Mabuhay ka, Ka Roger!

Camp Crame political detainees tribute to Ka Roger


Mga bilanggong pulitikal sa Camp Crame

Prospero F. Agudo
Alan V. Jazmines
Eduardo O. Sarmiento
Eduardo R. Serrano

October 10, 2011

Sa mga anak, kapatid at iba pang kapamilya at mahal-sa-buhay ni Gregorio “Ka Roger” Rosal, mga kaibigan, mga kasama sa rebolusyunaryong kilusang matapat, matapang, masigasig at mahusay niyang pinaglilingkuran mula sa pagkamulat sa rebolusyon hanggang sa kanyang pagyao noong Hunyo 22 at sa sambayanang puspusan niyang pinagsilbihan, kaming mga bilanggong pulitikal sa Camp Crame ay nais magpabatid ng aming lubos na pakikiramay, kasabay ng aming pinakamataas na pagpaparangal sa kanya bilang bayani ng rebolusyon at sambayanan.

Di siya makalilimutan ng libu-libong mga kasama, milyong organisadong masa at mas malaking bilang pa ng mga tuluy-tuloy na nakikilusan, namumulat at nagsisimpatyang masa at iba pang mamamayang sa mahabang panahon ay nakasubaybay sa kanyang matatalas na pahayag na dumaloy sa kilusan at sa masmidya.

Di sya makalilimutan sa kanyang matatalim na banat sa mga mapanghimasok na kapangyarihan, mga mandarambong sa yaman ng bansa, mga mapagsamantala sa mamamayan, mga pasista at mapang-aping kalaban ng sambayanan. Di siya makalilimutan sa kanyang matatalas na pagsupalpal sa mga pagsisinungaling ng mga tagapagsalita at tagapagtakip ng kabulukan, kasakiman at kalupitan ng mga nang-aabuso at nang-aaping kalaban ng mamamayan.

Di siya makalilimutan sa kanyang masiglang pagbabalita at matatayog na pamumuri sa matatapat na tagapagtanggol at tagapangalaga sa interes at paglaban ng mamamayan.

Mabuhay ka, Ka Roger! Di ka maglalaho sa isip at damdamin ng milyun-milyong rebolusyunaryo, progresibong pwersa at mamamayang walang-kapagurang lumalaban at patuloy na makikibaka hanggang sa kumpletong tagumpay!