Ang tunay kalagayan ng bayan

David Magtanggol
Christians for National Liberation - Southern Tagalog
July 24, 2011

"MAY DAANG MATUWID SA TINGIN NG TAO (SA TINGIN NI P-NOY),
NGUNI'T KAMATAYAN ANG DULO NITO." Kawikaan 14:12


Sa darating Hulyo 25 ay muling haharap sa Bayan si Pangulong Benigno Simeon Cojuanco-Aquino III upang ilahad sa ikalawang pagkakataon ang Kalagayan ng Bayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinaniwala ni G. Aquino na ang kanyang pamahalaan ay kabaligtaran ng kinamumuhiang Rehimeng US-Arroyo sa pamamagitan ng pagtatambol ng katangian ng kanyang Pamahalaan sa islogang "MATUWID NA DAAN." Paulit-ulit niyang binabanggit sa kanyang mga talumpati ang pagbanat sa dating Rehimeng Arroyo sa mga kaso ng katiwalian, paglabag sa karapatang pantao, maluhong pamumuhay, paggamit sa poder ng kapangyarihan para sa kapakanan ng pamilya nito at mga kaalyado at kapanalig sa pulitika. Tinagurian niyang "Likong Daan" ang Pamahalaang Arroyo simula pa noong panahon ng kampanya hanggang sa kasalukuyan. Ito ay upang paulit-ulit na hanapan at singilin ng Sambayanang Pilipino si Arroyo sa kanyang mga krimen at atraso sa mga mamamayan lalu na sa usapin ng korupsyon at paglabag sa karapatang pantao. Mula sa kanyang inaugural speech noong Hunyo 30 at ng kanyang unang talumpati sa SONA noong Hulyo 2010, sa pananaw ng Sambayanang Pilipino, ang tanging naging tagumpay ni Aquino ay ang paninisi sa pinalitan niyang rehimen ngunit hindi ang pagtupad kahit bahagya man lamang sa kanyang mga pangako noong kampanya, inagurasyon at unang SONA.

Ang kaya lamang niyang gawin ay ang mag-showcase ng mga kinasuhang tiwaling negosyante diumano ngunit hindi si Arroyo at mga alipores niya sa santambak na kaso ng katiwalian, malawakang paglabag sa karapatang pantao, pagnanakaw at pangungulimbat sa kaban ng yaman. Ang tanging mga kasong nakasampa laban sa kampo ni Arroyo ay isinampa ng mga militante at progresibong organisasyon, ng makabayang mga taong-simbahan at ilang indibidwal. Walang ibang ginawang hakbangin si Aquino para makamit ng mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao ang hustisyang malaon nang ipinagkait at patuloy na ipinagkakait. Hanggang sa kasalukuyan walang monumental na maipagmamalaki si Aquino sa isang taong panunungkulan niya maliban sa "wang-wang". Wala din siyang pinag-iba sa dati at kinamumuhiang rehimen.

Tayo ba bilang isang bansa ay lumalakad na sa MATUWID NA DAAN sa ilalim ng Rehimeng US-Aquino 2? Ang sabi ng Banal na Biblia sa Aklat ng Kawikaan "MAY DAANG MATUWID SA TINGIN NG TAO (SA TINGIN NI AQUINO), NGUNI'T KAMATAYAN ANG DULO NITO." Kawikaan 14:12

Akala marahil ni Aquino ang paghahangad ng matuwid na daan ay isang gimik pulitikal at propaganda lamang. Sa pagsusuri ng Christians for National Liberation-Southern Tagalog (CNL-ST), sa liwanag ng sinasabi ng Banal na Aklat, ang matuwid na daan ay may kinalaman sa isang paraan at sistemang nagdudulot ng pagbabago mula sa dating kalagayan na punong puno ng kasamaan at pagdurusa. Ito ay ang landas na kawangis ng Daan na tinalunton ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ni Moises sa tala ng Exodo ang matuwid na daang ito ang maghahatid sa mga Israelitang alipin ng Imperyong Ehipto sa lupang pangako, isang dakong malaya, malawak at masagana sa lahat ng bagay (Exodo 3:7-10). Katulad din ito ng matuwid na daan ng Panginoong Hesus na nilayong ang mga tao ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan (Juan 10:10). Si Hesus na nabuhay para maglingkod at hindi paglingkuran at ialay ang sarili para sa iba (Mateo 20:28). Ang tamang pagsusuri sa "Matuwid na Daan" ni Aquino, sa kanyang tingin at islogan, ang dulo nito ay kamatayan ng Sambayanang Pilipino. Bakit po ganoon ang pagsusuri ng Christian For National Liberation sa Timog Katagalugan?

