaliwa't kanan ay sumisiklab ang apoy ng mga pakikibakang magsasaka. Matindi ang pagtutol sa iba't ibang anyo ng pangangamkam ng lupa. Ipinaglalaban ng mga magbubukid ang tunay na reporma sa lupa para mabaklas ang monopolyong kontrol sa lupa. Naninindigan sila para sa kanilang mga demokratikong karapatan kahit pa sa harap ng matinding militarisasyon at pasistang karahasan.

Unang karanasan

Ka Mon
23 October 2011

Tahimik kaming lima matapos bigyan ng briefing para sa isasagawang isang lihim na aktibidad.

Binulungan ako ni Sandra, "Masakit ang tiyan ko". Tulad ko, bago din siyang sasabak sa ganito. Lalong nagdagdag ito ng malakas na kabog sa aking dibdib. Dinadaga na yata ako. Umatras na kaya ako habang maaga pa?

"Kaya natin 'yan," pampalakas-loob ni Sim. Sinegundahan naman ito ni Carla. Pangalawang beses na nilang sasama sa ganitong aktibidad.

Condolence message on the death of Ka Gregorio Rosal

Peter Murphy
Social Education and Research Concerning Humanity Foundation
November 3, 2011, Australia

Dear Luis,

At its meeting on October 29, 2011, the SEARCH Foundation Committee expressed its condolences to the Communist Party of the Philippines, the National Democratic Front of the Philippines and the New Peoples Army on the recent death of Comrade Gregorio Rosal, the spokesperson for the CPP.

Stop torture and accord Tanay 3 with Prisoner of War status, CPP demands

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
November 02, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today demanded that the Philippine government accord Prisoner of War (POW) status to the three personnel of the New People's Army (NPA) who were captured by men of the Armed Forces of the Philippines (AFP) last October 26, 2011 at Brgy. Sta. Inez, Tanay, Rizal while conducting consultations with local residents.

The CPP called for the immediate and unconditional release of Marissa Espedido, Hermogenes Reyes Jr. and Jared Valero Morales, residents of Rizal and former students of the Polytechnic University of the Philippines. The three were taken into custody by combined armed elements of the 16th IB Patrol Base under Sgt. Rudy Bautista, CAFGU and police personnel.

NAAC denounces illegal arrests, demands for the immediate release of the three former PUP students

Macario “Ka Karyo” Liwanag
Narciso Antazo Aramil Command (NAAC-NPA-Rizal)
November 1, 2011

The Narciso Antazo Command denounces the illegal arrests of Marissa Espedido, 21 y/o, Hermogenes Reyes Jr. 22 y/o; and Jared Valero Morales 21 y/o, residents of Rizal and former students of the Polytechnic University of the Philippines. They were arrested at Brgy. Sta. Inez, Tanay, Rizal on October 26, 2011 by the 16th IB headed by Sgt. Rudy Bautista, the Patrol Base Commander of Brgy. Sta. Inez Patrol Base, with combined elements from Rizal PNP and members of CAFGU.

GPH undermines basic peace agreements, refuses to respect and comply with JASIG

LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
31 October 2011

In response to the statement of the Government of the Philippines (GPH) Negotiating Panel, dated 21 October 2011 but sent out only on 24 October 2011, the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Negotiating Panel states the following:

1. The release of the 13 NDFP Consultants and JASIG (Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees) protected persons who are now in the custody of the GPH is an obligation of the GPH in compliance with the JASIG. It is not a precondition that is unilaterally imposed by the NDFP. And neither is it a mere confidence-building measure that is one-sidedly subject to the arbitrary exercise and abuse of discretion of the GPH. The unlawful arrest, detention and prosecution of these JASIG-protected persons are blatant violations of the JASIG, the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), and the laws of the GPH itself. Their immediate release is being demanded by the NDFP as a matter of legal right, to uphold justice and the rule of law.

