Stand up and give the Red Salute to Ka Roger!

Communist Party of the Philippines
October 15, 2011

Inauguration of Gregorio "Ka Roger" Rosal to the Filipino people's Hall of Heroes and Martyrs


Today, the Filipino people usher Gregorio "Ka Roger" Rosal into their Hall of Heroes and Martyrs. Today they engrave Ka Roger's name onto the granite wall next to those of such great working class heroes as Andres Bonifacio, Macario Sakay, Crisanto Evangelista, Amado V. Hernandez, Felixberto Olalia, Crispin Beltran and many others.

Like them, Ka Roger led a full life of service to the Filipino peasants, workers and other ordinary people and helped in advancing their revolutionary struggle for national and social liberation.

While Ka Roger always insisted that he was simply an ordinary people's servant and fighter, he will always be remembered by the Filipino people for his exceptional work as their public advocate, serving as the spokesman of the Communist Party of the Philippines, the face and voice of their resistance against oppression and exploitation and their struggle to break free from feudal bondage and imperialist subjection.

He was indefatigable in advancing the rights of the peasantry for land, in fighting for the rights of the minority people, in upholding the rights of women, in demanding higher wages, in pushing for the cause of the students, youth and other democratic sectors, in exposing and denouncing military fascist abuses, in defending the environment against despoliation by foreign mining and logging companies and in asserting national sovereignty against US political and military intervention and economic domination.

Like our other heroes and martyrs, Ka Roger's life story will forever inspire us to rebel against the rotten ruling system that breeds oppressors and exploiters. His life of selfless service to the people stands in contrast to the imperialist-inspired culture of individualism that leads to apathy and social paralysis.

In death as in life, Ka Roger's voice reverberates across the archiepelago with his call for mass struggles and revolutionary armed resistance. His voice will continue to resonate among the Filipino people because he spoke the truth about the Filipino people's oppression and exploitation and about their aspirations to put an end to their life of hardship, poverty and hunger.

Even as we usher Ka Roger into the Hall of Heroes and Martyrs, millions of Filipinos continue to resist and fight to achieve freedom from oppression and exploitation and genuine national liberation. They form part of the continuum of revolutionary struggle that has set its sights on overthrowing the corrupt, the abusers of power, the fascist criminals, the oppressors and exploiters. Soon, the workers, peasants and other ordinary people for whom Ka Roger fought for will stand proudly as their own heroes as they write their history of freedom and liberation.

________________________________________

Tumindig at bigyan ng Pulang Pagpupugay si Ka Roger!

Paghanay kay Gregorio "Ka Roger" Rosal sa Bulwagan ng mga Bayani ng Martir ng Mamamayang Pilipino
Oktubre 15, 2011

Ngayong araw ay pormal na ihahanay ng mamamayang Pilipino si Gregorio "Ka Roger" Rosal sa kanilang Bulwagan ng mga Bayani at Martir. Ngayong araw ay uukitin nila ang pangalan ni Ka Roger sa granitong pader katabi ng mga pangalan ng mga dakilang bayani ng anakpawis tulad nina Andres Bonifacio, Macario Sakay, Crisanto Evangelista, Amado V. Hernandez, Felixberto Olalia, Crispin Beltran at marami pang iba.

Tulad nila, buong buhay ni Ka Roger ang inialay sa paglilingkod sa masang magsasaka, manggagawa at karaniwang mamamayan at pagtulong sa pagsusulong ng kanilang rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya.

Habang palagiang iginigiit ni Ka Roger na siya ay karaniwang lingkod-bayan at mandirigma, habang panahon siyang maaalala ng mamamayang Pilipino sa kanyang katangi-tanging tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan at tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas, na nagsilbing mukha at tinig ng kanilang paglaban sa pang-aapi at pagsasamantala at pakikibaka para umalpas sa tanikalang pyudal at imperyalistang panlulupig.

Wala siyang kapaguran sa pagsusulong ng karapatan ng mga magsasaka para sa lupa, sa pakikibaka para sa karapatan ng mga minoryang mamamayan, sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan, sa paggigiit ng pagtataas ng sahod, sa pagsulong ng layunin ng mga estudyante, kabataan at iba pang demokratikong sektor, sa paglalantad at pagtuligsa sa mga pasistang pang-aabuso ng militar, sa pagtatanggol ng kapaligiran laban sa pandarambong ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at pagtotroso at sa paggigiit ng pambansang kasarinlan laban sa panghihimasok at dominasyon ng imperyalismong US sa mga usaping militar, pulitika at ekonomya ng bansa.

Tulad ng iba pa nating mga bayani at martir, ang buhay ni Ka Roger ay habang panahong magbibigay-inspirasyon sa atin na maghimagsik laban sa bulok na naghaharing sistema na nagluluwal ng mga nang-aapi at nagsasamantala. Ang buong buhay niyang inilaan sa walang pag-iimbot na paglilingkod sa bayan ay salungat sa kultura ng indibidwalismo na luwal ng imperyalismo at nagbubunga ng pagwawalambahala at panlipunang pagpapakainutil.

Hanggang kamatayan, ang tinig ni Ka Roger ay umalingawngaw sa buong bansa sa pananawagan niya para sa mga pakikibakang masa at armadong rebolusyonaryong paglaban. Ang tinig niya ay patuloy na didinggin ng mamamayang Pilipino dahil hatid niyon ang katotohanan hinggil sa pang-aapi at pagsasamantala at ang kanilang lunggating wakasan ang kanilang pagdurusa, kahirapan at kagutuman.

Kasabay ng paghanay natin kay Ka Roger sa Bulwagan ng mga Bayani at Martir, alalahanin natin ang milyun-milyong Pilipinong patuloy na lumalaban at nakikibaka para lumaya mula sa pang-aapi at pagsasamantala at kamtin ang tunay na pambansang paglaya. Bahagi sila ng nagpapatuloy na rebolusyonaryong pakikibaka na tumatanaw sa pagbabagsak ng mga bulok, ng mga nang-aabuso sa kapangyarihan, ng mga pasistang kriminal, ng mga nang-aapi at nagsasamantala. Di maglalaon, ang mga manggagawa, magsasaka at karaniwang taong pinagsilbihan ni Ka Roger ay taas-noong titindig tulad ng sarili nilang mga bayani habang hinahabi ang kanilang kasaysayan ng paglaya.