Una, ang programa ng gobyerno ni Aquino ay walang pinag-iba sa programa de gobyerno ni Gloria. Ito ay sunud-sunuran lamang sa dikta ng Imperyalistang Estados Unidos at katunayan ay naninikluhod dito. Lubos nitong itinataguyod ang ipinapataw na mga kundisyon at makaisang panig na mga kasunduan upang malayang magahasa ng monopolyo kapital ang bansa. Sa tabing ng patakarang Public-Private Partnership mistulang ibinenta ni Aquino ang obligasyon ng gubyerno sa kanyang mamamayan sa pribadong sektor at mga dayuhang negosyo para pagkakitaan at pagtubuan. Mas malala, binabalak ng rehimeng US-Aquino na tanggalin sa Konstitusyon ang probisyong naglilimita lamang hanggang 40% pag-aari ng negosyo sa bansa ng mga dayuhang kapitalista. Pag nagkataon, hindi lamang ang landas ni Arroyo ang tinutumbok ng "tuwid na daan" ni Aquino kundi mabilis nitong tinatahak ang direksyon ng rehimeng Marcos. Patuloy nitong wawasakin ang ekonomiya ng bansa na isinandal sa importasyon at eksportasyon sa ilalim ng control ng mga dambuhala at ganid na kapitalistang bansa sa pangunguna ng US na patuloy na nandarambong sa likas na yaman ng bansa tulad ng mina, lakas paggawa, at iba pa. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng rehimeng ito na kumakatawan sa burukrata kapitalismo, sinusupil naman nito ang karapatan sa pulitika at kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino at mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mababang sahod, pagsupil sa karapatang mag-unyon at magwelga, kontraktwalisasyon, at pagpapababa sa serbisyong pampubliko gaya ng pabahay, edukasyon at kalusugan. Upang patuloy na palakasin ang kontrol ng Imperyalismo, ipinagpapatuloy ng Rehimeng US Aquino 2 ang pagtatataas ng buwis sa mga mamamayan sa anyo ng EVAT (12%) sa lahat ng mga produkto sa merkado. Mas malaki pa nga ang buwis ng mga mamamayang Pilipino kaysa sa buwis ng mga negosyo na pag-aari at kontrol ng Imperyalistang US at iba pang bansa. Ito ba ang matuwid na daan? Sa paningin ni Aquino, ito nga marahil. Pero ito ay tutungo sa kamatayan at hindi para sa buhay ng sambayanang Pilipino.

Ikalawa, kinamuhian ng sambayanan ang Rehimeng US-Arroyo sa matinding paglabag sa karapatang pantao tulad ng mahigit sa isang libong pinaslang, dinukot at patuloy na nawawala, winasak ang mga tahanan ng mga dukha dulot ng demolisyon at militarisasyon. Ngunit hindi natigil ang pamamaslang kahit natapos ang rehimen ni Arroyo. Nagpatuloy ito at katulad ni Arroyo, kinakandili ni Aquino ang mga human rights violators na nagpapatuloy sa kanyang kasalukuyang rehimen. Bago pa man nailuklok sa kapangyarihan, ang kanyang kamay ay tigmak ng dugo ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Ang oryentasyon ng militar ay hindi nabago. Ang kinamumuhiang Oplan Bantay Laya 1 & 2 ng Rehimeng US-Arroyo ay nagpalit-balat lamang sa anyo ng Oplan Bayanihan. Higit itong mapanupil at mapanlinlang. Katulad nito ang isang maamong tupa pero nagdaramit ng lobo (Mateo 7:15) at handang silain hindi lamang ang Rebolusyonaryong Kilusan kundi lalung higit sa lahat ang malawak na sambayanang dukha, inaapi at pinagsasamantalahan. Maamong tulad ng cordero ang imaheng ipinoprodyek ni Aquino. Ngunit ang totoo ito ay mabangis na lobo na magpapatupad ng todo-todong gera sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan sa malao't madali ay malalantad sa ating panahon. Mapagbalatkayo dahil sa gumagamit ng mapanghating taktika ng pamumudmod ng salapi sa mga dukha sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer at Public Private Partnership na diumano ang layunin ay pagaanin ang pasanin ng mga mamamayan at iahon sa kahirapan. Ang kabalintunan, walang nilulutas ang mga naturang programa bagkus ay lalo lamang magbabaon sa bansa sa kahirapan sapagkat ito ay utang na babayaran ng bawat Pilipino.