AFP, Aquino regime slammed by MRLO for "All-out Justice" Campaign

Jihad Al-Qursi
Moro Resistance and Liberation Organization
October 27, 2011
[ Listen to Audio clip ]

Assalamu Alaikum Warahmatullahi taala wa Barakatuhu.

The Moro Resistance and Liberation Organization, an allied organization under the National Democratic Front fighting for the right to self-determination of the Moro nation, condemns in the strongest possible terms, the reactionary Armed Forces of the Philippines and holds the Aquino regime culpable for the human rights abuses committed against the people of Basilan and Zamboanga Sibugay Province.

Pnoy's all out justice is all out war

Ka Efren
NDFP - Farsouth Mindanao Region
October 28, 2011

We view with the gravest concern the retaliatory acts of the US Aquino regime on the Al-Barka incident where 19 officers and soldiers of the Armed Forces of the Philippines (AFP) were killed.

We are one with the Moro people, who are most affected, in condemning these retaliatory moves of a government whose policy is purportedly “all-out justice”.

Aquino and AFP officials guilty of war crimes over Tineg abuses--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
October 30, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) has accused Benigno Aquino III and his top military officials of committing war crimes during an encounter between government troops and NPA guerrillas in Tineg, Abra on October 10.

The CPP said soldiers of the 41st Infantry Battalion led by Cols. Eliseo Posadas and Noel Baluyan violated international humanitarian law and the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) when they went ahead and slaughtered the NPA fighters who were overpowered and rendered incapable of fighting. They also peppered with bullets and hacked with machetes the bodies of the fallen NPA fighters.

Ka Joker is still alive

Cesar Renerio
NDF-Northcentral Mindanao Region
October 18, 2011

The National Democratic Front – North Central Mindanao Region officially denies the alleged death last week of Ka Joker to be a fact, as brandished by Maj. Eugene Osias III of the 4th Infantry Division in their news release. It is true that there had been an encounter between troops under Cesar Cayon Command - Front 4A-New Peoples’ Army and of the elements of the 42nd Scout Ranger Company of the AFP last October 6, at around 11 o’clock in the morning in Sitio Kilagnay, Barangay Kinamaybay, Esperanza, Agusan del Sur with Ka Joker fighting alongside the Red soldiers. It is also true that twelve high-powered rifles were taken from Ka Joker’s unit, together with a few military hardwares and personal belongings.

Tineg October incident: marked with inhumanity

Diego Wadagan
NPA Abra (Agustin Begnalen Command)
October 17, 2011

The Agustin Begnalen Command vehemently condemn the fascist troops of the 503rd Brigade and the 41st IB, led by Col. Eliseo Posadas and Col. Noel Baluyan, for the brutal killing and the barbaric desecration of the remains of our 8 comrades who perished in the Tineg October Incident that took place on October 10, 2011. Instead of being awarded by Governor Bersamin a certificate of commendation, Lt. Jeson Capoquian should be held liable for violations of the International Humanitarian Laws and of the CAHRIHL (Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law).

NDFP-Mindanao condemns the extra-judicial killing of Fr. Fausto Tentorio

Ka Oris
NDFP-Mindanao
24 Oktubre 2011

The National Democratic Front of the Philippines in Mindanao (NDFP-Mindanao) condemns in the strongest terms possible the gruesome killing of Italian Catholic priest Fr. Fausto Tentorio. We sympathize with family, friends, and the people of Arakan, North Cotabato, especially with poor peasants and agricultural-workers whom Fr. “Pops,” as he was fondly called, served as a foreign missionary until his death.

Him-uson ang pag-arangka, i-abante ang pagbato sang malapad nga masa!

Daba-Daba
September 2011

Sa isa ka tuig nga paghari sang rehimeng Aquino-2, labi pa gid nga naglala ang gutom kag kaimulon sa pungsod. Halin sa masobra tatlo ka milyon nga ginutuman nga pamilya sang Nobyembre 2010, nagsaka ini sa masobra apat ka milyon sang Marso sining tuig.

