Pahayag ng pagpupugay at parangal para kay Kasamang Gregorio "Ka Roger" Rosal artista at manunulat ng sambayanan

Nika Antares
ARMAS-Balangay Raquel Aumentado-Timog Katagalugan
13 Oktubre 20111

“Ang hukbong walang kultura ay mapurol na hukbo at ang mapurol na hukbo ay hindi makakagapi ng kaaway”.- Mao Zedong

Taos-pusong pakikiramay at pakikidalamhati ang ipinapaabot ng mga rebolusyonaryong artista sa ilalim ng bandila ng Artista at Manunulat ng Sambayanan - Balangay Raquel Aumentado - Timog Katagalugan (ARMAS-RA-TK) sa mga anak, kapamilya, malalapit na kasama at kaibigan, at buong rebolusyonaryong kilusan na naiwan ni Kasamang Gregorio "Ka Roger" Rosal.

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng ARMAS-RA-TK sa dakilang ambag ni Ka Roger sa rebolusyonaryong pakikibakang isinusulong ng sambayanang Pilipino sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Sapul sa kanyang kabataan, inialay ni Ka Roger ang kanyang sarili sa paglilingkod sa sambayanan. Buhat ng Dekada '70, aktibo nang lumahok si Ka Roger sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya bilang kasapi Kabataang Gabay ng Bayan (organisasyon ng mga kabataang Batangueño) at ng Kabataang Makabayan (KM) sa lalawigan ng Batangas. Dahil na rin sa sarili niyang karanasan bilang anak ng magsasaka na dumanas ng hirap at naging saksi sa pagsasamantala at kawalang katarungang umiiral sa lipunan, hindi naging mahirap para kay Ka Roger ang unawain ang pangangailangang magsulong ng rebolusyon upang baguhin ang bulok na sistemang nagpapahirap sa malawak na samabayanang Pilipino. Bilang kabataang aktibista, aktibong kalahok si Ka Roger sa pag-oorganisa ng mga balangay ng KM sa lalawigan.

Di naglaon, di na lamang sa mga pamantasan naging aktibo si Ka Roger kung hindi maging sa pag-oorganisa sa hanay ng mga manggawa at manggagawang bukid sa mga plantasyon ng tubo at asukarera sa Batangas. Nagpatuloy ang kanyang pagkilos hanggang siya ay nadakip ng mga pasistang militar noong 1973 sa ilalim ng batas militar ng diktaduryang Marcos.

Subalit di nagtagal ang kanyang pagkakakulong. Dahil sa mataimtim na paghahangad na lumahok sa rebolusyon, nakatakas si Ka Roger sa pagkakapiit at nagpasyang ilaan ang sarili sa armadong pakikibaka. Isa si Ka Roger sa mga unang nagbukas ng mga larangang gerilya ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at nagpundar ng mga rebolusyoanryong baseng masa sa Timog Katagalugan at Bicol. Sa maagang yugto pa lamang ay ipinamalas na niya ang husay at sigasig sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa hanay ng masang magsasaka sa kanayunan para sa demokratikong rebolusyong bayan.

Sa kanyang tuloy-tuloy na paglahok sa armadong rebolusyon, tumangan siya ng mabibigat na tungkulin at di magtatagal, pagsapit ng kalagitnaan ng dekada '80 ay siya ang magiging mukha at boses ng rebolusyonaryong kilusan sa buong rehiyong Timog Katagalugan, una bilang kinatawan ng National Democratic Front sa rehiyon at sumunod bilang tagapagsalita ng Melito Glor Command ng BHB. Sa kanyang malalim na pagsapol sa kahalagahan ng rebolusyonaryong propaganda at sa kanyang mahabang karanasan sa pagrerebolusyon, ipinamalas ni Ka Roger ang kanyang husay sa paglalabas ng mga mahahalaga at napapanahong pahayag, paglilinaw at paninindigan ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon. May ilang panahon rin na pinamunuan nya ang pangangasiwa sa Kalatas, ang rebolusyonaryong pahayagan masa sa Timog Katagalugan at ang Radyo Pakikibaka, ang unang gerilyang radio broadcast sa rehiyon. Siya ang nagpasimula sa kilusan ng masinsing gawaing propaganda sa mass media. Sa pamamagitan nito ay epektibo niyang naipapaabot sa mas malawak na mamamayan ang mga tagumpay at pagsulong ng rebolusyon, at gayundin ay nakakapagbigay-linaw sa mga napapanahong usapin sa bansa. Di magtatagal, siya ang itatalagang opisyal na tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas mula 1993.

