Editoryal: Palayain ang lahat ng kinatawan ng NDF para matuloy ang usapang pangkapayapaan

Editoryal
Ang Bayan
June 21, 2011

Palayain ang lahat ng kinatawan ng NDF para matuloy ang usapang pangkapayapaan

Download PDF here

Dapat palayain na ang mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) upang matuloy na ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH). Ang patuloy na pagbilanggo ng GPH sa mga kinatawan ng NDFP ang pinakamalaking hadlang sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan.

Labimpitong (17) konsultant pangkapayapaan ng NDFP ang nakakulong sa iba't ibang bilangguan ng GPH. Ang pagdakip at pagbilanggo sa kanila ay tahasang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagbibigay-proteksyon sa kanila bilang mga tauhang hinirang ng NDFP para lumahok sa pakikipag-usap. Dalawa sa 17 konsultant na ito ay ikinulong sa ilalim ng rehimeng Aquino.

Makauusad lamang ang usapang pangkapayapaan kung palalayain ang mga konsultant ng NDFP. Hindi lamang nito bibigyang-daan ang paglahok ng mga konsultant sa mga pag-uusap, magsisilbi rin itong pagwawasto sa mga paglabag ng GPH sa JASIG. Ito ang obligasyong ipinangakong ipatutupad ng GPH sa deklarasyong pinirmahan nito noong Enero kasama ang NDFP. Ang pagpapatupad nito ay sukatan ng kaseryosohan at kakayahan ng GPH na ipatupad ang mga kasunduan nito sa usapang pangkapayapaan.

Subalit matapos ang limang buwan, nananatiling nakakulong ang mga konsultant ng NDFP. Malala pa, minaliit ng kinatawan ng GPH ang usapin ng pagpapatupad sa JASIG nang ilarawan niya ito bilang sekundaryong usapin lamang sa usapan. Sa pagpapawalang-halaga ng GPH sa JASIG, nagiging malaking katanungan din kung mapagkakatiwalaan ba itong ipatupad ang iba pang mga kasunduan sa mga repormang panlipunan at pang-ekonomya at mga repormang pampulitika at konstitusyunal, na siyang mga paksa sa mga susunod na yugto ng usapan.

Ang kabiguan ng GPH na tuparin ang mga obligasyon nitong isakatuparan ang JASIG at palayain ang mga konsultant ng NDFP ay nagresulta sa pagpapaliban ng nakatakda sanang pagpupulong sa Norway ngayong Hunyo ng mga Reciprocal Working Committee on Socio-Economic Reforms at ng mga Working Group on Political and Constitutional Reforms. Kung patuloy na magmamatigas ang rehimeng Aquino sa pusisyon nito laban sa pagpapalaya ng mga konsultant ng NDFP, ilalagay nito sa peligro ang mismong usapang pangkapayapaan.

Kaisa ng sambayanang Pilipino, nananatiling interesado ang NDFP na magpatuloy ang usapang pangkapayapaan upang sikaping lutasin ang saligang mga usaping nasa ugat ng rumaragasang digmaang sibil sa bansa. Sa pamamagitan nito, nais ng NDFP at buong rebolusyonaryong kilusan na hamunin ang reaksyunaryong rehimen na makipagkaisa sa pagpapatupad ng programang tutugon sa demokratiko at pambansang adhikain ng sambayanang Pilipino.

Gayunman, sa kabila ng bukambibig na "kapayapaan" ng rehimeng Aquino, wala pa itong ginagawang sustantibong hakbangin para sumulong nang makabuluhan ang usapang pangkapayapaan. Mapatutunayang hungkag ang "kapayapaan" sa ilalim ng rehimen kung magpapatuloy si Aquino sa pagmamatigas laban sa pagpapalaya ng mga konsultant ng NDFP.

Download PDF here