Red salute to the NPA and the masses for punishing THPAL, TMC, and PGMC!

Ka Maria Malaya
NDFP-Northeast Mindanao
04 October 2011

The National Democratic Front of the Philippines – North-Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) congratulates the red commanders and fighters of the New People’s Army under the Pulang Diwata Command and the masses who supported for successfully launching simultaneous punitive military operations on October 3, 2011 against the three largest and most destructive mining companies in Surigao del Norte: Taganito High-Pressure Acid Leaching Plant (THPAL-Sumitomo), Taganito Mining Corporation (TMC), and Platinum Group Metals Corporation (PGMC).

As the NPA carried out one of its biggest and most daring punitive actions in recent history, the AFP and PNP forces, including paramilitary units, nearby were caught flatfooted, and utterly failed to respond and reinforce immediately.

As per initial field report, 200 heavy equipments, composed of dump trucks, excavators, tractors, and 7 barges, owned by the Tag-anito Mining Corporation (TMC) were disabled and destroyed. The main and the accounting offices at TMC, including its laboratory, were totally damaged. The newly-constructed heavy-duty wharf of TMC-THPAL was also blasted using high explosives. The THPAL power plant and 1 vertical tank for gasoline were also heavily damaged. The THPAL compound is adjacent to the TMC compound.

On the other hand, 152 machineries owned by the Platinum Group Metals Corporation (PGMC) composed of bulldozers, pay loaders, cranes, compactors, graders, dump trucks, including 10 barges and 6 tugboats, were virtually wrecked. PGMC is some ten kilometers away from the TMC-THPAL compounds along the Surigao Norte-Surigao Sur national highway.

Confiscated from the mining compounds were the following: several computer units and accessories of military value, combat boots, base radios, and 25 handheld VHF radios. Only 13 shotguns, 10 assorted short firearms, including several M16 and .9mm magazines and ammunitions, were seized from the company-size mining security forces, because those armed with high powered rifles scampered away without putting up a fight. Contrary to PNP claims, there were no casualties on the part of the company security guards as far as our operating units are concerned.

In carrying out the punitive action against the three giant mining companies, more than 3,000 of their workers were gathered by the NPAs in different locations, and explained to them the reasons behind the punitive action. The three senior officials of TMC, the foreign official and consultants of THPAL were held for five hours for questioning and were admonished for the unscrupulous practices of their respective companies, but were subsequently sent home late in the afternoon.

TMC, PGMC, and THPAL were punished for wanton indiscriminate mining operations in the mountains of Surigao del Norte that has inflicted irreparable damage to the environment and natural resources, and for the blatant violation of the rights of the Lumad people, exploitation and repression of workers and the displacement of peasant livelihood.

For defending the welfare of the greater masses and for upholding the policies of the revolutionary movement, once again, the NDFP-NEMR gives red salute to NPA commanders and fighters and the masses for a victory well-executed, and well-deserved.


(signed)
KA MARIA MALAYA
Spokesperson
NDFP-NEMR

___________________________

Pamahayag
04 Oktubre 2011

Pulang pagsaludo ngadto sa NPA ug katawhan nga nagsuporta sa pagsilot sa THPAL, TMC, ug PGMC!

Ang National Democratic Front of the Philippines – North-Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) nagpadangat og usa ka mainitong pagsaludo sa mga pulang kumander ug mga manggugubat sa New People’s Army ubos sa Pulang Diwata Command ug sa katawhang nagsuporta sa malampusong paglunsad sa dungan nga punitibong operasyon batok sa tulo ka pinakadagku ug labing makadaut nga mga kumpanya sa mina sa Surigao del Norte nga mao ang Tag-anito High Pressure Acid Leaching Plant (THPAL-Sumitomo), Tag-anito Mining Corporation (TMC), ug Platinum Group Metals Corporation (PGMC) niadtong Oktubre 3, 2011.

