Editoryal: Labanan ang panghihimasok ng imperyalismong US sa South China Sea

Ang Bayan
July 7, 2011
Download PDF

Dapat puspusang ilantad at labanan ng mamamayang Pilipino ang pakana ng US na sulsulan ang kaguluhan sa South China Sea sa pagitan ng Pilipinas, China at iba pang bansang umaangkin sa kabuuan o bahagi ng Spratly Islands. Walang ibang layunin ang panghihimasok ng US kundi ang bigyang-matwid ang pagpakat ng mga pwersang militar nito sa rehiyon sa ngalan ng "pagtatanggol sa kasarinlan ng Pilipinas."

Dapat ding puspusang ilantad at labanan ng sambayanan ang pagpapagamit ng rehimeng Aquino sa imperyalistang amo nito na gatungan ang gulo sa Spratlys. Sa udyok ng US, ginagatungan ng rehimeng Aquino ang apoy ng tunggalian sa Spratly Islands sa pamamagitan ng mga agresibo at mapang-upat na pahayag at hakbangin laban sa China. Layunin niyon na bigyang-matwid ang "paghingi ng tulong" mula sa US gamit ang Mutual Defense Treaty (MDT) ng US at Pilipinas at sa gayo'y bigyang-daan ang US na magpakat ng mga kagamitan at tauhang militar nito sa rehiyon.

Sa balangkas ng MDT, ginagawa ng US ang "modernisasyon" ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pamamagitan ng pagbenta at pagpapaupa rito ng mga kagamitang militar. Ang pag-aarmas sa AFP ay bahagi ng pagpapalakas ng presensyang militar ng US sa South China Sea. Ang totoo, ang AFP ay nagsisilbing pyesa lamang sa larong chess na ginagalaw ng US alinsunod sa estratehiyang militar nito. Gamit pa rin ang MDT, tuwirang nakapagpapakat ang militar ng US ng mga pwersa nito sa rehiyon gamit ang tinaguriang "joint exercises." Kabilang dito ang magkasanib na operasyong nabal na isinagawa ng militar ng US at Pilipinas nitong Hunyo sa baybayin ng Palawan sa South China Sea.

Ang gayong mga hakbangin ng imperyalismong US ay umaalinsunod sa layunin nitong "magpamalas ng kapangyarihan" sa South China Sea. Pinakalayunin nito na tiyaking patuloy nitong makokontrol ang mahalagang internasyunal na rutang pangkalakalang ito, katulad ng pagkontrol din ng US ng mga rutang pangkaragatan sa iba pang panig ng mundo sa pamamagitan ng pagmamantine ng presensyang militar nito sa mga estratehikong rehiyon. Sa imperyalistang pangangatwiran ng gubyernong US, inaangkin nito ang natatanging kapangyarihan at karapatang kontrolin ang internasyunal na karagatan.

Kaya naman matagal nang pinangangambahan ng US ang pag-unlad ng China bilang makapangyarihang bansa sa ekonomya at militar. Itinuturing ng imperyalismong US na banta sa kapangyarihan nito ang patuloy na paggigiit ng gubyernong China ng kasarinlan nito sa usapin ng ekonomya, militar at patakarang panlabas.

Nitong nakaraang apat na dekada, nakipagsabwatan ang imperyalismong US sa mga rebisyunista sa loob ng China upang uk-ukin ang sosyalistang sistema at ibalik ito sa landas ng kapitalismo. Subalit ito rin mismong pagbalik ng China sa landas ng kapitalismo ang ngayo'y nagtutulak dito na mag-ambisyon ng paglawak ng saklaw ng kapangyarihan nito lagpas sa kanyang mga hangganan. Itinuturing ng imperyalismong US ang China bilang estratehikong banta sa nag-iisang paghahari nito sa buong mundo.

Nais ng US na puluputan ng galamay militar nito ang South China Sea upang kontrahin ang mga pagsisikap ng China na magpaunlad at magpakat ng malaking bilang ng abanteng mga kagamitang militar tulad ng mga ballistic at cruise missile, mga modernong eroplanong pandigma at mga submarinong kargado ng mga abanteng armas. Pinangangambahan nito ang papaunlad na kakayahan ng China sa malayuang depensang panghimpapawid, sa elektronikong pakikidigma at kakayahang magsagawa ng mga atake sa mga sistemang kompyuter at programa sa kalawakan. Layunin din nitong nyutralisahin ang base nabal ng China sa isla ng Hainan na pinaniniwalaang may mga pasilidad para magmantine ng mga submarinong may kakayahang maglunsad ng estratehiko at taktikal na atake.

Sa harap ng paggigiriang militar at diplomatiko ng imperyalismong US at ng umuusbong na kapangyarihan ng China, iginigiit ng mamamayang Pilipino ang patakarang panlabas na independyente at mapagmahal sa kapayapaan. Hangad nila ang mapayapang resolusyon sa usapin ng pag-angkin ng iba't ibang bansa sa Spratly Islands na malaya mula sa panghihimasok ng US. Sigaw nilang wakasan ang pakikialam ng US sa South China Sea at ang pag-aalis ng lahat ng nakapakat doong mga pwersa ng US kabilang yaong nakabase sa Western Command ng AFP sa Puerto Princesa City at sa Southern Command ng AFP sa Zamboanga City.

Kinukundena ng mamamayang Pilipino ang rehimeng Aquino sa pagsusumamo nito sa kanyang imperyalistang amo at sa patakaran nito ng pandaigdigang hegemonya. Lubos na ginagampanan ni Aquino ang papel na ibinigay sa kanya ng US nang siya'y ipatawag noong Mayo sa barkong pandigmang USS Carl Vinson. Sinasabi niyang pabor siya sa diplomatikong resolusyon ng isyu ng Spratly Islands, subalit tuluy-tuloy niyang inaatake ang China at binibigyang-daan ang pagpapakat ng US ng makinaryang militar nito sa rehiyon sa tabing ng "pagtulong sa depensa" ng Pilipinas.

Nakikiisa ang mamamayang Pilipino sa pagkundena sa pagmamalaki ng China at sa pagtanggi nitong kilalanin ang pag-angkin ng iba't ibang bansa sa mga isla ng Spratly at pumaloob sa isang multilateral na negosasyon upang resolbahin ang usapin sa mapayapang paraan.

Nananawagan ang sambayanang Pilipino sa mamamayan ng iba pang mga bansang umaangkin sa Spratly Islands na magkaisa. Maaaring buuin ang isang alyansa ng mamamayan ng Southeast Asia upang labanan ang pagsusumamo ng kani-kanilang mga gubyerno sa mga dayong kapangyarihan: sa panghihimasok man ng US o sa eksklusibong pag-angkin ng China sa rehiyon. Dapat nilang gamitin ang gayong pagkakaisa upang itulak ang pagkilala sa pantay na karapatan ng mga bansa at mamamayan na sangkot sa tunggalian.

Dapat nilang itulak ang multilateral na negosasyon na malaya sa panghihimasok ng US at igiit ang tuwirang paglahok dito ng mga kinatawan ng bayan. Dapat abutin ng gayong mga pag-uusap ang mga kasunduan na susuporta sa pampulitika at pang-ekonomyang interes ng mamamayan ng rehiyon at ng kanilang hangarin para sa kapayapaan.

