Itakwil ang paghahari ng imperyalismong US sa Asia-Pacific

ANG BAYAN
21 November 2011
Download PDF

Sa harap ng nagpapatuloy na pagkalugmok ng ekonomya ng imperyalismong US, nakatuon ito ngayon sa pag-iibayo ng dominasyon nito sa rehiyon ng Asia-Pacific. Tahasang iwinawasiwas ngayon ng US ang kapangyarihan nito sa ngalan ng tinagurian nitong "America's Pacific Century," isang balangkas para palawakin at patatagin ang kaharian ng imperyalismong US sa rehiyon at gapiin ang lahat ng nakikitang hamon o banta sa paghaharing ito.

Idineklara kamakailan ng mismong pinuno ng imperyalismong US na si Barack Obama na, "Itinatakda ng aming panghabampanahong interes sa rehiyon ang panghabampanahong presensya namin sa rehiyon. Ang US ay isang kapangyarihan sa Pacific, at palagian kaming mananatili rito." Sa paglalahad naman ni US Secretary of State Hillary Clinton, idineklara niya na ang "paglalagak ng makabuluhang pinalaking puhunan sa rehiyong Asia-Pacific" ang "susi sa kasaganahan at seguridad" ng US.

Ang mga deklarasyong ito at kaakibat na hakbangin ng imperyalismong US ay walang ibang patutunguhan kundi ang pagpapaigting ng panghihimasok ng US sa pulitika, militar, ekonomya at diplomasya ng mga bansa sa Asia-Pacific. Upang bigyang-matwid ang panghihimasok ng US, pinalalabas nito na ang mga bansa sa rehiyon ay "sabik sa ating pamumuno."

Pinaiigting ng imperyalismong US ang panghihimasok nito sa Asia-Pacific dahil batid nitong napakahalaga ito sa pagbangon ng ekonomya ng US mula sa resesyon. Pinaglalawayan ng imperyalismong US ang malawak na pamilihan sa Asia. Ayon mismo kay Clinton: "Ang mga bukas na pamilihan sa Asia ay nagbibigay sa United States ng wala pang kapantay na oportunidad para sa pamumuhunan at pakikipagkalakalan. Ang pagbangon ng ekonomya ng US ay nakasalalay sa pag-eeksport at kakayahan ng mga kumpanyang Amerikano na samantalahin ang malawak at lumalawak na pamilihan sa Asia."

Noong nakaraang taon, umabot sa $320 bilyon ang inieksport ng US sa rehiyon, katumbas ng empleyo ng 850,000 trabaho sa US. Determinado ang gubyernong Obama na ibayo pang baklasin ang mga hadlang sa pagbuhos ng mga produktong Amerikano sa pamilihan sa rehiyon sa layuning doblehin ang halaga ng eksport ng US pagsapit ng 2015.

Itinutulak ng US ang layuning ito sa pamamagitan ng pagsisikap na buuin ang isang blokeyong pangkalakalan na tinawag nitong Trans-Pacific Partnership (TPP). Kasama ngayon ng US ang ilang maliliit na bansa sa negosasyon para buuin ang TPP, kabilang ang Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore at Vietnam. Sa pamamagitan ng TPP, nais ng US na mabuo ang isang blokeyong pangkalakalan na sumusunod sa mga patakaran, batas at kagustuhan ng US. Balak ng US na gamitin ang TPP bilang pwersa para tuluyang buksan ang ekonomya ng China.

Ginagamit ngayon ng US ang lahat ng pagkakataon upang itulak ang TPP. Ito ang nasa adyenda ng US nang lumahok ito sa pulong ng Asia-Pacific Economic Cooperation kamakailan sa Hawaii, at nang dumalo ito sa pulong ng Association of Southeast Asian Nations sa Bali, Indonesia noong nakaraang linggo.

Gayunpaman, bigo ang US na makuha ang mga malalaking bansa para sumuporta sa TPP. Labis na nag-aalinlangan ang iba't ibang mga bansa tulad ng Indonesia at Japan na lumahok dito dahil taliwas ito sa kanilang pambansang interes. Sa kabilang panig, sa mismong pulong ng ASEAN sa Bali ay nagkasundo ang mga pinuno ng Japan, China at South Korea na bumubuo ng 20% ng pandaigdigang produksyon--na patuloy na palakasin ang blokeyong pangkalakalan sa pagitan ng kani-kanilang bansa.

Batid ng imperyalismong US na magtatagumpay lamang ito sa layuning patuloy na maghari sa Asia-Pacific kung tuluy-tuloy itong makapagpapalakas ng kanyang pwersang militar sa rehiyon. Nitong nakaraang mahigit anim na dekada mula noong katapusan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nagawa ng US na pagharian ang rehiyon sa pamamagitan ng pagpapanatili rito ng malaking pwersang militar. Nasa 20,000 tropang Amerikano ang inistasyon sa mga base militar ng US sa Pilipinas hanggang 1991 na ginamit na lunsaran ng mga gerang agresyon sa Korea, Vietnam, Middle East at iba pang lugar sa Asia-Pacific. Patuloy itong nagmamantine ng mahigit 50,000 tropa sa mga base militar nito sa Japan at South Korea.

Upang maabot ang mga layunin nito sa ilalim ng tinagurian nitong American Pacific Century, hangad ng gubyernong Obama na palakasin ang "force posture" o pagpupwesto at pagpapakitang-lakas ng pwersang militar nito sa rehiyon. Tungo rito, nais ng US na panatilihin at isaayos ang mga kasunduan para sa pananatili ng mga base militar nito sa Northeast Asia sa harap ng lumalakas na pagtutol ng mamamayan ng Japan at Korea.

Kaalinsabay nito, layunin ng US na magkaroon ng "operational access" o karapatan na makapag-operasyon sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Pinananatili nito ang permanenteng presensyang militar sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-iistasyon dito ng Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTFP) upang makapanghimasok sa lokal na kontra-rebolusyonaryong digma. Ginagamit din nito ang Pilipinas bilang base para mabilis na makapagpakat ng pwersa sa Southeast Asia.

Sinisikap ng US na palakasin ang impluwensya nito sa doktrina at direksyon ng mga lokal na militar sa pamamagitan ng paglulunsad ng magkasanib na mga pagsasanay-militar sa mga pwersang militar ng Pilipinas, Thailand, Indonesia, Singapore, Malaysia at Brunei. Hangarin din ng US na magkaroon ng mas malaking impluwensya sa militar ng India na may mahabang kasaysayan ng pakikipag-alyansa sa Russia.

Pinalalakas din ng US ang alyansang militar at presensya nito sa Australia. Binuo kamakailan ang kasunduan para makapagpwesto ng 2,500 tropang Amerikano sa dulong hilaga ng Australia, bagay na labis na ikinabahala ng Indonesia at China.

