AFP-COPD troops in Agusan del Norte hit by the NPA; Two killed and four wounded including a 23rd IB PA lieutenant

Ka Maria Malaya
NDF - Northeastern Mindanao
May 26, 2011

Four consecutive successful military actions were launched by units under the Pulang Diwata Command-New People’s Army against enemy troops in the mountain areas of Agusan del Norte. Two (2) were killed and four (4) were wounded from the enemy while there were no casualties from the Red Fighters.

May 20, 2011, a unit of the NPA in Front 21 ambush-sniped an enemy column carrying out Community Organizing for Peace and Development (COPD) in Agusan del Norte. The ambush happened at around ten o’clock in the evening in Sityo Mahayahay, Anticala, Butuan City. One was killed and two wounded from the enemy. Among the wounded is an official of the 23rd IB PA.

May 24, 2011, a NPA team in Front 16 harassed a group of the 30th IB PA in Gate 1 of Brgy. Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte at around six o’clock in the morning. A military man was hit and wounded in the leg and was brought to the Caraga Regional Hospital in Surigao City. According to reports, the wounded was retrieved at noon of the same day by two helicopters.

At around four o’clock in the afternoon of the same day, Red Fighters again harassed the military troops. One was reported killed from the 30th IB PA.

May 25, 201, the same troop of the 30th IB PA was hit by the harassment group of the NPA in Front 16 in the same area of Brgy. Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte. Another soldier was wounded and brought to the Caraga Regional Hospital in Surigao City.

Until present time, troops of the 4th ID PA are still in the mountain areas. The COPD troops in the mountain areas of Agusan del Norte comprises around one platoon force under the following battalions in the barrios of:


* Butuan City: 75th and 8thIB
* RTR: 75th IB
* Cabadbaran: 20th IB, 61st IB and 26th IB
* Santiago ug Tubay: 36th IB and 30th IB
* Kitcharao: 30th IB PA
* Troops of the 23rd IB PA who are battalion cadres of the CAA

These troops are under the 4th ID PA with around eight (8) platoons or three (3) to four (4) army companies carrying out or helping destroy the established revolutionary strength in the barrios of Agusan del Norte through COPD.

The objective of COPD, like the RSOT-CMO in the past, is to destroy and crush revolutionary unity in the areas and force those thought of as supporters of the revolutionary movement to surrender as members of the NPA. The military hides behind declarations of launching activities for “peace and development.” But the truth is that the mercenary army of the US-Pnoy regime are carrying-out their fascist counter-insurgency program Oplan Bayanihan and “peace and development” are but mere statements. COPD brings with it human rights violations and destruction of the livelihood of the people in the affected barrios.

Like the previous counter-insurgency campaigns, the evil intentions of Oplan Bayanihan of the US-Pnoy regime and its reactionary army, will fail. Similar to the COPD launched in Surigao del Norte last October 2010 until Enero 2011, the AFP will fail to achieve their evil plans. The military failed to make mass surrender happen and the people’s struggles in the barrios remain unabated especially in launching agrarian revolution or land reform.

The people will valiantly protect their gains through revolutionary unity. And always, the Red Fighters are there ready to face the enemy to protect the people.

Long live the New People’s Army!

--------------------------------
Bisaya version

Tropa sa AFP-COPD sa Agusan del Norte naigo sa BHB; Duha ang patay ug apat ang samdon apil ang tinyente sa 23rd IB PA

Ka Maria Malaya
NDF - Northeastern Mindanao
May 26, 2011

Upat ka sunod-sunod nga malampusong aksyon militar ang gilunsad sa mga yunit ubos sa Pulang Diwata Command-Bagong Hukbong Bayan batok sa mga tropa sa kaaway nga anaa sa kabukiran sa Agusan del Norte. Duha (2) ang namatay ug upat (4) ang samdon sa han-ay sa kaaway samtang walay kaswalti ang mga Pulang Mangggugubat.

