Revolutionary martyrs, unshakeable monument!

Maria Malaya
NDF-Northeast Mindanao
August 09, 2011

The armed revolutionary movement in Caraga started in the year 1975 in Agusan del Norte, it spread and is currently rooted in a large percent of the towns and cities in the four provinces. The people’s revolutionary armed struggle has gone through many twists and turns throughout its 35 years history. It achieved many victories and faced problems in its construction and current status.

The failures, problems, even the victories achieved were nourished with the blood and lives of good and great youthful Red Fighters of the NPA, Party cadres and masses who gave their lives to the revolution. Their revolutionary contribution cannot be denied, thier martyrdom an unshakeable monument of tHE struggle in Caraga that should be spread, praised and proclaimed, and followed.

The mark of thier sacrifice is the established revolutionary strength in Caraga that can never be obliterated by the reactionary AFP-PNP- GPH (Government of the Philippines). It has taken roots and have expanded. It has proven itself able to prevail and advance inspite of the numerous military campaigns of the AFP that dream of destroying the revolution, and inspite of the declarations of all the presidents of the country to destroy it.

The Monument of the Struggle in Caraga, are always remembered and given tribute by the revolutionaries, becoming their inspiration in the advancement and achievement of more victories towards the complete liberation of the people. These also encouraged the people especially the youth, to join the revolution.

August 9, 1993 was the day Father Frank Navarro or Ka Migo, Party and NPA cadre and an activist priest of the Catholic Church in Surigao del Sur, sacrificed his life. Let us make today a day to salute, give tribute, and remember all the martyrs like Ka Migo, Ka Binoy, Ka Nards and many more, a day of the Monument of the Struggle in Caraga.

This year, we particularly pay tribute to all the martyrs of the NPA.

Let us celebrate the day of the Monument of the Struggle by launching cultural programs to give tribute, read the list of martyrs, launch military actions and other forms of remembering.

Let us salute and pay tribute to all the martyrs!
Revolutionary Martyrs are Unshakeable Monuments!
Advance the People’s War!
Persist in achieving more victories!
___________________________________

Mga Martir sa Rebolusyon Bantayog nga Dili Matarog!

Maria Malaya
Spokesperson
NDF-Northeast Mindanao
August 09, 2011

Ang armadong rebolusyonaryong kalihokan sa Caraga nagsugod sa tuig 1975 sa Agusan del Norte, mikaylap ug nakagamot na kini karon sa 73 porsyento sa mga kalungsuran ug kasyudaran sa upat ka probinsya. Sa 33 ka tuig sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa katawhan dinhi, daghan na ang giagian niining mga pagliko-liko sa kasaysayan. Daghang mga kadaugan ug mga problema ang nasinati niini luyo sa iyang pagkapundar og pagkatibuok karon.

Ang mga kapakyasan, problemang gisagubang ug bisan sa mga kadaugan nga nakab-ot gibisbisan kiniĆ¢€™g dugo ug kinabuhi sa maayo ug banggiitang mga batan-ong Pulang Manggugubat sa BHB, mga kadre sa Partido ug mga masa nga nakalas diha sa pagrebolusyon. Ang ilang mga natampo sa rebolusyon dili na matuis, ang ilang kamabayanihon, usa ka dili matarog nga BANTAYOG SA PAKIGBISOG SA CARAGA nga angayang ipakaylap, ipasigarbo ug ibandilyo, ug himoong sumbanan.

Marka sa ilang mga sakripisyo ang napundar nga rebolusyonaryong gahum sa Caraga nga dili na malukat/maibot sa mga reaksyonaryong AFP-PNP- GRP. Nakagamot ug nilipang na kini. Napamatud-ang nakabarug ug miabante na hinoon human sa pipila na ka hugna sa mga kampanyang militar sa AFP nga nagdamgo nga mapuo ang rebolusyon, ug bisan pa sa mga panganti sa tanang nangaging mga presidente sa nasud nga puohon kini.

Ang Mga Bantayog sa Pakigbisog sa Caraga, kanunay nga gihandum ug gipasidunggan sa mga reboluyosnaryo og gihimong inspirasyon sa pag-asdang ug sa pagkab-ot pa sa daghang kadaugan hangtud nga hingpit nga malingkawas ang katawhan. Nakadasig usab kini sa katawhan nga mosalmot sa rebolusyon, ilabina sa mga kataban-onan.

Ang Agosto 9, 1993, mao ang adlaw sa paghalad sa kinabuhi ni Father Frank Navarro o Ka Migo, kadre sa Partido ug BHB ug usa usab ka aktibistang pari sa simbahang Katoliko sa Surigao Del Sur. I-atol nato niini nga adlaw ang tinuig nga pagsaludo, pagpasidungog ug paghandum sa tanang martir sama nilang Ka Migo, Ka Binoy, Ka Che-che, Ka Ana ug daghan pang uban isip adlaw sa Bantayog sa Pakigbisog sa Caraga.

Karong tuiga, partikular nga atong pasidunggan ang tanang martir nga hukbo nga sila si Ka Harry, Ka Remwil, Ka Jomar, Ka Ivy ug Ka Reden. Pasidunggan usab nato ang mga martir nga masa nga naghalad sa ilang kinabuhi: si Datu Dosi ug ang iyang asawa.

Saulogon nato ang adlaw sa Mga Bantayog sa Pakigbisog pinaagi sa paglunsad og mga kulturanhong programa sa pagpasidungog, pagbasa sa listahan sa mga martir, paglunsad og mga aksyong militar ug uban pang porma sa paghandom.

Saludohan ug Pasidunggan ang mga Martir!
Martir sa Rebolusyon Bantayog nga Dili Matarog!
Iasdang ang Gubat sa Katawhan!
Pursigidong Kab-oton ang mga Kadaugan!