Release from the clutches of an abominable and unjust judicial system is an act of revolutionary justice; custodial investigation of the four GPH arme

Rigoberto F. Sanchez
Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao
30 July 2011

The release of Dennis Rodenas from the clutches of the fundamentally unjust and anti-people Philippine judicial system is an act of revolutionary justice.

He was illegally arrested for fabricated criminal acts, detained on the basis of false charges, and wickedly convicted based on viciously unreasonable grounds, chief among them are the pieces of evidence planted by the 1st Infantry Division of the Philippine Army-Armed Forces of the Philippines and abetted by the Philippine National Police and their Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) appendage.

Despite these clear manifestations of injustice, the trial judge of this rotten judiciary who holds court in Misamis Occidental saw it just to pass a conviction and proceeded to mete out a spiteful sentence, to satisfy the fascist armed forces. Such is a common story that comes out from the judicial machine of the Philippine ruling class.

And so it is both imperative and reasonable for victims of the anti-people economic, social, political and legal system to oppose this and fight back, and exert all efforts -- primary of which is self-release -- to achieve their liberation from the jails of the ruling state. It becomes even more compelling when the release from the clutches of this abominable and unjust judicial system is attained through a daring military action by the people's army.

The revolutionary forces and the masses applaud the Herminio Alfonso Command of Guerilla Front 53 for their successful military operation that resulted in the release of Dennis Rodenas. The Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command of the NPA congratulates the unit's commander, officers and Red fighters not only for this feat that saw justice triumph over injustice but also for achieving a remarkable military accomplishment in the seizure of 13 firearms and the taking into custody of four (4) PNP/BJMP officers for investigation.

There is no question that the four are armed, active and regular officers of the armed counterrevolutionary and coercive apparatus of the reactionary Government of the Republic of the Philippines (GPH). They were performing police work in the reactionary state's prisons which serve as a vital cog in the GPH counterrevolutionary war. In the political reality of two governments locked in a civil war, it is well within the realm of the revolutionary people's army to engage the entire armed security machinery of the GPH.

Their continuing custodial detention is governed by the rules of the NPA and is under the authority of the People's Democratic Government. Their basic rights are respected and their well-being ensured. We assure their families and loved ones that they are in good health and are treated well by the NPA and the revolutionary mass base.

Only the enemy's combat operations, and not their custodial detention, will put their situation in peril.

___________________________________________

Merardo Arce Command
Southern Mindanao Regional Operations Command
New People’s Army

Sulat Pamahayag
30 Hulyo 2011

Paglaya gikan sa Kamot sa Dili-Makatarunganon nga Sistemang Hudisyal usa ka Matang sa Rebolusyonaryong Hustisya; Imbestigasyon sa Upat ka Armadong Opisyal sa GPH Nagpadayon


Ang paglaya ni Dennis Rodenas gikan sa kamot sa dili-makatarunganon ug kontra-katawhan nga sistemang panghukuman sa Pilipinas usa ka matang sa pagkab-ot sa rebolusyonaryong hustisya.

Illegal siya nga gi-aresto gumikan sa tumotumo nga mga gimbuhatong kriminal, gi-priso subay sa mga sayop nga pasangil, ug malisyosong gikombikto pinasubay sa dili-rasonableng kapasikaran, nag-una mao ang mga butang nga ebidensya nga tinanom sa 1st Infantry Division sa Philippine Army-Armed Forces of the Philippines inabagan sa Philippine National Police ug sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) nga nakataput niini.

Bisan pa niining mga katin-awan sa inhustisya, ang trial judge sa dunot nga hudikatura nga nagpasundayag sa iyang korte didto sa Misamis Occidental nagkonbikto ug nagpahamtang og madumtanon nga sentensya aron matagbaw ang pasistang armadong pwersa. Ingon niana ang sagad nga sugilanon nga gikan sa makinaryang panghukuman sa nagharing hut-ong sa Pilipinas.

Mao nga gikinahanglan ug makatarunganon lang alang sa mga biktima sa kontra-katawhan nga sistemang pang-ekonomiya, katilingbanon, pangpulitika ug legal ang pag-alkontra ug pagsukol, ug paghimo sa tanang lakang -- nag-una mao ang pagsulay og buhi sa kaugalingon o self-release -- aron maangkon ang kagawasan gikan sa mga prisohan sa nagharing estado. Mahimong labing kusganon pa kini kon ang paglingkawas gikan sa kamot sa dili-makatarunganon nga sistemang panghukuman mahitabo pinaagi sa mapangahason nga aksyong militar sa hukbo sa katawhan.

Ang mga rebolusyonaryong pwersa ug masa nagdayeg sa Herminio Alfonso Command sa Natarang Gerilya 53 tungod sa malampusong operisyong militar nga niresulta sa paglaya ni Dennis Rodenas. Gi-timbaya sa Merardo Arce Command–Southern Mindanao Regional Operations Command sa New People’s Army ang yunit kumander, mga opisyal ug Pulang manggugubat dili lamang tungod sa ilang maisogon nga lihok nga nagpasundayag sa kadaogan batok sa inhustisya, apan lakip na ang pag-angkon og maayong kalampusan sa pagsakmit og 13 ka armas ug pag-kustodiya sa upat (4) ka opisyal sa PNP/BJMP alang sa imbestigasyon.

Klaro nga ang upat (4) ka personahe mga armado, aktibo ug regular nga opisyal sa armadong kontra-rebolusyonaryo ug mapitulon nga kasangkapan sa reaksyonaryong Gobyerno sa Republika sa Pilipinas (GPH). Nagpatuman sila sa gimbuhaton sa kapulisan diha sa mga prisohan sa reaksyonaryong estado nga importanteng bahin sa kontra-rebolusyonaryong pakiggubat sa GPH. Sa politikanhong reyalidad sa pagtunhay sa duha ka gobyerno sa Pilipinas nga anaa sa estadong gubat-sibil, ang pag-atake sa tibuok armadong makinarya sa GPH usa ka nag-unang hisgotanan.

Ang padayong pag-kustodiya kanila nahisubay sa mga balaod ug patakaran sa NPA ug gidumala ubos sa otoridad sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan. Gina-respetohan ang ilang mga katungod ug ginaseguro ang ilang kaayohan. Among ginapamatuud ngadto sa ilang mga pamilya ug minahal sa kinabuhi nga maayo ang ilang panglawas ug tawhanon ang pagtratar kanila sa NPA.

Bugtong ang operisyong pangkombat lang sa kaaway, ug dili ang ilang pagpabilin sa kustodiya, ang magbutang kanila sa peligro.