Merardo Arce Command's Tribute to Ka Roger

Simon Santiago
Political Director - Merardo Arce Command - NPA Southern Mindanao Region
Oct0ber 15, 2011

TRANSCRIPT OF KA SIMON SANTIAGO'S AUDIO RECORDING:

Ang dilaab sa mga pangandoy sa pag-asdang sa rebolusyonaryong pakigbisog nag-isa sa pahasubo ngadto sa tanang myembro sa Partido Komunista ng Pilipinas, sa mga Pulang Manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan, sa kinatibuk-ang masang Pilipino, sa pamilya ug higala tungod sa kamatayon ni Kaubang Roger Rosal niadtong Hunyo 22, 2011. Apan niining adlawa, Oktubre 15, 2011 alas dose impunto sa kaudtuhon, giisa nato ang atong kasubo ngadto sa paghatag og taas nga pasidungog kang Kaubang Roger Rosal.

Ang pangkinatibuk-ang yunit sa Bagong Hukbong Bayan maghiusa diha sa pormasyon aron sa paghatag og taas nga pasidungog kang Kaubang Roger Rosal diha sa gun salute aron sa paghandum kaniya. Ang iyang kinabuhi sa pag-alagad sa rebolusyon nagsilbing inspirasyon sa katawhan sa pagsulong sa rebolusyonaryong pakigbisog. Ug gihandum nato si Kaubang Roger Rosal diha sa iyang nahimong tampo sa makasaysayanong pakigbisog sa katawhang Pilipino. Busa ang atong kasubo karon mahimong kalayo nga magdilaab sa pagpadayon sa pag-asdang sa rebolusyon hangtud sa kadaugan.

Busa giawhag ang tanang rebolusyonaryong pwersa, ang tanang myembro sa Partido Komunista ng Pilipinas, ang tanang yunit sa Bagong Hukbong Bayan ug ang pangkinatibuk-ang masang Pilipino diha sa tagsa-tagsa ka mga gerilyang panggubatan sa paghatag ug paghandum ug pasidungog kang Kaubang Roger Rosal niining Oktubre 15, alas dose impunto sa udto.

Si Ka Roger Rosal mao ang hulagway ug tingog sa rebolusyonaryong kalihukan sa katawhang Pilipino, nagsimbolo sa pakigbisog sa yanong mga katawhan. Nahimo siyang tigpamaba sa NPA Melito Glor Command sa Southern Tagalog Region, ug sobra sa dekada nahimong tigpamaba sa Communist Party of the Philippines.

Isip tigpamaba sa Partido siya nagdala sa maayong balita sa rebolusyon. Ang iyang tingog nagpainit sa kaisog sa mga pulang manggugubat ug mga nakigbisog nga mga masa. Ang mga gidaug-daug ug hinikawan, ang mga giuhaw sa hustisya nakakita diha kaniya sa kaisog sa pagpasibaw sa ilang mga reklamo batok sa madaugdaugong reaksyonaryong gobyerno. Gihigugma siya sa masa tungod simpleng ginatin-aw niini ang saktong linya, palisiya, ug baruganan sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Naangkon ni Ka Roger ang respeto ug pagdayeg gikan sa mga katawhan diha sa media. Gina-imbetar niya ang mga journalists sa pagbisita diha sa mga natarang gerilya ug nakita sa ilang mga kaugalingon ang rebolusyonaryong buhat ni Ka Roger diha sa mga mag-uuma ug mga mamumuong panguma. Nagahatag si Ka Roger og mga press conferences diha sa nagkadaiyang parties sa nasud. Diha sa mga nagdilaab nga mga issue iyang ginapatin-aw ang mga panlataw, baruganan sa rebolusyonaryong kalihukan nga kanunay nagadapig sa mga kabus nga nilupigan.

Bisan pa sa iyang kamatayon, dili na mapalong ang iyang tingog tungod kay padayon kining molanog sa tibuok nasud. Nagbilin siya'g mga legasiya sa mga kadaugan ug padayon kining mapatik diha sa mga panumduman ug kasingkasing sa mabagang masa, kinsa maghatag og walay katapusang inspirasyon diha sa mga nilupigan ug dinaug-daug nga masang Pilipino.

Bisan niining kamatayon ni Ka Roger iyang gipakyas ang mga paningkamot sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police nga pahuyangon siya, pasurenderon ug dakpon.Ang kamatayon ni Ka Roger Rosal nagsilbi gihapon nga simbolo sa kainutil ug kawalay katakus sa pasista ug berdugong militar ug mga pulis nga pugongan ang pag-abante sa rebolusyon. Inay siya ang madakpan ug mapatay, siya pa hinuon ang nagsilbi ug naghatag og importanteng papel alang diha sa hapsay ug luwas nga pagbuhi sa mga bihag-sa-gubat nga mga militar ug mga pulis.

Busa walay igong kapasikaran ug kamatuoran nga ang kamatayon ni Ka Roger maghatag og kahuyang ug kaluya sa mga Pulang Manggugubat sa pag-asdang. Pakyas ang militar sa pagdahum nga ang iyang kamatayon makapaluya ug makapahuyang sa mga paningkamot, tungod kay gipamatud-an ni Ka Roger unsa ang tinuod nga sakripisyo ug kamatayon. Gipakita niya ang walay kaluya ug kakapoy nga paggampan sa mga rebolusyonaryong mga tahas bisan pa sa mga balatian ug sakit nga iyang nasinati. Busa angayan natong ipasigarbo ang paghatag nato sa pinakataas nga pagpasidungog ug pagsaludo kang Ka Roger.

Saluduhan ta si Ka Roger, ang Bantugang Komunista, ang maisugong Pulang Manggugubat, ang manlalaban sa mga kabus, ang respetadong kauban ug maayong higala.

Ang among kaguol among iisa ngadto sa usa ka lig-on nga baruganan aron sa pagpadayon sa rebolusyonaryong pakigbisog hangtud sa kadaugan.

Mabuhay ang tanang martir sa rebolusyon!
Mabuhay ka Kaubang Roger Rosal!
Mabuhay ang masang Pilipino nga imong gihigugma ug gialagaran!
Mabuhay ang rebolusyon! #