Under-aged CAFGU also died in an NPA ambush in Surigao del Sur

KA MARIA MALAYA
NDF - North-Eastern Mindanao Region
June 20, 2011

A 16-year old CAFGU member under the 29th IB was killed when the NPA ambushed a unit of the enemy forces patrolling within NPA territory on June 7, 2011, 8 a.m., at Purok 5, San Isidro, Lianga, Surigao del Sur. A regular member of the 29th IB, Pfc. Tagiliran, also died in the same incident while a certain Pfc. Gacayan was wounded.

The said CAFGU named “Peryong” (not his real name) was born on June 25, 1994 and will turn seventeen this month. He is the son of Pablito Espinosa, Jr. and Maricel Espinosa, who both reside in Brgy. Lawis, Lianga, Surigao del Sur. We are saddened that CAFGU recruit who is a minor figured as a casualty in the said ambush, which would not have happened had the AFP strictly adhered to international laws of war prohibiting recruitment of minors.

We vehemently condemn the continuing violations committed by the AFP against international laws of war, the Protocol II of the Geneva Conventions, and the United Nations Convention on the Rights of Children. Explicit in the said laws and Conventions is the prohibition for children aged 15-17 to be recruited to any armed group.

For its part, the Central Committee of the Communist Party of the Philippines has directed that no young person who has not reached the age of 18 shall be recruited to the New People’s Army (NPA). The Northeastern Mindanao Region has been strictly following this policy.

Children in our society have become victims to various forms of exploitation, such as child labor, sexual abuse and prostitution, illicit drugs, criminality and so much more. To have them conscripted as mercenaries, especially use them to help quell the people’s aspirations for liberation and democracy, is a grave violation of children’s rights.

We call on the youth to form their own legitimate organization to defend their rights and to help develop their knowledge and skills. We also call on young people aged 18 and above who are physically and psychologically fit, brimming with patriotism to join the New People’s Army (NPA).

It is only through your participation in the people’s democratic revolution that we can have a bright future.

“To the youth, the world belongs to you and to us, but in the final analysis, it is yours.”

-------------------------

Bisaya Version

MENOR-DE-EDAD NGA CAFGU APIL SA
NAKALAS SA AMBUS SA NPA SA SURIGAO SUR


Usa ka 16-anyos nga membro sa CAFGU ubos sa 29th IB ang namatay dihang gi-ambus sa BHB ang nagpatrolya nga yunit sa kaaway sulod sa teritoryo sa BHB niadtong Hunyo 7, 2011, alas 8 sa buntag sa Purok 5, San Isidro, Lianga, Surigao del Sur. Lain pang usa ka regular nga tropa sa 29th IB ang namatay sa maong ambus nga mao si Pfc. Tagiliran, samtang usa ka PFC Gacayan ang nasamdan.

Ang maong CAFGU “Peryong” (dili tinuod nga ngalan), natawo niadtong Hunyo 25, 1994, mag-dise-syete pa karong bulana. Anak siya sa magtiayong Pablito Espinosa, Jr. ug Maricel Espinosa nga nanimuyo sa Brgy. Lawis, Lianga, Surigao del Sur. Among gikasubo nga naangin ang maong menor-de-edad nga CAFGU sa maong ambus. Wala unta kini mahitabo kung wala pa gi-rekrut isip CAFGU sa AFP ang maong menor-de-edad.

Hugot namong ginakondena ang padayong paglapas sa AFP sa internasyonal nga balaud sa gubat ug Protocol II sa Geneva Convention, ug sa United Nation Convention on the Rights of Children. Sa maong balaod ug mga convention gidili ang pagrekrut ngadto sa armadong pundok sa mga bata nga nag edad 15–17 anyos.

Sa laing bahin, ang Komite Sentral sa Partido Komunista sa Pilipinas nagmando niadtong 1998 nga nagdili sa pagrekrut sa BHB sa mga batan-ong wala pay 18 ang panuigon. Ang rehiyon sa Amihanang-Sidlakang Mindanao hugot nga misunod niini nga palisiya.

Ang kabataan ubos sa atong katilingban biktima sa nagkalain-laing porma sa pagpahimulos sama sa child labor, pagpang-abusong sekswal ug prostitusyon, droga, kriminalidad ug uban pa. Ang pagrekluta kanila aron himoong bayaran nga sundalo, ilabi na aron gamiton sa pagsumpo sa tinguha sa katawhan alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya, usa ka grabeng paglapas sa katungod sa kabataan.

Among ginaawhag ang mga batan-on sa pagtukod og ilang mga lehitimong organisasyon aron panalipdan ang ilang katungod ug mapalambo ang ilang mga kahanas ug kahibalo. Amo usab ginaawhag ang mga batan-on nga nagpanuigon na og 18 pataas, dunay normal nga panghunahuna ug nagmahal sa nasud nga mosampa sa BHB.

Diha lamang sa inyong pagsalmot sa demokratikong rebolusyon sa katawhan nga makab-ot ang mahayag natong kaugmaon.

“Kabatan-onan ang kalibutan inyo ug ato, apan sa lintunganay inyo.”