Ikatlo, kamatayan ang dulo ng daang matuwid ni Aquino dahil hindi kaya niyang talikuran at sa katunayan ay lubos na itinataguyod ang interes ng kanyang uri. Ang uring Panginoong May Lupa-Kumprador Burges na daan-daang taon nang nagsasamantala sa mga maralitang magsasaka at nagpapasasa sa biyaya ng lupa. Ang pagiging tahimik ni Aquino sa usapin ng Hacienda Luisita at pagsasabing naipagbili na niya ang kanyang sapi dito ay paghuhugas kamay at pag-iwas sa responsibilidad. Mas pinili niyang magtaksil sa sambayanang Pilipino kaysa uring kanyang kinakatawan. Kamatayan ang matuwid na daan ni Aquino hangga't di naipatutupad ang Tunay Repormang Agraryo.

Ikaapat, Kamatayan ang matuwid na daan ni Aquino dahil hindi nito kayang usigin ang mga mandarambong, tiwali at mga lumabag sa karapatang pantao ng nakaraang rehimen. Kailangan pang ang mga pribadong indibidwal, mga makabayang pulitiko at simbahan ang magsakdal kay Arroyo laban sa mga kasalanan nito sa sambayanang Pilipino. Hinahangaan namin ang katapangan ng mga makabayang indibidwal, pulitiko at simbahan tulad ng United Church of Christ in the Philippines sa paghaharap ng sakdal laban sa kinamumuhiang Rehimen ni Arroyo. Ang hakbang na ito ng UCCP ay larawan ng pananampalatayang mapanagutan, matuwid at makatuwiran na dapat lamang suportahan ng sambayanang Pilipino partikular ng kanilang mga kaanib. Hindi kayo dapat matakot na sabihin ang katotohanan at gawin ang makatarungan gaya ng isinasaad ni Propeta Amos (5:14-15) "Gawin mo ang matuwid, huwag ang liko, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasaiyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan tulad ng sinasabi mo. KAMUHIAN MO ANG MASAMA, IBIGIN ANG MABUTI, AT PAIRALIN SA MGA HUKUMAN ANG KATARUNGAN. BAKA SAKALING KAHABAGAN NI YAHWEH ANG MATITIRANG BUHAY SA BANSANG ITO."

Ang Christian for National Liberation sa Timog Katagalugan ay kaisa ng sambayanang Pilipino sa paniniwala na:

1.Ang matuwid na daan ni Aquino ay naghahatid sa kamatayan habang ang patakaran sa kabuhayan ay dinidiktahan ng Imperyalismong US at todo-todong ipinatutupad ni Aquino sa anyo ng Conditional Cash Transfer, Private Public Partnership, tax incentives sa mga dayuhang kapitalista, no union no strike policy, union busting, kontraktwalisasyon at di pagpapatupad ng desiyon ng Korte Suprema pabor sa mga Manggagawa ng Nestle sa pangunguna ng United Filipro Employee.

2.Ang matuwid na daan ni Aquino ay naghahatid sa kamatayan habang ang milyon-milyong mga magsasaka at mga pamilya nila ay alipin sa sakahan na kontrolado ng tulad niyang panginoong may lupa at mga dayuhan. Ito ay kamatayan habang di nagkakaroon ng tunay na reporma sa lupa. Tanging ang rebolusyonaryong kilusan lamang sa pamamagitan ng CPP-NPA ang magpapalaya sa masang magsasaka mula sa pagkaalipin at pagkatali sa kumunoy sa pamamagitan ng isinusulong nitong rebolusyong agraryo sa balangkas ng Demokratikong Rebolusyon ng Bayan na may sosyalistang perspektiba.

3.Ang matuwid na daan ni Aquino ay naghahatid sa kamatayan habang ipinatutupad niya ang Oplan Bayanihan ayon sa dikta at direksiyon ng US Counter Insurgency Guide (US COIN) na ang tanging layunin ay durugin at supilin ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa tunay na kalayaan.

4.Ang matuwid na daan ni Aquino ay naghahatid sa kamatayan habang hindi nabibigyan ng katarungan ang mga biktima at patuloy na binibiktima ng mga kapulisan at kasundaluhan.

Ang Christians for National Liberation Southern Tagalog ay kaisa ng sambayanan sa pagkondina sa malambot at sunod sunurang patakaran ng Rehimeng US Aquino II at patuloy na nananawagan sa mga kasapi ng CNL na ipagpatuloy ang maalab at militanteng pakikibaka para sa Pambansa at Demokratikong Rebolusyon. Tandaan natin ang "Pagsamba at Pakikibaka" ay hindi mapaghihiwalay na larawan ng Kristianong pagsaksi at paglilingkod tulad ng kanyang Panginoong si Hesukristo na "naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang sarili para sa katubusan ng marami."

Mabuhay ang Sambayanan! Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!


David Magtanggol
Christians for Nationa Liberation
Southern Tagalog