Parangal kay Ka Roger

Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas
Punong Konsultant, Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas
10 Oktubre 2011Nais namin ni Julie na ipaabot ang pinakatauspusong pakikiramay sa mga anak at kamaganakan ni Kasamang Gregorio Rosal, Ka Roger, gayundin sa lahat ng kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, lanat ng Pulang komander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), lahat ng kapanalig sa Pambansang Demkratikong Prente ng Pilipinas (PDPP o NDFP) at sa malawak na masa ng sambayanang Pilipino.

Ipinagdadalamhati nating lahat ang pagpanaw ni Ka Roger at dama natin ang malalim na pangungulila. Subalit higit na mahalaga ay ipagbunyi natin ang mga tanyag na tagumpay niya sa matapat na rebolusyonaryong paglilingkod sa proletaryado at mga mamamayan. Pinaparangalan natin siya bilang ulirang kadreng komunista, katangi-tanging makabayang Pilipino, magiting na Pulang mandirigma, malinaw na tagapagpahayag at mabisang guro at organisador sa hanay ng masang anakpawis.

Kaisa tayo ng Partido, BHB, NDFP, mga organo ng kapangyarihang demokratiko, mga organisasyong masa at ng sambayanan sa pagpaparangal kay Ka Roger. Ang kanyang rebolusyonaryong talaan ay mahusay na nalalagom sa pahayag ng Komite Sentral ng PKP na nagbibigay ng Pulang saludo at gayundin sa pahayag ng Panrehiyong Komite ng Partido sa Timog Katagalugan, na naglalarawan sa kanya bilang walang kamatayang tinig ng rebolusyon sa Pilipinas at ng sambayanang Pilipino.

Lagi kaming humahanga ni Julie kay Ka Roger na galing siya sa pamilyang magsasaka at manggagawang bukid at masigasig na nagtrabaho siya para dagdagan ang kita ng pamilya at makaipon ng pera para kumuha ng ilang pormal na pag-aaral. Ipinagmamarangal namin na sumapi siya sa Kabataang Makabayan at kasunod nito'y umunlad siya sa kamalayan at aktibismong makabayan at progresibo hanggang sa antas ng rebolusyonaryong proletaryo.

Nagagalak kami nang malaman namin na isa siya sa kasamang nakatakas mula sa piitan ng Camp Vicente Lim noong 1973. Maraming tawanan nang ikuwento ng mga kasamahan niya sa pagtakas ang kanyang hilig sa pagpapatawa at ibinahagi ang ilan sa kanyang mga patawa na may mahalagang pampulitikang laman laban sa US at sa pasistang diktadura ni Marcos. Katawatawa sa amin ang pangyayaring di-ipinaalam sa kanya ang balak sa pagtakas subalit naulinigan niya ito at naggiit siyang isali sa pagtakas.

Nagpakagaling siya sa pagiging guro at tagapag-organisa sa Partido at sa gawaing masa. Sa gayon tumaas ang mga panunungkulan niya sa Partido, laluna sa Timog Katagalugan. Subalit ang gawaing kinahiligan niya sa lahat ay ang pagiging brodkaster sa radyo. Kasiya-siya sa kanya ang gumawa ng sarili niyang mga brodkast sa radyo Sierra Madre ng kilusan at ang pagsasagot sa mga tanong mula sa kapwa niyang mga brodkaster sa malalaking network ng radyong nakabase sa Maynila.

Seryoso ang madalas niyang sabihin na ayaw niyang maging mataas na pinuno ng rebolusyonaryong pamahalaan at ang ambisyon niya ang magpatuloy na brodkaster kapag nagtagumpay ang bagong demokratikong rebolusyon. Gayunman, napakahusay niya sa gawaing propaganda kung kaya sumulong siya sa sentral na posisyon bilang tagapagsalita ng Partido at ng NDFP at bilang pinuno ng Kawanihan sa Impormasyon ng Partido.

Noong dekadang 1990 kapag nanlulubay ako sa pagtugon sa mga interbyu sa radyo mula sa Pilipinas, dahil sa ibang gawain ko, natutuwa ako na naririnig si Ka Roger na siyang madalas na tinig ng rebolusyon sa Pilipinas at ng sambayanang Pilipino. Malaking bentahe niya ang magsalita sa loob ng bayan mismo at mula sa hanay ng mga rebolusyonaryong pwersa at ng masa. Malinaw at tuwiran ang kanyang estilo ng pagpapahayag sa simpleng mga termino na gagap ng masa tungkol sa mga pinakamasalimuot na kalagayan at pagsusuri.

Nagkaroon kami ng balak sa negotiating panel ng NDFP noong nakaraang dekada na papuntahin si Ka Roger sa labas ng bansa bilang political consultant, di gaano para mabigyan siya ng medical care pagkat napakahusay ang nakukuha niya nito sa mga makakayahang mga doktor sa bayan natin kundi dahil sa nais namin siyang alisin sa kalagayan na nakakapagmupilit siya na gumawa ng mahirap na trabaho at lumakad nang malayo sa mahirap na daan.. Subalit nauntol magmula Hunyo 2001 ang usapang pangkapayapaan.

Tinutukoy namin ang bigong pagnanais na ito para ipakita kung gaano namin kamahal si Ka Roger at gaano ang aming pag-aalala sa kanya dito sa labas ng bansa. Mangyari pa, di namin tinatawaran ang napakahusay na pag-aruga sa kanya ng mga kasama at kaibigan sa loob ng bansa sa kabila ng mga panganib at hirap. Wala anumang laki ng tulong ang maaaring itumbas para ipakita natin ang pasasalamat sa walang pag-iimbot na dedikasyon at paglilingkod ni Ka Roger sa sambayanan.

Naipakita rin ng kilusan ang lakas ng rebolusyonaryong katangian at organisasyon sa kakayahan nitong pangalagaan ang kaligtasan ni Ka Roger mula sa walang habas na pagtugis sa kanya ng kaaway, gayundin sa paulit-ulit na pagtatanong ng kanyang kapwa mga brodkaster sa malaking media.

Nagpapasalamat tayo kay Ka Roger sa kanyang pamana ng walang-takot na paghahandog-buhay at matatag na pakikibaka na dulot niya sa sambayanan at mga rebolusyonaryong pwersa. Ang kanyang rebolusyonaryong buhay at gawa ay bahagi ng patuloy na lumalaki at sumusulong na pwersa ng rebolusyong Pilipino. Nagbigigay sigla ang kanyang pamana sa kasalukuyang salinlahi at sa mga susunod. Laging tutularan ng kabataan at sambayanan ang kanyang halimbawa.###