_____________________________

Estratehikong interes ng US ang nasa likod ng pang-uupat sa isyu ng Spratly Islands

Bago pa man mag-ingay sa usapin ng Spratly Islands si Aquino at kanyang mga upisyal panseguridad at diplomatiko, matagal nang plano ng US na pakuluin ang kaguluhan doon upang lumikha ng kundisyon para makapanghimasok ito.

Sa Quadrennial Defense Review ng US Department of Defense na inilabas noong Pebrero 2010, iginiit ng US na dapat itong humadlang, magtanggol laban sa "agresyon" ng mga bansang may potensyal na maging kalaban ng US at gapiin ang mga ito. Lantad na lantad ang imperyalistang mukha ng US nang tahasang igiit nito sa QDR 2010 na "kung wala ang dominanteng kakayahan ng US na ipadama ang kapangyarihan nito, malalagay sa alanganin ang mga alyansa at kasunduang panseguridad ng US, at sa gayo'y mababawasan ang seguridad at impluwensya ng US at lalaki ang posibilidad na sumiklab ang tunggalian."

Kaya gayon na lamang ang interes ng US na labanan ang pag-usbong ng China bilang makapangyarihang bansa. Pinangangambahan ng US ang tinagurian nitong "mga estratehikong anti-access" na anito'y naglalayong pagkaitan ito ng kakayahang "magpamalas ng kapangyarihan" sa mga susing rehiyon sa iba't ibang panig ng mundo.

Sa isang artikulong lumabas sa Washington Times noong Agosto 13, 2010, isinaad ni Adm. James A. Lyons, isa sa pangunahing kinatawang militar ng US sa United Nations at dating hepe ng US Pacific Fleet, ang pagdududa ng US sa pinalalawak na relasyon ng China sa Vietnam, Malaysia at Indonesia at mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Nagpahayag din siya ng malaking pangamba sa nabuong 65 kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China noong panahon ng rehimeng Arroyo. Aniya, ang lahat ng ito ay bahagi ng "pagsisikap na bawasan ang kapangyarihan at impluwensya ng US."

Ani Lyons, malinaw na ang layunin ng China ay ang maging dominanteng kapangyarihan sa Western Pacific at pwersahin ang mga alyado ng US na bumaklas sa kanilang relasyon. Sa layuning kontrahin ang China, pinalawak ng US ang relasyon nito sa Vietnam, Malaysia at Indonesia. Inilarawan niya na nasa gitna sila ngayon ng estratehikong pakikipagkumpitensya sa China sa pagbubuo ng estratehikong relasyong militar sa Indonesia.

Lubhang nangangamba ang US sa pagtatatag ng China ng "balwarte" nito sa South China Sea. Bukod sa baseng nabal sa Hainan Island, tinukoy ni Lyons ang konstruksyon ng China baseng militar sa Mischief Reef sa Spratly Islands na anito'y banta sa Pilipinas, Japan at South Korea, pawang mga "alyado" ng US.

Halos isang taon na ang nakararaan nang igiit ni Lyons na bukod sa pagpapalakas ng relasyon nito sa ASEAN, dapat gamitin ng US ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng US at Pilipinas para palakasin ang pusisyon ng US sa isyu ng South China Sea. Iginiit ni Lyons na bukod sa pagbebenta sa Pilipinas ng pinaglumaang mga kagamitang pandigma, dapat ikonsidera rin ng US ang pagpapaupa ng isang iskwadron ng eroplanong F-16 kasama ng mga T-38 jet trainer, mga helikopter, isang C-12 twin-engine aircraft na maaaring gamitin para sa counterinsurgency at pagpapatrolya sa dagat at dalawang FFG-7 na barkong pandigma.

Itinulak din ni Lyons na dapat magkaroon ng komersyal na kasunduan para magamit ng militar ng US ang mga pasilidad at lohistika sa Subic Bay. Alinsunod dito, dumating sa Pilipinas noong Abril sina Sen. Daniel Inouye at Thad Cochran ng US para inspeksyunin ang Subic at alamin ang mga pasilidad doon na pwedeng gamitin ng militar ng US.

Sunud-sunod naman ang pagdaong sa Pilipinas ng mga barkong pandigma ng US mula nang maupo si Aquino sa poder. Dumaong sa Maynila ang USS Washington noong Setyembre 2010 at nitong Marso 2011. Nitong Mayo, dumaong din sa Maynila ang USS Carl Vinson na inilarawan ng AFP na "may dalang mensahe para sa China." Samantala, magkakasunod din na "joint exercises" ang idinaos sa Palawwan at sa karagatan malapit sa Spratlys sa ilalim ng taunang Balikatan exercises.

_____________________________

Maghanda sa SONA: Ilantad ang tunay na kalagayan ng bayan!

Sa loob ng ilang linggo ay muling magbubukas ang reaksyunaryong kongreso at magsisilbi itong okasyon sa pagbibigay ni Aquino ng kanyang "state of the nation address" o SONA. Asahan na natin na ang SONA ni Aquino ay magiging hungkag at magpapalaganap lamang ng mga ilusyon at kasinungalingan.

Bago pa man ang SONA ni Aquino, dapat nang isagawa ng sambayanang Pilipino ang aktibong paglalantad ng tunay na kalagayan ng bayan. Pakilusin natin ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa, mga aktibista at masa sa paglulunsad ng malawakang kampanyang propaganda para patampukin ang tunay na kalagayan ng bayan. Gamitin natin ang lahat ng pagkakataon--mga umpukan sa bukid at mga kalsada, mga klasrum, upisina, programa sa radyo at iba pa--upang ipahayag ang galit at kahandaang labanan ang anti-mamamayan, maka-dayuhan at pasistang mga patakaran ng rehimeng US-Aquino.

Ilantad natin ang pakikipagsabwatan ng rehimeng US-Aquino sa internasyunal na kartel sa langis at ang pagpapakainutil nito sa harap ng tuluy-tuloy na pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo para pigain ang mamamayan at magkamal ng supertubo ang mga dayuhang kumpanya sa langis. Tuligsain ang pagtanggi ng rehimeng US-Aquino na itaas ang sahod ng mga manggagawa sa kabila ng mabilis na pagsirit ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at lubhang mababang sahod.

Batikusin natin ang pagtangging isakatuparan ang tunay na reporma sa lupa sa Hacienda Luisita at iba pang malalaking asyenda sa buong bansa. Ilantad natin ang dinaranas na kaapihan, pagsasamantala at panunupil sa kanayunan.

Batikusin natin ang patuloy na kabiguan ni Aquino na usigin at parusahan si Gloria Arroyo at mga kasapakat niya sa mga krimen ng korapsyon, pandarambong, mga pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang-tao.

Batikusin ang balak ng rehimeng US-Aquino na itaas ang singil sa pamasahe ng MRT at toll ng mga expressway, gayundin, ang pinaplanong pribatisasyon ng MRT at pagpapaubaya sa dayuhang mamumuhunan ng pagtatayo ng iba't ibang mga imprastruktura sa ngalan ng "public-private partnership" na lalo lamang nagpapabigat sa mga pasanin ng mamamayan.

