Sa kadakilaan ng isang magiting na rebolusyonaryo: Parangal kay Kasamang Gregorio ‘Roger’ Rosal

Isagani Maria Guerrero
Liga ng Agham para sa Bayan (LAB)- Balangay UPLB
13 Oktubre 2011

Pinakamataas na pagpupugay kay kasamang Gregorio ‘Roger’ Rosal, isang dakilang rebolusyonaryo at tagapamandila ng mapagpalayang kilusan para sa pambansang demokrasya!

Sa mahabang panahon, ibinuhos ni ka Roger ang kanyang talino at lakas sa rebolusyonaryong pakikibaka. Naging bahagi siya sa pagpupundar at pagpapalawak ng kilusan upang maitaguyod ang matagalang digmang bayan sa iba’t ibang probinsya, higit sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Nakilala bilang tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Bagong Hukbong Bayan-Rehiyon ng Timog Katagalugan (Melito Glor Command). Siya ay nagsilbing boses at mukha ng rebolusyonaryong kilusan upang maisakongkreto ang mga larawan ng armadong pakikibaka at hakbang-hakbang na pagkamit nito ng tagumpay. Inilapit niya sa kamalayan ng mga mamamayan ang pag-usad ng rebolusyonaryong kilusan sa pag-abot ng mga mithiin nito para sa Pambansang Demokrasya. Isa sa mga nagsilbing inspirasyon ng mga kabataan upang magtungo sa kanayunan at sumanib sa Bagong Hukbong Bayan. Isa sa mga nagsikap upang magtiwala ang sambayanan sa rebolusyonaryong kilusan. Ibinahagi niya ang mensahe ng rebolusyon na kailangan ang landas ng pagtangan ng armas sa pagtatamo ng makatarungan at malayang lipunan.

Sa patuloy na pagbulusok ng sosyo-ekonomikong krisis sa bansa, patuloy ang pagtataguyod ng kilusan sa mga Pambansa-demokratikong programa nito upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Kaisa ng mga makabayang siyentista si Ka Roger sa adhikain para sa tunay na kaunlarang makikinabang ang mga mamamayan at magtatangol sa kalikasan. Bahagi ng programa ng kilusan ang pagkamit sa Pambansang Industriyalisasyon na magsisilbi upang pangalagaan ang mga likas na yaman at makatulong sa pagtatayo ng mga industriya para sa pangangailangan ng bansa. Pangunahin din niyang itinaguyod at isinagawa ang mga rebolusyunaryong repormang agraryo upang palakasin ang agrikultural na produksyon at magpaunlad sa kabuhayan ng mga magsasaka sa kanayunan.

Si Ka Roger ay tunay na tagapagtanggol ng kalikasan. Lubos na pinahahalagahan at ginagalang ng hukbo ang mga kagubatang tahanan ng mga sonang gerilya. Ang pagitan ng Laguna at Quezon sa mga bundok ng Sierra Madre, ang siyang nagkupkop sa larangang gerilyang kanilang pinangalanang ‘Larangan ng Kagitingan’ hanggang sa suyurin ng kanilang paglalakbay maging ang mga isla ng Mindoro at iba pang isla’t kalupaan ng rehiyon ng Timog katagalugan. Masukal man at matarik, ang likas na kagandahan ng kabundukan sa timyas na bukal at mga ilog na umaagos hanggang karagatan ay bahagi na ng mga yapak ng mga hukbo sa kanilang mahabang lakbayin.Sa diwa ng mga rebolusyonaryong tulad ni ka Roger, ang kalikasan ay buhay. Matapang niyang inihayag ang pagtutol ng kilusan laban sa mga mapaminsalang pagmimina ng malalaking dayuhang korporasyon. Sa pambansang antas, nagbunsod ito ng pagsasakatuparan sa mga planong opensiba ng mga yunit gerilya sa iba’t ibang rehiyon upang pagbayarin ang mga malalaking dayuhang korporasyon mula sa pandarambong sa mga likas na yaman ng bansa. Nagresulta ito sa ilang panahon ng pagtigil sa operasyon ng minahan at nakatulong sa pag-igpaw ng kalikasan mula sa pagkasira. Umani ito ng suporta mula sa mga mamamayang katutubo at mga magsasaka. Patunay na interes ng sambayanan ang pangunahin sa diwa ng digmang bayan at komprehensibong sinasaklaw ng programa nito maging ang pangangalaga sa kalikasan. Itinataguyod ang mga makabayan, makamasa at siyentipikong programa para sa tunay na pag-unlad ng bayan. Ang mga batayang programa at prinsipyo na ito ng Partido ay mahigpit na tinanganan at isinabuhay ni Ka Roger. Larawan siya ng kagitingan at kasiglahan sa pagiging isang hukbo. Walang pag-aalinlangang niyakap niya ang buhay gerilya sa kabila ng matinding sakit, hirap at panganib sa digmaan. Naging makabuluhan ang kanyang buhay sa paglilingkod sa masang anakpawis at pakikipagkaisa sa kanila. Sa gabay ng kaisipang Marxismo-Leninismo-Maoismo ay mahigpit niyang tinanganan ang mga prinsipyo ng pagiging isang rebolusyonaryo. Malaki ang naiambag ni ka Roger upang maabot ng rebolusyonaryong kilusan ang kasalukuyan nitong lakas at katatagan. Puspusan at siyentipikong pag-aaral sa lipunang Pilipino upang ilapat sa kalagayan ang isinusulong na digmang bayan at makatitiyak na tunay na magsisilbi sa interes ng sambayanan.


Mula sa Liga ng Agham para sa Bayan (LAB), isang rebolusyonaryong kilusang lihim ng mga makabayang siyentista at mga mananaliksik sa larangan ng agham, taas kamaong pagpupugay sa kadakilaan ni ka Roger at sa pambansa demokratikong rebolusyong pinag-alayan ng kanyang buhay. Pinatunayan ng mahabang kasaysayan ng armadong pakikibaka na sa kabila ng mga kamatayan, walang masasayang na dugo. Ang walang buhay na katawan ay sasanib sa linang ng nagbabagang lupa habang patuloy na sumisibol ang mga apoy, kakalat at gugupo sa kasalukuyang mukha ng lipunan hanggang sa tuluyang mabago; at muli, patutunayan ng rebolusyon na ang masa ang lumilikha ng kasaysayan.

Mabuhay si Kasamang Gregorio "Ka Roger" Rosal at ang lahat ng mga martir ng rebolusyon!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!
Mabuhay ang Sambayanang Nakikibaka!
Mabuhay ang Pambansa-Demokratikong Rebolusyon!