Statement on the Release of GPH Mayor Dano and his two military intelligence escorts

Rubi del Mundo
National Democratic Front- Southern Mindanao
October 9, 2011


Private armed groups of GPH politicians, landlords and comprador-capitalists face punitive actions

The detention of Mayor Henry Dano of Lingig, Surigao del Sur as an accused under the custody of the revolutionary people's democratic government and not as a prisoner of war, ends today. His case is conditionally archived to give way to his release. But in the event that he wilfully commits an act or acts that constitute as violation of human rights, international humanitarian law and the laws and policies of the people's government, he shall be rearrested and put to trial.

In compliance with the unilateral political decision of the Southern Mindanao Party Regional Committee-Communist Party of the Philippines ordering his release in consideration of his conveyance of an apology for acts with which he was charged, the custodial unit of the Conrado Heredia Command-New People's Army undertakes his release to his family.

Mayor Dano was not a prisoner of war, much less a "kidnap victim," contrary to erroneous and malicious pronouncements by the GPH and its AFP/PNP. Rather, he is a civilian who was charged in the people's court, disarmed and arrested by the NPA, and detained to face the bar of revolutionary justice for organizing and maintaining a private armed group in collusion with the officers and intelligence personnel of the 75th IB-4th ID of the Philippine Army. Thus, it is patently wrong for the GPH and the AFP/PNP and even those in the mainstream mass media to call him a prisoner of war.

Mayor Dano was arrested and detained to answer to his acts that resulted in his indictment before the people's court of the People's Democratic Government for serious violations of human rights and international humanitarian law. And much to the chagrin of the GPH and the AFP/PNP, the revolutionary movement has again showed in concrete action its strong political will to dismantle private armies, paramilitary groups and armed religious fanatical cults organized and armed by big landlords, big compradors and the AFP/PNP.

Unlike the NPA which is relentless against these PAGs (private armed groups), the AFP/PNP encourages its proliferation as part of the reactionary state's US-directed counter-insurgency operations while promoting the greed of big landlords, big compradors in the plantation and mining businesses and local politicians who pay-off officers of AFP/PNP units.

As we release Mayor Dano today, we also warn those despotic big landlords, big compradors, environmentally destructive foreign mining firms, large agricultural plantation owners and politicians who maintain PAGs to exploit, oppress and terrorize the masses: you will have your day before the bar of revolutionary justice.

Politicians of the local GPH units are well-advised to stick to performing civilian functions and immediately disengage in armed and hostile activities. Armed collaboration with AFP/PNP military operations will rightfully result in the loss of your protective status as civilians as guaranteed by international humanitarian law and thus, lay the grounds for your justifiable arrest on the strength of complaints filed before the people's court and found to be with probable cause by the prosecutorial arm of the People's Democratic Government, and for disarming and corresponding punitive operations by the NPA.

Prisoners of War Cpl. Alrey Desamparado (Serial No. 832272) and Pfc. Alan Saban (Serial No 846458) of the 4th ID-AFP Intelligence unit are likewise being conditionally released despite a strong basis for the imposition of the maximum penalty of death by the military tribunal on account of the blood debts and acts of espionage they have committed against the revolutionary movement in the course of their performance of AFP military intelligence work. They have admitted their crimes and a decision by an NPA military court to order their deaths after due trial is justified and would not in any way contravene international rules governing armed conflict.

But they are being conditionally released to give them a chance to remould and rectify by ceasing any participation of the armed counter-revolutionary operations of the GPH. But should they violate these conditions by continuing acts of hostility and aggression against the masses and the revolutionary movement, they shall be consequentially placed in the NPA Order of Battle.#

*read by a representative of the Conrado Heredia Command


(Sgd.) Rubi del Mundo
Spokesperson
National Democratic Front
Southern Mindanao

-----------------

Bisaya version


Pamahayag sa Pagrelis kang GPH Mayor Dano ug sa iyang duha ka military intelligence escorts


Oktubre 9, 2011


Nagatubang og aksyong pagsilot ang mga pribadong armadong grupo sa mga pulitiko,agalong yutaan ug komprador-kapitalista


Natapos karong adlawa ang pagkapriso ni Lingig, Surigao del Sur Mayor Henry Dano isip akusado nga napaubos sa kustodiya sa rebolusyonaryong hukumang bayan sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan, ug dili isip usa ka bihag-sa-gubat. Ang iyang kaso ibutang sa istatus nga dokumentado o archived aron mohatag og dalan alang sa iyang release. Apan kung padayon siya nga mohimo og mga paglapas sa tawhanong katungod, internasyunal nga balaod sa gubat ug sa mga balaod ug palisiya sa gobyerno sa katawhan, subli siyang arestuhon ug itaral.

Sa pagtuman sa kaugalingong politikanhong desisyon nga gipagula sa Southern Mindanao Party Regional Committee-Communist Party of the Philippines nga nagmando sa iyang paglaya isip konsiderasyon sa iyang pagpangayo og pasaylo alang sa mga binuhatan diin siya gipakasuhan og sumbong, ang yunit nga nagkustodiya nga ilalom sa Conrado Heredia Command-Bagong Hukbong Bayan nagpahigayon sa iyang relis aron makapauli ngadto sa iyang pamilya.