Ilantad at batikusin ang pakikipagsabwatan ni Aquino sa imperyalismong US sa pagpapapasok ng libu-libong mga tropang Amerikano sa Pilipinas sa sunud-sunod na "bisita" ng mga barkong pandigma ng US noong Setyembre 2010, Marso at Mayo 2011. Tuligsain din ang pang-uupat ng tenyong diplomatiko at militar sa usapin ng Spratly Islands alinsunod sa utos ng US upang bigyang-matwid ang panghihimasok ng US, pagpapakat ng mga kagamitang militar ng US at pagpapalakas ng presensyang militar ng US sa Asia-Pacific na bahagi ng estratehiya nito na hadlangan ang paglakas ng impluwensya at kapangyarihan ng China.

Ilantad at batikusin natin ang paghadlang sa pagsulong ng usapang pangkapayapaan ng NDF at GPH sa pamamgitan ng pagdakip at patuloy na pagkukulong sa mga konsultant ng NDFP nang labag sa JASIG. Ilantad ang patuloy na paglabag sa karapatang-tao, kapwa mga brutal na atake ng militar sa mamamayan (pamamaslang, pambubugbog, pagdakip, pagkulong atbp.) at mga pino ngunit sinlupit na paglapastangan (militarisasyon ng mga komunidad, militarisasyon ng mga serbisyong panggubyerno atbp.) na nagpapairal ng takot at sumusupil sa kanilang mga kalayaan.

Dapat kumilos ang lahat ng pwersa upang ilahad ang tunay na kalagayan ng iba't ibang mga sektor, komunidad, paaralan, tanggapan at iba pa. PDapat gamitin ang lahat ng paraan ng propagandang masa mula sa pagsasabit ng mga istrimer o balatengga, pagpinta o pagsusulat ng mga islogan sa pader, pagdidikit ng mga poster at pahayag, pamamahagi ng mga polyeto, at iba pa. Ilunsad ang mga pulong-masa sa mga paaralan, komunidad, pagawaan at mga tanggapan upang magsilbing porum para maipahayag ng masa ang kanilang mga hinaing, pagkaisahin sila sa pagsusuri laban sa rehimeng US-Aquino at himukin na bagtasin ang landas ng mga pakikibakang masa.

Hikayatin ang masmidya na tumulong sa paglalantad ng tunay na kalagayan ng bayan. Padaluyin sa masmidya ang mga pahayag, sa mga pahayagan, radyo at telebisyon. Tumawag, mag-text, mag-tweet at mag-facebook sa layuning mapalaganap ang mensahe ng paglaban.

Hikayatin ang mga estudyante na itransporma ang kanilang mga paaralan bilang mga sentro para sa paglalantad ng tunay na kalagayan ng bayan. Hikayatin silang pag-aralan ang tunay na kalagayan ng lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa mga campus tour ng mga tagapagsalita ng mga unyon, samahang magsasaka at mga asosasyon ng mga anakpawis at maralitang lunsod. Hikayatin din ang mga estudyante na lumahok sa mga exposure tour sa mga komunidad o pabrikang malapit sa kanilang mga kampus upang alamin ang "tunay na kalagayan ng sambayanang Pilipino."

_____________________________

Desisyon ng Korte Suprema sa Hacienda Luisita, hindi katanggap-tanggap

Mariing binatikos ng mga manggagawang bukid at magsasaka ang desisyon ng Korte Suprema na magkaroon ulit ng reperendum sa Hacienda Luisita. Iniutos ng korte na pagbotohan ulit ng mga taga-asyenda kung mas gugustuhin nilang tumanggap ng lupang mabubungkal o sapi sa Hacienda Luisita Inc. (HLI).

"Kapag pinili namin ang lupa, babayaran namin iyan, at mapupunta rin sa pamilyang Cojuangco ang ibabayad namin. Win-win solution po ito sa pamilyang Cojuangco. Sa amin, talo po talaga kami." Ganito ang pagtingin ni Rodel Mesa, tagapagsalita ng Alyansa ng mga Magbubukid sa Hacienda Luisita (AMBALA), tungkol sa mandong reperendum ng Korte Suprema na ibinaba nitong Hulyo 5.

Napagkaisahan ng mga myembro ng AMBALA na iboboykot nila ang reperendum na iniutos ng Korte Suprema. Naging basehan ng desisyon ng korte ang ginawang hungkag na reperendum noong 1998 na sinang-ayunan ng noo'y dilawang unyon. Sa reperendum na iyon, napasang-ayon ng pamilyang Cojuangco ang marami sa mga magsasaka na piliin ang stock option plan sa halip na lupa sa pamamagitan ng panunuhol at pananakot.

Sa gayon, ang gagawing reperendum ay walang pagkakaiba sa maniobra ng pamilyang Cojuangco noong 1989 at muli noong Agosto 2010 kung saan idinaan sa mga reperendum na batbat ng anomalya at panlilinlang ang pagsang-ayon ng mga magsasaka at manggagawang bukid. Bahagi ito ng engrandeng plano ng mga Cojuangco-Aquino para hindi maipamahagi ang lupa sa mga magsasaka.

Pumapabor lamang ang desisyon ng Korte Suprema sa administrasyon ng mga panginoong maylupa ni Benigno Aquino III, batikos ni Rep. Rafael Mariano ng Partido Anakpawis. Malinaw sa desisyong ito na ang Korte Suprema ay instrumento ng panlilinlang, pang-aapi at pagsasamantala. Aniya, hindi mabibigyan ng kalutasan ng desisyong ito ang mahigit 50 taong suliraning agraryo sa Hacienda Luisita at bagkus ay gagatong pa ito sa mas matitinding pakikibakang agraryo rito.

Humantong sa madugong masaker ang welga sa Hacienda Luisita noong Nobyembre 2006 nang pagbabarilin ng mga pulis, militar at armadong goons ang mga nagpoprotestang magsasaka.
_____________________________

"Saudization" at ang kontraktwal na migranteng Pilipino

Malawakang tanggalan ng mga kontraktwal na manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia: ito ang ibig sabihin ng patakarang "Saudization" na sinimulang ipatupad ng bansa noong Hulyo 2. Ang "Saudization" ay ang pagprayoritisa ng bansa sa kanilang sariling mga manggagawa sa kapinsalaan ng mga trabaho ng mga kontraktwal na migranteng manggagawa roon. Pinapatampok nito ang pagkabangkarote ng labor export policy na sistematikong nagtutulak sa maraming Pilipino na magtrabaho sa labas ng bansa.

Umaabot sa 350,000 Pilipinong "domestic helper" (DH) na nagtatrabaho ngayon sa bansang Saudi Arabia ang apektado ng "Saudiza-tion". Dahil dito, tinataya ng mga ahensya sa rekrutment ng mga migranteng manggagawa na aabot hanggang 300,000 DH ang hindi na makapagtatrabaho sa susunod na mga taon.

Nakapako ang sweldo at api ang kalagayan ng mga Pilipinong katulong sa Saudi. Marami sa kanila ay pinagtatrabaho nang mahahabang oras, hindi pinakakain at binabusabos. Mayroong mga kasong ginagawa silang mga aliping sekswal ng kanilang mga amo. Marami-rami sa kanila ang umuuwing nasisiraan ng bait, kundiman patay na.

Hindi pinapansin ng gubyernong Saudi ang anumang panawagan para sa kagalingan at kapakanan ng mga Pilipino roon. Tumanggi itong ipatupad ang hinihinging $400 minimum na sahod para sa mga katulong na Pilipino. Tumanggi rin itong tiyakin ang kanilang mga karapatan. Sa kabila nito, umaabot pa rin sa 30,000 hanggang 50,000 bawat taon ang mga Pilipinong bumabalik sa Saudi Arabia para magtrabaho.

