GPH Mayor Dano’s private armed group is responsible for murder, serious human rights, IHL violations

Rubi del Mundo
NDF - Southern Mindanao
September 20, 2011

The application of the legal and judicial processes of the revolutionary movement in the pending case of GPH municipal Mayor Henry Dano of Lingig, Surigao del Sur continues despite the intense military operations of the 4th and 10th Infantry Divisions of the Eastern Mindanao Command-Armed Forces of the Philippines.

Mayor Dano is facing the charge of serious violations of human rights and international humanitarian law (IHL) in connection with the building and maintenance of a private armed group that operates in pursuit of mining interests and in conjunction with the larger armed counterrevolutionary program of the GPH. This resulted in the commission of the criminal act of murder and other serious human rights violations. His private armed group was organized in collaboration with the regular, intelligence and paramilitary forces of the 75th IB-4th ID-AFP a few months after last year’s GPH elections.

This private armed group -- which also functions as a security unit for his mining-related enterprises in Brgy Palo Alto and other areas in Lingig -- harassed peasants and Lumads who oppose the entry of large-scale mining operations in the area. On October 24, 2010, the paramilitary goons of Mayor Dano murdered Eduardo “Tacder” Toyogon, a purok leader of Purok 7, Sitio Sayon, Barangay Mahayahay, Lingig and a member of a progressive peasant association.

Sufficient information which have been obtained point to a specific violation by Mayor Dano and his co-conspirators of, among others, No. 4, Article 2 , Part III and No. 8, Article 3, Part IV of the CARHRIHL which respectively provides for the respect of “the right to life, especially against summary execution” and against “maintaining, supporting and tolerating paramilitary groups such as armed religious fanatical groups, vigilante groups, private armed groups of businessmen, landlord and politicians, and private security agencies which are being used in land and labor disputes” and for committing prohibited acts enumerated in No. 1, Article 3, Part IV of the CARHRIHL.

Despite or regardless of the continuation of the general armed hostilities or even specific military operations, the legal and judicial processes of the revolutionary movement continues as a matter of course in the exercise of its revolutionary powers as a distinct government.

Even as the NPA custodial unit ensures his safety and well-being while the processes of the People’s Court are underway, the GPH and its armed forces arrogantly stonewall in their fascist brutality by contemptuously rejecting all considerations for Mayor Dano’s safety.

While the pertinent organs of the People’s Democratic Government -- duly cognizant of his rights as an accused -- has released evidence of the humane treatment of Mayor Dano while under custody, the spokesperson of the AFP’s Eastern Mindanao Command gloats in rejecting the humanitarian appeals by Mayor Dano himself, his family and many advocates for a peaceful political resolution of the case. Instead, Col. Leopoldo Galon Jr. announces the intensification of offensive and rescue operations.

Military “rescue” operations only serve three purposes: 1) deliberately endanger the lives of the detainees; 2) impede the judicial processes applied to Mayor Dano as an accused before the People’s Court; and 3) prolong the custodial detention as a result of the delay in the judicial proceedings. The GPH is solely responsible for the consequences of its militarist actions.

-------

Bisaya Version

Responsable ang pribadong armadong grupo ni Mayor Dano sa kaso nga pagpatay ug uban pang siryosong paglapas sa tawhanong katungod ug IHL

Nagapadayon ang legal ug panghukuman nga mga proseso sa rebolusyonaryong kalihukan sa kaso ni GPH municipal mayor Henry Dano sa Lingig, Surigao del Sur bisan pa man sa kusog nga operisyong militar sa 4th ug 10th Infantry Division sa Eastern Mindanao Command-Armed Forces of the Philippines.

Nagaatubang si Mayor Dano sa kaso nga siryosong paglapas sa tawhanong katungod ug IHL nga kalambigit sa iyang pagtukod ug pagmentina og usa ka pribadong armadong grupo nga naga-opereyt alang sa interes sa negosyo sa pagmina ug kabahin sa mas dako nga armadong kontra-rebolusyonaryong programa sa GPH. Misangpot kini sa krimen nga pagpatay ug sa uban pang paglapas sa tawhanong katungod. Gi-organisa ang iyang armadong grupo sa pakigkonsabo sa regular, paramilitar ug paniktik nga pwersa sa 75th IB-4th ID-AFP pipila ka bulan human sa GPH eleksyon sa milabay nga tuig.

