Mamamayan ng Gonzaga at Cagayan Valley, paigtingin ang pakikibaka, labanan ang imperyalistang pandarambong ng mga korporasyon sa pagmimina

Salvador del Pueblo
NDF‐Cagayan Valley
May 18, 2011

Nasusubaybayan ngayon ang malawak na paglaban ng mamamayan ng Gonzaga kontra sa pagmimina sa buu‐buong tipak ng mga lupain, katubigan at kabundukan sa kanilang bayan. Ang paglaban na ito, na nagsimula noon pang 2007, ay pumuputok sa lahat ng dako ng bayan at kumakalat hanggang Buguey, Sta. Teresita, Dugo, Lallo, Sta. Ana, Camalaniugan, Aparri at sa iba pang karatig‐bayan nito.

Nasa mamamayan ang lahat ng katwiran upang lumaban. Mahigit sa 13,843 ektarya ng lupa at tabing‐dagat ang kinakamkam at pinipinsala ng mga dayuhan ng korporasyon upang kunin ang magnetite, manganese at iba pang yamang mineral, kung saan pinakatampok ang magnetite mining ng Lian Xing Philippines Stone Carving Corporation sa baryo ng Batangan. Ang kalakhan sa mga lupang ito ay binuksan, pinagyaman at ikinabubuhay ng mga pamilyang maralitang magsasaka at mangingisda. Dahil sa pagmimina, napapalayas ang mga magsasaka, nasisira ang kanilang mga lupaing ikinabubuhay, at nawawasak ang likas na yaman na mula noo'y pinagmumulan ng kanilang ikinabubuhay. Sa Barangay Bisagu, West Aparri, lumubog na ang kalahati ng kalupaan ng baryo. Natitibag na rin ang pampang ng mga baryo sa Lallo at Camalaniugan. Ito ay dahil nawala na ang magnetit na nagpapatibay sa mga ilog at tabing‐dagat mula sa pagkakatibag.

Nasa mamamayan ang lahat ng dahilan upang magngalit. Ang tone‐toneladang mina ay diretsong ibinibyahe patungong Taiwan, China at iba pang bansa para sa dayuhang ganansya, habang naiiwan ang uka‐ukang mga lupa at sira‐sirang mga ilog at pampang. Maliwanag na ang pandarambong sa likas‐yaman na ito ay hindi para sa kapakinabangan ng mga mamamayan, kundi para sa negosyo ng mga imperyalista na pagtutubuan kapalit ng pagkasira ng rekurso ng ating bansa, pati na ang buhay at kabuhayan ng masa.

Iisa ang paliwanag ng quarry lord na si Gonzaga Mayor Carlito Pentecostes Jr: "Walang dapat ireklamo dahil ang pagmimina ay may permit na mula sa gobyerno." Para sa mga lokal na burukrata at sa mga amo nilang burgesya komprador at panginoong maylupa, ang mahalaga'y may papeles at basbas ng rehimeng Aquino II at amo nilang imperyalista, kahit pa nangangahulugan ito ng walang‐kaparis na pagsasamantala sa mamamayan. Ang grupo ni Pentecostes ngayon ang pangunahing tagapagtaguyod ng interes ng imperyalistang korporasyon at mapagsamantalang uri sa Gonzaga, sa paraang ang dinastiyang Enrile ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga ito sa probinsya ng Cagayan.

Nasa mamamayan ang lahat ng batayan upang tumindig. Biktima sila ng walang‐puknat na militarisasyon upang ipagtanggol ang "ligalidad" na ibinigay ng papel at kapangyarihan. Upang panatilihin ang mga proyekto sa pagmimina, ginagamit ngayon ng mga mapagsamantala ang hukbo ng mga mapagsamantala--ang militar, pulisya at goons ni Pentecostes. Anim sa 25 na baryo sa Gonzaga ang kinampuhan ng mga Special Operations Team‐Bayanihan ng 17th IB at RMG; maliban pa ito sa tatlong kampo militar sa bayan. Biktima ng militarisasyon ang mahigit 30,000 mamamayan. Sa bawat paglaban nila, naririyan ang bayarang mga armado upang takutin at dahasin sila. Noong Abril 30, 2011 mismong si Pentecostes ang nanakit sa isang lider ng mga magsasaka upang pigilan ang ilulunsad nilang aksyong protesta.

Nasa mamamayan ng Gonzaga ang lahat ng katwiran upang isiwalat, magprotesta at magbuklod upang tutulan ang imperyalistang pandarambong na nangwawasak sa kalikasan, kabuhayan at kabuuang kinabukasan ng buong bayan. Ngunit higit pa rito, nasa kanila ang katwiran na humawak ng armas at lumahok sa rebolusyonaryong paglaban upang wakasan ang pandarambong na ito.

Kabilang sa wasto nilang tinutuligsa ang mga kontra‐rebolusyonaryong grupo na nagpapanggap na maka‐mamamayan gaya ng AKBAYAN, Alyansa Tigil Mina at PADER na nanlalason sa kaisipan ng mamamayan sa paglalako ng maling kaisipan na maaring mapahinto ang pagmimina sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa gobyernong siyang nakikinabang sa pagsasamantalang ito. Ang mga grupong ito ang kumakapit sa argumentong "illegal mining" para pagtakpan ang naghuhumiyaw na katotohanan na ang may pinakamalaking maysala sa pagkaagaw ng lupa ng mga magsasaka at pagkasira ng kalikasan ay ang mismong gobyerno. Bukod pa rito, sinasakyan lamang ng mga grupong ito ang isyu ng pagmimina at pagkasira ng Ilog Cagayan para makapanghuthot ng pera sa mga international funding agencies at iba pang grupong nagpoposturang maka‐kalikasan. Nais nilang iligaw ang landas ng militanteng paglaban ng masa.

Wala sa pagmamakaawa, mga dayalogo, o paghihintay ng kapalaran ang solusyon ng suliranin ng mamamayang Gonzageno. Matuwid lamang na ubos‐kayang lumahok at umambag ang mamamayang anakpawis sa pagpapaunlad ng digmang bayan. Habang sumusulong ang Pulang kapangyarihang pampulitika, lalong natitiyak ang pagsasakatuparan ng mga batas ng demokratikong gubyernong bayan kabilang na ang pagtatanggol sa lupa, kabuhayan at buhay ng mamamayan laban sa pandarambong at pang‐aagaw ng mga dayuhan at lokal nilang alipores.

Matuwid lamang na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan ang lahat ng nasa‐pamantayang mamamayang nililinlang, inaagawan ng lupa at dinarahas. Ang ating aping kalagayan ang nag‐aabot sa atin ng baril na tatanganan at gagamitin laban sa pandarambong at pagsasamantala. Itinuturo ng kasaysayan na sa armadong rebolusyonaryong paglaban lamang nakakamit ang mga pagbabago; sa ganito lamang tunay na naipaglalaban ng masang anakpawis ang lupa, karapatan, buhay at kabuhayan.

Labanan ang imperyalistang pandarambong ng mga korporasyon sa pagmimina! Ipaglaban ang buhay at kabuhayan, sumampa sa Bagong Hukbong Bayan! Kamtin ang yugto ng estratehikong pagkapatas ng digmang bayan!