Ka Roger: Inspirasyon ng kabataan para patuloy na magrebolusyon at maglingkod sa bayan!

Kabataang Makabayan – Timog Katagalugan
Pangrehiyong Kalihiman
Oktubre 2011

Hindi matatawaran ang mahalagang papel ng kabataan sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Mula pa noon hanggang ngayon, di mabilang na mga kabataan ang lumahok, nabuwal, at nagpapatuloy sa pakikipaglaban para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Si Ka Roger ang isang patunay na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at buong buhay na nagsilbi sa mamamayan -- binigkis ang isip para sa tunay na adhikain ng mamamayan, at lumaban para magtagumpay.

Pinakamataas na rebolusyonaryong pagpupugay ang iginagawad ng Kabataang Makabayan – Timog Katagalugan, sa kabayanihan ng isang magiting na komunistang si Gregorio “Ka Roger” Rosal. Pumanaw siya sa edad na 64 dahil sa atake sa puso noong Hunyo 22, 2011 sa isang larangang gerilya sa Luzon.

Nakilala siya bilang tagapagsalita ng rebolusyonaryong kilusan at sambayanang Pilipino. Nagsilbing tinig siya ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ng mahigit isang dekada. Siya ang tinig na nagbabalita sa kalagayan ng pamumuhay ng mga dukha at inaaping mamamayan na nakaugnay sa kanilang mithiin na lumaya, sa pamamagitan ng armadong pakikibaka laban sa mga mapagsamantalang uri sa lipunan.

Kakabit ng kanyang ngiti, ang kanyang mga matatalas na punto at pahayag hinggil sa mga maiinit na usaping pangbayan at ang mga balita ng rebolusyon na siyang nagsilbing pag-asa sa nakikibakang mamamayan. Pinukaw niya ang diwang palasuko at lagi’t laging nagbibitiw ng hamon na piliin ang landas ng armadong paglaban.

Gumuhit ng inspirasyon sa hanay ng kabataan ang buhay ni Kasamang Roger. Isa siyang punla ng rebolusyonaryong kilusan ng kabataan at estudyante sa rehiyong Timog Katagalugan. Nagsimula ang kanyang rebolusyonaryong kasaysayan sa pagiging simpleng kabataan na namulat sa gitna ng kahirapan at sa masalimuot na lipunan. Pinanganak siya noong Abril 19, 1947 sa Ibaan, Batangas kina Pablo Rosal at Crispina Crus. Nagmula siya sa pamilya ng magsasaka sa isang maliit na asukarera sa Batangas. Napatigil siya sa murang edad sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay, at naging tindero ng kulambo para matulungan ang naghihikahos na pamilya.

Taong 1971 nang nakatungtong siya sa kolehiyo sa gulang na 24 sa Golden Gate College sa Batangas City. Naorganisa siya bilang kabataang aktibista nang sumapi sa grupong Kabataang Gabay ng Bayan (KGB). Gaya ng maraming kabataan noong panahon ng ligalig sa ilalim ng Rehimeng Marcos, naging laman siya ng lansangan at puspusang nag-aral ng kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Nang lumaon, naging kasapi siya ng Kabataang Makabayan. Nagpatuloy ang kanyang buhay ng pakikisangot sa paraang malalim na nakisalamuha at umugat sa uring anakpawis. Pinanday niya ang kanyang diwa at sarili – kapit bisig sa uring inaapi.

Naging isang organisador sa kalunsuran hanggang sa kanayunan; ginampanan niya ang pagpapakilos at pagoorganisa sa masa para mag-armas. Nagsimula mula sa hanay ng mga manggagawang-bukid sa Batangas Sugar Central sa Balayan, Batangas. Noong maipataw ang batas-militar, nahuli si Ka Roger at kinulong, ngunit hindi nagtagal ay matagumpay na nakatakas. Sumanib siya sa Bagong Hukbong Bayan at isa sa mga nagpundar ng maraming larangang gerilya sa Timog Luzon at sa ilang isla ng rehiyon.