Ang kanyang ipinamalas na masikhay na gawain sa propaganda ay malaking ambag sa pagsusulong ng gawain sa kultura na sa esensya ay isang tungkulin sa rebolusyonaryong propaganda at edukasyon. Ang kanyang mga payak ngunit matatalas na mga pahayag ay direktang tumutuligsa sa kultura ng pang-aapi at pagsasamantala ng mga naghaharing uri sa sambayanan.

Sa loob ng humigit-kumulang apat na dekada ng paglilingkod sa rebolusyon, di matatawaran ang mga naging ambag ni Ka Roger. Sa kabila ng hirap at sakripisyong kaakibat ng pagrerebolusyon, ng direktang pag-atake sa kanya ng reaksyunaryong estado - mula sa walang puknat na mga operasyong militar, psy-ops at paninira, hanggang sa mismong pagdukot ng mga pasistang militar sa kanyang anak noong dekada '80; sa kabila ng kanyang pagkakasakit at paghina ng kalusugan, ubos-kayang inilaan ni Ka Roger ang kanyang sarili para sa pakikibaka ng sambayanan. Hanggang sa kanyang huling hininga ay kanyang inuna ang kapakanan ng masa kaysa sarili.

Marapat lamang na hangaan at tularan ng hanay ng mga artistang aktibista at rebolusyonaryo si Ka Roger. Sa kanyang kabataan, nahilig na rin si Ka Roger sa sining at kultura. Sa katunayan, nasa elementarya pa lamang siya ay kinahiligan na niya ang pag-awit, at di nagtagal ay ang pagtugtog ng silindro (harmonica). Magpapatunay ang kanyang mga nakasama at nakasalamuha sa loob at labas ng kilusan sa kanyang talento sa musika at sa kanyang pagpapahalaga sa gawaing pangkultura.

Sa panahon ng kanyang paglahok sa armadong pakikibaka at direktang pakikisalamuha at pag-oorganisa sa hanay ng masang magsasaka, kinomposo ni Ka Roger ang "Awit ng Kaingero" noong deakda '80, isa sa mga natatanging pangkulturang ambag niya sa rebolusyon.

Awit ng Kaingero
Kay hirap ng buhay dito sa kaingin,
sa maghapo'y pagod sa ating gawain,
at maging sa gabi'y di ka patulugin
sa bigat ng ating mga suliranin

Masukal na gubat matapos hawanin,
malalaking kahoy maihapay natin
ang palay at ahoy ating itatanim,
upang may makain ang pamilya natin

Ngunit ano itong gawa ng gubyerno?
Bawal magkaingin sabi ng montero,
habang ang konsesyon nitong si morato
nagpapatuloy sa pagkuha ng troso

At ang lalong grabe ay ang mangangamkam,
hayop na surbeyor at 'pising' tulisan,
matapos mangikil tayo'y babantaan
at walang awa pang ipagtatabuyan

Kaya't ang lunas ay ang pagkakaisa
Humawak ng baril tayo'y makibaka
Ipagtanggol natin lupang sinasaka
at ang paang-aapi'y ating wakasan na

Sa tulong ng hukbo, gabay ng partido,
pakikibaka ay susulong, lalago
pagasasamantala ay maigugupo
at ang tagumpay ay ating matatamo


Tulad ng iba pang mga tunay na rebolusyonaryong likhang sining, tumuturok ang awitin sa puso ng masang pinasisilbihan nito at epektibong nakakapag-engganyo sa kanila upang kumilos at lumahok sa rebolusyonaryong pakikibaka, patunay ng malalim na pang-unawa at pagsasabuhay ni Ka Roger sa hirap at pasakit na dinaranas ng masang magsasakang kanyang pinaglilingkuran.

Bagama't nagluluksa ang hanay ng mga rebolusyonaryong artista at buong rebolusyonaryong kilusan sa pagkawala ng isang dakilang kadre ng rebolusyon, magsisilbing inspirasyon ang buhay ni Ka Roger upang higit na magpunyagi sa pakikibaka. Kung mayroon mang pinakanatatangi sa kanyang di mabilang at di matatawarang mga ambag sa kasaysayan ng rebolusyong Pilipino, ito ay ang buong pusong pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa masa. Isang tunay na rebolusyonaryong komunista si Ka Roger na walang ibang hinangad kung hindi ang makamit ang isang lipunang walang pang-aapi at pagsasamantala, isang lipunang tunay na malaya, mapayapa at makatarungan.

Makakaasa ang sambayanang Pilipino na ipagpapatuloy ng ARMAS-RA-TK, sampu ng mga kasamahan nito, ang mga simulain at mithiin ni Ka Roger, hanggang sa Tagumpay!

Mabuhay si Kasamang Gregorio "Ka Roger" Rosal!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!
Mabuhay ang Sambayanang Nakikibaka!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!