Legal and judicial processes of the People's Democratic Government are applicable to GPH Mayor

Rubi del Mundo
NDFP-Southern Mindanao Region
15 August 2011

GPH in a state of denial of the raging civil war and the existence of two governments in the country; Legal and judicial processes of the People's Democratic Government are applicable to GPH Mayor

When the GPH brands as “criminal” the NPA’s humanitarian act of according the prisoner of war status to four of its armed personnel and the application of revolutionary legal and judicial processes to Lingig Mayor Henry Dano, it shows that it is stuck in a sordid state of denial of the reality of a raging civil war between two governments in the country.

By alleging that the revolutionary forces have no right to undertake these humanitarian and legal acts, the GPH ignores and deceitfully forgets the following facts:

1) The 1996 NDFP Unilateral Declaration to Apply the Geneva Conventions and Protocol I;

2) That the 1998 GRP-NDFP CARHRIHL:

a) affirms that the principles of human rights and the principles of international humanitarian law are universally-acceptable;

b) acknowledges that the prolonged armed conflict in the country necessitates the application of the principles of HR and IHL; and

c) realizes the necessity and significance of assuming separate duties and responsibilities for upholding, protecting and promoting the principles of human rights and IHL.

3) That in the course of the civil war between the GPH and the revolutionary forces and people as represented by the NDFP in peace negotiations, many of its armed personnel have been captured, detained and released as POWs;

4) That in the course of this civil war, two governments –- one being the Manila-centered reactionary government of the ruling class of big compradors and landlords, and the other revolutionary government of the oppressed and exploited peoples based in the countryside –- exist in the country;

5) That the legal and judicial system and processes of the people’s democratic government which exist, continuously develop and in force in its guerilla territories in the country has had administered the dispensation of revolutionary justice over the last four decades; and

6) That the 1992 The Hague Declaration that laid the framework of the current GPH-NDFP peace negotiations does not give any right to the GPH to presume, much less demand from the NDFP, that the revolutionary forces and its people recognize, work under and lay prostrate before the GPH political authority, constitution, legal system and judicial processes.

It is futile for the GPH to expect that on the basis of its myopic insistence of the supposed “non-belligerent” status of the CPP-NPA-NDFP, the people’s army would default on its revolutionary duty to undertake humanitarian acts in accordance with IHL and the NPA policy of humane and lenient treatment of its POWs. Nor would the People’s Court turn a blind eye on the cases filed before it, more so when it involves the people’s rights, security and welfare. It is not up to the GPH to determine the belligerency status of the CPP-NPA-NDF; the revolutionary resistance and achievements of the masses speak for itself.

It is for the benefit of the four PNP/BJMP personnel and the two AFP intelligence operatives masquerading as Mayor Dano’s security escorts that they are being held consistent with the NPA’s policy of humane and lenient treatment of its captives and in accordance with Protocol I of the Geneva Conventions. It is also for the benefit of Mayor Dano and the complainants that the legal and judicial processes of the people’s democratic government are applied to them.

Unlike the NPAs taken by the mercenary AFP who are either tortured, killed, declared missing, or were unjustly charged in the reactionary courts and left to languish in various jails, the four armed PNP/BJMP personnel are held under protective status, Mayor Dano enjoys legal rights as befitting suspects charged in the People’s Court and the two military intelligence operatives legally processed in accord with pertinent provisions of Protocol I relating to acts of espionage. In contrast, it is the GPH which acts criminally and unjustly against abducted innocent civilians, noncombatants and NPA hors d' combat.

Contrary to the GPH peace panel’s twisted pronouncement, the People’s Court -- by which the Lingig mayor is under auspices of -- is a revolutionary judicial tribunal that upholds the basic principles of due process and other legal standards in its rules and procedures. Thus Mayor Dano’s fundamental rights as a suspect are guaranteed; it is malicious and baseless for the GPH to say otherwise.