Walang ginagawang paghahanda ang rehimeng Aquino para saluhin ang mga migranteng mawawalan ng trabaho. Sa halip, lalo pa itong nagkukumahog na maghanap ng mga pwesto sa ibang mga bansa sa pag-asang hindi mawawala ang milyun-milyong dolyar na remitans ng mga migrante.

Ang "Saudization" ay isa lamang sa mga patakarang mangangahulugan ng malawakang tanggalan ng mga kontraktwal na manggagawang Pilipino. Resulta ito ng kasalukuyang krisis sa ekonomya at mga sigalot sa pulitika sa buong Middle East. Habang lumalalim ang krisis sa kani-kanilang mga ekonomya at aktibong ipinaglalaban ng sariling mga manggagawa ang kanilang mga karapatan sa trabaho at makatarungang sahod, tiyak na dadami ang mga bansang magsasara ng kanilang mga pinto sa mga migranteng Pilipino.

Sa harap nito, dapat ibasura ng reaksyunaryong gubyerno ang labor export policy at pagtuunan ng pansin ang paglikha ng maraming lokal na trabaho.

_____________________________

Ang 4Ps at Oplan Bayanihan

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay isang programa ng pasipikasyon ng rehimeng US-Aquino. Pagsasakatuparan ito ng tinataguriang "conditional cash transfer program" ng World Bank na ipinatutupad sa iba't ibang bahagi ng mundo.

Ang 4Ps ay kabilang sa pangunahing programa ng gubyernong Aquino. Sa panukalang badyet para sa 2012, maglalaan si Aquino ng P53.6 bilyon para sa 4Ps mula sa P34.3 ngayong 2011. Layunin umano nito na iahon sa kahirapan ang tatlong milyong pamilya.

Sa pamamagitan ng pamumudmod ng pera kaakibat ng ilang programang pangkalusugan at pang-edukasyon, layunin nitong likhain ang ilusyon na inihahatid ng gubyerno ang serbisyo sa ma-mamayan at "muling makuha ang tiwala" ng mga tao. Sa katunayan, tinatabunan lamang ng mga pasiklab na programang ito ang tunay na ugat ng kahirapan ng mamamayan sa layuning pahupain ang ka-nilang galit at ilayo ang atensyon nila sa paghahanap ng rebolusyonaryong solusyon sa kanilang kaapihan.

Ipinatutupad ng gubyernong Aquino ang 4Ps katuwang ng Oplan Bayanihan (OPB). Marami sa prayoridad na erya ng 4Ps ay prayoridad din ng OPB.

Sa Negros, halimbawa, inilatag kamakailan ng lokal na pamahalaan ang Negros First Development Agenda (NFDA), na walang iba kundi ang lokal na bersyon ng 4Ps at iba pang programang palimos ng rehimeng Aquino. Ang nagpapatupad nito ay si Gov. Alfredo Marañon, isang despotikong kumprador-panginoong maylupa at burukrata, na siya ring tagapagpatupad ng madugong Oplan Bantay Laya sa ilalim ng rehimeng Arroyo, at isa ngayon sa pangunahing tagatulak ng Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino. Ginagamit ni Marañon ang kanyang upi-sina para pakilusin ang mga ahensya ng gubyerno at gamitin ang pondo para sa mga operasyon ng militar at pulis laban sa mga rebolusyonaryong pwersa at ligal na demokratikong kilusan.

Binuo ni Marañon ang Negros Island Peace and Order Council o NIPOC bilang sentro ng mga operasyong sibil-militar sa kabuuan ng isla. Nakaupo sa konsehong ito ang matataas na upisyal ng militar at pulis at binuhusan ito ng pondo. Nagpapatupad ito ng mga programang mapaniil at militarista sa ngalan ng "kaunlaran" at "kontra-kahirapan."

Sa Leyte, pinalawak kamakailan ang saklaw ng 4Ps mula 10 munisipalidad tungong 22 munisipalidad. Katuwang sa pagpapatupad nito at iba pang proyektong "pangkaunlaran" at "kontra-kahirapan" ang Samar Island Partnership for Peace and Development (SIPPAD) na pinatatakbo ng matataas na upisyal ng 8th ID. Kasama sa itinutulak ng SIPPAD ang paglalatag ng binansagang "kalsada para sa gera" na tatagos sa magkabilang bahagi ng isla. Malaon nang prayoridad ng AFP ang Samar.

Sa isla ng Panay, mas garapal ang paggamit ng 4Ps para supilin at gawing pasibo ang mamamayan. Ayon sa PAMALAKAYA, isang progresibong organisasyon ng mga mangingisda, mahigpit na ipinagbawal sa mga benepisyaryo ng 4Ps ang pagsali sa mga samahang bumabatikos at lumalaban sa rehimeng Aquino. Binalaan ang mga residente roon na tatanggalin ang kakarampot na limos na matatanggap nila kung sasali sila sa BAYAN at iba pang progresibong organisasyon. Tahasang pagsikil ito sa mga karapatang sibil ng mga residente roon.

Sa Northeast Mindanao, ang pagpapatupad ng 4Ps ay pinamamahalaan mismo ng mga sundalo. Ginagamit ng AFP ang 4Ps para magpatawag ng mga pulong sa baryo. Probisyon ng 4Ps na dapat dumalo sa pulong ang 85% ng mga target na "benepisyaryo". Isasailalim din sa imbestigasyon ang mga residenteng gustong pumaloob sa programa kaya't nagagamit ito ng mga sundalo para sa pagkalap ng datos paniktik.

Sa Palawan at ilang bahagi ng Mindoro, ginagamit ng DSWD ang mga asembleya para sa 4Ps para gipitin ang mga aktibidad ng mga progresibong organisasyon. May ilang pagkakataon nang sadyang isinasabay ng DSWD ang kanilang mga "asembleyang pangkomunidad" at iba pang "sesyong pampamilya" para hindi makadalo sa mga pulong at aktibidad ng mga progresibong organisasyon ang mga residente.

Hindi bago o orihinal sa rehimeng Aquino ang paggamit ng 4Ps at iba pang mga hungkag na programang panlipunan bilang instrumento ng pasipikasyon. Noong 2003, binuo ng rehimeng Arroyo ang Salaam (Special Advocacy on Literacy/Livelihood Advancement for Muslims) Soldiers katuwang ang KALAHI-CIDSS. Ang KALAHI-CIDSS ay isang organisasyong nakakabit sa 4Ps . Marami sa mga myembro ng Salaam Soldiers ay mga sundalo at/o dating myembro ng MILF o MNLF na noo'y aktibo na sa AFP.

Sa papel, bahagi diumano ng mga tungkulin ng Salaam Soldiers ang paghahatid ng mga serbisyong sosyal at medikal, kasabay ng pagmamantine ng kapayapaan at kaayusan sa kani-kanilang mga komunidad. Pero ayon na mismo sa AFP, ang mga operasyon ng Salaam Soldiers ay hindi naiiba sa mga operasyon ng kanilang mga Special Operations Team (SOT). Partikular na ipinagmalaki ng tagapamahala ng DSWD sa lugar na "nakabenepisyo" ang mga kamag-anak ng mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan at Moro Islamic Liberation Front.

