Mailap na katarungan nakamtan na sa matagumpay na pamamarusa sa isang Pulis-Barcelona

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-Sorsogon
Mayo 18, 2011

BGY. POBLASYON NORTE, BARCELONA, IKA-17 NG MAYO 2011, DAKUNG ALAS 11:00 NG GABI, MATAGUMPAY NA NAPARUSAHAN NG ISANG YUNIT NG BHB ANG ISANG SAGAD-SARING KONTRA-REBOLUSYONARYONG PULIS NG BARCELONA, SORSOGON. Si SPO3 ANTONIO FURIO, ay nahatulan ng parusang kamatayan ng Hukumang Bayan batay sa sumusunod na mga kaso:

(1) masigasig na tagapagtayo ng lambat-paniktik sa mga Barangay (Barangay Intelligence Network o BIN) na nagpahamak na sa ilang masa at kasama,

(2) patuloy na panghaharas sa masa at malubhang pagbabanta sa mga pinagsususpetsahang simpatisador ng BHB,

(3) sangkot at malaki ang kanyang papel sa pagkakapaslang ng 2 kasama at pagkakahuli ng 3 iba pa sa Barangay San Isidro, Barcelona.

Magsilbi na sana itong mahigpit na babala sa lahat ng elemento ng PNP na hindi pa nakakagawa ng malalang krimen laban sa masa at rebolusyonaryong kilusan. Hindi ninyo kalaban ang BHB bagkos katuwang ninyo ito sa pagmamantini ng kapayapaan at kaayusan sa mga baryo. Tutukan ninyo ng atensyon ang mga komon na krimen, sa halip na magpakamatay kayo sa paglaban sa BHB. Huwag kayong mang-abuso ng mga inosenteng sibilyan at takutin ang mga ito na huwag nang sumuporta sa BHB. Itigil na ninyo ang pagtatayo ng mga Barangay Intelligence Network. Ilan lang ito sa mga aktibidad na magtutulak sa inyo upang maging isang kontra-rebolusyonaryong pulis. Dagdag pa, hindi kayo dapat maging protektor ng iligal na droga, sugal at iba pang kriminal at anti-masang aktibidad. Ang mga nabanggit ay itinuturing na malubhang krimen sa masa at sa rebolusyonaryong kilusan.

Sa kakarampot na sahod ninyo ay pilit at bulag pa kayong pinapasunod sa mersenaryo, kontra-rebolusyonaryo at anti-mamamayang oryentasyon ng PNP. Ito ay hindi karapatdapat na pagbuwisan ninyo ng buhay.

Muling pinatunayan ng pangyayari kay Furio na hindi garantiya ang inyong superyor na bilang at lakas ng armas upang takasan ang paghahangad ng mamamayan ng tunay na katarungan. Hindi kayo ligtas sa inyong mga balwarte kapag ipinatupad na ng BHB ang rebolusyonaryong batas at hustisya.


Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!