4P’s: Panlolokong Programa para sa Pamilyang Pilipino

Silyab
Rebolusyonaryong Pangmasang Pahayagan ng Bikol
20 Setyembre 2011

1. Ano ang 4P’s?

Ito ang pangunahing programa ng rehimen ni Noynoy Aquino upang diumano’y resolbahin ang kahirapang kinasasadlakan ng kalakhan ng pamilyang Pilipino. Umaabot sa P29.2 bilyon ang inilaang badyet para rito sa DSWD. Susuportahan din ito ng inutang na pondo mula sa Asian Development Bank na $400 milyon, at inutang mula sa US na $434 milyon. Pangunahing tutugunan daw nito ang mga pangangailangan ng mga inang nagbubuntis, at mga anak nilang nag-aaral. Maglalaan umano ng P1,400 bawat buwan sa bawat pamilyang benipisyaryo. Limandaan para sa ina at tig-P300 bawat anak na estudyante, na maksimum tatlo sa bawat pamilya.

Diumano ay pipiliin ang pinakamahihirap na pamilya upang mabiyayaan ng programang ito.

[Download PDF]

2. Ano ang tunay na layunin ng 4P’s?

Sa katunayan, ang 4P’s ay bahagi ng kontra-rebolusyon at kontra-mamamayang kampanya na Oplan Bayanihan. Isa itong komponente ng saywar ng kaaway upang papaniwalain ang mamamayan na pinapawi ng rehimen ni Noynoy ang ugat ng paglahok ng taumbayan sa armadong rebolusyon. Para sa rehimeng US-Aquino, kaya raw lumalahok sa rebolusyon ang mga tao ay dahil sa inaakala ng mga taong sila ay naghihirap at walang ginagawa ang reaksyunaryong gubyerno upang solusyonan ang kahirapang iyon.

Ang 4P’s ang isa sa pangunahing solusyon ng kasalukuyang rehimen.

Nais nitong iligaw at linlangin ang isipan at damdamin ng taumbayan upang papaniwalain sila na ang kakarampot na limos na ibinibigay ng reaksyunaryong gubyerno ay siya nang makakaresolba sa lumalalang kagutuman at kasalatang pinagtitiisan ng pamilyang Pilipino.

Ikinakahon ang pakikibaka ng mamamayan laban sa kahirapan sa pangmumudmod ng inutang na pantawid-gutom, upang ilayo sila sa pakikibaka laban sa pang-aapi at pagsasamantala bilang ugat ng labis na krisis sa kabuhayan ng masang manggagawa at magsasaka.

3. Ano sa aktwal ang larawan at epekto ng 4P’s sa mamamayan?

Ang totoong larawan ng 4P’s ay larawan ng kainutilan, panloloko, korapsyon at panghahati sa hanay ng taumbayan.

Ang mga benipisyaryo ng 4P’s ay hindi galing sa pinakamahihirap na hanay ng mamamayan. Arbitraryo o walang malinaw na batayan ang pagpili sa mga nakakapasok sa programang ito.

Kulang na kulang ang pangakong sustento ng 4P’s para sa mga batayang pangangailangan ng pamilyang Pilipino. Hindi na nga sapat, kinukurakot pa. Ang iilang pamilyang nakapasok ay pinaasang makakatanggap ng salapi bawat buwan ngunit hindi ito natutupad. Kulang, kumpara sa ipinangakong sustento, ang kanilang natatanggap. Ang ibang dati nang nakarehistro ay bigla na lamang nawawala sa listahan, at walang paliwanag kung bakit sila inalis.

Nakokontrol at kinukurakot ang pondo ng 4P’s ng mga tiwaling upisyal ng gubyerno. Ginagamit lamang ang mga pangalan ng mga benipisyaryo upang makakuha ng pondo ngunit hindi naman ito buubuong nakakarating sa mga dapat makatanggap nito.

Samantala, patuloy pa ring pinapaasa ang bawat pamilyang Pilipino sa walang kwentang pangako na may mumong pansapin sa kanilang kumakalam na sikmura, mula sa hungkag na programang 4P’s.

4. Ano ang tunay na solusyon sa kahirapan ng taumbayan?

Kagyat na maaaring solusyon sa kagutuman at kawalan ng pagkain ay ang paglulunsad ng mga kampanya sa produksyon. Kailangang magpursige ang ating mga organisasyong masa upang magtanim ng mga gulayin at halamang-ugat bilang panustos habang wala o kulang ng bigas na maisasaing. Mainam nang mga alternatibo sa bigas ang kasaba, kamote, at mais.

Makapupuno din ang mga gulayin bilang kagyat na maihahandang pang-ulam. Ang mga luyo-luyo sa pagtatanim, sa mga indibidwal man na lupain o sa mga komunal na taniman, ay tiyak na makapag-papabilis at makapag-paparami ng produksyon ng pagkaing pangkonsumo ng mga pamilya. Ang sobrang produkto naman ay maaaring ibenta ng mga kooperatiba ng mga organisasyong masa bilang karagdagan sa kanilang kabuhayan.

Sa malao’t madali, kaakibat ng mga kampanyang ito sa produksyon ang mga kampanyang masa upang igiit ang karapatan sa lupa, trabaho, marangal na kita, mahusay na kundisyon sa trabaho at pamumuhay, at karapatan sa mga serbisyong panlipunan.

Hindi masosolusyonan ng 4P’s ang kahirapang patuloy na dinaranas ng sambayanan. Kailangan ang tunay na pagbabagong panlipunan at sustenableng pagpapa-unlad ng ekonomiya, sa pamamagitan ng pambansang industriyalisasyon at tunay na reporma sa lupa, upang matupad ang mithiin ng mamamayan na matamasa ang masaganang buhay. Hindi mareresolba ang krisis sa kabuhayan hangga’t walang esensyal na pagbabago sa bulok na sistemang nagtatali sa mga pamilya ng manggagawa’t magsasaka sa kakarampot na kita at kulang na kulang na hanapbuhay, at napakataas na presyo ng mga bilihin at batayang pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon ng kanilang mga anak. Hinding hindi ito matutugunan ng limos ng 4P’s. Tanging ang samasamang pakikibaka ng taumbayan upang ipagtagumpay ang armadong rebolusyon, ang tiyak na makakaresolba sa mga batayang pang-ekonomiya at panlipunang suliranin.