NDFP-SMR Statement on the Release of the Four POWs

Rubi del Mundo
NDFP-Southern Mindanao Region
October 8, 2011

Today, the New People’s Army undertakes the safe and orderly release of four of its prisoners of war in compliance with the political decision reached by the National Democratic Front of the Philippines. Released on humanitarian grounds in recognition of the various appeals made by the independent humanitarian mission are POWs Jail Inspector Murphy Bomoway Todyog (Badge No. 0-08021), Jail Warden Erico Dacillo Llamasares (Badge No. 0-07022), Special Jail Officer 2 (SJ02) Rogelio Begontes (Badge No. 960187), and Jail Officer 1 (JOI) Rolando Delta Bajoyo, Jr.

The four POWs were taken in custody as a result of the NPA operation that led to the release of Dennis Rodenas on July 21, 2011 in Brgy. Sinuda, Kitaotao, Bukidnon. At the time of their capture, they were fully armed but were effectively neutralized and disarmed of 13 firearms by the operating troops of the Herminio Alfonso Command-Guerilla Front Committee 53.

They were consequently declared as prisoners of war to accord them protective status guaranteed by international laws governing armed conflicts which are adhered to by the New People’s Army.

There is no doubt about the fact that prior to their captivity, the four were armed, active and regular officers of the armed counterrevolutionary and coercive machinery of the reactionary state. And as such, they perform armed police work in the state prisons which serve as a vital cog in the GPH counterrevolutionary war. Thus, the revolutionary forces asserts that it is well within the realm of the NPA to engage the entire armed security apparatus of the GPH, except in circumstances prohibited by NPA internal rules, the Geneva Conventions and the GPH-NDFP CARHRIHL.

By arguing that the taking of prisoners in a war is a criminal act of “kidnapping” and “hostaging”, the GPH tries to time and again baselessly criminalize the legitimate acts of war by the armed revolutionary forces. And by imposing its twisted view that the NPA has no right to grant POW status, the CPP has retorted sharply in its August 13, 2011 statement:

“The statement of the GPH negotiating panel condemning the granting of POW status to the NPA captives betrays a poor understanding of international humanitarian law and a predilection to selectively apply it against the CPP- NPA-NDF while refusing to recognize the status of belligerency of the revolutionary forces.

On the one hand, the GPH measures the revolutionary forces against the standards of international humanitarian law and human rights protocols which govern the conduct of states and belligerents. Yet it denounces such humanitarian acts as according prisoner-of-war status to captives and insists on treating the revolutionary forces as criminals instead of a belligerent force engaged in a civil war.”

In their more than two months under the custodial care of the Herminio Alfonso Command-NPA, the four POWs were treated humanely and leniently; their health and welfare were ensured and their democratic rights were respected. They can well attest to these facts themselves, joining the long list of many former NPA POWs.

Today’s event underscores the AFP’s failure to realize its mission of “rescuing” the four POWs through the sheer might of its military superiority. The military operations by several battalions of the 602nd Brigade-6th Infantry Division and the 403rd Brigade-4th Infantry-Eastern Mindanao Command-AFP only succeeded in endangering the lives of the NPA captives and in delaying the processes leading to their release.

And so today, as we release them to the International Committee of the Red Cross, to the third party intercessors that formed the independent humanitarian mission and to their families, it is our fervent hope they were able to have a better understanding of the roots of the armed conflict, the application of the principles and laws of human rights and international humanitarian law in the course of this civil war and the aspirations and revolutionary cause of the Filipino people.#

*read by a representative of the Herminio Alfonso Command
(Sgd.) Rubi del Mundo

Spokesperson
NDF-Southern Mindanao

-------------------

Bisaya Version

Pamahayag sa NDF-SMR sa Pag-relis sa 4 ka Bihag-sa-Gubat


Karong adlawa, ginapahigayon sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang luwas ug hapsay nga pagbuhi sa upat ka bihag-sa-gubat o prisoners of war isip pagtuman sa politikanhong desisyon sa National Democratic Front of the Philippines. Ginapalaya subay sa makitawhanon nga kapasikaran isip pagtubag sa daghang mga panawagan ug pag-apela gikan sa ilang mga pamilya ug sa mga indibidwal ug grupo nga naglangkob sa independent humanitarian mission mao sila: Jail Inspector Murphy Bomoway Todyog (Badge No. 0-08021), Jail Warden Erico Dacillo Llamasares (Badge No. 0-07022), Special Jail Officer 2 (SJ02) Rogelio Begontes (Badge No. 960187), ug Jail Officer 1 (JOI) Rolando Delta Bajoyo, Jr.

Ang upat ka POW gipailalom sa kustodiya human sa operisyon sa BHB nga niresulta sa pagpalaya kang Dennis Rodenas niadtong Hulyo 21, 2011 didto sa Brgy. Sinuda, Kitaotao, Bukidnon. Atol sa ilang pagkasakmit sa mga tropa sa Herminio Alfonso Command-Natarang Gerilya 53, armado sila apan epektibong nanyutralisa ug gidis-armahan sa 13 ka buok nga tag-as nga kalibre nga mga armas ug mga pistola.