Pinalalakas ng US ang presensya nito sa mga tulay na nagdudugtong sa Indian Ocean at sa China Sea. Inuupat nito ang diplomatiko at pampulitikang gulo sa usapin ng Spratly Islands para gamitin itong sangkalan ng pagpapalakas ng presensya nito sa South China Sea sa ngalan ng "pangangalaga sa kalayaan sa karagatan." Kaugnay nito, pinalalakas nito ang presensya ng mga barkong pandigma sa rehiyon sa pamamagitan ng madalas na pagdaong ng mga barkong pandigma nito sa Pilipinas at Singapore, at pagbebenta ng gayong mga barko sa Pilipinas.

Para sa mamamayang Pilipino, ang paggigiit ng US ng kapangyarihan militar at ekonomya nito sa Asia-Pacific ay nagbabadya ng lalo pang paglala ng pambansang pang-aapi ng imperyalismong US sa Pilipinas. Bilang "maaasahang alyado", tiyak na lubos na magpapagamit ang papet na estado sa Pilipinas sa imperyalismong US sa mga plano nitong magtulak ng blokeyong pang-ekonomyang kontrolado ng US at magpalakas ng presensyang militar nito sa rehiyon.

Bilang suporta sa itinutulak ng US na TPP, iginigiit ngayon ng naghaharing rehimen ang pagbabago ng konstitusyong 1987 (charter change o "cha-cha") upang bigyang-daan ang ganap na liberalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan sa Pilipinas. Ang gayong pagtutulak ng ganap na liberalisasyon ay walang ibang ibubunga kundi ang tuluyang pagkawasak ng lokal na ekonomya at ibayong pagpapahirap sa bayan.

Kasabay nito, gagamitin ng US at ng papet na rehimen ang Mutual Defense Treaty (MDT) at Visiting Forces Agreement (VFA) para patuloy na magamit ang Pilipinas bilang base ng kapangyarihang militar ng US sa Asia-Pacific. Lalo pang palalakasin ng US ang presensyang militar nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng paparaming pagpapadaong ng mga tropang Amerikano sa ngalan ng mga "humanitarian mission" at paglulunsad ng mga magkasanib na pagsasanay-militar sa ngalan ng "pagtutulungan." Lalong palalakasin ang panghihimasok ng mga tropang Amerikano sa lokal na kontra-rebolusyonaryong digma.

Habang umiiral ang MDT at VFA, mananatiling tali ang Pilipinas sa patakarang panlabas ng US at wala itong kalayaan na magpasya sa usapin ng pakikipagrelasyon sa iba't ibang bansa.

Sa harap ng pagpapaigting ng panghihimasok ng US, pagpapalakas ng presensyang militar at dominasyon sa ekonomya sa Asia-Pacific, dapat manindigan at makibaka ang mamamayang Pilipino para sa pambansang kalayaan at kasarinlan. Tampok ngayon sa pakikibakang ito ang paglaban sa binabalak na "cha-cha" at ang patuloy na pakikibaka para wakasan ang MDT at VFA.

Napakahalagang buuin ang malawak na prenteng patriyotiko ng sambayanang Pilipino upang igiit ang makabayang adyenda sa larangan ng ekonomya, militar, pulitika at diplomasya. Dapat itayo, palawakin at patatagin ang prenteng patriyotiko upang magsilbing sandata ng sambayanan laban sa papalakas na mga hambalos ng imperyalismong US.

________________________________________

Pagbisita ni Hillary Clinton, sinalubong ng mga protesta

Sinalubong ng mga protesta ang pagdating ni US Secretary of State Hillary Clinton sa Pilipinas noong Nobyembre 15-16.

Pinamunuan ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) ang iba pang progresibong grupo sa kilos-protesta malapit sa embahada ng US sa Maynila. Ayon sa BAYAN, ang pagbisita ni Clinton sa bansa ay pagpapatibay lamang ng hindi pantay na kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas. Tinukoy ng BAYAN ang 60 taon nang pag-iral ng Mutual Defense Treaty (MDT) na anito'y nagpapanatili sa presensya ng US sa bansa.

Binatikos ng BAYAN ang kawalang-aksyon ng rehimeng Aquino sa pangako nitong pag-aralan muli ang Visiting Forces Agreement (VFA).

Naglunsad din ng lightning rally ang mahigit 50 kabataang myembro ng Anakbayan, League of Filipino Students (LFS) at iba pang militanteng grupo ng kabataan sa harap ng National Museum sa Maynila noong Nobyembre 16. Nasa National Museum noon si Clinton para sa isang porum na dinaluhan ng mga piling lider-kabataan at estudyante.

Hinarang din ng mga kabataan sa tulay ng Ayala ang mga sasakyang nagdala kay Clinton pabalik ng embahada ng US. Binato nila ng pintura ang isa sa mga sasakyan. Napilitang umatras at maghanap ng ibang ruta ang komboy.

Bago nito, sa mismong porum ni Clinton sa National Musuem, nagprotesta si Marjoraha Tucay, punong patnugot ng Philippine Collegian, upisyal na pahayagan ng mga estudyante ng University of the Philippines-Diliman. Tumindig, nagladlad ng plakard at nagpahayag ng pagtutol si Tucay laban sa MDT at VFA, bago siya pwersahang pinalabas ng mga tauhan ni Clinton.

________________________________________

Sa Agusan del Norte at Surigao del Norte
Sampung araw na atake ng AFP, binigo ng BHB

Magiting na nilalabanan ng mga mandirigma sa ilalim ng Pulang Diwata Command ng Northeastern Mindanao Region (NEMR) ang nagpapatuloy na atake ng mga pwersa ng 4th Infantry Division sa mga bayan ng Jabonga at Kitcharao, Agusan del Norte at bayan ng Gigaquit, Surigao del Norte na nagsimula noong Nobyembre 1.

Sa unang sampung araw ng pananalakay nito, nagtamo ang AFP ng di bababa sa 56 na kaswalti--26 na patay at mahigit 30 sugatan. Di pa kasama rito ang mga sundalong napatay sa misencounter sa pagitan ng mga pasistang tropa. Kabilang sa mga nasugatan ang isang kapitan ng Scout Rangers. Sa kabilang banda, walang kahit isang kaswalti ang BHB.

Mahigit isang batalyon ng pinagsanib na mga yunit-militar, pulisya at paramilitar ang itinambak ng AFP upang atakehin ang mga magsasaka at Lumad na Mamanwa sa Jabonga at Kitcharao na tumututol sa malawakang pagpasok ng mga kumpanya sa pagmimina. Kinabibilangan ito ng 5th at 6th Scout Ranger Company (SRC) na nagmula pa sa Compostela Valley at Davao; 42nd Division Reconnaissance Company (DRC); PNP Regional Mobile Group; at CAFGU. Ang mga pasistang tropa ay suportado ng mga 105 mm howitzer at mga helikopter na Huey at MG520.

Sa loob ng sampung araw, 30 air to surface rocket ang pinakawalan ng militar, bukod sa 1,200 bala ng kal. .50 masinggan at 29 na bala ng kanyon. Konsentrado ang mga atake sa Zapanta Valley sa Bangayan, Kitcharao at kalapit na mga baryo ng Jabonga. Malaking takot ang idinulot nito sa mamamayan at grabe ang pinsala sa mga sakahan, pananim, kakahuyan at mga hayop, ilog at mga sapa at sa buong kapaligiran.