[Download PDF]

Aquino regime is merely pretending for peace negotiations

Fidel V. Agcaoili
Spokesperson, NDFP Negotiating Panel
25 October 2011

Noynoy Aquino presents himself as interested in peace negotiations. But in fact he is not. He is merely pretending to be for peace negotiations in order to camouflage the extremely brutal military operations of Oplan Bayanihan and his actual instructions to Ging Deles, secretary of the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, to invalidate all previous agreements of the Government of the Philippines (GPH/GRP) with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Fr. Fausto “Pops” Tentorio: Beloved Servant of the Masses

Siegfred M. Red, Secretary
Southern Mindanao Regional Party Committee, CPP
October 25, 2011

A Tribute by Southern Mindanao Regional Party Committee-CPP

To the assassins whose bullets felled him, to the fascist AFP that wanted his head, and to the current oppressive Aquino regime, whose policy is to justify exploitation and intensify oppression, Fr. Fausto “Pops” Tentorio’s death was yet another crime. To the masses, to all peace-loving advocates, to the revolutionary movement, his was a death of a martyr, a beloved servant of the masses.

The GPH is to blame for the stymied peace talks

ANG BAYAN
21 October 2011
[Download PDF]

Formal peace talks between the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Government of the Philippines (GPH) scheduled on October 31-November 12 in Oslo, Norway have been stymied anew. The reason is the GPH's renewed failure to fulfill its obligations under the Oslo Joint Statements of January and February 2011 to release most if not all of the 17 detained NDFP consultants protected by the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG).

The GPH had promised just last September to comply with this obligation on or before October 10 to enable both parties to prepare for their participation in the peace talks in Oslo.

U.S. and NATO are jubilant over the spoils of war in Libya

Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
23 October 2011

The US and its imperialist allies in the NATO targeted Gaddafi and his regime for complete destruction because he had grievously offended them in the following ways: he called for the nationalization and retraction of so-called neoliberal concessions that he had granted to the Western oil companies, he refused to allow the African Command (Africom) of the US to establish its central base in Libya and he pushed a gold-backed dinar as the currency of Africa.

Armed strife in Moro land inevitable as Aquino regime refuses to peacefully resolve Moro peoples's demands

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
October 24, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today warned that armed conflict between the AFP and the revolutionary armed forces of the Moro people is bound to escalate as the Aquino regime continues to deny the just demands of the Bangsamoro for self-determination as the foundation for forging a peace agreement with the Moro Islamic Liberation Front (MILF).

On the Killing of Fr. Fausto Tentorio

Isabel Santiago
Spokesperson
NPA Southern Mindanao (Herminio Alfonso Command (Front 53))
October 23, 2011


The 602nd Brigade of the 6th ID-AFP has gone berserk in unleashing its reign of counter-revolutionary terror, unmasking the misnomer Oplan Bayanihan, in Arakan, North Cotabato, first with the killing of Fr. Fausto “Pops” Tentorio on October 17, and second, with the grave atrocities it committed against the peasant masses on October 20 in Arakan, North Cotabato. The Herminio Alfonso Command, Front 53 Operations, likewise, scoffed the lies perpetrated by the AFP; 57th IB Commanding Officer Col. Joven Gonzales said the raid conducted by the 5th SF acted upon a tip that there were landmines in the area while 602nd Bde Commander Col. Cesar Sedillo and Eastern Mindanao Command spokesperson Col. Leopoldo Galon, Jr, claimed that there was a legitimate encounter with Red Fighters in the area. No such encounter occurred.

An undersized platoon of the 5th Special Forces, operating under the auspices of the 57th IB-602nd Bde, tortured, killed Ramon Batoy, an ordinary civilian and peasant leader, and showed him off as a member of the New People’s Army in Sitio Upper Lumbo, Brgy. Kabalantian, Arakan, North Cotabato. Batoy put up a fight, struck his bolo against the enemy lieutenant who led the raiding Special Forces, and wounded the other soldier before the enemy riddled his body with bullets, in front of his 6-month pregnant wife and two children who asked for their mercy while trying to flee. The enemy placed an M14 rifle, its sling over his lifeless body, and took his picture.

