Tribute to Ka Louise of Front 73

Ka Dencio Madrigal
Valentin Palamine Command - NPA-Far South Mindanao
May 22, 2011

The Valentin Palamine Regional Operations Command of the New People’s Army commends the Red fighters of Front 73 for a battle well-fought against the marauding troops of the 73rd IB Charlie Coy under the command of a Sgt. Rio Gamad. Killed on the spot were 4 soldiers of the 73rd IB and a CAFGU member; ten other elements of the 73rd IB were wounded and quietly brought to the government hospitals through a helicopter.

The whole revolutionary forces of FarSouth Mindanao Region pays its highest tribute to the lone NPA casualty -- Ka Louise (Liezel Torres) who had just returned to the front after giving birth to her first child. Her exemplary life as a woman Red warrior for the past six years inspires us to no end and moves us to become better revolutionaries, serving the people wholeheartedly and well. Her short stint in the city as a youth-student organizer and human rights activist in the early years of the past decade prepared her for the passion to work selflessly with the farmers and lumads in the countryside. Her nice and easy disposition endeared her to everyone, young and old alike. She was the quintessential comrade and friend always ready to help, never tiring to listen and to teach.

And we shall always remember Ka Louise as one of the young comrades who braved the odds to recover Front 73 – and recover it well and fast. In a few years they had been able to recover practically the most strategic portions of the Daguma Mountain Range. Most importantly, In the hearts and minds of the people, Ka Louise and the NPA comrades will always be there to inspire them and move them to action --foremost of which is the struggle to retain their lands against the encroachment of multinational mining companies and the local ruling elite who are protected by no less than the 73rd IB.

It is ironical to note that there had to be an actual encounter for the 73rd IB to admit, that indeed Front 73 is alive and kicking and has covered many towns of Sarangani, Sultan Kudarat, South Cotabato and Maguindanao. Thanks to the 73rd IB, whose brutality has pushed many of the youth to join the ranks of the NPA, Front 73 has grown fast. By the enemy’s negative example, the people have learned who to trust, who to depend on. They know the NPA will always be there for them and will always fight for their best interests through thick and thin, even if it means laying down their life, as Ka Louise did.


================================================================================

Rebolusyunaryong Pagsaludar kang Ka Louise sa Front 73

Ginasaluduhan sa Valentin Palamine Regional Operations Command sa Bagong Hukbong Bayan ang mga Pulang manggugubat sa Front 73 sa mabayanihong pakigsangka niini batok sa mga nagapanghasi nga tropa sa 73rd IB Charlie Coy ubos sa koman sa usa ka Lt. Rio Gamad. Upat ka sundalo sa 73rd IB ug usa ka miyembro sa CAFGU ang napatay sa maong engkwentro; napulo pa ka sundalo ang samdon ug hilum nga gipangkarga sa mga helicopter ug gipangdala sa mga balay-tambalanan sa gobyerno.

Ang tibuok rebolusyunaryong pwersa sa FSMR nagahatag sa kinatas-ang pasidungog sa nag-inusarang kaswalti sa BHB sa maong sangka– si Ka Louise (Liezel Torres), nga bag-ohay pa lang mibalik sa nataran human sa iyang unang pagpanganak. Ang iyang sulundong kinabuhi isip Pulang manggugubat sa nangaging unom ka tuig nagahatag kanato og walay-kinutubang inspirasyon ug nagatukmod nga mahimo kitang labawng maayo pa nga mga rebolusyunaryo, ug madasigong nagaalagad sa katawhan. Ang iyang hamubo nga panahon sa syudad isip organisador sa kabatan-onan-istudyante ug human rights activist sa sayong katuigan sa milabayng dekada miumol sa iyang kadasig nga walay-puas nga moalagad uban sa mga mag-uuma ug mga lumad sa kabanikanhan. Ang iyang mga maayong gawi ug pagkamahigalaon nakapasuod kaniya sa tanan, mapabata man o mapahamtong. Siya ang sulundong kauban ug higala nga kanunay andam motabang, walay kapuol maminaw ug mogiya.

Labaw sa tanan, si Ka Louise ang usa sa mga batan-ong kauban nga mapangahasong mirekober sa Front 73– ug tuod, paspas ug hingpit kining narekober. Sa pipila lang ka mga tuig, nasakmit nila og balik ang mga estratehikong dapit sa Daguma Mountain Range. Sa kasingkasing sa mga masa dinhing bukira, kanunay nga mamahimong inspirasyon si Ka Louise ug mopaasdang kanila aron pakigbisogan ang mga mahinungdanong isyu sama sa pagbarog nga dili mailog ang ilang yuta sa mga hakog nga langyawng multinasyonal ug lokal nga nagharing hut-ong nga maoy ginapanalipdan sa 73rd IB.

Dakung sagpa ngadto kang Lt. Col Adolfo Espuelas sa 73rd IB nga gikinahanglan pa nga adunay mahitabong aktwal nga engkwentro aron angkunon niini nga tinuod anaa ug lagsik ang Front 73 nga karon milukop na sa daghang mga baryo sa Sarangani, Sultan Kudarat, ug South Cotabato. Salamat sa 73rd IB—kansang kabangis ang mitukmod sa daghang kabataan nga mosampa sa BHB— paspas nga napalapad ang Front 73. Pinaagi sa mga dautang binuhatan sa kaaway, natataw sa masa kun kang kinsa sila mosalig, ug kun kang kinsa sila makighiusa. Sayud ang masa nga kauban nila sa kanunay ang BHB aron makigbisog alang sa ilang tinuud nga interes ug kaayuhan sa unsa mang kahimtang, kinabuhi man ang ilang ihalad kun gikinahanglan.