Ang iyang pribadong armadong grupo — nga naglihok usab isip yunit pangseguridad sa iyang mga negosyo kabahin sa pagmina sa Brgy. Palo Alto ug uban pang erya sa Lingig — ang nagpasiugda og mga pagpanghasi sa mga mag-uuma ug Lumad nga nisupak sa pagsulod sa dinagkong pagmina sa ilang lugar. Niadtong Oktubre 24, 2010, ang mga pwersang paramilitar ni Mayor Dano ang nipusil-patay kang Eduardo “Tacder” Toyogon, ang purok lider sa Purok 7, Sitio Sayon, Barangay Mahayahay, Lingig ug usa pud ka membro sa progresibong asosasyon sa mga mag-uuma sa maong dapit.

Dinhay mga supisyenteng impormasyon nga nakalap nga nagatudlo sa ispesipiko nga paglapas ug kasal-anan ni Mayor Dano ug sa iyang mga kakonsabo, gawas pa sa uban pa, sa No.4, Article 2, Part III ug sa No. 8, Article 3, Part IV sa kalagdaaan sa CARHRIHL kalambigit sa pagrespeto sa “katungod sa kinabuhi, ilabi na batok sa pangsalbids” ug batok sa “pagmentina, pagsuporta, ug pagtugot sa mga grupong paramilitar sama sa armadong relihiyosong panatikong grupo, grupong vigilante, pribadong armadong grupo sa mga negosyante, agalong yutaan ug politiko, ug mga pribadong ahensya pangseguridad nga ginagamit sa mga komplikto sa yuta ug trabaho.”

Bisan aduna pay nagapadayon nga pangkinatibuk-an nga armadong mga pakigsangka ug ispesipiko nga operisyong militar sa kaaway, padayon ang pag-andar sa legal ug panghukuman nga proseso sa rebolusyonaryong kalihukan nga kabahin sa paghingusog niini sa iyang rebolusyonaryong gahom isip usa ka himulag ug nagkinaugalingon nga gobyerno.

Ginapaneguro sa NPA custodial unit ang seguridad ug kaayohan ni Mayor Dano samtang nagdagan ang mga proseso human sa iyang pagka-aresto ug ayha pa ang pagtaral sa hukumang bayan. Apan aroganteng nagmagahi ang armadong pwersa sa GPH ug nagpasundayag pa sa ilang pasistang kabangis pinaagi sa pagsalikway sa tanang konsiderasyon alang sa seguridad ni Mayor Dano.

Samtang ginarespeto sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan ang mga katungod sa mga akusado ug nagpagawas na og pagpamatuod sa tawhanong pagtratar ni Mayor Dano ug nga siya anaa sa maayong kahimtang, ang tigpamaba sa Eastern Mindanao Command-AFP naghinambog pa sa ilang pagsalikway sa mga maki-tawhanon nga paghangyo gikan ni Mayor Dano, iyang pamilya ug mga tigsuporta sa politikanhong pamaagi sa pagresolba sa iyang sitwasyon. Isip tubag sa mga hangyo alang sa paghunong sa mga operisyong militar, gi-anunsyo pa ni Col. Leopoldo Galon Jr. ang pagpakusog sa mga opensiba ug rescue operisyon.

Alang sa kasayuran sa tanan, ang military “rescue” operisyon makakab-ot lamang og tulo ka katuyoan: 1) ang tinuyoan nga paghatag og peligro sa kinabuhi sa mga detenido; 2) ang pagbabag sa pagdagan sa mga proseso sa Hukumang Bayan nga gina-aplikar ngadto kay Mayor Dano isip usa ka akusado; ug 3) ang pagpataas sa panahon sa iyang kustodiya resulta sa pagkadelatar sa maong mga proseso. Bugtong ang GPH ang responsable sa bisan unsang implikasyon nga resulta sa militaristang lihok niini.