NPA belies encounter; desperate AFP berserk in Oplan Bayanihan attacks

Isabel Santiago
NPA Southern Mindanao (Herminio Alfonso Command (Front 53))
October 23, 2011

The 602nd Brigade of the 6th ID-AFP has gone berserk in unleashing its reign of counter-revolutionary terror, unmasking the misnomer Oplan Bayanihan, in Arakan, North Cotabato, first with the killing of Fr. Fausto “Pops” Tentorio on October 17, and second, with the grave atrocities it committed against the peasant masses on October 20 in Arakan, North Cotabato. The Herminio Alfonso Command, Front 53 Operations, likewise, scoffed the lies perpetrated by the AFP; 57th IB Commanding Officer Col. Joven Gonzales said the raid conducted by the 5th SF acted upon a tip that there were landmines in the area while 602nd Bde Commander Col. Cesar Sedillo and Eastern Mindanao Command spokesperson Col. Leopoldo Galon, Jr, claimed that there was a legitimate encounter with Red Fighters in the area. No such encounter occurred.

An undersized platoon of the 5th Special Forces, operating under the auspices of the 57th IB-602nd Bde, tortured, killed Ramon Batoy, an ordinary civilian and peasant leader, and showed him off as a member of the New People’s Army in Sitio Upper Lumbo, Brgy. Kabalantian, Arakan, North Cotabato. Batoy put up a fight, struck his bolo against the enemy lieutenant who led the raiding Special Forces, and wounded the other soldier before the enemy riddled his body with bullets, in front of his 6-month pregnant wife and two children who asked for their mercy while trying to flee. The enemy placed an M14 rifle, its sling over his lifeless body, and took his picture.

Not content with the cold-blooded murder, the Special Forces also strafed the houses of the civilians, arrested, detained and tortured two other civilians, Noli Badol and Celso Batol, whom they claimed as NPA members. Fearing for their lives, 48 peasant families of sitio upper Lumbo evacuated.

The criminal 57th IB and 5th SF of the 602nd Bde has shed off the vestiges of the AFP’s Oplan Bayanihan as a grossly fascist and anti-people counter-revolutionary program of the US-Aquino Regime. The murders and atrocities in Arakan, North Cotabato has showed that the fascists have no compunction in unleashing their brutality against the people using the deceptive “soft approach” trickery. The toiling masses can only turn to the people’s democratic revolution for genuine justice.

__________________

Bisaya version

Herminio Alfonso Command
Guerrilla Front 53 Operations Command
New People's Army-Southern Mindanao

Pamahayag
Oktubre 23, 2011

NPA giklaro nga walay engkwentro: desperadong AFP nagkabuang sa ilang atakeng Oplan Bayanihan

Nagkabuang ang 602nd Brigade sa 6th ID-AFP diha sa ilang pagsabwag sa ilang kontrarebolusyonaryong kahadlok nga binuhatan diha sa Arakan, North Cotabato, una, pinaagi sa pagpatay kang Fr. Fausto "Pops" Tentorio niadtong Oktubre 17, ug ikaduha, ang kamangtas nga gihimo niini batok sa pesanteng masa niadtong Oktubre 20 sa Arakan, North Cotabato. Kini nga mga binuhatan nagpaila lamang sa tinuod nga dagway sa pagkamalinglahon sa ilang Oplan Bayanihan.

Gisaway sa Herminio Alfonso Command, Front 53 Operations Command sa NPA-SMR, ang dakong bakak nga gipasiatab sa AFP pinaagi sa 57th IB Commanding Officer niini nga si Col. Joven Gonzales nga nagsulti nga ang maong raid nahimo isip pag-askyon kuno sa 5th SF sa ilang nadawat nga tahong dunay landmine sa erya, samtang ang 602nd Bde Commander nga si Col. Cesar Sedillo ug ang tigpamaba sa Eastern Mindanao Command nga si Col. Leopoldo Galon, Jr., nagkanayon nga dunay lehitimo kunong engkwentro tali sa mga pulang manggugubat sa erya. Walay engkwentro nga nahitabo.

Ang undersized platun sa 5th Special Forces nga nag-opereyt ilalum sa kompas sa 57th IB-602nd Bde, mitortyur ug mipatay kang Ramon Batoy, ordinaryong sibilyan ug pesanteng lider nga ilang gipagawas nga myembro sa Bagong Hukbong Bayan sa Sitio Upper Lumbo, Brgy. Kabalantian, Arakan, North Cotabato.

Si Batoy nisukol, gamit ang iyang sundang batok sa kaaway nga tinyente nga maoy nangulo sa nagraid nga Special forces, ug giangol niini ang lain pang sundalo ayha siya gitadtad og bala sa kaaway atubangan mismo sa iyang 6 ka bulang mabdos nga asawa ug duha ka mga anak nga nagpakilooy intawon samtang naningkamot nga makaikyas. Gisab-itan pa gayud sa kaaway og M14 nga riple ang patayng lawas ni Batoy ug gikuhaan kinig litrato.

Dili pa kuntento sa maong niluog nga pagpatay, gi-istraping usab sa mga myembro sa Special Forces ang mga kabalayan sa mga sibilyan, giaresto, gideten ug gitortyur ang duha ka lain pa, si Noli Badol ug Celso Batoy, nga ila sab nga gibutang-butangang mga myembro sa NPA. Tungod sa kahasi, namakwit ang mga pesanteng pamilya nga nagpuyo sa sitio upper Lumbo.

Ang kriminal nga 57th IB sa 602nd Bde nagpakita lamang kung unsa ang Oplan Bayanihan -isip kontra-rebolusyonaryong programa sa rehimeng Us-Aquino - nga makaalaot sa katawhan. Ang mga niluog nga pagpamatay sa Arakan, North Cotabato nagpaila lamang kung unsa ka pasista, ug kawalay tanglag ang AFP diha sa kamangtas niini batok sa katawhan, gamit ang kunohay, "soft approach." Dili ikatingala kung ang naghagong masa modangop sa demokratikong rebolusyon sa katawhan alang sa tiunay nga hustisya. #


(Sgd.) Isabel Santiago
Tigpamaba
Herminio Alfonso Command
Guerrilla Front 53 Operations Command
New People's Army-Southern Mindanao