Ang Bayan: Pagtatayo ng mga kalsada sa Samar, bahagi ng Oplan Bayanihan

Ang Bayan
June 21, 2011

Pagtatayo ng mga kalsada sa Samar, bahagi ng Oplan Bayanihan
Download PDF here

Bahagi ng programang counterinsurgency ng Oplan Bayanihan ang pagtatayo ng mga kalsada laluna sa mga lugar na tinatayang malakas ang mga rebolusyonaryong pwersa.

Ipinagmamalaki ng 8th Infantry Division na ang pagtatayo at pagkukumpuni ng mga kalsada sa tatlong prubinsya ng isla ng Samar ay magiging susi umano ng pag-unlad at kapayapaan sa lugar at hahango umano sa masa mula sa kanilang paghihikahos.

Ngunit mariin itong pinabulaanan ng National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV). Ayon kay Fr. Santiago Salas, tagapagsalita ng NDF-EV, ang `4.6 bilyong proyektong kalsada na ipinagmamayabang ng hepe ng 8th ID na si Gen. Mario Chan ay popondohan ng $434 milyong ayuda mula sa US Millennium Challenge Corporation (US MCC) na inaprubahan noong nakaraang taon. Binansagan niyang "daan para sa gera" ang naturang proyekto dahil ang mga lugar na tinatarget ng proyekto ay mga prayoridad na erya sa mga pang-aatake ng 8th ID. Ang daan ay makapagpapabilis sa deployment at pagkilos ng mga pwersa ng AFP. Hindi totoong magsisilbi sa mamamayan ng isla ang naturang mga kalsada. Sa halip ay mas patitindihin pa nito ang pasista at militaristang agresyon ng militar.

Malinaw din ang interbensyunistang patakaran ng imperyalistang US dahil ang ayuda mula sa US MCC ay pangunahing tumatarget sa Samar, na itinuturing kapwa ng AFP at ng imperyalismong US na malakas na base ng rebolusyonaryong kilusan. Pinabulaanan din ni Fr. Salas ang pahayag ni General Chan na magdudulot ng kapayapaan at kaunlaran ang proyektong kalsada. Ani Salas, magbubunga lamang ito ng mas matindi pang korapsyon at paglabag sa karapatang-tao.

Matagal nang palabigasan ng tiwaling mga upisyal ng gubyerno at ng matataas na upisyal ng AFP ang mga proyektong pang-imprastruktura. Sa katunayan, may mga kalsadang ilang beses nang naitala na sementado o aspaltado pero sa aktwal ay halos hindi madaanan ng mga sasakyan dahil sa lalim ng mga lubak.

Ang tunay na pangangailangan ng mamamayan ng isla ng Samar ay tunay na repormang agraryo, pambansang industriyalisasyon at batayang serbisyong panlipunan gaya ng serbisyong pangkalusugan, paaralan at iba pa. Ang totoong dahilan ng paghihikahos ng mamamayan ng Samar ay hindi ang kawalan ng mga kalsada kundi ang patuloy na pag-iral ng malakolonyal at malapyudal na kalagayan na kinatatangian ng atrasadong pagsasaka, mapagsamantalang relasyon ng produksyon sa pagitan ng uring magsasaka at panginoong maylupa at korapsyon ng mga burukrata.

Kasabwat, hindi Kabalikat. Sa iba pang pahayag, binatikos din ni Salas ang programang "Kasugbong" (Kabalikat) bilang sagot sa laganap na ekstrahudisyal na pamamaslang at paglabag sa karapatang-tao sa prubinsya ng Samar.

Ang binansagang "Kasugbong," o Multi-Sectoral Quick Reaction Team (MSQRT) ay kinabibilangan ng militar, pulisya at iba pang ahensya ng gubyerno at non-governmental organizations. Itinutulak ito ng Euro-Phil Justice Support Program, The Asia Foundation, at ng Ateneo Human Rights Center. Wala itong ipinagkaiba sa nakaraang mga porum at dayalogo na tumatalakay sa mga paglabag sa karapatang-tao ngunit hindi pinapanagot ang totoong mga utak at sangkot sa mga ekstrahudisyal na pamamaslang—ang militar, pwersang paramilitar at pulisya. Habang itinutulak ang programamg "Kasugbong," nakakulong pa rin si Ericson Acosta sa Calbayog Sub-provincial Jail. Si Acosta, isang freelance journalist na iligal na inaresto sa Bay-ang, San Jorge, Samar noong Pebrero ay biktima ng kalupitang militar.

Ang totoo, ang "Kasugbong" ay pampabango at pantabing sa mga operasyong counterinsurgency ng militar. Ito'y malaking panloloko sa mamamayan para itago ang tunay na katangian ng Oplan Bayanihan na ipinagmamalaking magbibigay umano ng prayoridad sa pagtataguyod ng karapatang-tao.

Samantala, iminumungkahi ni General Chan na ibalik sa Samar ang 43rd IB na idineploy sa Mindanao pagkatapos ng masaker sa Maguindanao. Inamin ni Chan na malakas pa ang rebolusyunaryong pwersa sa tatlong prubinsya ng Samar kaya nangangailangan pa rito ng dagdag na pwersang militar.

Download PDF here