Gayunpaman, mapangahas at malikhain ang mga Pulang mandirigma sa kanilang taktika sa pakikipaglaban. Nasa bungad pa lamang ng larangang gerilya ang mga Scout Ranger, kaagad na silang inatake ng mga Pulang mandirigma noong Nobyembre 2 sa Ticlan, isang mabundok na bahagi ng Baligyan, Jabonga. Tatlo ang agarang napatay at siyam ang nasugatan sa kaaway. Kinordon ng AFP ang lugar at walang kahit isang sibilyang pinapasok para maitago ang kanilang mga kaswalti.

Noong araw ding iyon, hinaras ng ibang tim ng BHB ang isang kolum ng DRC sa Baryo Magtangale, Surigao City. Nagtamo ng isang kaswalti ang kaaway.

Bilang ganti ng AFP, nagpalipad ito ng MG520 at Huey helikopter na nagpaulan ng mga rocket, nanganyon at nagmasinggan sa Ticlan at mga kalapit na lugar noong umaga ng Nobyembre 4. Nangawasak ang mga sakahan. Matinding takot ang idinulot nito di lamang sa mga naninirahan sa kabundukan, kundi sa mga nakatira malapit sa haywey ng Jabonga at Kitcharao. Napilitang magbakwit ang mga magsasaka at Lumad mula sa interyor.

Umabot sa mahigit 270 ka tao ang nagbakwit tungong sentrong bayan ng Kitcharao. Pitumpung porsyento ng mga nagbakwit ay mga bata. Sa kabilang banda, sa Sityo Banban, Barangay Camam-onan sa bayan ng Gigaquit, dalawang kolum ng pasistang tropa ang nag-misencounter. Apat ang kumpirmadong patay sa kanila at marami ang nasugatan.

Noon lamang Nobyembre 4, walong tauhan ng AFP ang napatay--apat sa labanan sa BHB at apat sa misencounter.

Mula Nobyembre 6 hanggang Nobyembre 8, anim na kolum ng kaaway ang umabante paakyat sa Zapanta Valley sa layuning tugisin at durugin ang mga Pulang mandirigma. Pero kahit saang sulok pumasok ang pasistang tropang militar ay hinarap pa rin sila ng iba't ibang harasment tim ng BHB.

Nobyembre 6, walo ang napatay sa bahagi ng Scout Rangers at walo rin ang nasugatan nang tamaan ng command-detonated explosives at paulanan ng bala ng BHB ang dalawang kolum ng kaaway sa Pulang Lupa at Katorotombuan sa Kitcharao. Dito nasugatan ang isang kapitan ng Scout Rangers.

Nobyembre 7, sa Maribuhok, Zapanta Valley, hinaras naman ang isa pang kolum ng 5th SRC. Dalawa ang napatay at dalawa rin ang nasugatan sa kaaway.

Pagsapit ng Nobyembre 8, alas-6 pa lamang ng umaga, ay nanganyon ang kaaway sa Pulang Lupa bago umakyat ang kanilang mga tropa. Bandang alas-9 ng umaga, hinaras ng mga Pulang mandirigma ang isang kolum. Isa ang patay at dalawa ang nasugatan. Bandang alas-5:30 ng hapon, isa pang kolum ng kaaway ang hinaras kung saan isa ang napatay. Marami sa mga nasugatan ang gumulong-gulong pababa sa dalisdis. Bilang ganti, nanganyon nang husto ang mga pasistang kaaway hanggang gabi.

Hanggang Nobyembre 10 ay patuloy pa rin ang panganganyon ng militar at pambobomba ng MG520 na walang natatamaang kahit isang Pulang mandirigma. Dito'y nagpadala na ang 4th ID ng iba pang yunit sa ilalim nito--ang 29th IB, 30th IB at 36th IB. Pero dahil gumagamit ang BHB ng taktikang gerilya, walang panalo at hindi talaga makalipol ang mga dagdag na pwersa at mga modernong kagamitan ng AFP.

Dahil nabigo ang AFP 4th ID sa layunin nitong lipulin ang BHB, walang awa nitong hinaharas at pinipinsala ang kabuhayan ng mamamayang magsasaka at Lumad. Inaakusahan nilang mga gerilya ng BHB ang mga sibilyan at pinagbabaril sila tulad ng ginawa sa mga nangongopra sa bandang Gate 1 sa Baryo Bangayan, Kitcharao.

Ang gayong mga paglabag sa karapatang-tao ay karugtong lamang ng mahaba nang listahan ng mga pang-aabuso na dinaranas ng mamamayan mula pa noong nakaraang mga rehimen. Malinaw na hanggang salita lamang ang pangako ng kasalukuyang rehimen na gagalangin nito ang karapatang-tao. Sa harap ng lumalalang pang-aabusong militar, kailangang palakasin pa ng mamamayang magsasaka at Lumad ang kanilang pakikibaka para ilantad at labanan ang walang tigil na terorismo at pang-aapi ng pasistang militar.

________________________________________

Mga sundalong protektor ng malalaking minahan, binigwasan

Dalawang beses na binigwasan ng mga Pulang mandirigma ng Marcial Daggay Command ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Northwest Kalinga Front ang 21st IB ng Philippine Army, protektor ng malalaking kumpanya ng minahan sa Ilocos-Cordillera Region. Ang MDC ay nasa ilalim ng Lejo Cawilan Command (LCC-BHB-Kalinga).

Ang dalawang taktikal na opensiba ay inilunsad noong Nobyembre 12 at Oktubre 19. Nakasamsam dito ang BHB ng dalawang malalakas na armas, nakapatay ng tatlo at nakasugat ng ilan pang mga sundalo ng 21st IB. Sa kabilang banda, walang kaswalti sa panig ng BHB sa dalawang labanang ito.

Noong alas-9:25 ng umaga ng Nobyembre 12, tinambangan ng isang yunit ng MDC ang isang platun ng 21st IB sa dalisdis na bahagi ng hangganan ng mga barangay ng Daoangan at Pinukpuk sa bayan ng Balbalan. Nasamsam ng BHB ang isang M16 at isang M203. Patay sa labanan sina Cpl. Jeffry de los Santos at Pfc. Nichol Alipio. Ilan pa ang sugatan.

Bago ito, tinambangan ng isa pang yunit sa ilalim ng MDC ang nag-ooperasyong pwersa ng 21st IB noong alas-5:10 ng umaga sa pagitan ng Sityo Sassalong at Sityo Kabiil, Barangay Poswoy, Balbalan. Agad na napatay ang isang Corporal Bagasin, ang giya ng mga pasistang tropa. Bukod sa mga tama ng bala, nagtamo ng mga sugat ang ibang sundalo bunsod ng mga bato at tinik dahil sa pagkakahulog nila sa bangin.

