Pinakamataas na Pagpupugay kay Ka Roger, isang Dakilang Rebolusyonaryo at idolo ng Kabataang Makabayan

Pambansang Kalihiman
Kabataang Makabayan
October 15, 2011

Mga palumpon ng pulang rosas ang aming iniaalay at pinakamataas na pagpupugay kay Ka Roger, bayani ng anakpawis at rebolusyong Pilipino, inspirasyon ng Kabataang Kakabayan. Ang Kabataang Makabayan, kasabay ng dagundong ng putok ng Pulang Saludo sa mga larangang gerilya, ay pinararangalan sa araw na ito si Ka Roger sampu ng rebolusyonaryong kilusan at masang anakpawis sa pambansang saklaw.

Pinapaabot natin ang pakikiramay sa mga kaanak, kaibigang at mga kasama sa pagkawala ni Ka Roger. Pumanaw na si Ka Roger ngunit ang kanyang halimbawa at rebolusyonaryong diwa ay magsisilbing inspirasyon para sa mga kabataan upang patuloy na tahakin ang landas ng pakikibaka at armadong rebolusyon.

Si Gregorio “Ka Roger” Rosal ay ipinanganak noong April 19, 1947 ay pumanaw sa edad na 64 sa dibdib ng larangang gerilya. Si Ka Roger, ay anak nina Pablo Rosal and Crispina Crusat, kapwa mga magsasaka sa isang plantasyon ng asukal sa Batangas. Sa murang gulang ay kanyang naranasan ang parating gipit na kalagayan ng kanyang pamilya. Nahinto si Ka Roger sa pag-aaral at tumulong upang maitaguyod ang ikakabubuhay ng pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda ng kulambo.

Hindi kaiba sa mga kabataan ng kanyang henerasyon, ninais rin niya na makapagtapos ng pagaaral ngunit dahil sa kahirapan, ay nakatuntong lamang sa kolehiyo sa edad na 24. Sa kanyang pagkamulat sa kalagayan ng lipunang batbat ng kahirapan, pang-aapi at karahasan si Ka Roger ay sumali sa Kabataang Gabay ng Bayan (KGB), at ng lumaon ay sumapi sa Kabataang Makabayan- Batangas ng dekada ’70. Nabilang siya sa mga biktima ng dikturyang Marcos, kinulong ng 1973 at magiting na nakatakas at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Sinuong ni Ka Roger ang panganib ng kamatayan at isa sa mga naging pundasyon ng BHB sa Timog Katagalugan-Bikol. Dahil sa kanyang taglay na tiyaga, kababaang-loob, mahigpit na gagap sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ay nahirang bilang tagapagsalita ng Melito Glor Command ng BHB, ng NDF-Timog Katagalugan at tagapamandila ng rebolusyonaryong linya, posisyon at panawagan bilang tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) mula 1993 hanggang sa kanyang pagpanaw.

Ipinaliwanag niya sa sambayanan sa simpleng lengwahe ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo. Sa kanyang mga panayam sa media, ipinakita niyang dahil sa di maampat na imperyalistang krisis at pagsahol ng mala-pyudal at mala-kolonyal na lipunang Pilipino, ang rebolusyon ay hindi magagapi bagkus ay lalong lalakas.

Nakilala rin siya bilang Ka Zacarias, JO, Alf at kahit sa anong pangalan siya ay minahal ng masa at rebolusyonaryong kilusan sa kanyang magiliw na disposisyon na larawan ng isang tunay na proletaryadong mandirigma at komunista. Handa siya sa lahat ng sakrispisyo, puno ng katatagan kahit sa gitna ng karamdaman at mabibigat na tungkulin.

Si Ka Roger ay tunay na kawalang-kamatayang tinig at hindi-magagaping inspirasyon ng kabataan at rebolusyon. Ang pagsahol ng kalagayan ng ating lipunang mala-kolonyal at mala-pyudal ang patuloy na naghihimok sa mas maraming kabataan at mamamayan para lumaban at sumapi sa armadong pakikibaka. Tanging sa pagsanib sa pakikibaka ng masang
anakpawis at armadong rebolusyon sa kanayunan ang magtitiyak ng maaliwalas na kinabukasan para sa kabataan.

Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Roger ang iniaalay namin kasabay ang aming panata na ang Kabataang Makabayan ay huhungos patungo sa kanayunan at laksang sasanib sa Bagong Hukbong Bayan upang mag-ambag sa pagsulong ng digmang bayan sa susunod na antas at patas-lakas, na may sosyalistang hinaharap.

Mabuhay ang diwa ni Ka Roger, Idolo ng Kabataang Makabayan!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyong may sosyalistang perspektiba!
Kabataang Makabayan, maglingkod sa bayan! Sumapi ng Bagong Hukbong Bayan