Essentially, the GPH authorities -- the GPH principal Benigno Aquino III, the AFP-PNP and GPH peace panel -- are acting contrary to the interest of the seven GPH personnel when they dispute the protective status and ongoing legal-judicial processes and intensify its military and police operations. The GPH ignores the logical path of negotiation, dismisses the rights of those in the NPA custody, and sets up stumbling blocks to the speedy resolution of these cases.

Instead of issuing hypocritical pronouncements and self-serving demands, the GPH peace panel should avail of the various methods of negotiation and stop the empty, uninformed and irresponsible pronouncements.


------
Bisaya Version

Ginalimud sa GPH ang Nagapadayon nga Gubat-Sibil ug ang Pagtunhay sa Duha ka Gobyerno sa Nasud; Aplikable kang Mayor Dano ang Ligal ug pang-Hukuman nga mga Proseso sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan


Sa pagpamahayag sa GPH nga kuno ‘kriminal’ nga binuhatan ang maki-tawhanong lakang sa NPA nga paghatag og istatus nga prisoner of war (POW) ngadto sa upat ka armadong personahe sa GPH ug ang pagpatuman sa rebolusyonaryong ligal ug hudisyal nga mga proseso ngadto kang Lingig Mayor Henry Dano, ginapakita lamang sa GPH nga nasugamak pa kini sa yugto sa paglimod sa kamatuoran nga nagatunhay ang gubat-sibil tali sa duha ka gobyerno sa nasud.

Sa papasangil nga kuno walay katungod ang rebolusyonaryong pwersa sa paghimo niining mga makitawhanon ug legal nga mga buhat, ginalimud ug malinglahong ginakalimtan sa GPH ang mosunod nga mga kamatuoran:

1)Ang 1996 NDFP Unilateral Declaration to Apply the Geneva Conventions and Protocol I;

2)Nga ang 1998 GRP-NDFP CARHRIHL:

a) nagapamatuud sa kalibutanong aplikasyon sa mga prinsipyo sa tawhanong katungod ug ang mga prinsipyo sa international humanitarian law;

b) naga-ila nga ang malungtarong armadong panagbangi sa nasud nanginahanglan sa pagtuman sa mga prinsipyo sa tawhanong katungod ug IHL;

c) nagapakita sa panginahanglan ug kamahinungdanon sa pag-angkon sa himulag nga mga katungdanan ug responsibilidad diha sa paghupot, pagprotekta ug pagduso sa mga prinsipyo sa tawhanong katungod ug IHL;

3)Nga sa dagan sa gubat-sibil tali sa GPH ug sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan nga girepresentahan sa NDFP sa negosasyong pangkalinaw, daghan na sa mga armadong personahe sa GPH ang nabihag, na-detain ug gi-release isip mga POWs;

4)Nga sa dagan sa gubat sibil, duha ka gobyerno ang nagatunhay sa nasud – usa mao ang reaksyonaryong gobyerno sa mga nagharing hut-ong sa mga dagkong komprador ug agalong yutaan nga nakabase sa Manila, ug ang lain mao ang rebolusyonaryong gobyerno sa dinaugdaug ug pinahimuslang katawhan nga nakabase sa kabukiran;

5)Nga ang legal ug panghukuman nga sistema ug mga proseso sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan nga nagatunhay ug padayong nagalambo sulod sa mga gerilyang teritoryo sa nasud nagadumala sa pagkab-ot sa rebolusyonaryong hustisya sulod sa upat na ka dekada;