Ani Ka Tipon Gil-ayab, tagapagsalita ng LCC, ang 21st IB ay protektor ng malalaking kumpanya ng minahan sa rehiyon. Partikular sa Kalinga lamang ay may walong malalaking minahan: ang Facets Mineral Inc.; Cordillera Exploration Co., Inc.; Asia Pacific Basin Mining Corp.; Vegas Exploration and Mining Corp.; Malibato Mining Co., Inc.; Makilala Mining Company; Philippine Mining Development Co.; at Wolfland Resources, Inc.

Bukod sa paggugwardya sa mga minahan, nagsisilbing mga armadong bantay din ang 21st IB ng mga hydro-power plant project na walang pakundangang mananalasa sa lupaing ninuno ng mamamayang minorya, ayon sa LCC.

________________________________________

Salot na AFP, pinarusahan sa Catanduanes

Tatlong sundalo ng Alpha Coy ng 83rd IB ang napatay at ilan pa ang nasugatan nang paputukan sila ng isang tim ng mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Oga, bayan ng Pandan, Catanduanes noong alas-6 ng gabi ng Oktubre 14.

Ang aksyong harasment ay parusa sa 83rd IB sa matindi nitong pananalasa sa mamamayang Catandunganon. Alinsunod sa kanilang operasyong Community Organizing for Peace and Development (COPD), ginagawa nilang mga base ang barangay hall, eskwelahan, kapilya at mga pribadong bahay ng mga sibilyan, na labag sa Protocol II ng Geneva Conventions at International Humanitarian Law. Sa mga bayan ng Panganiban at Bagamanoc, laganap ang pananakot, interogasyon, pambibintang, panghahalughog at pambubugbog ng 83rd IB.

Sa Barangay Milaviga, bayan ng Caramoran ay walang kaabug-abog na binaril si Nacer Otordo ng isang sundalo ng 83rd IB habang ito ay nagpapahinga sa labas ng kanilang bahay. Sa Barangay Mayngaway, bayan ng San Andres ay binugbog ang isang binatilyo ng isang elemento ng yunit-paniktik ng 83rd IB na nakabase sa Barangay Lictin ng parehong bayan. Patuloy din ang panggigipit at pagbabanta sa buhay ng mga lider at kasapi ng mga progresibong grupo na nagsusulong ng demokratikong interes ng mga mamamayan.

Naglulubid rin ng kasinungalingan ang 83rd IB upang kabigin ang suporta ng mamamayan at ihiwalay ang BHB. Pilit na iniuugnay sa BHB-Catanduanes si Ricardo Momongan, isang ahente ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines na matagal na nagpanggap na kasapi kundi man ay may ugnay sa BHB. Matagal na siyang nagtatangkang pumasok sa mga sonang gerilya gamit ang iba't ibang prente tulad ng handicrafts at proyektong pangkababaihan. Si Momongan ay nabaril noong Nobyembre 9 ni Ernesto Tabor habang nakikipag-inuman malapit sa himpilan ng Philippine Coast Guard sa Virac, kabisera ng Catanduanes dahil sa away sa babae. Sangkot din siya sa maraming kaso ng panghoholdap at dating nagsilbing goons ng pulitiko.

________________________________________

NAAC-BHB, naglunsad ng harasment sa Rizal

Pinaputukan ng mga gerilya sa ilalim ng Narciso Antazo Aramil Command (NAAC-BHB-Rizal) ang detatsment ng 82nd Coy ng PNP Special Action Force sa Sityo Toyang, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal noong alas-2:45 ng madaling araw ng Nobyembre 6. Sampung minutong binulabog ng mga putok ang detatsment.

Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Ka Macario Liwanag, tagapagsalita ng NAAC na ang operasyong harasment ay tugon ng BHB sa malaon nang hinihiling ng mamamayan na parusahan ang SAF dahil sa marami na nitong paglabag sa karapatang-tao. Sila ang responsable sa pagpatay sa tatlong aktibistang Dumagat sa Barangay San Isidro, Rodriguez noong Hulyo 2010 at sa dalawang magkakahoy sa Barangay Puray, Rodriguez noong Setyembre 2010. Madalas din silang mangikil.

Matapos ang operasyong harasment ay sampung elemento ng CAFGU ang naharang ng mga Pulang mandirigma sa isang tsekpoynt sa Barangay Sta. Inez, Tanay noong Nobyembre 2. Ang mga paramilitar ay naniniktik sa teritoryong kontrolado ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Pinakawalan sila matapos mangako na magbibitiw na sila sa CAFGU.

Regular na nagtatayo ng tsekpoynt ang BHB para tiyakin na walang makakalusot na ahenteng militar sa mga rebolusyonaryong teritoryo.

________________________________________

Magkasunod na taktikal na opensiba sa Samar noong Hulyo

Matagumpay na nailunsad ng mga Pulang mandirigma ng Efren Martires Command (EMC) at Arnulfo Ortiz Command sa Eastern Visayas ang dalawang magkasunod na taktikal na opensiba sa dalawang bayan ng Samar noong Hulyo. Sinalakay ng mga Pulang mandirigma ang subprovincial jail ng Catbalogan noong Hulyo 13. Tinambangan naman ang nag-ooperasyong tropa ng 34th IB sa Paranas noong Hulyo 20.

Sa reyd sa kulungan ay matagumpay na nakakuha ng mga armas at kagamitan. Nagsilbi rin ito upang ibaling ang pansin ng kaaway mula sa mas malaking planong ambus. Ang ambus ang kauna-unahan sa rehiyon na ginawa sa gabi at laban sa pinakamaraming bilang ng sasakyan sa kasaysayan ng rebolusyonaryong digma sa rehiyon. Ang dalawang taktikal na opensiba ay tugon sa panawagan ng Partido sa rehiyon noong Marso na igpawan ang mga hadlang sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba.

*Reyd sa subprovincial jail.* Nakahon na ng paniktik ng BHB ang subprovincial jail sa Barangay Lagundi, Catbalogan noon pang Abril. Bagamat magaan lamang na naarmasan ang mga gwardya ng Bureau of Jail Management and Penology, itinuring na mahirap ang target dahil napapalibutan ito ng mga barangay na hinihimpilan ng kaaway at malapit pa ito sa pambansang haywey. Gayunman, pagdating ng ikalawang linggo ng Hulyo ay naresolba at napagplanuhan na maaaring malampasan sa pag-atras ang mga barangay na may mga sundalo. Ikinasa rin agad ang plano upang lituhin ang kaaway at maikubli ang balak na ambus sa Paranas kung saan nakahon na ang target noong buwan na iyon.

Tumulak agad ang isang iskwad ng Arnulfo Ortiz Command upang ipatupad ang misyon. Alas-9 ng gabi, Hulyo 13, isang tim ang sumalakay sa subprovincial jail samantalang may hiwalay na tim na nakapusisyon bilang blocking force sa maaaring daanan ng kaaway. Agad sumuko nang hindi man lamang nakapagpaputok ang apat na tauhan ng BJMP na nagbabantay sa 28 detenido. Nakumpiska ng BHB ang isang 9 mm na pistola, isang .38 na pistola, isang .38 na rebolber, dalawang laptop, isang printer at iba pang gamit-militar at pang-upisina.