Sa pagpahamtang sa usa sa pinakadaku ug pinakamapangahason nga punitibong aksyon karong bag-o, ang mga pwersa sa AFP ug PNP, lakip ang ilang mga pwersang paramilitar nga anaa sa duol, nakalitan ug wala nakatubag ug naka-reimpors diha-diha dayon.

Sa pasiunang report gikan sa nataran, 200 ka mga dagkung makinaryas nga gilangkuban sa mga dump trucks, backhoes, bulldozers, ug 7 ka barge nga gipanag-iyahan sa Tag-anito Mining Corporation (TMC) ang naguba. Ang mga upisina sa TMC, lakip ang ilang laboratoryo, nangaguba gihapon. Ang bag-ong-natukod nga heavy-duty nga pantalan sa TMC-THPAL gipabuthan usab sa mga eksplosibo. Ang power plant sa THPAL ug 1 ka vertical tank para sa gasolina grabeng pagkaguba. Ang THPAL compound kasikbit ra sa TMC compound.

Sa laing bahin, 152 ka makinarya nga gipanag-iyahan sa Platinum Group Metals Corporation (PGMC) nga gilangkuban sa mga bulldozer, payloader, crane, pison, gridder, dump trucks , lakip10 ka barge ug 6 ka tugboat ang naguba. Ang PGMC, mga napulo lang ka kilometro ang gilay-on gikan sa compound sa TMC-THPAL daplin sa Surigao Norte-Surigao Sur national highway.

Nakumpiska gikan sa mga gisulong nga compound sa mina ang mosunod: mga yunit sa computer ug mga accessories nga dunay militar nga kamahinungdanon, combat boots, base radios, ug 25 ka VHF radyo. Trese lang ka shotgun, 10 ka lain-laing mubo nga armas ug pipila ka magasin ug bala sa M16 ug .9mm ang nasakmit gikan sa pwersang pangseguridad sa mina nga may gidak-ong kumpanya tungod kay ang mga armado sa tag-as nga kalibre nga pusil wala mosukol ug nagsimbuwag og panagan. Sukwahi sa gipagarpar sa PNP, walay bisan usa ka kaswalti sa bahin sa mga security guard sa maong pagsulong sumala sa taho sa among nga operating units.

Sa pagpatuman sa punitibong aksyon batok sa tulo ka higanteng kumpanya sa mina, kapin sa 3,000 ka mga mamumuo ang gitapok sa mga NPA sa lain-laing lokasyon, aron ipatin-aw ang nagpaluyong hinungdan sa pagpahamtang sa maong punitibong aksyon. Ang tulo ka tag-as nga upisyales sa TMC, ang langyaw’ng upisyal ug mga konsultant sa THPAL, gigunitan sulod sa lima ka oras alang sa imbestigasyon ug pagmaymay sa hiwi nga mga pamaagi sa ilang tagsa-tagsa ka kumpanya, apan gipapauli ra dayon pagkahapon.

Ang TMC, PGMC, ug THPAL gisilotan sa paturagas nila nga operasyon sa pagmina sa kabukiran sa Surigao del Norte nga nagdulot og dili na mapahiulian nga kadaut ngadto sa kinaiyahan ug kinaiyanhong bahandi, ug sa walay lipod-lipod nga pagpangyatak sa katungod sa katawhang Lumad, pagpahimulos ug pagpamig-ot sa mga mamumuo ug sa pagkadislokar sa panginabuhi sa mga mag-uuma.

Alang sa pagpanalipod sa kaayuhan sa mabagang masa sa katawhan ug sa paghupot sa mga palisiya sa rebolusyonaryong kalihokan, sa makausa pa, ang NDFP-NEMR nagapadangat sa usa ka mainitong pagsaludo ngadto sa mga Pulang kumander ug manggugubat ug mga masa sa maayo ug malampusong pagpatuman sa tahas nga angayan lang pasidunggan.


(pinirmahan)
KA MARIA MALAYA
Tigpamaba
NDFP-NEMR