Papigsaen ti Rebolusyonaryo a Tignayan a Masa, Paayen ti Oplan Bayanihan!

Editoryal
Dangadang
July-August, 20111

Kalpasan ti maysa a tawen a panagtugaw ti rehimen nga US-Aquino2, nakaro a krisis ti mangparparigat iti umili, aglalo kadagiti nakurapay ken nainsigudan nga umili ti Rehiyon nga Ilocos-Cordillera. Iti Ilocos ken Cordillera, manipud iti dadakkel a kompanya ti minas inggana kadagiti maitakder pay a korporasyon a pagtaudan ti kuryente kas ti geothermal ken hydroelectric dams, kayat pay a pespesen dagiti agar-ari a dasig dagiti umili ken gamgamen ti natural a kinabaknang ti rehiyon. Nayon na pay, iti Ilocos karaman dagiti kapatagan ken kanatengan ti Cordillera, madagsenan unay dagiti mannalon iti nguminngina a farm inputs kas ti pestisidyo, abono ken bin-i karaman dagiti ramit kas ti traktor ken thresher, malaksid pay iti bingayan ti tersera agingga kaguddua ti ani para iti apo’t daga, bayat a bumabbaba a bumabbaba met ti presyo dagiti produkto da a mais, tabako, nateng, ken irik.

[Download PDF: Inkjet | Dot-matrix ]

Iti sango daytoy, nakarkaro a militarisasyon ti iyab-ablat ti berdugo nga AFP. Mas sopistikado ken napimpino itattan ti panagatake da iti amin a tay-ak, babaen iti Oplan Bayanihan nga awan esensyal nga ipinagduma na iti karungsot ti napaay nga OBL 1 & 2 iti napalabas malaksid iti aggiddan a panangusar na iti kombat ken saywar. Ar-aramaten itan iti saywar ti militar dagiti nainsigudan nga istruktura sosyo-politikal kontra iti umili ken iti rebolusyonaryo a tignayan. Karaman iti arsenal da ti panagusar iti konsepto ti bales, no sadino a dagiti matay iti labanan a kameng dagiti nainsigudan a tribu ket maus-usar a rason tapno durugan dagiti maseknan a pamilya a natayan nga agibales iti uray sinnoman nga am-ammo da nga adda silpo na iti rebolusyonaryo a tignayan. Iti kasasaad nga umir-irteng ti gubat ti umili ken bunga ti pursigido a panagrekluta ti militar manipud kadagiti kameng ti nainsigudan a komunidad, saan a mamintis ti mairaman a matay. Natakwatan pay a tapno laeng temporaryo nga awaten ida ti umili, aramaten da ti binodngan wenno kinamang kadagiti maidestinoan da a luglugar imbes a ti kinasoldado da. Kasta met a nakasarang iti peggad ti sigud nga urnos dagiti nainsigudan a komunidad gapu iti panagsipsip ken panag-intriga dagiti dakes nga elemento a patubo iti nainsigudan a komunidad nga intel ti militar.

Rumbeng laeng nga agbalin a managsiput kadagitoy a dakes a panggep. Lallalo pay, masapul nga agdalluyon ti napigsa a tignayan ti umili tapno sititibker a labanan dagiti kontra-umili nga atake ken panangibaddek iti karbengan ken pagsayaatan ti umili. Ti panangisayangkat iti pudno a reporma nga agraryo, panangsalaknib iti ansestral a daga, natural a kinabaknang ken pagbiagan – dagitoy dagiti narimat a panawagan ita kas met laeng idi insayangkat tayo ti militante a pannakidangadang laban iti Chico River Dam Projects ken ti panagtroso ti Cellophil Resources Corporation(CRC).

Adun nga abante ken nabaknang a kapadasan iti panaglaban nga inrussuat ti umili itay laeng nabiit, kas ti panagpuor dagiti nainsigudan nga umili iti detatsment ti AFP apaman a napapanaw ida ti umili, wenno ti umallungogan a komprontasyon ti umili kadagiti tropa ti militar kalpasan da nga i-reyd ti balbalay dagiti awan gaway na a lallakay ken babbaket a mannalon. Adda met dita dagiti barikada laban iti panagserrek manen dagiti dadakkel a kompanya ti minas idiay Benguet ken dagiti napinget a martsa ken rali dagiti umili iti laksid dagiti pangta ken panagsabotahe kadagitoy dagiti abusado ken naranggas a puersa ti militar.

Iti panangiwarnak manen iti Dangadang, tulbek ti naregta a pannakidangadang ti masa para iti panagpalawa ken panagkonsolida kadagiti rebolusyonaryo a base, panangpapigsa iti Armado a Pannakidangadang ken panangpaado ti bilang iti Nalabaga nga hukbo dagiti nakurapay nga umili, ken pananggun-od iti nangatngato a tukad nga estratehiko a panagpatas ti gerilya a pannakidangadang.

Paregtaen dagiti kampanyang masa iti rehiyon!
Papigsaen dagiti pampulitika a puersa!
Salakniban dagiti karbengan iti pulitika
ken ekonomya dagiti umili iti rehiyon!
Paayen ti Oplan Bayanihan ken repormismo!