Tumagal nang 20 minuto ang opensiba, pero aksidenteng nakapagpaputok ang mga Pulang mandirigma at di malubhang nasugatan ang isang tauhan ng BJMP. Mabilis at ligtas namang nakaatras ang BHB. Dahil sa gulat at sa pag-aakalang sasalakayin ang mga pwersa nito na malapit sa tinarget ng BHB, pinaatras ng 8th ID ang mga sundalong nag-ooperasyon sa naturang mga barangay. Lingid sa kaalaman ng 8th ID, pumabor ang hakbangin nilang ito sa paghahanda ng BHB para sa mas malaking opensiba: isang ambus sa mga tropa ng pusakal na 34th IB.

*Ambus sa gabi sa 34th IB.* May ilang panahong napansin ng BHB ang pagbabago sa padron ng pagkilos ng mga tropa ng 8th ID sa San Jose de Buan at kalapit na mga bayan. Palagiang gabi na bumibyahe ang mga sasakyang militar. Sa palagay ng BHB, ito ay upang makaiwas sa mga taktikal na opensiba sa rehiyon dahil wala pang ambus ang BHB na naganap sa gabi. Ngunit nagbago ito nang maganap ang taktikal na opensiba ng BHB sa Barangay Concepcion, Paranas noong Hulyo 20.

May nagaganap na palitan ng pwersa ng 34th IB at 87th IB noong buwang iyon. Paalis na ang 34th IB mula sa area of responsibility at hedkwarters nito sa sentrong bayan ng San Jose de Buan at ang 87th IB ang papalit. Nakahon ng paniktik ng BHB ang ginagawang pagbibyahe ng mga sasakyang militar bawat gabi mula nang magsimula ang Hulyo. Binuo ang planong ambus sa gabi sa pakikipagtulungan ng mga kasama sa Efren Martires Command at Arnulfo Ortiz Command.

Masusing pinag-aralan ng mga kasama ang tereyn at pagkilos ng kaaway. Nabuo ang desisyong sa gabi gawin ang ambus dahil hindi ito aasahan ng kaaway. Naghanda rin ng kakailanganing ordnans: mga command-detonated explosives na kinabibilangan ng 11 anti-tank at anim na anti-personnel na bomba. Itinanim ang mga ito sa 200 metrong killing zone na dadaanan ng komboy mga anim na kilometro mula San Jose de Buan: sa pagitan ng Barangay Canligis at bago makarating sa tulay papuntang Barangay Concepcion, Paranas.

Gabi pa lamang ng Hulyo 19 ay nakapusisyon na ang BHB para mag-ambus. Maliwanag ang buwan, at may dumaan ngang komboy papuntang San Jose de Buan. Ngunit hindi itinuloy ang ambus dahil sa sobrang dami ng sasakyan at hindi pa tapos ang paglalatag ng lahat ng mga bomba. Kinabukasan ng gabi, Hulyo 20, nakapusisyon nang muli ang BHB at handa na ang lahat. Tumimbre ang tim ng paniktik na may dadaang komboy ang militar na lumabas mula San Jose de Buan.

Pasado alas-10 ng gabi, sa gitna ng matinding dilim, biglang lumiwanag at lumapit ang komboy na pinangungunahan ng tatlong motorsiklo, kasunod ang dalawang siksbay at tatlong owner-type na dyip. Nang maghudyat ang kumand ng BHB na pasabugin ang mga bomba, tinamaan agad ang dalawang siksbay at dalawang owner-type na dyip. Nakalusot sa killing zone ang tatlong motorsiklo at isang dyip na humarurot ng takbo at umiwan sa kanilang kasamahan. Inutil na nagpaputok na lamang sa ere ang mga sakay nito pagdating sa Barangay Concepcion. Bumaligtad ang tinamaang mga sasakyang militar. Tumilapon sa katabing ilog ang isang siksbay.

Pagkatapos ng mga pagsabog, nagpaputok at nagmaniobra agad ang iskwad sa asolt. Sa gulat at pinsalang tinamo, hindi nakapagmaniobra o nakaganting putok ang kaaway.

Samantala, kumilos ang iskwad na nakatoka para manamsam ng mga baril at gamit-militar mula sa kaaway. Dito lamang nahirapan ang mga kasama dahil sa sobrang dilim. Hindi ito napaghandaan dahil maliwanag ang buwan sa orihinal na target na Hulyo 19. Sa gitna ng dilim at kalituhan, isang sasakyan lamang ang nalapitan at nakuhaan ng mga gamit-militar. Gayunpaman, nakapagklining ang BHB at ligtas na nakaatras pagkatapos ng kalahating oras.

Sa nakalap na datos ng BHB, hindi bababa sa 17 ang napatay at anim ang nasugatan sa mga tropa ng Bravo Coy ng 34th IB. Isang sundalo lamang ang inaming kaswalti ng 8th ID. Ibinalita ng mga nakakitang magsasaka na bukod sa tatlong bangkay na kinuha ng militar sa pinangyarihan ng ambus, mayroon pang siyam na bangkay ang inilagak ng militar sa Barangay Canligis at lima sa Barangay Concepcion.

Nasamsam naman ng BHB ang isang K3 masinggan, dalawang M16 riple at isang .45 pistola. Nakakuha rin ng 526 na bala ng M16, 1,950 na bala ng M14, 400 bala ng K3 masinggan, at isang kahon ng bala ng mortar. Bukod pa ito sa iba pang gamit-militar at mga dokumento.

Nagsilbing malaking breyktru ang naganap na ambus sa Barangay Concepcion. Nabasag ang kumpyansa ng 8th ID at napatunayan ng BHB na kaya nitong gamitin ang gabi para sa sariling bentahe at ilagay sa disbentahe ang kaaway. Nakasamsam ng armas at gamit-militar para sa pagsusulong ng digma.

Matinding dagok at nadiskaril ang planong palitan ng pwersa ng 87th IB ang 34th IB. Kinamumuhian ng masa ang 34th IB na isang pusakal na batalyon at sangkot sa maraming paglabag sa karapatang-tao sa Samar.

Napatunayan ang epektibidad ng wastong paggamit ng mga eksplosibo laban sa kaaway.

Ikinagalak ng mga kasama at masa ang naging tagumpay sa armadong pakikibaka tungo sa lalo pang pagpapaigting ng mga taktikal na opensiba sa buong rehiyon.

________________________________________

Kadre ng BHB-Batangas, sinalbeyds

Walang awang pinaslang ng mga elemento ng 740th Combat Group ng Philippine Air Force (PAF) si Hernando "Ka David" Sabiya, isang kadre ng Edgardo Dagli Command ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Batangas. Si Sabiya ay pinatay noong Nobyembre 7 sa Barangay San Rafael, Sto. Tomas, Batangas.

Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Ka Apolinario Matienza, tagapagsalita ng Edgardo Dagli Command, ang ipinakalat na ulat ng militar na si Sabiya ay nagbaril sa sarili nang masabat sa tsekpoynt ang kotseng kanyang sinasakyan.