Si Mayor Dano dili usa ka bihag-sa-gubat, labaw nga dili "biktima sa pagkidnap," sukwahi sa mga pataka ug malisyosong pamahayag sa GPH ug AFP/PNP. Sa matuud, siya usa ka sibilyan nga gipakasuhan og sumbong sa hukbong bayan, gidisarmahan ug giaresto sa BHB ug gipriso aron moatubang sa mga proseso sa rebolusyonaryong hustisya tungod sa iyang pagorganisa ug pagmentina og pribadong armadong grupo sa pakigtimbayayong sa mga opisyales ug ahente sa paniktik sa 75th IB-4th ID Phil. Army. Mao nga dakong sipyat ang GPH ug AFP/PNP ug bisan kadtong mga walay kasayuran sa han-ay sa mass media nga tawagon siya nga bihag-sa-gubat.

Giaresto ug gipriso si Mayor Dano aron mahatagan siya og higayon nga tubagon ang mga sumbong kalabot sa mga binuhatan nga niresulta sa iyang kaso nga siryosong paglapas sa tawhanong katungod ug internasyunal nga balaod sa gubat diha sa hawanan sa hukbong bayan sa demokratikong gobyerno sa katawhan. Dako ang gibating kaligutgut sa GPH ug AFP/PNP niini sa dihang konkretong napakita pag-usab sa rebolusyonaryong kalihukan ang politikanhong determinasyon aron bungkagon ang mga private army, grupong paramilitary ug armadong relihiyosong panatikong kulto nga giorganisa ug giarmasan sa mga dagkong agalong yutaan, dagkong komprador ug sa AFP/PNP.

Dili susama sa BHB nga siryoso ug walay puas sa pakigbatok sa mga pribadong armadong grupo, ginasuportahan sa AFP/PNP ang pagtukod ug pagdaghan niini tungod kay kabahin kini sa programang kontra-insurhensiya nga ilalom sa paggiya sa Imperyalistang Estados Unidos, samtang ginaduso ang dagkong agalong yutaan, mga dagkong negosyante sa mga plantasyon ug minahan ug sa mga lokal nga pulitiko nga nakigkonsabo sa pagpangwarta sa mga opisyales sa mga yunit sa AFP/PNP.

Dungan sa pagpalaya kang Mayor Dano karong adlawa, ginapaabot ang kusganong pasidaan ngadto sa mga despotiko nga agalong yutaan, dagkong komprador, mga tigguba-sa-kinaiyahan nga langyaw'ng kumpanya sa pagmina,mga tag-iya sa dagkong plantasyong agribisnes ug mga pulitiko nga dunay mga pribadong grupo nga nagpahimulos, nagadaogdaog ug nagapanghasi sa mga masa: muabot ang adlaw nga atubangon ninyo ang rebolusyonaryong hustisya.

Mas maayo alang mga pulitiko sa mga lokal nga yunit sa GPH nga mukonsentra na lang sa pagpatuman sa ilang pang-sibilyan nga mga gimbuhaton ug hinanali nga undangon ang ilang pag-apil-apil sa armadong mga katikaran. Ang armadong pakigkonsabo sa mga operisyong militar sa AFP/PNP muresulta sa pagkawala sa inyong istatus isip sibilyan nga gigarantiyahan sa internasyunal nga tawhanong balaod. Ihikyad niini ang makatarunganong pag-aresto subay sa mga reklamo nga isang-at sa hukbong bayan nga makit-an nga dunay lig-ong ebidensya, ug operisyong pagdisarma ug tukmang pagsilot sa BHB.

Ginapalaya pud subay sa mga kundisyon ang mga bihag-sa-gubat nga sila Cpl. Alrey Desamparado (Serial No. 832272) ug Pfc. Alan Saban (Serial No 846458) sa yunit paniktik sa 4th ID-AFP bisan pa nga adunay lig-on nga basehanan alang sa pagpahamtang og maksimum nga silot kamatayon sa hukumang militar tungod sa utang nga dugo ug pagpang-espiya batok sa rebolusyonaryong kalihukan nga ilang nahimo sa dagan sa ilang pagpatuman sa pangmilitar nga paniktik sa AFP. Ilang giangkon ang maong mga binuhatan ug langkob sa hukumang militar sa BHB ang pagpahamtang og silot kamatayon human sa pagtaral ug dili mulapas sa internasyunal nga balaod nga nagdumala sa mga armadong panagbangi.

Apan gipahigayon ang ilang pagrelis subay sa mga kundisyon aron mahatagan sila ug higayon nga magtul-id ug magbag-o pinaagi sa pag-undang sa ilang pagsalmot sa mga armadong kontra-rebolusyonaryong operisyon sa GPH. Apan kon ilang pagalapason kini nga mga kondisyon ug mupadayon sa pagghimo og mga armadong pakig-away batok sa masa ug rebolusyonaryong kalihukan, mabutang dayon sila sa Order of Battle sa BHB.#

* gibasa sa usa ka representante sa Conrado Heredia Command(Sgd.) Rubi del Mundo
Tigpamaba
National Democratic Front
Southern Mindanao