Mayo 20, 2011, naambush-isnayp sa usa ka yunit sa BHB sa Front 21 ang usa ka kolum sa kaaway nga naglunsad sa malinglahon nga Community Organizing for Peace and Development (COPD) sa Agusan del Norte. Nahitabo ang ambush sa may alas dyes (10:00) sa gabii didto sa Sityo Mahayahay, Anticala, Butuan City. Usa ang patay ug duha ang samdon sa kaaway. Apil sa mga samdon ang usa ka opisyal sa 23rd IB PA.

Mayo 24, 2011, naharass sa usa ka grupo sa BHB sa Front16 ang usa ka grupo sa 30th IB PA didto sa Gate 1 nga sakop sa Brgy. Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte sa may alas 6:00 sa buntag. Usa ka sundalo ang naigo ug nasamdan sa paa nga gidala sa Caraga Regional Hospital sa Surigao City. Matod sa report, nakuha ang samdon sa udto na sa maong adlaw ginamit ang duha ka helicopter.

Pagka-alas 4:00 sa hapon sa mao gihapon nga adlaw, naharass na usab sa mga Pulang Manggugubat ang mga tropa sa militar. Usa ang gikataho nga napatay sa 30th IB PA.

Mayo 25, 201, makausa pang naigo sa harassment group sa BHB sa Front 16 ang susamang mga tropa sa 30th IB PA didto gihapon sa Brgy. Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte. Aduna na usab lain nga samdon nga gidala sa Caraga Regional Hospital sa Surigao City.

Hangtud sa kasamtangan anaa pa ang mga tropa sa 4ID PA sa kabukiran niining mga lugara. Ang mga tropa sa COPD sa kabukiran sa Agusan del Norte naglangkob sa gibanabanang usa ka platon nga pwersa sa mosunod nga mga batalyon nga anaa sa kabaryohan sa:


* Butuan City: 75th ug 8thIB
* RTR: 75th IB
* Cabadbaran: 20th IB, 61st IB ug 26th IB
* Santiago ug Tubay: 36th IB ug 30th IB
* Kitcharao: 30th IB PA
* Mga tropa sa 23rd IB PA nga cadre batalyon sa mga CAA

Kining tanan sakop sa 4th ID PA diin mokabat sa walo (8) ka platon o tulo (3) ngadto sa upat (4) ka kompanya sa army ang naglunsad o nagtabang sa pagguba sa napundar nga rebolusyonaryong gahum sa kabaryohan sa Agusan del Norte pinaagi sa COPD.

Tumong sa COPD, sama sa RSOT-CMO sa nangagi, ang pagguba ug pagbungkag sa rebolusyonaryong kahiusahan sa lugar ug pagpasurender sa gikadudahan nga mga supporter sa rebolusyonaryong kalihukan isip mga NPA. Nagtakuban ang militar sa pamulong nga paglunsad sa mga kalihukan alang sa “kalinaw ug kalamboan”. Apan ang kamatuoran mao nga ang mersenaryong kasundalohan sa rehimeng US-Pnoy naglunsad sa ilang bangis nga kontra-insurhensyang programa nga Oplan Bayanhihan ug pamulong lang ang ilang “kalinaw ug kalamboan”. Kaluha sa COPD ang pagpanglapas sa tawhanong katungod sa katawhan ug pagkaguba sa panginabuhian sa mga apektadong mga baryohanon.

Sama sa nangaging mga kampanyang kontra-insurhensya, mapakyas ang Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Pnoy ug reaksyunaryong kasundaluhan niini sa ilang dautang laraw. Sama sa COPD nga gilunsad sa Surigao del Norte niadtong Oktubre 2010 hangtud Enero 2011, mapakyas ang AFP sa pagkab-ot sa ilang dautang tumong. Walay dinaghang napasurender ang militar ug padayon ang pakigbisog sa katawhan sa kabaryohan ilabina ang paglunsad sa agraryong rebolusyon o reporma sa yuta.

Puno sa kaisog nga panalipdan sa katawhan ang mga nakab-ot nga mga kadaugan pinaagi sa ilang rebolusyonaryong kahiusahan. Ug sa kanunay, anaa ang mga Pulang Manggugubat nga andam sa pag-atubang sa kaaway aron panalipdan ang katawhan.

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!