Ayon kay Matienza, si Sabiya ay papuntang Maynila upang magpagamot dahil sa matinding sakit ng ulo na dulot ng pagkakatortyur sa kanya nang siya ay madakip noong Enero 2010. Nang mapigilan sa tsekpoynt ang kanyang sinasakyan, pinosasan ng militar ang drayber, pinadapa ang isa pa niyang kasama at agad na kinuha si Sabiya mula sa likod ng kotse. Dinala siya sa harapan ng sasakyan at doon ay binaril. Wala siyang dalang armas nang siya ay paslangin.

Maging ang mga rumespondeng pulis ay hindi makapaniwala sa bersyon ng militar at hindi mapapirma bilang testigo sa pagpapatiwakal umano ni Sabiya.

Ang pagpaslang kay Sabiya ay isa lamang sa pinakahuling mga paglabag ng 730th at 740th Combat Group na nakapailalim sa Special Operations Wing ng PAF.

Isang araw matapos paslangin si Sabiya, binaril din ng militar si Louie Gonzales sa Barangay Lucsuhin sa bayan ng Calatagan. Siya ay kapatid ni Willy Gonzales na biktima rin ng ekstrahudisyal na pamamaslang noong Pebrero 2009. Tuluy-tuloy din ang pananakot sa mga lider-masa tulad ni Jommel Igananay ng Barangay Balibago, Calatagan na inaakusahang myembro o tagasuporta ng BHB.

Ani Matienza, "Lalo lamang tinuturuan ng gubyerno na mag-armas ang mamamayan, kung sa tuwing sila'y makikibaka ay karahasan ang iginaganti sa kanila."

________________________________________

Ika-7 anibersaryo ng masaker sa Hacienda Luisita, ginunita

Ginunita noong Nobyembre 16 ng mga magsasaka sa Tarlac ang ikapitong anibersaryo ng Hacienda Luisita Massacre. Maaalalang pitong magsasaka ang napatay nang sinalakay ng mga sundalo ang welga ng mga magsasaka at manggagawa ng hasyenda.

Ang kilos-protesta ay inilunsad ng mga kasapi ng Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) at United Luisita Workers Union (ULWU) sa loob ng Azucarera de Tarlac. Dito'y sinunog ang effigy ni Benigno Aquino III. Bago ito, nagrali rin sila sa Northern Luzon Command (NOLCOM) na nasa harapan lamang ng asyenda.

Ayon sa AMBALA, patuloy silang nananawagan para sa katarungan sa pitong magsasakang nasawi sa masaker at sa mga biktima ng ektrahudisyal na pamamaslang sa asyenda. Anito, wala pa ring kahit isang napaparusahan sa mga pumatay sa kanilang mga kasamahan at patuloy na ipinagkakait sa kanila ang hustisya.

Iginigiit din nila ang tunay na reporma sa lupa sa pamamagitan ng libreng pamamahagi sa kanila ng lupain ng asyenda. Habang hindi pa ito naipatutupad ay nagpapatuloy ang kampanya nilang bungkalan para matamasa na ng mga magsasaka ang karapatan nila sa lupa. Hinihiling din nila na ibasura ang Stock Distribution Option (SDO) at Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms (CARPER) na anti-magsasaka at maka-panginoong maylupa.

Nilalabanan din nila ngayon ang nakaambang pangangamkam ng lupa sa bahagi ng asyenda sa Barangay Balite kung saan ipinagbili na ng pamilyang Cojuangco-Aquino ang lupa sa Rizal Commercial Banking Corporation.

________________________________________

Paglabag ng AFP sa mga karapatan ng bata

Laganap ang pagkakampo ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga eskwelahan sa kabila ng peligrong idinudulot nito sa mga mag-aaral at labag sa mga umiiral na lokal at pandaigdigang batas hinggil sa proteksyon ng mga karapatan ng mga bata sa gitna ng armadong tunggalian.

Sa Sadanga, Mountain Province, di bababa sa tatlong paaralan ang naiulat na inookupa ng mga sundalo--ang Sadanga Elementary School, Sadanga National High School at Belwang Elementary School. Ang mga tropang umookupa sa mga paaralan ay mula sa 54th IB at pinamumunuan ni Lt. Joseph Sabas.

Nananatili ang mga tropa sa kabila ng pag-abiso sa kanila ng isang grupo mula sa United Nations Children's Fund (UNICEF) na bumisita sa erya noong Hunyo. Ani Robert MacTavish ng UNICEF, dapat nilang alisin ang kanilang mga kampo dahil nagdadala ito ng panganib sa mga bata. Hindi ito pinakinggan ng militar.

Ang karapatan ng mga bata laban sa pag-iral ng mga kampo militar at baraks sa loob ng mga kampus ay ginagarantiya ng United Nations Convention on the Rights of the Child. Obligado ang Pilipinas na sumunod dito dahil pinirmahan ito ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) noong Hulyo 26, 1990. Para ipatupad ito, isinabatas ng GPH ang Republic Act 7610 na nagbibigay-proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon. Kabilang sa mga pinoprotektahan ang mga bata sa gitna ng armadong tunggalian. Subalit tahasan itong nilalabag ng AFP.

Para pagtakpan ang kanilang paglabag sa karapatan ng mga bata, ibinubwelta ng AFP ang akusasyon sa rebolusyonaryong kilusan. Panibago na namang kasinungalingan ang ipinagkakalat ngayon ng militar nang sabihin nitong laganap umano ang pagrerekrut ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ng mga batang mandirigma.

Patunay umano nito ang mga nagsisuko raw nitong Nobyembre 14 sa South Poblacion, Maramag, Bukidnon dahil halos kalahati sa kanila ay may edad 11 hanggang 17 anyos. Sagot ito sa naunang batikos ng Human Rights Watch sa AFP tungkol sa pag-iimbento nito ng datos tungkol sa ilang mga batang nasa kustodiya nila para palabasing mga batang mandirigma sila ng BHB.

Samantala, sa Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur, iginigiit ng mga residente ang pag-alis ng mga sundalo ng 29th IB sa kanilang komunidad. Ang mga sundalo ay pinamumunuan ni Lt. Col. Henry A. Robinson Jr. Ang kanilang pananatili ay bahagi ng Community Operations for Peace and Development (COPD), ang bagong katawagan sa Reengineered Special Operations Teams (RSOT).

Dumating ang mga sundalo noong Oktubre 23 at namamalagi ngayon sa Han-ayan at Km. 16, sa kabila ng pagtutol ng mga residente. Inokupahan ng militar ang mga bahay ng mga sibilyan nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanila. Plano pa nilang okupahan din ang Km. 15 at Km. 9.

Noong Oktubre 25 ay dumating sa erya si Caroline Khoubesserian, kinatawan ng International Committee of the Red Cross (ICRC). Sinabihan ni Khoubesserian ang militar na labag sa mga batas ng digma ang ginagawa nila. Binalewala lamang ng militar ang sinabi ng kinatawan ng ICRC.

Binalaan ng mga residente ang militar na kung ipagpapatuloy nila ang COPD, ang mga sibilyan ang lilisan upang maipakita nila ang kanilang pagtutol sa presensya ng militar.