_____________________________

Mga engkwentro sa North Cotabato

Taliwas sa ibinabalita ng mga tagatambol ng Armed Forces of the Philippines (AFP), nagtamo ito ng 16 na kaswalti habang walang kahit isang Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang napatay o nasugatan sa serye ng mga engkwentro sa Barangay Malasila at Barangay Luayon sa Makilala, North Cotabato noong Hunyo 15, 16 at 17.

Ayon sa pahayag ni Ka Macario Dilaab, tagapagsalita ng Mt. Alip Operations Command ng BHB sa Far South Mindanao Region, hindi bababa sa pitong bangkay ang agad na isinakay sa helikopter matapos ang mga engkwentro. Ito ay batay sa nakita at direktang naobserbahan ng mga isnayper ng BHB na nakapusisyon sa mas mataas na lugar. Batay din sa mga maaasahang ulat, 16 ang aktwal na kaswalti sa panig ng Philippine Army, karamihan mga regular na sundalo ng 57th IB, 40th IB at 39th IB bunsod ng isang misencounterP sa pagitan ng mga nag-ooperasyong tropa.

Lubhang nalito at disorganisado ang mga pasistang tropa kaya sila mismo ang nagbarilan habang inoobserbahan lamang sila ng mga isnayper ng BHB.

Matapos na maisakay sa helikopter ang mga kaswalti ng militar, inianunsyo ni Lt. Col. Gaudencio Asto, tagapagsalita ng 6th ID, na nakapatay sila ng apat na kasapi ng BHB. Pinangalanan pa niya ito na sina Alexander Selano, Miguel Ocsio, isang Kumander Sammy at isa pang hindi nakikilalang tao. Pero ang totoo, ang mga binanggit ay mga ordinaryong tagabaryo at hindi mga kasapi ng BHB. Nagkataon lamang na sila ay malapit sa lugar na pinangyarihan ng engkwentro at misencounter. Hindi rin sila napatay o nasugatan man lamang.

Para tabunan ang kanilang kahihiyan, binomba at inistraping ng mga eroplanong "Tora-Tora" ang mga baryo ng Makilala at pwersahang ginawang mga giya ang mga tagabaryo sa kanilang mga operasyong militar.

_____________________________

Mga problema at anomalya ng 4Ps sa Palawan

Sa bawat antas ng pagpapatupad ng 4Ps, may anomalya. Ito ang iniulat ng mga residenteng sumailalim sa programang ito. Isang halimbawa ang natuklasang mga anomalya sa isang bayan sa Palawan. Sa bayang ito, inireklamo ng mga residente na magulo ang proseso ng pagtutukoy ng mga benepisyaryo.

Ayon sa isang itinalagang lider ng komunidad, hindi mga maralita ang nakalista kundi mga taong malapit sa mga lokal na upisyal. Ang iba sa kanila ay may mga regular na trabaho, kundiman mga empleyado mismo ng munisipyo. Laganap ang sistemang padrino at dahil dito, kakarampot lamang sa tunay na maralita ang nakakakuha ng benepisyo.

Hindi naaabot ng sarbey ang malalayong bahay sa naturang bayan, kung saan nakatira ang karamihan sa pinakamahihirap. Kapag ang isang residenteng tinukoy na benepisyaryo ay hindi nakatutupad ng mga rekisito, kahit totoong mahirap ang kanyang pamilya ay ipinapasa ang kanyang mga benepisyo sa mga "filler" o pampunong pangalan. Marami sa mga pangalang ito ay nanggagaling sa munisipyo at lantarang isinasama ng mga pulitiko.

Sa isang sityo, hindi lahat ng mga nakalistang benepisyaryo ang nabigyan ng pondo. Ang ilan sa kanila ay isang beses lamang nakatanggap ng subsidyo. Ang iba pa ay nakakuha ng kalahati o kulang sa ipinangangalandakang halaga. Hindi sulit sa ibang mga residente ang kakarampot na pondo, lalupa't ang iba sa kanila ay kailangan pang mamasahe para makarating lamang sa munisipyo.

_____________________________

Puro salita, walang gawa

Matapos ang isang taon sa panunungkulan, wala pa ring ginagawa ang rehimeng Aquino para kasuhan, litisin at parusahan sina Gloria Arroyo at kanyang mga alipures. Hanggang salita lamang si Aquino sa kanyang pagkundena sa mga kaso ng korapsyon ng nagdaang rehimen.

Kabilang dito ang pinakahuling anomalya sa paggamit ni Arroyo ng pera ng PCSO na animo'y pribado niya itong pondo. Matapos ang paulit-ulit na mga imbestigasyon, wala pa ni isang kasong kriminal ang nakasampa laban kay Arroyo.

Habang nagtatagal, lalong nagiging malinaw na ginagawa lamang na tampulan ni Aquino ang dating presidente para pagtakpan ang kainutilan at pagkabangkarote ng sariling rehimen. Nagpapatawag ito ng mga imbestigasyon, pero wala itong ipinakikitang interes na dalhin sa korte ang mga nahahalungkat na kaso. Nagiging matingkad ang pangungutya ni Aquino kay Arroyo laluna sa mga panahong lumalawak ang disgusto sa pagpapatakbo niya sa gubyerno.

Sinalamin ang kawalang-aksyon ni Aquino sa pinakahuling sarbey ng Pulse Asia na isinagawa noong Mayo 21-Hunyo 4. Ayon dito, 39% lamang ng mga Pilipino ang sumasang-ayon sa mga ginagawa ni Aquino habang 40% lamang ang naniniwala na mababawasan niya ang tantos ng karalitaan at talamak na korapsyon sa bansa.

_____________________________


Lider ng armadong kulto, napatay sa tsekpoynt ng BHB

Napatay ng mga Pulang mandirigma ng Conrado Heredia Command-Bagong Hukbong Bayan (CHC-BHB) si SPO3 Benjamin Langbid, isang elemento ng CARAGA Regional Intelligence Division ng Philippine National Police (PNP) at isa ring pusakal na lider ng pribadong hukbo na tinatawag na Philippine Prayer for Peace of the Holy Spirit Incorporated (PPPHSI). Nangyari ito noong Hunyo 23, bandang alas-7 ng umaga sa tsekpoynt ng BHB sa pambansang haywey sa Purok 7, Barangay Pasian, Monkayo, Compostela Valley.

Kasama ni Langbid na nasabat sa tsekpoynt ang kanyang kanang kamay na si Romeo Casas, na isa ring kasapi ng PPPHSI at pusakal ding elemento ng Barangay Intelligence Network (BIN). Imbes na magsalong ng kanilang mga armas ay nagpaulan pa ng mga putok sa tsekypont ng BHB si Casas. Bunsod nito ay napilitang gumanti ng putok ang BHB at napatay sina Langbid at Casas.

Nakumpiska ng BHB sa kanila ang isang baby M16 at apat na pistola, ayon kay Ka Roel Agustin III, tagapagsalita ng CHC-BHB.

