Ka Roger, Martir sa Katawhan, Inspirasyon sa Kabatan-onan

Kabataang Makabayan Southern Mindanao
14 Oktubre 2011

“Ang tanang tao mamatay apan ang kamatayon adunay managlahing kabug-aton. Ang mamatay alang sa katawhan mao ang kamatayon nga mas bug-at pa kaysa sa bukid apan ang mamatay aron panalipdan ang mga pasista nga nagpahimulos sa katawhan mao ang kamatayon nga mas gaan kaysa sa balahibo” - Mao Tse Tung

Subo pamalandungon ang pagkawala ni Kaubang Gregorio “Roger” Rosal. Gipadangat sa Kabataang Makabayan Southern Mindanao ang maong pahasubo sa pamilya ni Kaubang Roger. Namatay si Ka Roger niadtong Hunyo 22 tungod sa sakit sa kasing-kasing.

Si Ka Roger usa ka inspirasyon ngadto sa kabatan-onan aron ipadayon ang paglihok alang sa katilingbanong pagbag-o. Gitudlo niya sa kabatan-onan nga mamahimong magtuon, magtuki ug muadto sa mga masang mag-uuma ug mamumuo aron maka-angkon og saktong panglantaw sa ugat sa krisis sa katilingbang Pilipino. Ang pagtuon sa kabatan-onan pinaagi sa pakiglambigit sa kinabuhi sa masa mao ang pinakamahinungdanong pakighiusa sa gipanamastamasang sektor sa atong katilingban. Diri nato matul-id ang sayop nga panghuna-huna nga ginapakaylap sa nagharing hut-ong pinaagi sa midya.

Ginapakita sa kinabuhi ni Ka Roger nga ang paglihok sa kabatan-onan sa kasyudaran ug sa kabukiran tungod kini sa kagustuhan nga makaangkong ang katilingbanong pagbag-o nga natun-an niya subay sa pagtuon niya nga ang katilingbang PIlipino usa ka malapyudal ug malakolonyal nga katilingban. Sa ingon niining katilingban, padayong gipanamastamasan sa imperyalistang Estados Unidos ug sa mga lokal nga nagharing hut-ong ang mayorya sa katawhan.

Daghang nagasulti nga karaan na ang ginapakigbisugan sa mga rebolusyonaryo ug anaa na sa atong kamot ang kalinaw ug kalamboan. Apan, kalinaw ug kalambuan ba ang kahimtang sa mga mag-uuma nga padayong ginailogan og yuta? Kalinaw ug kalambuan ba ang kawad-on o kakulang sa trabaho ug disenteng suhulan? Kalinaw ug kalambuan ba ang kahimtang sa mayorya sa kabatan-onan nga wala naka-eskwela tungod sa komersyalisasyon sa edukasyon? Kalinaw ug kalambuan ba ang kawad-on og disenteng panimalay alang sa mga kabus sa kasyudaran? Kalinaw ug kalambuan ba ang padayong pag-ilog sa yutang kabilin sa mga lumad ug Moro alang sa ginansya sa langyawng korporasyon?

Kini ba ang kalinaw ug kalambuan nga ginapanghambog sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino ug sa Armed Forces of the Philippines?Padayon ang pagkusog sa rebolusyonaryong kalihukan samtang nagasamot ng krisis sa katilingban. Dili matubag sa gubyerno ang paghatag og tinuod nga repormang agraryo tungod sukwahi kini sa interes sa mga dagkong agalong yutaan labi na sa pamilya ni Noynoy Aquino. Dili usab nila mahatag ang disente nga suhulan ug regular nga trabaho sa mga mamumuo tungod sukwahi kini sa interes sa langyaw nga korporasyon nga dakong ginansya kontra baratong kusog-pamuo. Dili usab mahatag sa gubyerno ang serbisyo sosyal sama sa edukasyon, panglawas ug pabalay ngadto sa katawhan tungod sukwahi kini sa interes sa iyang amo nga mao ang imperyalistang US alang sa pribatisasyon sa serbisyo.

Inay nga ihatag ang ginapangayo sa katawhan nga serbisyo sosyal, pagpangilad ug kabangis ang tubag niini pinaagi sa Peace and Development Outreach Program sa Armed Forces of the Philippines nga sa esensya militarisasyon ug paglapas sa tawhanong katungod ang tumong. Ginabati kini karon sa nagkadaghang katawhan sa Southern Mindanao Region nga pugos nga ginapahawa sa ilang balay tungod sa hamletting nga ginabuhat sa mga operasyong militar pinaagi sa Peace and Development Teams. Nagkadaghang katawhan ang ginagamit sa mga sundalo aron pa-surrenderon ug ipaangkon nga mga New People’s Army. Bag-ohay lang nga nabiktima si Debirth Zabala, 27 anyos gikan sa Paquibato ug yanong tigpananggot og lubi. Gipapriso sya sa mga sundalo ug gipasakaan og tumo-tumo nga mga kaso.

Apan bisan kanus-a dili matubag sa Peace and Development Teams ang mga panawagan sa katawhan alang sa yuta, suhulan, trabaho, edukasyon ug katungod. Dili ang katawhan ang gipanalipdan sa gubyerno kundili ang mga dagkong kumpanya sa mina, ang imperyalistang mga nasud ug ang mga lokal nga nagharing hut-ong.

Mawagtang nato ang pagpahimulos ug maangkon nato ang tinuod nga kagawasan ug katilingabanong pagbag-o pinaagi sa kusog sa demokratikong rebolusyon sa katawhan ngadto sa sosyalistang katilingban. Ug ang mga kabatan-onan sama kaniadto ni Ka Roger ang dunay kalagsik, kahibalo ug katakus aron bag-ohon ang dunot nga katilingban.

Ka Roger, inspirasyon ka sa kabatan-onang nakigbisog!
Mabuhay si Ka Roger!
Mabuhay ang mga martir sa rebolusyon!
Kabatan-onan, alagaran ang katawhan! Sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!