________________________________________

Gloria Arroyo, inaresto

Inaresto noong gabi ng Nobyembre 18 ang dating presidenteng si Gloria Arroyo sa kanyang silid sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Inilagay siya sa "hospital arrest" matapos ito iutos ni Judge Jesus Mupas ng Pasay City Regional Trial Court Branch 112 kaugnay ng kasong pananabotahe sa eleksyong 2007 na isinampa laban sa kanya. Hindi siya maaaring magpyansa sa kasong ito.

Labimpitong buwan na matapos maihalal si Benigno Aquino III sa pangakong papanagutin niya ang mga korap na upisyal ng nagdaang rehimen. Matagal na dapat kinasuhan at inaresto si Arroyo. Ang pananabotahe sa eleksyon ay isa lamang sa napakaraming kaso na dapat isampa sa kanya. Kabilang dito ang mga reklamong isinampa na ng mga progresibong kongresista kaugnay ng malawakang korapsyon at laganap na paglabag sa karapatang-tao ng mamamayan.

Noong umaga lamang ng Nobyembre 18 nagpulong ang Commission on Elections (COMELEC) para talakayin ang mga reklamo kaugnay sa eleksyong 2007. Dito lamang sila nagdesisyong magsampa ng kasong kriminal laban kay Arroyo kaugnay ng kanyang pananabotahe ng mga resulta ng halalan sa Maguindanao. Hindi isinama si Mike Arroyo sa kaso dahil sa kakulangan umano ng ebidensya.

Ibinatay ang isinampang kaso sa mga sinumpaang salaysay nina Norie Unas, isa sa mga pangunahing katiwala ni dating Maguindanao Gov. Andal Ampatuan Sr., dating Gov. Zaldy Ampatuan ng Autonomous Region for Muslim Mindanao, at dating COMELEC Provincial Supervisor Lintang Bedol. Agad itong isinampa sa Pasay City Regional Trial Court.

Bukod sa dating pangulo, kinasuhan din at hinainan ng mandamyento de aresto sina Ampatuan Sr. (nakadetine sa Bicutan Detention Center) at Bedol (nakabimbin sa Camp Crame).

Bago siya sinampahan ng kaso at inaresto, nagtangka si Arroyo at asawang si Mike na umalis ng Pilipinas para umano magpagamot sa ibang bansa. Ito ay matapos katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng mga Arroyo na pansamantalang pawalambisa ang pagbabawal sa kanilang mangibang-bansa. Ayon sa Korte Suprema, may karapatang bumyahe ang mga Arroyo dahil wala pang nakasampang kaso laban sa kanila.

Sinuway ng Department of Justice ang kautusan ng Korte Suprema sa katwirang hindi pa sila nakapagsusumite ng apela sa hukuman laban sa kautusan nito. Pinigil ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport na makaalis ng bansa ang mag-asawang Arroyo.

Muling pinagtibay ng Korte Suprema noong Nobyembre 18 ang desisyon nitong payagang bumyahe sa ibang bansa ang mag-asawang Arroyo. Subalit nawalan ito ng saysay nang maisampa na ng COMELEC ang kaso laban kay Gloria Arroyo at iutos ng Pasay City Regional Trial Court ang pag-aresto sa kanya.

Gayunpaman, masyado pang maaga upang ipagbunyi ang mga pangyayari. Walang katiyakan na malilitis na nga si Arroyo sa kasong pananabotahe ng eleksyon. Maaari pa niyang lusutan ito dahil sa teknikalidad. Agad na nakapaghain ng petisyon ang mga abugado ni Arroyo para ipawalambisa ang mandamyento de aresto dahil ang Sandiganbayan daw ang dapat na sumaklaw sa matataas na upisyal ng gubyernong may kinakaharap na kaso, at hindi ang mga regional trial court.

Hindi malayo ang posibilidad na sadyang palulusutin si Arroyo nang dahil sa teknikalidad. Malakas na ang ugong-ugong noong eleksyong 2010 na may kasunduan na sina Arroyo at Benigno Aquino III na hahayaang manalo at maupo sa poder si Aquino kapalit ng kaluwagan nito sa mga kasong kriminal ng kampong Arroyo. Kailangan nga lamang na palabasing ginawa ng rehimeng Aquino ang lahat para malitis at maparusahan sina Arroyo.

Dapat maging mapagmatyag ang sambayanang Pilipino para hindi sila maisahan at manaig pa rin ang katarungan.

Samantala, nakalusot sa mahigpit na mga gwardya ng St. Luke's Medical Center ang ilang raliyista nitong Nobyembre 20 para igiit ang paglipat kay Arroyo sa kulungan at hindi manatili sa isang mamahaling ospital. Anila, dapat pananagutin si Arroyo sa kanyang mga krimen sa bayan at hindi bigyan ng espesyal na pagtrato.

________________________________________

Bagong mga gubyerno sa Greece at Italy, sinalubong ng protesta

Sinalubong ng malalaking protesta ang pag-upo ng bagong mga pinuno sa Greece at Italy. Binatikos ng mga nagpoprotesta ang mga balak na ipatupad na mga hakbangin sa pagtitipid o austerity measures na dikta ng International Monetary Fund (IMF), European Central Bank (ECB) at European Commission (EC).

Noong Nobyembre 17, mahigit 50,000 mamamayan ng Greece ang nagmartsa sa mga lansangan ng Athens at Thessanoliki laban sa austerity measures. Ito ang dalawang pinakamalalaking syudad ng Greece. Ang martsa ay inilunsad rin para gunitain ang "Madugong Pag-aalsa ng mga Estudyante" laban sa itinayong hunta militar noong 1973 na suportado ng US.

Isinigaw ng mga nagmarsta ang "EU and IMF go Out!" (EU at IMF Layas!) Isang raliyista ang nasugatan sa ulo dahil sa pambabatuta ng mga pulis na humarang sa kanilang martsa. Mahigit 50 ang inaresto at ikinulong, kabilang ang mga nadakip sa grupong lumusob sa gusali ng Goldman Sachs.

Nagbanta namang maglunsad ng sunud-sunod na welga hanggang sa katapusan ng taon ang mga unyon ng mga manggagawa sa Greece kung hindi babaguhin ni Papademos ang mga patakarang anila'y naghahatid sa Greece sa lubusang pagkalugmok.

Sa Italy, naglunsad rin ng martsa noong Nobyembre 17 ang ilampung libong estudyante sa iba't ibang syudad upang ipahiwatig ang kanilang pagkamuhi sa bagong punong ministro dahil hindi ito nailuklok sa pamamagitan ng eleksyon at dahil sa itinataguyod niyang mga patakarang anti-mamamayan. Tumigil din ang operasyon ng mga bus, taksi, tren at eroplano bunsod ng welga sa transportasyon.

Binansagan ng mga nagprotesta na "gubyerno ng mga bangko" ang pansamantalang gubyerno ni Monti lalupa't puro mga teknokrata ang kanyang mga hinirang na myembro ng gabinete.