Si Langbid ay katiwala rin ni Josefina "Pina" Palma-Paulo, ang kilalang "supremo" ng PPPHSI, na nakabase sa Bislig City, Surigao del Sur. Pinamunuan ni Langbid ang 60-kataong armadong kulto na karamihan. Kalahati ng pwersang ito ay mga regular na sundalo ng 75th IB. Ang kultong ito ay nag-oopereyt ng isang 3,000 ektaryang minahan ng karbon sa Barangay San Jose at Pamaypayan sa Bislig City. Sangkot din sa malakihang pagtrotroso at pangongotong ang grupong ito sa Bislig City, Lingig, Surigao del Sur at Trento, Agusan del Sur.

Upang maprotektahan ang mga interes na ito, pwersahang pinalayas ng PPPHSI ang mahigit 60 pamilyang magsasaka sa San Jose at Pamaypayan. Ninanakaw ng armadong kultong ito ang mga hayop ng mga magsasaka at dinadahas nila ang mga residente para sapilitan nilang iwan ang kanilang produktibong lupain. Hinaharas at pinagbabantaang papatayin ang mga upisyal ng barangay na nagpetisyon kontra sa pang-aagaw ng lupa at pananakot ng kulto.

Katulad ng dinisenyo ng US na "low intensity conflict counterinsurgency" noong panahon ni Corazon Aquino, ginagamit din ngayon ng anak niyang si Benigno Aquino III ang mga armadong panatikong sekta tulad ng PPPHSI sa pagpapatupad ng Oplan Bayanihan, ayon sa CHC-BHB.

Samantala, isang M16 ang nasamsam ng mga kasapi ng Wilfredo Zapanta Command ng BHB nang salakayin nila ang police outpost ng Mati Bus Terminal sa Mati, Davao Oriental noong Hunyo 7. Napatay si PO3 Alfredo Salva nang lumaban siya sa mga gerilya. Isang Pulang mandirigma naman ang nagbuwis ng buhay sa operasyong ito.

_____________________________

Mga aksyong harasment, inilunsad sa Negros

Naglunsad ng mga koordinadong aksyong harasment ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ilalim ng Leonardo Panaligan Command (LPC-BHB-Negros) laban sa binansagang "Killer Battalion" na 11th IB.

Hinaras ng mga yunit ng BHB ang tatlong detatsment sa Negros Oriental at isa pa sa Negros Occidental bandang alas-12 ng madaling araw noong Hunyo 13. Kasabay nito, nagsagawa rin ang ibang yunit ng mga tsekpoynt sa pambansang haywey ng Negros Oriental at Negros Occidental noong araw na iyon. Layon nilang harangin ang mga sundalo at kriminal na may mga utang na dugo sa bayan at yaong may mga "standing warrant of arrest" mula sa hukumang bayan.

Walang lumabas o nagresponde man lamang na mga sundalo ng AFP at PNP mula sa malalapit na kampo sa takot na masangkot sa labanan, ayon kay Ka JB Regalado, tagapagsalita ng LPC-BHB.

Bago ang mga aksyong militar na ito, nagsagawa noong Hunyo 12 ang mga kasapi ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM) ng "noise barrage" at "bonfires" sa ilang mga baryo, bayan at lunsod ng Central Negros. Lumahok sa mga koordinadong aksyong ito ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan (KM) na nagpaskil ng mga poster at nagpinta ng mga rebolusyonaryong islogan sa mga bayan at syudad.

Sa pagpapakilos ng ilang daang regular na kasapi ng hukbong bayan, milisyang bayan at yunit pandepensa sa sarili sa ilalim ng LPC-BHB, naipakita ang sistematiko at mas planadong mga maniobra ng Pulang hukbo na may suporta ng ilang libong baseng masa. Nagulat at hindi nakakilos ang AFP at PNP sa mga koordinadong aksyong ito sa kabila ng paglulubid ni Col. Jonas Sumagaysay, assistant commanding officer ng 3rd ID, ng mga di kapani-paniwalang kwento na babagsak na umano ang rebolusyonaryong kilusan sa isla ng Negros.

_____________________________

61st IB, berdugo

Napilitang ilipat sa Panay ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army ((3rd ID-PA) ang berdugong yunit nito na 61st IB bunsod ng matinding protesta ng mamamayan sa Negros laluna ng mga magsasaka, manggagawang bukid, relihiyoso at iba pang mga demokratikong sektor. Dahil sa madugo nitong rekord sa paglabag sa karapatang-tao, isinailalim umano ito sa "retraining" at "reorientation" para umano pahalagahan ang karapatang-tao.

Gayunman, ilang buwan pa lamang sa Panay ay lumabas na ang tunay na katangian nito bilang kaaway ng mamamayan. Ipinapakita ito ng ilang insidente sa Central Panay.

Isa na rito ang matagal nang inirereklamong ilang buwang paglalagi ng mga tropa ng 61st IB sa sentro ng intermedya at mabundok na mga barangay ng Tapaz, Capiz. Ginagamit nilang mga panangga- lang o human shield sa labanan ang mga mamamayan.

Noong Mayo, nagpaputok nang walang direksyon ang mga lasing na sundalo sa Barangay Roosevelt, Tapaz. Patuloy din ang paghahasik nila ng lagim at saywar sa mga mamamayan para sirain ang kanilang pagkakaisa at pakikibaka para sa kanilang mga karapatan.

Pinaiiral ng mga sundalo ang bulok na kultura sa mga barangay. Noong Mayo, nagdala ang mga tropa ng 61st IB ng bayarang mga babae sa Barangay Roosevelt at ibinugaw sila sa ilang mamamayan. Pagpapatuloy lamang ito ng dating ginagawa ng pinalitan nitong 47th IB. Tuluy-tuloy ang pagpapanood ng malalaswang pelikula sa mga bata kahit sinasabihan ng mga magulang ang militar na huwag itong gawin.

Dumami ang mga krimen sa mga barangay. Nang pumalit ang 61st IB sa 47th IB noong 2011, humimpil ito sa Barangay Roosevelt. Mula noon ay maraming kalabaw na ang iniulat na nawawala.

Instrumento rin ang 61st IB sa patuloy na pang-aagaw sa lupang ninuno ng mga Tumandok. Ginagamit din sila bilang pwersang panseguridad sa proyektong dam sa Jalaur River at sa pagmimina ng Teresa Marble na sumasaklaw sa mga mabundok na mga barangay ng Tapaz, Capiz at Calinog.

Walang pagkakaiba ang berdu-gong 61st IB sa abusadong 47th IB, ani Ka Jurie Guerrero, tagapagsalita ng Jose Percival Estocada Jr. Command ng BHB sa Central Panay.Kaya hindi kataka-taka kung labanan sila ng mamamayan.

Gamit ang shotgun, pinaputukan ng ilang galit na sibilyan ang mga tropa ng 61st IB na nakapwesto sa covered gym ng Barangay Roosevelt noong Hunyo 12 bandang alas-9 ng gabi. Nasugatan sa binti si Corporal Pagurayon. Dalawam-pung minutong nagpaputok ang mga sundalo sa direksyon ng mga bahay ng mga residente.

_____________________________

AFP, salot sa mga bata

Walang pakundangan ang paglabag ng AFP sa mga karapatan ng mga bata sa buong bansa. Pinagtatakpan nila ang mga krimeng ito sa pamamagitan ng paninira sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) at rebolusyonaryong kilusan.