Si Ka Roger ay isang hukbo ng bayan: matapang na mandirigma, organisador at propagandista. Kaakibat nito ang walang hanggang pagpapahalaga sa tungkulin, ng di pag-alintana sa kahirapan at sakripisyo, ng puspusang pagsusulong sa rebolusyon at kapakanan ng masa, buhay man ay ialay-- mga katangiang dapat tularan ng sinumang kabataang nagnanais baguhin ang bulok na sistemang umiiral sa lipunang Pilipino.

Sa kasalukuyang kalagayan, nananatili ang imperyalismong Estados Unidos, pyudalismo at burukratang kapitalismo sa mukha ng papet na rehimen ni Noynoy Aquino, bilang mga pundamental na ugat ng kahirapan ng sambayanan. Ang walang taning na krisis ng mga atrasadong bayan tulad ng Pilipinas dulot ng sistemang kapitalismo ay naghahadlang sa kabataang Pilipino na matamasa ang isang libre at de-kalidad na edukasyon gayundin ang isang kinabukasang tunay na lilinang sa kanyang angking husay at kakayanan para sa pag-unlad ng sariling bayan.

Ang nagaganap na digmaan sa kanayunan ay inilulunsad para sa interes ng mga mamamayang api – kabilang na rito ang kabataan maging ang kanilang mga magulang na magsasaka na nananatiling walang sariling lupa dulot ng gahamang pangangamkam ng mga panginoong maylupa, at mga manggagawa na kakarampot ang sahod at hindi makatao ang kalagayan sa loob ng pagawaan dahil sa pagkaganid ng mga dayuhan at lokal na kapitalista.

Napapanahon ang ating pagparangal kay Ka Roger upang magsilbing ehemplo ang kanyang buhay at pakikibaka sa lahat ng kabataan sa kapuluan. Tulad ng ibinuwis na buhay ng iba pang kabataang martir ng rebolusyong Pilipino, si Ka Roger ay huwaran ng kabataan sa lahat ng panig lalo na sa pagtangan nito sa rebolusyonaryong tungkuling paglingkuran ang sambayanan at pagsulong ng makatarungang digmang bayan.

Nararapat na tularan ng kabataan ang pagiging mapangahas na propagandista, organisador at mandirigma ni Ka Roger. Hindi siya nag-alinlangan sa pagbibigay tinig sa masa upang lalong maunawaan ng sambayanan ang landas para sa tunay na pagbabago. Nagpanibagong-hubog siya hanggang maabot ang tunay na diwa ng pagiging proletaryado. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ubos-lakas siyang nakidigma sa kaaway at buong talas na nagbigay gabay sa kapwa niyang mga rebolusyonaryo.

Ang buhay na inalay ni Ka Roger ay isang pag-ukit sa kasasaysayan na hindi kailanman malilimutan. Mananatili ang Kabataang Makabayan bilang lambat upang maging ganap na rebolusyonaryo at kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas ang kabataan na patuloy na tatahak sa rebolusyonaryong landas sa pamamagitan ng mataas na antas at porma ng pakikibaka—ang armadong paglaban. Ang pamamaalam ni Ka Roger ay nag-iwan ng hamon sa hanay ng kabataan at mamamayan na magpunyagi at isulong ang demokratikong rebolusyong bayan para wakasan ang pang-aapi at pagsasamantala ng iilang naghaharing uri!

Asahan ng naghaharing uri na sa mga darating na araw, dadaluyong ang ating kilusan hindi lamang sa lansangan. Tutungo ang maraming kabataan na kagaya ni Ka Roger sa kanayunan para palakasin ang rebolusyonaryong kilusan. Ang mga ginintuang aral at kadakilaang inambag ni Ka Roger sa kasaysayan ay magpapatuloy, at ang digmang bayan ay magtatagumpay!

PINAKAMATAAS NA REBOLUSYONARYONG PAGPUPUGAY SA BUHAY AT PAKIKIBAKA NI KA ROGER
MABUHAY ANG KABATAANG LUMALABAN! MABUHAY ANG KABATAANG MAKABAYAN!
KABATAAN AT MAMAMAYAN, ISULONG ANG DIGMANG BAYAN!
SUMAPI SA BAGONG HUKBONG BAYAN!