Ang mga kilos protesta ay muling sumiklab matapos magkasunod na nagbitiw sa pwesto ang mga punong ministro ng Greece at Italy. Noong Nobyembre 10 ay nagbitiw si Prime Minister George Papandreou ng Greece. Pinalitan siya ni Lucas Papademos, isang banker at dating bise presidente ng ECB. Sa harap ng malawakang pagtutol, nabigo si Papandreou na ipatupad ang mga austerity measures at ipinanukalang idaan muna sa reperendum ang programa sa pagsalba ng ekonomya ng Greece na sinang-ayunan niya sa pulong ng EU Summit noong Oktubre. (Basahin ang Ang Bayan, Nobyembre 7 para sa iba pang detalye.)

Noon naman Nobyembre 12, napilitan ding magbitiw si Prime Minister Silvio Berlusconi ng Italy matapos siya mabigong makuha ang mayoryang boto sa parlamento. Pero bago pa siya magresayn, inaprubahan na ng parlamento ang mga hakbangin na iginigiit ng mga bansang kapwa nila kabilang sa EU para makabawi umano ang ekonomya. Ang pumalit sa kanya ay si Mario Monti, isang dating Commissioner ng EU, ekonomista at presidente ng Boccuni University.

Samantala, napatalsik ang naghaharing Socialist Party sa Spain sa eleksyong parlamento idinaos nitong Nobyembre 20. Ang pagkabigo ng SP na muling makuha ang mayorya ay resulta ng pagpapatupad ng nagdaang gubyerno ni Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero na mga austerity measures sa gitna ng pagdausdos ng Spain sa krisis.

Nakuha ng Popular Party ang mayorya sa parlamento na nauna nang nagpahayag ng ipatutupad ang mga patakaran sa pagtitipid na ipinapataw ng European Union.

________________________________________

Hustisya para sa Kananga 3, iginigiit

Isang taon na ang nakalilipas mula nang maganap ang Masaker sa Kananga, Leyte pero hindi pa nakakamit ang hustisya para sa mga biktima.

Nangyari ang masaker noong Nobyembre 15, 2010 nang pagbabarilin ng mga sundalo ng 19th IB ang isang grupong pinamumunuan ni Leonardo Co, isang tanyag na syentista, habang nangangalap ng mga binhi sa kagubatan ng Kananga. Bukod kay Co, napaslang din ang mga kasama niyang si Julius Borromeo at Sofronio Cortez.

Ayon sa militar, ang tinaguriang Kananga 3 ay nadamay nang magkaengkwentro ang mga sundalo at Bagong Hukbong Bayan (BHB). Pinabulaanan ng mga testigo ang ebidensyang nakalap ng fact-finding mission. Ayon din sa BHB, walang yunit ng hukbo doon nang maganap ang masaker.

Sa isang piket sa tanggapan ng Department of Justice, sinabi ni Dr. Giovanni Tapang, convenor ng Justice for Leonard Co Movement, na wala pang ginagawa ang administrasyong Aquino para malutas ang kaso. Sa halip na bigyan ng hustisya ang mga biktima, pinawalansala ng Department of Justice (DOJ) at National Bureau of Investigasyon ang mga elemento ng 19th IB na pumatay sa tatlo.

________________________________________

Pagtaas ng singil sa kuryente, pamasahe, tinutulan ng kababaihan

Mariing tinutulan ng GABRIELA ang pagtaas ng singil sa kuryente at pamasahe. Noong Nobyembre 7, naglunsad ng kilos-protesta ang mga kababaihan mula sa iba't ibang komunidad para igiit sa rehimeng Aquino na pigilan ang pagtaas ng presyo ng langis at nakaambang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan.

Sa isang piket sa harap ng sangay ng Meralco sa EDSA-Kamuning Road, Quezon City, kinundena ng mga kaanib ng GABRIELA ang 44-sentimo kada kilowatt-hour (kwh)na pagtaas sa presyo ng kuryente. Anila, madadagdagan ng humigit-kumulang P44 ang bayarin sa kuryente ng isang pamilya na kumokonsumo ng 100 kwh kada buwan. Kung anu-ano ang ginagawa nilang pagtitipid para magkasya ang badyet ng pamilya dahil kumakaunti ang badyet sa pagkain at mga pangangailangan sa panibagong pagtaas ng singil sa kuryente.

Pagkatapos nito, tumungo sila sa upisina ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board para ipahayag ang pagtutol nila sa petisyon para sa pagtaas ng pamasahe sa dyip na inihain ng ilang grupong pantransportasyon (hindi kasama ang PISTON). Anila, imbes na humiling ng panibagong pagtaas ng pasahe ay dapat kundenahin nila ang pakikipagsabwatan ni Aquino sa malaking kartel ng langis at manawagan ng pagtigil sa pagtaas ng presyo ng langis o pagtanggal ng 12% VAT (Value Added Tax) sa presyo ng langis.14worldnews

________________________________________

Kilusang "Occupy", nagpapatuloy sa kabila ng pandarahas

Sunud-sunod ang pagtatangka ng US na buwagin ang mga kampong itinayo ng kilusang "Occupy" sa iba't ibang bahagi ng bansa noong Nobyembre 11 hanggang 17. Mahigpit na kinokoordina ng Office of Homeland Security ang pagbuwag sa tinatayang pinakamalalakas na kampo sa 18 syudad, kabilang ang pinakauna sa Zucotti Park sa New York City, ang Occupy Wall Street (OWS). Naging marahas ang pamamaraan ng mga pulis, mula sa pagsaboy ng pepper spray laban sa mga raliyista hanggang sa paggamit ang buldoser para buwagin ang kanilang mga tolda.

Pero sa halip na magapi ang mga raliyista, lalo lamang lumaganap ang kanilang mga panawagan. Noong Nobyembre 17, nanawagan ang OWS sa lahat ng mga kilusang "Occupy" sa buong mundo para labanan ang panggigipit ng estado.

Sa New York City, mahigit 30,000 estudyante, manggagawa at iba pang sektor ng mamamayan ang naglunsad ng mga kilos-protesta sa Manhattan, sentrong bahagi ng New York City at base ng Wall Street kung saan matatagpuan ang pinakamalalaking bangko at sentro ng pinansya sa US at buong daigdig. Itinaon ang kilos-protesta sa debate ng super-committee ng Kongreso ng US tungkol sa dagdag na $2.5 trilyong kakaltasin sa badyet ng gubyerno sa 2012. Ito ang pinakamalaking mobilisasyon na naganap sa dalawang buwan nang pag-iral ng kilusan.

Matagumpay na naharangan ng mga raliyista ang limang daanan papasok ng Wall Street. Tinangka rin nilang lusubin ang New York Stock Exchange na plano sana nilang iparalisa pero dinumog na sila ng susun-susong mga pulis na nambomba ng pepper spray, nambugbog at nang-aresto ng mga demonstrador.

Kasabay nito, libu-libo ring mamamayan ang naglunsad ng mga kilos-protesta sa mahigit 30 syudad ng US at sa ibang panig ng mundo.