Noong Hunyo 26, tatlong bata ang iligal na inaresto at idinetine ng 401st Bde sa San Agustin, Surigao del Sur. Pinalabas ng militar na mga "batang sundalo" ng Bagong Hukbong Bayan ang tatlo at inutusan silang maglatag ng land mine sa daan. Ito ay matapos ambusin ng isang tim ng BHB ang pinagsanib na pwersa ng 29th, 36th at 75th IB gamit ang isang command-detonated explosive no-ong araw ding iyon. Dalawa ang napatay at marami ang nasugatang sundalo sa pananambang. Ang naturang mga pwersa ay isang buwan nang naglulunsad ng mga operasyong militar sa ilalim ng hungkag na Community Organizing for Peace and Development (COPD) ng Oplan Bayanihan. Sa buong panahon na ito, pitong beses silang nabigwasan ng BHB.

Ang totoo'y arbitraryong dinampot ng mga sundalo ang tatlong bata habang nagsasagawa sila ng operasyong militar sa Hanipaan, San Agustin. Kasama noon ng mga bata ang kanilang ama at isa pang kamag-anak. Dahil sa pinsalang inabot ng mga sundalo sa aktibong pagdepensa ng BHB sa lugar, at dahil din sa matibay at militanteng paninindigan ng mga residente laban sa panlilinlang ng AFP, itinuring ng mga sundalo ang lahat ng mga residente roon, bata man o matanda, bilang mga myembro ng BHB. Wala silang pili sa pang-aaresto, pagkulong at kahit pagpatay. Para mailusot ang kanilang mga pang-aabuso at krimen, idineklara nilang "batang sundalo" o mandirigma ang mga bata, pinagbuntunan ng galit at sa proseso'y siniraan ang BHB.

Labag sa patakaran ng BHB ang tumanggap ng mga menor de edad. Sa kabilang banda, napatunayan ng BHB ang paggamit ng AFP ng mga wala pa sa edad sa kontra-rebolusyonaryong digma. Noong Hunyo 7, isang 16-anyos na elemento ng CAFGU ang napatay sa isang sagupaan sa Lianga, Surigao del Sur.

Samantala, isang 15-taong gulang na babae ang ginahasa ng tatlong elemento ng Presidential Security Guard (PSG) noong Hunyo 21. Si Rose (di tunay na pangalan) ay ibinugaw ni Barangay Chairman Angelo Murillo sa mga sundalo ng PSG.

Ayon sa salaysay ni Rose, ginahasa siya ng isang S/Sgt. Walter Candelaria at dalawa pa niyang kasamahan sa loob mismo ng baraks ng PSG. Mariing kinundena ng mga progresibong organisasyon ang krimen at ipinanawagan kay Aquino na imbestigahan ang kanyang mga tauhan at parusahan ang mga mapatunayang nagkasala.

_____________________________

Pangangamkam ng lupa sa Isabela

Iba't ibang ahensya ng gubyerno ang nagsasabwatan para sistematikong agawan ng lupa ang mga magsasaka sa iba't ibang bayan ng Central Isabela. Sangkot sa sindikatong ito ang iba't ibang upisyal ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department of Agrarian Reform (DAR), Registry of Deeds at Land Bank of the Philippines (LBP). Sinasakyan ngayon ng negosyong bio-ethanol ang sabwatang ito para lalong mapalawak ang lupang pwede nitong kamkamin para tamnan ng tubo.

Unang panloloko ng gubyerno ang pagdedeklara ng DENR na may malalawak na lupaing tiwangwang at abandonado, partikular sa San Mariano, Isabela na sesentruhan ng pro- yektong bio-ethanol. Ang totoo'y halos bawat sulok na ng San Mariano na pwedeng tamnan ay produktibo na sa palay, mais, pinya at gulay. Ayon na mismo sa estadistika ng estado, 33,262 ektarya sa bayang ito ay agrikultural noong 2003 at 14,927 ektarya o halos 45% dito ay maisan. Subalit sadyang mali ang klasipikasyon ng DENR sa lupa para bigyang-matwid ang pagpapasaklaw dito sa Green Future Innovations, Inc. (GFI), isang kumpanya sa bio-ethanol na pag-aari ng sosyong Japanese, Taiwanese at Pilipino. Nakipagpirmahan ang GFI sa gubyernong panlalawigan ng Isabela noong 2006 para magtanim ng tubo at magtayo ng planta ng bio-ethanol sa lupang sasaklaw sa 11,000 ektarya sa 17 barangay ng Central Isabela. Ang bio-ethanol ay gagamitin para lumikha ng kuryente.

Batay sa produksyong 125,000 litro bawat araw o 54 milyong litro bawat taon, ang GFI ang magiging pinakamalaking prodyuser ng bio-ethanol sa buong bansa. Magiging ganap na ang operasyon nito pagsapit ng 2012. Subalit ngayon pa lamang ay nararamdaman na ng mga residente ng Central Isabela ang mapangwasak na mga epekto nito.

Ang Isabela ang pinakamalaking prodyuser ng mais at ikalawa sa pinakamalaking prodyuser ng palay sa bansa. Ngayo'y nanganganib nang mawala ang katanyagang ito ng lalawigan sa pagpasok ng GFI dito.

Sinasabi rin ng DENR sa mga magsasaka ng San Mariano na mga "protektadong erya" ang mga lupaing malaon na nilang nililinang. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay ipinauupa na pala ng DENR sa malalaking korporasyong agribisnes tulad ng GFI ang mga lupaing ito.

Sarisari ring panlilinlang ang ginagawa ng GFI sa mga magsasaka para makuha ang kanilang lupa. Ang mga pumapayag na gawing tubuhan ang kanilang lupa ay pinangangakuan ng P20,000 upa bawat taon. May mga kumakagat dito dahil sa matinding pangangailangan, subalit nalalaman na lamang nilang ibinagsak na pala ng GFI ang upa sa P5,000 bawat taon. Dahil dito, maraming mga magsasakang dating nakatitindig sa sarili ang nagmistulang pulubi at wala nang matamnan man lamang ng gulay para sa personal na konsumo.

Sa iba namang kaso, sadyang hindi inaaprubahan ang mga aplikasyon ng mga magsasaka para matitulohan ang kanilang lupa upang malapitan sila ng mga "fixer" na mag-aalok ng "tulong." Ang mga lumalapit na ito ay mga galamay ng sindikato.

Libre umano nilang ipapasurbey ang lupa at ilalakad ang mga papeles. Malalaman na lamang ng mga magsasaka na sa pangalan na pala ng ibang tao inirehistro ang lupa. Agad namang idedeklara ng sindikato na "boluntaryong ipinagbibili" ng rehistradong may-ari ang naturang lupain.

Kapag naibenta ang lupa ay tatanggap ng P70,000 bawat ektarya o P546,000 bawat 7.8-ektaryang parsela ang mga huwad na may-ari ng lupa na karaniwang konektado sa DAR at sa Regional Land Bank. Ang mga magsasakang naghahabol ay binabayaran ng P2,000 hanggang P5,000 para manahimik na lamang.

Pwede ring biglang ideklara ng Land Bank na nakapailalim sa CLOA ang lupa ng mga magsasaka at magkakautang sila ng P35,000 bawat ektarya o P273,000 bawat parsela, bukod pa sa interes, sa susunod na 30 taon. Dahil hindi ito kayang bayaran ng karamihan ng mga magsasaka, naiilit ang kanilang lupa at ibinebenta.

