Pahayag ng RCTU-Southern Tagalog para sa SONA 2011: Rebolusyonaryong pagbabago ang hangad ng sambayanan

Fortunato Magtanggol
Revolutionary Council of Trade Unions (Southern Tagalog)
Hulyo 24, 2011

Sa isang lipunang malakolonyal at malapyudal na batbat ng kronikong krisis tulad ng Pilipinas, walang makabuluhang pagbabagong tinatamasa ang malawak na sambayanan. Kung kaya, karaniwan nang paglulubid ng kasinungalingan ang inaasahan sa mga ulat sa bayan ng pangulo tulad ng magaganap sa darating na State of the Nation Address (SONA) ni Benigno "Noynoy" Aquino.

Sa nakalipas na isang taon, walang mapagpasyang hakbang na isinagawa si Aquino upang usigin, litisin at parusahan si Gloria Macapagal-Arroyo. Ngayon na lamang mga nakalipas na araw, habang papalapit ang kanyang SONA, itinaong magkasa ng todong media hype ng rehimen sa pag-aasikaso ng mga kaso laban kay Arroyo upang pahupain ang sambayanan sa paniningil sa pagkainutil ng administrasyong Aquino at sa malalang kahirapan sa bansa.

Noong kanyang unang SONA, ibinandera niya ang Public-Private Partnership (PPP) na diumano'y mag-aangat sa ekonomiya ng bansa. Subalit isa lamang itong rehash at paglulubos pa nga ng pagpapatupad ng pribatisasyon, liberalisasyon, at deregulasyon. Ibayo nitong ibinuyangyang ang mamamayan at yaman ng bansa sa imperyalistang pagsasamantala at pandarambong.

Patuloy sa pakikipagsabwatan ang rehimeng US-Aquino sa internasyunal na kartel sa langis. Mula Enero hanggang ikatlong linggo ng Hulyo ngayong taon, hinayaan lamang ng rehimen ang 20 beses nang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo.

Habang pinayagan namang magtaas ng 250% singil sa South Luzon Expressway, walang-awang magpapataw pa ang rehimen ng karagdagang singil na 12% value-added tax sa darating na Agosto.

Bunga ng mga ito at iba pang anti-mamamayang patakaran ng rehimeng US-Aquino, hindi maawat ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Samantala, sa halip na bigyang kakayahan ang mga mamamayang makaagapay sa krisis, ipinapako pa din sa pinakamababa at patuloy na tumatanggi ang rehimen na magbigay umento sa sahod ng manggagawa. Gaya ng mga nagdaang rehimen, patuloy na ipinagkakait ni Aquino ang P125 karagdagan sa arawang sahod.

Milyun-milyon pa ding mamamayan ang walang pirming pagkukunan ng ikabubuhay gayung malawakang ipinatutupad ng rehimen ang kontraktwalisasyon at "labor-only contracting".

Sa papatinding krisis na pinapasan, lumawak ang diskontento ng sambayanan lalo't walang kongkreto at pangmatagalang solusyong ginagawa si Aquino na nangako noong una ng "pagbabago". Nagkakasya na lamang ito sa pagbibigay limos tulad ng mga programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Pantawid Pasada.

Sa pagsupil sa mamamayang hikahos, patuloy na inilalarga ng reaksyunaryong rehimen ang militarisasyon sa kanayunan at kalunsuran sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan. Mula sa dating pagkukubli sa maskara ng "community services" at "civil-military operations", lantad na ngayon ang layunin nitong supilin, targetin, at magsagawa ng surgical and combat operations laban sa rebolusyonaryong kilusan at mga ligal na organisasyong masa tulad ng mga unyon at samahang manggagawa.

Sa nakalipas na isang taon, patunay lamang ito na patuloy na malulugmok sa krisis tungo sa mas palalang krisis ang mga manggagawa at malawak na mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US-Aquino. Hindi nito kailanman maibibigay ang matagal nang hinahangad na pagbabago. Tungkulin ng rebolusyonaryong kilusan, kabilang na ang Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog, na pamunuan ang paglalantad at paglaban sa papet at pasistang rehimeng US-Aquino, at hawanin ang rebolusyonaryong landas.

Tanging sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka makasusumpong ng tunay at ganap na pagbabago ang mamamayan. Upang kamtin ito, patuloy na nagsusulong ang rebolusyonaryong kilusang manggagawa sa Timog Katagalugan sa pagtupad sa mga rekisitos sa pagsusulong ng digmang bayan tungo sa estratehikong pagkakapatas. Patuloy itong nagsusulong sa pagpapaigting ng mga pakikibakang masa sa kalunsuran at nakahandang magbigay ng signipikanteng ambag sa armadong pakikibaka sa kanayunan.

Patuloy na nananawagan ang RCTU-ST sa lahat ng manggagawa at mamamayan na tumungo sa kanayunan at lumahok sa Armadong Pakikibakang inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan, tumugon tayo at mag-ambag sa napapanahong panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas na i-abante sa sunod na yugto ang Digmang Bayan sa Pilipinas na siyang kalutasan sa matagal na paghihirap ng sambayanang Pilipino.