Not content with the cold-blooded murder, the Special Forces also strafed the houses of the civilians, arrested, detained and tortured two other civilians, Noli Badol and Celso Batol, whom they claimed as NPA members. Fearing for their lives, 48 peasant families of sitio upper Lumbo evacuated.

The criminal 57th IB and 5th SF of the 602nd Bde has shed off the vestiges of the AFP’s Oplan Bayanihan as a grossly fascist and anti-people counter-revolutionary program of the US-Aquino Regime. The murders and atrocities in Arakan, North Cotabato has showed that the fascists have no compunction in unleashing their brutality against the people using the deceptive “soft approach” trickery. The toiling masses can only turn to the people’s democratic revolution for genuine justice.

NPA belies encounter; desperate AFP berserk in Oplan Bayanihan attacks

Isabel Santiago
NPA Southern Mindanao (Herminio Alfonso Command (Front 53))
October 23, 2011

The 602nd Brigade of the 6th ID-AFP has gone berserk in unleashing its reign of counter-revolutionary terror, unmasking the misnomer Oplan Bayanihan, in Arakan, North Cotabato, first with the killing of Fr. Fausto “Pops” Tentorio on October 17, and second, with the grave atrocities it committed against the peasant masses on October 20 in Arakan, North Cotabato. The Herminio Alfonso Command, Front 53 Operations, likewise, scoffed the lies perpetrated by the AFP; 57th IB Commanding Officer Col. Joven Gonzales said the raid conducted by the 5th SF acted upon a tip that there were landmines in the area while 602nd Bde Commander Col. Cesar Sedillo and Eastern Mindanao Command spokesperson Col. Leopoldo Galon, Jr, claimed that there was a legitimate encounter with Red Fighters in the area. No such encounter occurred.

Kabataang Makabayan likens Fr. Pops to Internationalist Norman Bethune

Southern Mindanao Chapter (KM)
October 22, 2011

Land for the tillers. This is the principle of Fr. Fausto Tentorio, fondly called Fr. Pops by the people he selflessly served. In his three decades of missionary work in the Philippines, he was able to establish various programs on education, health and other social services for the Lumads and the peasants in Arakan, Valley, North Cotabato.

[Audio clip]

Pananagutan ng GPH ang muling pagkaunsyami ng usapan

ANG BAYAN
21 October 2011
Download PDF

Muli na namang mauunsyami ang nakatakda sanang pagdaraos ng pormal na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Gubyerno ng Pilipinas (GPH) sa Oktubre 31-Nobyembre 12 sa Oslo, Norway. Ito'y dahil nabigong muli ang GPH na tupdin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Oslo Joint Statements ng Enero at Pebrero 2011 na palayain ang karamihan kundi man lahat ng 17 ibinilanggong konsultant ng NDFP na protektado ng JASIG.

Nagpupugay ang mga gurong Pilipino sa kadakilaan ni Gregorio “Ka Roger” Rosal

Pambansang Kalihiman
Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA-NDFP)
Oktubre 21, 2011

Ang mga guro ng bayan, sa loob at labas ng kanilang silid-aralan sa buong kapuluan ay taas-kamaong sumasaludo at nagpupugay sa kadakilaan ni kasamang Gregorio “Ka Roger” Rosal.

Inialay ni Ka Roger ang apat na dekada ng kanyang buhay hanggang sa huling tibok ng kanyang puso sa paglilingkod sa bayan, sa Partido Komunista ng Pilipinas at sa rebolusyong Pilipino. Buhay na inialay nang sa gayo’y matamasa ng henerasyon ng sabayanang Pilipino sa hinaharap ang tunay na malaya, demokratiko, maunlad at mapayapang Pilipinas.

