Parangal kay Ka Roger Rosal

Greg Bañares
NDF-Bicol
Oktuber 10, 2011

Ni Jonathan Magistrado at Miles MellaABSCBN Bicol, Maray na Aga Kapamilya

Maray na Aga po Jonathan asin kay Miles. Maray na aga po sa gabos na nagdadalan kan sa indong programa sa ABSCBN.

1. Ano po ang inyong mensahe?

Unang una po ay nagbibigay kami ng pinakamataas na Pulang pagpupugay kay Kasamang Gregorio "Ka Roger" Rosal, ang ating magiting na rebolusyonaryong tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas, at mahusay din na lider ng rebolusyonaryong kilusan. Ang buong rebolusyonaryong kilusan po ay humahalaw ng magagandang inspirasyon at tatag ng loob sa naging mga kabayanihan at katapangan ni Ka Roger Rosal sa kanyang panunungkulan bilang lider ng Bagong Hukbong Bayan at Partido Komunista ng Pilipinas at tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng mahigit isang dekada.

2. Totoo bang maghahatid ito ng demoralisasyon sa inyong kilusan?

Ka Roger in BicolWala pong katotohanan na maghahatid ito ng demoralisasyon o paghina ng loob ng aming mga kasama at ng masa. Sa katunayan, lalo itong nagbibigay ng ibayong tatag at determinasyon sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng Bagong Hukbong Bayan, ng National Democratic Front at ng ating rebolusyonaryong baseng masa dahil sa napakahusay nga na ipinakita sa atin ni Ka Roger.

Siya ay mahusay na tagapagsalita, mahusay na guro, mahusay na lider, mahusay na rebolusyonaryo, at mahusay na komunista. Na isang simbolo ng masang inaapi na lumalaban para sa tunay na pagbabago, pambansang kalayaan at demokrasya sa ating lipunan.

Alam mo napakaraming aral po si Ka Roger na binigay sa atin, at ito ay magiging tanglaw natin o gabay natin, magiging inspirasyon upang tuluy-tuloy na isulong ang pakikidigmang gerilya at ang armadong pakikibaka ng mamamayan sasusunod na limang taon.

3. Ano ang epekto sainyo ng pagpanaw ni Ka Roger?

Ka Roger in Albay...Ako po, medyo malalim sa aking pakiramdam na malaman ko nga na namatay na itong si Ka Roger. Nakasama ko po ito minsan, noong 2004 sa bahaging Quezon. Dalawang beses kaming nagkita nito. May isang pagkakataon na ang layo lang namin ay 10 meters, tumatawag siya, nagpapa-interview sa national media at ako naman, tumatawag sa local media sa Bicol.

At mayroon ding pagkakataon na nag-usap kami, isang gabi halos hindi kami natulog. Nagkwentuhan lang kami nungmga karanasan. Alam mo, parang guro na rin sa akin si Ka Roger dahil nung panahon na yun bago pa lang po akong italaga bilang spokesperson ng NDF. At humingi ako sa kanya, sabi nga niyan, ng magagandang advice, kung paano yung mahusay na pakikipagrelasyon natin sa ating media, at mahusay na pagpapaliwanag ng mga isyu at paninindigan ngrebolusyonaryong kilusan.

Kaya labis akong nalungkot, sampu ng lahat aking mga kasamahan at ng masa, sa balita na pumanaw na ang ating pinakamamahal at butihing si Ka Roger Rosal.

4. Ngayon lang po ang kumpirmasyon na namatay na si Ka Roger?

Opo, kinumpirma po ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas, pumanaw po si Ka Roger noong Hunyo 22 nito pong taong ito sa isa pong larangang gerilya sa Luzon.

Pumanaw po siya dahil sa matinding atake sa puso. Simula pa man po noong taong 2006, inatake na si Ka Roger ng stroke, at magmula noon ay unti-unting humina ang kanyang pangangatawan kahit pinipilit pa rin ni Ka Roger na gumampan ng kanyang mga tungkulin. Dumadalo sa mga pulong at pag-aaral, at araw-araw na nagmo-monitor ng mga balita.

Pinangalagaan po si Ka Roger ng isang yunit ng mga kasama, may doktor, may medikal upang pangalagaan yung kalusugan. yun nga po, sa nakalulungkot na pangyayari, ay hindi na po nakayanan ni Ka Roger ang kanyang sakit at inatake nga ito sa puso noong Hunyo 22, 2011.

5. Saan po partikular na lugar siya namatay? at bakit natagalan bago inanunsyo sa media?

Hindi po namin alam partikular kung saang larangang gerilya dito sa Luzon si Ka Roger. Hindi po kaagad ipinabatid sa media yung pangyayari dahil ipinaalam po muna sa kanyang mga kapamilya at mga kaibigan, at inayos din po ang kanyang mga labi sa gitna ng matinding operasyong militar ng Armed Forces of the Philippines.

Yun na nga po, ngayon lang inihayag ng Partido Komunista ng Pilipinas dahil nga po ipinaalam muna ito sa kanyang mgaanak at inayos din po muna yung kanyang mga labi. Hindi maaaring sabihin kaagad sa atin, sa publiko, sa media dahil nga po sa napakatinding operasyong militar sa mga lugar kung saan naroon si Ka Roger noong nabubuhay pa ito.

6. Sino ang papalit kay Ka Roger bilang spokesperson ng CPP-NPA?

Wala pa po, malalaman naman po natin yan. Tiyak po na magpapalabas ng pahayag ang Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas upang ihayag nila kung sino ang upisyal na magiging tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas. Marami pong mahuhusay na tagapagsalita, nandyan si Ka Oris, Si George Madlos ng Mindanao at marami pa pong iba.

7. Ano ang reaksyon dito ng gubyerno at ng AFP?

Siguro po, tanungin na lang natin sila, pero sigurado magdidiwang yung mga reaksyunaryo dahil pinakasusuklaman nila si Ka Roger, dahil si Ka Roger nagpapahayag ng mga isyu na nakakaapekto sa ating mamamayan. Siya ang daluyan ng mga hinaing at mga reklamo ng mamamayan laban sa gubyerno, at sa abusong militar.

At maraming natulungan si Ka Roger. Kaya galit na galit sa kanya ang Armed Forces of the Philippines at ang reaksyunaryong rehimen.

Maray na aga po, maraming salamat. Pulang pagpupugay kay Ka Roger Rosal!