Pagpaparusa sa Commanding Officer ng Taplacon Detatsment, Hustisya para sa mga mamamayang biktima ng pang-aabuso at krimen ng 2nd IB, PA

Florante Orobia
Santos Binamera Command - NPA-Albay
September 8, 2011

Matagumpay na isinakatuparan ng isang tim ng Bagong Hukbong Bayan-Albay ang pagpaparusa kay Corporal Richard Gueriba Narito, 2nd IB, PA, Commanding Officer ng Taplacon Detatsment, Camalig, Albay noong alas-5 ng hapon, Sept. 7, 2011. Tinambangan ng BHB si Cpl. Narito, kasabay ang 2 pang elemento ng 2nd IB, PA sa Brgy. Maninila habang lulan ng 2 motorsiklong behikulo. Nasamsam sa naturang operasyon ang isang ripleng M16. Hindi nakapagpaputok ang 2 elementong kasabay ni Cpl. Narito dahil kumaripas ng takbo ang mga ito.

Si Cpl. Narito bilang CO ng Taplacon Detatsment ng 2nd IB ay isa sa pangunahing responsable sa serye ng pang-aabuso at krimen laban sa mamamayan ng mga tauhan ng 2nd IB na kanyang pinamumunuan. Matagal nang hinahanggad ng mamamayang biktima ng mga krimen ng Taplacon Detatsment, 2nd IB, PA ang hustisya at ipinagbubunyi nila ang matagumpay na operasyong ito ng BHB.

Walang maloloko si Capt Perez, tagapagsalita ng 901st Bde, sa sinungaling na pahayag nito na nagkokondukta sina Cpl. Narito ng 'peace and society efforts' sa lugar nang sila ay tambangan ng BHB. Katawa-tawa at walang maniniwala sa malisyosong intriga ni Capt. Perez na tinangay diumano ng BHB ang 'personal belongings' at pera ni Cpl. Narito na para bang pera ang pakay ng BHB samantalang napatunayang ang yunit ng Taplacon Detatsment, 2nd IB ang sangkot sa mga holdapan. Malinaw na walang nilabag na internasyunal na batas kaugnay sa kondukta ng digma ang BHB dahil lehitimong target ng operasyon ng BHB sina Cpl. Narito laluna't ang mga ito ay armado at ang yunit ng 2nd IB, PA ay napatunayang sangkot sa maraming anti-mamamayang krimen.

Tampok sa mga krimen ng 2nd IB,PA ang mga kaso ng panghoholdap kina Anselma Murillo ng Brgy. Del Rosario (Dis 28, 2010) at Brgy. Kgwd. Lourdes Lotino ng Brgy Panoypoy (Oct 16, 2010), kaso ng pagpatay kay Brgy Tanod Danilo Balala (Peb 11, 2011), ng Brgy Panoypoy, kaso ng pagdukot at pagsalbeyds (sinunog ang bangkay) sa 2 residente ng Brgy Taplacon na sina Vicente Moradillo at Ananias Cardiente Jr. at pagsalbeyds din kay Salvador Mancera ng Brgy Taloto na lahat naganap noong Enero 2010. Batay sa sumbong ng mamamayan sa lugar, sangkot din ang mga elemento ng Taplacon Detatsment, 2nd IB, PA sa panghoholdap kay Mr. Seming Armenta ng Brgy, Maopi, Daraga, Albay nitong taong 2011.

Aktibong nagtatatayo rin ng Baranggay Intellegence Network (BIN) sa mga baranggay ng Camalig ang mga elemento ng 2nd IB na nagpapahamak lamang sa mga mamamayan at nag-aakay sa kanila na masangkot sa krimen at walang-katuturang gawain. Ang 2 kabataang sina Jeffrey Nerveza at Sandy Losano (ng Brgy Del Rosario at Maninila) na pinarusahan din ng Hukumang Bayan ng kamatayan noong Peb. 28, 2011 ay nirekluta muna ng 2nd IB bilang BIN bago sila naging myembro ng hold-ap gang ng Taplacon Detatsment.

Matatandaang walang nangyari at lalunang walang hustisyang nakamit ang mga kawawang biktima at kamag-anakan nila kahit na sila ay nagsisampa ng kaso laban sa mga elemento ng 2nd IB, PA at matitibay ang mga ebidensyang hawak nila laban sa mga salarin.

Makakaasa ang mamamayang makakamit nila ang hustisya sa paglapit nila sa Hukumang Bayan ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Nagpapasalamat ang Santos Binamera Command sa walang sawang pagsuporta ng mamamayan laluna para magtagumpay ang operasyong pamamarusang ito.

Muli ring ipinapaalala ng Santos Binamera Command sa mga elemento ng AFP-PNP-CAFGU na selektibo ang target ng mga operasyong militar ng BHB laluna sa hanay ng mga ordinaryong kawal at mababang-ranggong upisyal. Yaong napatunayang maysala at masugid sa anti-mamamayan at anti-demokratikong aktibidad ang pangunahing target ng mga operasyon ng BHB.

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino at Albayano!