Kabahin sa pagpatay ni Fr. Fausto "Pops" Tentorio

Simon Santiago
Political Director, NPA Southern Mindanao (Merardo Arce Command)
October 20, 2011

Transcript of Ka Simon Santiago audio message re Fr. Fausto “Pops” Tentorio:

Hugot nga gikondena ug gipanghimaraut sa New Peoples Army Southern Mindanao ang brutal ug wa’y kalooy nga pagpatay kay Fr. Fausto Tentorio, sa PIME sa Our Lady of Perpetual Help Parish, Arakan, North Cotabato. Buot usab ipadangat sa rebolusyonaryong kalihukan ang pahasubo ug pakighiusa ngadto sa relihiyosong kongregasyon sa PIME, sa mga kaubanang kaparian ni Fr. Fausto diha sa diocese sa Kidapawan, ngadto sa iyang banay ug mga paryente, ngadto sa iyang mga higala, ngadto sa iyang mga parokyano, ug mga komunidad sa mga Lumad diha sa Arakan, North Cotabato kinsa gialagaran. Ug gipakitaan ni Fr. Tentorio sa iyang pagkamatinud-anon sa tinguha sa hustisya ug kalinaw alang sa katawhang kabus labi pa sa mga kaigsoonang Lumad.

[Audio clip]

Tribute to Fr Fausto Tentorio, the People’s Martyr

Ka Efren
National Democratic Front-FarSouth Mindanao Region
20 October 2011

The National Democratic Front–FarSouth Mindanao Region salutes the people’s martyr Fr. Fausto “Pops” Tentorio who was mercilessly gunned down in his convent in Arakan on October 17, 2011. We pay our highest tribute to this quintessential progressive who served the people selflessly and wholeheartedly for the greater part of his adult life in the many remote places of Mindanao, Southern Philippines.

Indefinite postponement and non-compliance are obstacles to meaningful peace negotiations

Luis G. Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
19 October 2011

Peace advocates in the country and abroad will be frustrated and deeply disappointed with GPH Panel Chair Alexander Padilla's announcement of indefinitely postponing the peace talks with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Their high hopes for the advance of the peace negotiations and the forging of agreements addressing the roots of the armed conflict are dashed by this Padilla announcement.

Fr. Tentorio’s killing reveals EJK as continuing policy under US-Aquino regime

Rubi del Mundo
NDF-Southern Mindanao
October 19, 2011

The National Democratic Front Southern Mindanao held the elements of the 6th ID-Eastern Mindanao Command-AFP as responsible for the extra-judicial killing of Fr. Fausto “Pops” Tentorio. As the military unit engaged in active counterrevolutionary program of the US-Aquino regime operating in North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao and Saranggani, the 6th ID-EastMinCom masterminded, orchestrated and executed the October 17 daylight murder of Fr. Tentorio in Arakan, North Cotabato. The 6th ID-EastMinCom has the mandate from the Aquino administration to implement the GPH’s Oplan Bayanihan, a carry-over of the Arroyo regime’s Oplan Bantay Laya that similarly targets civilians like Fr. Tentorio.

Tatay Pops is a victim of Aquino regime's Oplan Bayanihan--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
October 19, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned "in the strongest possible terms" the brutal killing of Father Fausto Tentorio in Arakan Valley, North Cotabato on Monday by gunmen believed to belong to a paramilitary unit under the Philippine Army's 73rd Infantry Battalion.

"The revolutionary forces extend their condolences to the family of Father Tenorio and to the people of Arakan who he selflessly served," said the CPP.

In honor of Ka Roger: RCTU-ST launched a lightning rally

Fortunato Magtanggol
Revolutionary Council of Trade Unions - Southern Tagalog (RCTU-ST, NDFP)
October 16, 2011

All wearing red shirts and Ka Roger-inspired Mao caps, more than 60 members of the Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST) launched a lightning rally in a public market in Calamba City, Laguna at noontime yesterday, October 15. The lightning rally is part of the coordinated activity by the revolutionary movement, both in the countrysides and cities, to honor Gregorio “Ka Roger” Rosal who passed away due to heart attack in a guerilla front in Luzon on June 22, 2011.