Tribute to Fr Fausto Tentorio, the People’s Martyr

Ka Efren
National Democratic Front-FarSouth Mindanao Region
20 October 2011

The National Democratic Front–FarSouth Mindanao Region salutes the people’s martyr Fr. Fausto “Pops” Tentorio who was mercilessly gunned down in his convent in Arakan on October 17, 2011. We pay our highest tribute to this quintessential progressive who served the people selflessly and wholeheartedly for the greater part of his adult life in the many remote places of Mindanao, Southern Philippines.

We are one with the farmers and lumads and the entire people of Mindanao in our grief for this person who laid down his life serving the poor and marginalized. In whatever way he can, for more than three decades, Fr Pops did everything he can to serve the poorest and most neglected communities. Through his literacy, health, peasant organizing and scholarship programs, he touched the lives of thousands of farmers and lumads. Most importantly he gave hope to so many by teaching them to stand up and fight for their rights.

Fr. Pops became the model of all those he worked with– from his staff, to the community organizers and mass leaders who constantly looked up to him for guidance and inspiration. He lived simply. His undaunted optimism and patently good humor helped to sustain all the programs he initiated even during the most trying times, including an attempt on his life in 2003 by lumad paramilitary fanatics under the employ of the 73rd IB.

His outstanding concern for the rural poor plus his advocacies for the environment and against large-scale mining and the encroachment of agribusiness plantations earned for Fr Pops the ire of the military who branded him as an NPA supporter and a Communist. He was constantly under surveillance. As a matter of fact, his convent was raided by elements of the 68th IB sometime in 2006 which prodded him to file a complaint with the local government unit of Arakan.

Fr. Fausto Tentorio’s murder is the most recent of the state-sponsored extra judicial killings which have eroded and mocked our justice system– where military death squads roam the streets freely and are never made accountable for their acts. This at a time when the AFP claims to “have respect for human rights and humanitarian laws” under Oplan Bayanihan. Hypocrisy adds insult to injury.

Fr. Pop’s untimely death strengthens our resolve to live and fight for the noble cause of peace, justice and freedom. The revolutionary movement shall not rest until justice is fully served and his death is vindicated.

The people will never forget you, Fr. Pops. You will always be our hope and inspiration in this long and protracted struggle for national democracy.

For the National Democratic Front – FSMR,

Ka EFREN
SpokespersonBERSYONG BISAYA

Pasidungog Alang kang Fr. Fausto Tentorio, Martir sa Katawhan

Gisaluduhan sa National Democratic Front – FarSouth Mindanao Region si Fr. Fausto “Pops” Tentorio—usa ka martir sa katawhan—nga gipusil-patay niadtong Oktubre 17 sa iya mismong kombento sa Arakan, North Cotabato. Among ginahatag ang kinatas-ang pasidungog kaniya isip usa ka sulundong progresibo nga sa iyang tibuuk-kinabuhi kinasing-kasing nga mialagad sa katawhan sa daghang mga hilit nga dapit sa Mindanao sulod sa kapin tulo ka dekada.

Nakighiusa kami sa katawhan sa among pagbangutan para kaniya nga mihalad sa iyang kinabuhi sa pag-alagad sa kabus ug dinaugdaug. Gibuhat ni Fr. Pops ang tanan nga iyang mahimo aron maalagaran ang mga labing kabus ug pinasagdang komunidad. Pinaagi sa iyang mga programa sa literasiya, panglawas, pag-organisa sa mga pesante ug libreng pagpaeskwela sa kabataan, natandog niya ang kinabuhi sa liboan ka mga mag-uuma ug lumad. Labaw sa tanan, gihatagan niya og paglaum ang kadaghanan pinaagi sa pagtudlo kanila nga mobarug ug makigbisog alang sa ilang mga katungod.

Nahimong sumbanan si Fr. Pops sa tanang iyang nakauban sa trabaho– gikan sa iyang mga istap, ngadto sa mga organisador sa komunidad ug mga lider sa masa, nga sa kanunay nagadangop kaniya alang sa giya ug inspirasyon. Ang iyang walay puas nga pagkamalaumon ug tataw nga pagkakomedyante nakatabang aron magpadayon ang mga programa ug adbokasiya bisan pa man sa pinakalisud nga panahon, lakip na dihang sulayan siya sa pagpatay niadtong 2003 sa mga panatikong paramilitar ubos sa 73rd IB.

Ang iyang lig-on ug dakung pagtagad sa mga mag-uuma ug ang iyang mga adbokasiya alang sa kinaiyahan ug batok sa dinagkong pagmina ug pagsulod sa mga plantasyong agribisnis maoy hinungdan nga gikasiligan siya sa mga militar nga mipasangil kaniyang tigsuporta sa NPA ug komunista. Kanunay siyang gisurbeylans. Gani, gi-reyd sa mga elemento sa Philippine Army niadtong tuig 2006 ang mismo niyang kombento, nga mitukmod kaniya nga mopasaka’g reklamo sa LGU sa Arakan.

Ang kamatayon ni Fr Fausto Tentorio ang kinakabag-ohan sa mga extra judicial killings nga pinasiugdahan sa estado, nga padayong nagapalusno ug nagabugalbugal sa sistema sa hustisya sa nasud—diin ang mga military death squads libreng naglibodlibod sa kadalanan ug wala gipanubag sa ilang linuog mga binuhatan. Kini nahitabo sa panahon nga ang AFP nagapanghambog nga “adunay pagrespeto sa tawhanong katungod” ubos sa ilang programang Oplan Bayanihan.

Ang kalit nga kamatayon ni Fr Pop’s nakapalig-on sa among baruganan nga padayong magpakabuhi ug makigbisog alang sa halangdong kawsa sa kalinaw, hustisya ug kalingkawasan. Dili mohunong ang rebolusyonaryong kalihokan hangtud nga makab-ot ang hustisya alang kang Fr. Pops.

Dili ka hikalimtan sa katawhan, Fr. Pops. Kanunay kang magpabilin nga paglaum ug inspirasyon sa among hataas ug malungtarong pakigbisog alang sa nasudnong kagawasan ug demokrasya.