6)Nga ang 1992 The Hague Declaration nga naglatid sa gambalay sa kasamtangang GPH-NDFP peace negotiations wala nagahatag og bisan unsang katungod sa GPH nga ipanghingusog ang pag-ila ug pagpailalom sa mga rebolusyonaryong pwersa ubos sa Konstitusyon, politikanhong otoridad, legal nga sistema ug panghukuman nga mga proseso sa GPH.
Dili molampus ang laraw sa GPH nga sa maki-usa-ka-bahin nga basehan lamang sa iyang tap-haw nga pagpamugos sa kuno ‘non-belligerent’ nga istatus sa CPP-NPA-NDFP, dili na tumanon sa hukbo sa katawhan ang mga rebolusyonaryong tahas niini nga mohimo og mga maki-tawhanong buhat pinasubay sa IHL ug sa palisiya sa NPA alang sa tawhanon ug luag nga pagtratar sa mga bihag-sa-gubat. Dili pud mahimong magpaka-buta ang Hukumang Bayan sa mga kaso nga gipasang-at, ilabina kung lambigit na niini ang katungod, seguridad ug kaayuhan sa katawhan. Dili ang GPH ang motakda sa belligerency status sa CPP-NPA-NDF; ang rebolusyonaryong pakigbisog ug mga kadaugan sa masa ang mopamatuud niini.

Alang sa kaayuhan sa upat ka PNP/BJMP personnel ug sa duha ka operatiba sa paniktik sa AFP nga nagtakubang bodyguards ni Mayor Dano ang pagtamod sa NPA sa palisiya sa makitawhanon ug luag nga pagtratar sa mga bihag niini ug pagtamod sa Protocol I sa Geneva Conventions. Makaayo usab kay Mayor Dano ug sa mga nagpasang-at sa sumbong nga nagadagan ang mga ligal ug panghukuman nga mga proseso sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan.

Anaa sa protektadong istatus ang upat ka gi-kostudiyang personahe sa PNP/BJMP. Ginatagamtam usab ni Mayor Dano ang legal nga mga katungod niini isip usa ka akusado sa Hukumang Bayan. Ug ang duha ka operatiba sa paniktik sa militar ligal nga ginaproseso subay sa mga tukmang probisyon sa Protocol I kabahin sa pagpang-espiya. Sukwahi kini sa mga NPA nga madagit sa mersenaryong AFP nga gina-tortyur, ginapatay, ginadeklarang missing, o di kaha ginahimo-himoa’g kaso sa reaksyonaryong korte ug ginabalhug mga prisohan. Ang GPH ang nagahimo’g kriminal ug dili makatarunganong buhat batok sa mga gipangdagit nga inosenteng sibilyan, mga dili armado ug mga samaran ug wala nay ikasukol nga NPA, nag-una niini ang pagpasaka og mga kriminal nga kaso batok sa mga binilanggong politikal.

Sukwahi sa tinuis nga pagpasiatab sa GPH peace panel, ang Hukumang Bayan—diin napailalum ang mayor sa Lingig—usa ka rebolusyonaryong hukuman nga nagapatuman sa mga batakang prinsipyo kalambigit sa tukmang proseso (due process) ug ubang legal nga sukaranan sa hisgotanang mga lagda ug proseso.

Sa kinauyokan, ang mga otoridad sa GPH—ang GPH prinsipal nga si Benigno Aquino III, ang AFP-PNP ug ang GPH peace panel— nagalihok sukwahi sa interes sa pito ka personahe sa GPH dihang ilang ginasalikway ang protektadong istatus ug ang nagapadayong ligal-hudisyal nga mga proseso ug ginapasubsob aang military ug police operations. Wala niini ginarespeto ang makatarunganong proseso sa negosasyon, wala ginahata’g bili ang katungod sa mga anaa sa kustodiya sa NPA , ug nagamugna lamang og mga babag alang sa paspas nga resolusyon sa nahisgotang mga kaso.

Inay nga magpagawas og mga ipokrito nga mga pamahayag ug maki-kaugalingon nga mga pangayo, angay nga pahimuslan sa GPH peace panel ang ubay-ubay nga mga pamaagi sa negosasyon ug ihunong na ang mga walay unod, walay kapasikaran ug iresponsableng mga pamahayag. #