Gideklara gilayon sila isip mga bihag-sa-gubat aron kahatagan og proteksyon sa ilang mga katungod ug kaayohan nga gigarantiyahan sa internasyunal nga mga balaod nga nagdumala sa mga armadong komplikto nga ginasubay sa Bagong Hukbong Bayan.

Walay bisan unsay pagduda sa kamatuoran nga ayha pa sa ilang pagkasakmit, ang upat ka personahe sa PNP/BJMP mga armado, aktibo ug regular nga opisyal sa armadong kontrarebolusyonaryo ug bangis nga makinarya sa reaskyonaryong estado. Sa ingon, nagapatuman sila sa gimbuhaton sa armadong kapulisan diha sa mga prisohan sa estado nga mahinungdanong bahin sa kontrarebolusyonaryong gubat sa GPH. Mao nga ginapanghingusgan sa rebolusyonaryong pwersa nga lehitimo ang pagsakmit sa tanang kabahin sa armadong makinarya sa GPH, gawas na lang niadtong anaa sa mga sirkumstansya nga gidili ubos sa kaugalingong lagda sa BHB, sa Geneva Conventions ug sa GPH-NDFP Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and Internationnal Humanitarian Law o CARHRIHL.

Ang pagtawag sa GPH sa pagsakmit og mga POW nga usa ka binuhatang kriminal nga “kidnapping” ug “pang-hostage” kabahin lang sa padayong nilang walay-basehan nga paghulagway nga kuno “kriminal” ang mga lehitimong buhat sa pakiggubat sa armadong rebolusyonaryong pwersa. Ug pinaagi sa paghikyad sa pagtuis nga daw walay katungod ang BHB nga muhatag og istatus nga POW, ang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) kusganong mipamahayag niadtong Agosto 13, 2011 nga:

“Ang pamahayag sa GPH negotiating panel nga nagkondena sa paghatag og istatus nga POW ngadto sa mga dinakpan sa BHB nagapasundayag sa ubos kaayo nga pagsabot sa international humanitarian law ug nagpakita pud sa tendensya nga maki-usa-ka-bahin o selektibo nga pag-aplikar sa IHL batok sa PKP-BHB-NDF apan nagdumili sa pag-ila sa istatus nga nakigsangka o belligerency status sa rebolusyonaryong pwersa.

Sa usa ka bahin, ginasukod sa GPH ang mga rebolusyonaryong pwersa batok sa istandard sa IHL ug mga kalagdaan sa tawhanong katungod nga maoy nagdumala sa kondukta sa mga estado ug mga pwersang-nakigsangka. Apan ginapanghimaraut pud niini ang paghimo og mga maki-tawhanon nga mga lakang sama sa paghatag og istatus nga POW sa mga bihag ug pagmagahi sa ilang pag-ila sa rebolusyonaryong pwersa nga kriminal inay nga pwersang-nakigsangka sa gyera-sibil.”

Sa kapin duha ka bulan nga ubos sa kustodyal nga pag-atiman sa Herminio Alfonso Command sa BHB, gi-tratar ang upat ka POW sa tawhanon ug luag nga pamaagi; giatiman ang ilang panglawas ug kaayohan ug girespeto ang ilang mga demokratikong katungod. Sila na mismo ang makapamatuud niini, susama niadtong daghan ng nahimong POW sa BHB.

Ang katikaran karong adlaw nagatin-aw sa kapakyasan sa AFP nga makab-ot ang ilang gipasiatab nga misyon nga pag-“rescue” sa upat ka POW pinaagi sa labihang kadako niyang superyoridad sa hisgotanang pangmilitar. Ang operisyong militar sa mga batalyon sa 602nd Brigade-6th Infantry Division ug 403rd Brigade sa 4th Infantry Division sa Eastern Mindanao Command-AFP naglampos lang sa paghatag og peligro sa kinabuhi sa mga POW ug sa pagdelatar sa mga proseso paingon sa ilang pag-relis.

Mao nga karong adlawa, samtang gina-relis sila sa BHB ngadto sa International Committee of the Red Cross, sa mga naglangkob sa independent humanitarian mission ug ngadto sa ilang mga pamilya, dako ang among kaikag sa paglaom nga ang ilang kasinatian nakahatag kanila og mas maayo nga pagsabot kalambigit sa mga gamut-hinungdan sa armadong komplikto, sa aplikasyon sa mga prinsipyo ug balaod sa tawhanong katungod ug internasyunal nga balaod sa gubat diha sa dagan sa gyera-sibil ug sa rebolusyonaryong pangandoy ug kawsa sa katawhang Pilipino.#

*gibasa sa representante sa Herminio Alfonso Command

(Sgd.) Rubi del Mundo
Tigpamaba
NDF-Southern Mindanao