Nagpupugay ang mga gurong Pilipino sa kadakilaan ni Gregorio “Ka Roger” Rosal

Pambansang Kalihiman
Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA-NDFP)
Oktubre 21, 2011

Ang mga guro ng bayan, sa loob at labas ng kanilang silid-aralan sa buong kapuluan ay taas-kamaong sumasaludo at nagpupugay sa kadakilaan ni kasamang Gregorio “Ka Roger” Rosal.

Inialay ni Ka Roger ang apat na dekada ng kanyang buhay hanggang sa huling tibok ng kanyang puso sa paglilingkod sa bayan, sa Partido Komunista ng Pilipinas at sa rebolusyong Pilipino. Buhay na inialay nang sa gayo’y matamasa ng henerasyon ng sabayanang Pilipino sa hinaharap ang tunay na malaya, demokratiko, maunlad at mapayapang Pilipinas.

Nakalarawan na ang mukha ni Ka Roger sa paningin ng mamamayan bilang mukha ng rebolusyonaryong kilusan ng sambayanang Pilipinong patuloy na nakikibaka para sa tunay na kalayaan at demokrasya ng ating bansa.

Nakarekord na ang boses ni Ka Roger sa pandinig ng mamamayan bilang tinig ng rebolusyon para sa tunay na pagbabago laban sa bulok na malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunan.

Nakamarka na si Ka Roger bilang simbolo ng pakikibaka ng mga karaniwang taong malaon nang naghihimagsik upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo na siyang puno’t dulo ng kahirapan at kaapihan ng mamamayang Pilipino.

Bukod sa pagiging epektibong propagandista, mahusay na organisador, magiting na mandirigma, matatag na kadre, at matalinong pinuno – isa ring dakilang guro si Ka Roger ng rebolusyong Pilipino.

Ang mayaman niyang karanasan at gagap sa praktika ng lipunan at kongkretong pakikibaka ng mamamayan na may mahigpit na gabay at paglalapat ng linya ng demokratikong rebolusyong bayan at ng mayamang teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang mismong naghubog kay Ka Roger upang maging paham sa pagtuturo, pagpapaliwanag at pagpapaunawa ng mga prinsipyo, pananaw, paninindigan at pamamaraan ng rebolusyong Pilipino.

Tanging straight UNO ang gradong ibinibigay ng mga guro ng bayan sa ipinamalas at ipinamanang mong galing, husay at kabutihan sa bayan, Ka Roger, na permanente na ngang nakatala sa record ng rebolusyonaryong kasaysayan ng sambayanang Pilipino.

Ka Roger, isa kang dakilang rebolusyonaryong Pilipino, sa isip, sa salita at sa gawa! Laman ka na ng Lesson Plan ng mga guro ng bayan na patuloy na magtuturo at magsasapraktika ng demokratikong rebolusyong bayan na may sosyalistang perspektiba, di lamang sa apat na sulok ng silid-aralan, kundi pati rin sa bawat sulok ng lipunan, hangang makamit ng sambayanan ang tunay na pambansa at panlipunang kalayaan! ###