Sa dalawang kasong ito ay parehong napupunta sa GFI ang karamihan ng mga parselang ibinebenta.

Daan-daang magsasaka na, kabilang ang mga pambansang minorya, ang nabibiktima ng sindikatong ito.

Para masikil ang sinumang tumututol sa mga pang-aabusong ito, tuluy-tuloy na tinatambakan ng mga sundalo ang mga lugar na saklaw ng proyektong bioethanol at tinatayuan ng dagdag na mga kampo militar. Tinatakot at dinadahas ang mga tumututol, at ang ilan ay tahasang inaakusahang mga myembro ng Bagong Hukbong Bayan. Bukod dito, tinatanggal ang kanilang mga pangalan sa mga maaaring maging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) at hindi binibigyan ng patunay na sila ay mahihirap para hindi sila makakuha ng libreng serbisyong panlipunan.

"Nawawala na sa mga magsasaka ang kanilang lupa, kabuhayan at kanilang buhay mismo dahil sa proyektong ito," ayon kay Diony Yadao, isang magsasaka at lider ng Danggayan Dagiti Mannalon ti Isabela (DAGAMI). na kaanib ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. "Hindi namin makain ang tubo, at hindi rin namin ito maibenta. Ang mga lupang agrikultural na dating tinatamnan ng palay, mais at gulay ay mga tubuhan na ngayon, at walang anumang pakinabang dito ang mga magsasaka. Mula sa pagiging mga magsasaka, nagiging mga kasamá na kami at bulnerable sa pang-aabuso."

_____________________________

AFP, binatikos ng LFS

Mariing binatikos ng League of Filipino Students (LFS) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) dahil sa pahayag nito na ang LFS ay kabilang sa mga organisasyong dapat daw pakaiwasan ng mga estudyante dahil nagrerekluta umano ito ng mga kasapi na magiging rebelde.

Ayon sa tagapangulo ng LFS na si Terry Ridon, iresponsable at mapanganib ang pahayag ng AFP. Kanilang pananagutin si Brig. Gen. Ernesto del Rosario, hepe ng AFP-Civil Relations Service (CRS), kapag may pinaslang sa hanay ng mga kabataang-estudyante bunsod ng pahayag na ito.

Magsasampa rin ang LFS ng kasong administratibo at libelo laban sa naturang upisyal-militar.

Batay sa mga karanasan sa ilalim ng Oplan Bantay Laya (OBL), tuwing nagpapalabas ng gayong mga pahayag ang militar ay may napapaslang o dinudukot na mga lider at aktibistang masa, ani Ridon.

Sinabi ng LFS na hindi ito naniniwala na ang ipinagmamayabang ng gubyernong Aquino na Oplan Bayanihan ay kakaiba sa madugong OBL. Katunayan, anito, nagpapatuloy sa ilalim ng rehimeng Aquino ang mga pang-aatake sa kabataang-estudyante ng mga mananambol ng gera tulad nina General Del Rosario. Kilos-protesta sa US Embassy, binuwag

Marami ang nasaktan sa mga raliyista nang marahas na buwagin ng mga pulis ang kilos-protesta na inilunsad ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) sa harap ng US Embassy sa Roxas Boulevard, Pasay City nitong Hulyo 4 kaugnay ng Fil-American Friendship Day.

Mahigit 200 raliyista ang nagmartsa patungong US Embassy para batikusin ang hindi pantay na relasyon ng gubyernong US at ng gubyernong Pilipinas. Kanila ring ipinanawagan ang pagbasura sa Visiting Forces Agreement (VFA) na anila'y ginagawang dahilan lamang para manatili sa Pilipinas ang mahigit 700 tropang Amerikano.

Ang marahas na pagbuwag sa mga demonstrador, ayon kay Renato Reyes Jr, pangkahalatang kalihim ng BAYAN, ay nagpapatunay lamang na si Benigno Aquino III ay walang pagkakaiba sa sinundan niyang presidente na si Gloria Arroyo. Walang pangingimi umano ang mga pwersang panseguridad nito na buwagin ang anumang demokratikong pagtitipon para lamang ipakita ang pagkatuta nito sa imperyalismong US.

_____________________________

Mga obispo, kongresman, sangkot sa anomalya ng PCSO

Kinilala sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Hunyo 29 ang ilang obispo at pari ng Simbahang Katoliko na nakatanggap ng mga mamahaling sasakyan mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) noong panahon ng rehimeng Arroyo.

Ayon sa direktor ng PCSO na si Atty. Aleta Tolentino, dalawang Sports Utility Vehicle o SUV ang natanggap ni Bishop Juan de Dios Pueblos samanatalang nakakuha ng tig-isang SUV sina Rev. Orlando Quevedo ng Cotabato, Msgr. Augusto Laban ng Sorsogon at Fr. Roger Lood ng Iligan City. Nailista ring binigyan ang Zamboanga Archdiocesan Social Action Apostolate, Diocese ng Banqued (Abra), Prelature ng Isabela (Basilan), Apostolic Vicariate ng Bontoc at Caritas ng Nueva Segovia na sumasakop hanggang Ilocos Sur.

Ayon sa batas, mga ambulansya lamang at hindi mga mamamahaling sasakyan ang pwedeng ipamahagi ng PCSO.

Pagdating naman sa mga ambulansya, napakalaking bilang ang tinanggap ng mga alyado ni Arroyo. Pitong gubernador ang nangunguna sa listahan: Loreto Campos ng Misamis Occidental at Sally Lee ng Sorsogon (20), Joey Salceda ng Albay (14), Bellaflor Angara-Castillo ng Aurora (13), Enrico Aumentado ng Bohol (12) at Oscar Moreno ng Misamis Oriental (11).Pag-aalsang Greek, pinuri ng ILPS

Pinuri ng International League of Peoples Struggles (ILPS) ang Union of Working People, isang myembrong organisasyon nito, sa pamumuno nito sa kilusang masang nilahukan ng mahigit 500,000 mamamayan sa Syntagam Square noong Hunyo 5. Pinanawagan ng mamamayang Greek na patalsikin ang mga nasa kapangyarihan na nagpapatupad ng anti-manggagawa at anti-mamamayang mga patakaran.

Nakiisa ang ILPS sa mamamayang Greek at nanawagan sa 300 myembrong organisasyon nito sa buong mundo na ipakita ang pakikiisa at pagsuporta sa mamamayang Greek sa kanilang pakikibaka laban sa mga hakbang sa pagtitipid at sa kanilang pangmatagalang pakikibaka para makamit ang tunay na demokrasya at pambansa at panlipunang kalayaan.

Bukod sa mga nagtipon sa Syntagam Square, libu-libo pa amg nagtipon sa mga pampublikong parke sa 30 iba pang lunsod para ipamalas ang kanilang galit sa mga hakbang sa pagtitipid.

Ang Greece ay isa lamang sa mga kapitalistang bansa sa Europe na matinding natamaan ng pampinansya at pang-ekonomyang krisis na bumabayo sa kapitalistang sistema ng buong mundo mula pa noong 2008. Pangunahing dahilan dito ang paggigiit ng mga burgis na gubyerno na ipatupad ang mga neoliberal na patakaran.

Bukod sa Greece, ang iba pang mga bansang matinding tinamaan ng krisis ay ang Portugal, Italy, Ireland at Spain.