Gregorio "Ka Roger Rosal: Pagpupugay sa Tinig ng Rebolusyon

Fortunato Magtanggol
Revolutionary Council of Trade Unions - Southern Tagalog
October 14, 2011

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng buong rebolusyonaryong pwersa ng uring manggagawa ng Timog Katagalugan sa buhay at kamatayang pakikibaka na inialay ni Gregorio “Ka Roger” Rosal sa sambayanang Pilipino. Simbigat ng bundok Sierra Madre ang pagpanaw ni Ka Roger sapagkat buong puso niyang inialay ito para sa lubos na paglaya ng uring manggagawa at ng sambayanang Pilipino. Pumanaw si Ka Roger noong Hulyo 22, 2011 sa atake sa puso, sa edad 64.

Sa mahigit apat na dekada ng kanyang paglilingkod bilang kadre at tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas, at bilang pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, binigyan ni Ka Roger ng tinig ang rebolusyon at masa ng sambayanang naglalayong ganap na lumaya mula sa iba’t ibang mukha ng kahirapan. Hindi matatawaran ang kanyang naging ambag sa paghahatid ng magandang balita tungkol sa patuloy na paglakas ng rebolusyonaryong kilusan sa kanayunan, kaalinsabay ng paglawak,pagpapatatag at pagpapatibay ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran.

Matapang at matatag niyang ipinaliwanag sa sambayanan ang ugnayan ng tatlong ugat ng kahirapan—ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo – bilang sanhi ng walang humpay na pagsahol ng kalagayan ng manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, maralitang lunsod at iba pang sektor ng lipunan. Gamit ang mga pananalitang tunay, lapat, at payak, malinaw na naihatid ni Ka Roger ang mga
mensahe ng rebolusyon sa bawat mamamayang nag-aasam ng substansyal na pagbabago. Gayundin, buong buo niyang inialay ang kanyang talino at lakas sa paghahatid ng tunay na kalagayan ng uring manggagawa, at ang katumbas at pinakalapat na sagot sa hindi-maiiwasang pagkabulok ng sistemang kapital na siyang nagpapahirap at nagsasamantala sa hukbo ng paggawa.

Batid at isinawalat ni Ka Roger ang paglala ng krisis ng sistemang kapitalista sa buong daigdig, ang higit na pagsahol ng kalagayan ng uring manggagawa sa loob ng mga pagawaan. Sa Timog Katagalugan, kung saan matatagpuan ang napakaraming bilang ng mga engklabo at special economic zones, naging malaganap ang paggamit ng iba’t ibang iskema ng pagsasamantala tulad ng kontraktwalisasyon, iligal na tanggalan, masaker ng regular na hanapubuhay, pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso, pagsupil sa batayang karapatang mag-unyon, militarisasyon ng mga sonang industriyal, extra-judicial killings, at iba pa. Ang lahat ng ito ay ipinapatupad ng mga kapitalista, kasapakat ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno, para sa ultimong layunin na magkamal ng tubo at isalba ang kanilang mga sarili mula sa papadalas at papalalang pagdausdos ng sistemang kapitalista sa buong daigdig.

Sa gitna ng lahat ng ito, naging pundamental at esensyal ang tungkulin ni Ka Roger sa pagbibigay ng pag-asa sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka — ipinaunawa niya ang kahalagahan ng paglulunsad ng pambansa-demokratikong rebolusyon upang bawiin ang kanayunan mula sa mga panginoong maylupa, gayundin ang mga pagawaan mula sa mga kapitalista, at itaguyod sa malapit na hinaharap ang lipunang tunay na magsisilbi sa masa ng sambayanan.

Tanging sa makatarungang himagsikan makakamit ang isang lipunan kung saan ang produksyon ay hindi nakatuon sa pagkamal ng tubo at sa halip para sa pangangailangan ng mamamayan. Tanging sa demokratikong rebolusyong bayan na niyakap ni Ka Roger at nilalahukan ng masang anakpawis matatamasa ang nararapat na kanila. Ito ang malinaw na inihatid ni Ka Roger sa sambayanan—ang pag-asa na sa kabila ng walang kaparis na krisis ay napakahinog at napakainam ng panahon upang lubos na ipagtagumpay ang rebolusyong magsasalba sa masa mula sa pananalasa ng imperyalismo, pagpapanatili ng pyudalismo, at panlilinlang ng reaksyunaryong gobyerno sa mamamayang Pilipino.

Ang kanyang pagbibigay-tinig at pag-aalay ng buhay sa armadong rebolusyon sa kanayunan ay nararapat lamang pagpugayan, at gawing inspirasyon ng malawak na hanay ng uring manggagawa, magsasaka, at iba pang aping uri at sektor upang wakasan ang daan-taong pagsasamantala ng naghaharing uri. Sa kabila ng pandarahas ng estado at pilit nitong pagsugpo sa armadong rebolusyon, itinataas natin ang Pulang bandila ng gintong karit at maso bilang tanda ng pagpapatuloy ng pakikibaka ni Ka Roger at ng libu-libong martir ng rebolusyong Pilipino.

Tulad ng iba pang mga martir ng rebolusyon, walang hinangad si Ka Roger kundi ang higit na pagpapalakas, pagpapatatag, at lubusang pagpapalawak tungo sa ganap na tagumpay. Sundan at ipagpatuloy natin ang mga simulain at paninindigan ni Ka Roger. Mapagpasyang humakbang tungo sa kanayunan, umanib sa Bagong Hukbong Bayan, at lumahok sa digmang bayan.

Mabuhay ka, KA ROGER!
MABUHAY ang lahat ng rebolusyonaryong martir ng sambayanan!
Manggagawa, tumungo sa kanayunan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Sagot sa kahirapan, DIGMANG BAYAN!