Turn grief to fervor & continue Father Pop's legacy of serving the people

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDF - Mindanao
November 26, 2011

On the occasion of the 40th Day of Fr. Fausto Pops Tentorio’s death, the National Democratic Front -Mindanao once again pays its highest tribute to one of the most beloved servants of the masses who was brutally gunned down in his convent in Arakan on October 17. Humbly we salute this brave man and his great legacy of serving the people.

We are one with the entire Filipino people and friends all over the world in condemning the killers and collectively working to try to bring to justice this newest victim of extra judicial killing. State sponsored violence has gone too far – under the US-Aquino regime, at least 55 victims have been reported, most of whom are members of the open democratic mass movement, peasant and labor leaders, environmental activists, and human rights advocates.

In the case of Fr Pops, who was a staunch defender of the indigenous peoples, a human rights defender and an environmental activist who openly opposed destructive large scale mining and the rapacious expansion of agribusiness plantations, the enemy did not hesitate to kill him. They thought they could silence Fr Pops by killing him. On the contrary, his cause has grown even stronger. Many more have taken the path of collectively working for genuine peace based on justice; thousands of ‘Pops’ have been born.

It has been 40 days since his death, yet not a single, credible result of the government’s investigation has been presented to the public. The criminals continue to roam around freely. As it has been the case with the Arroyo and Aquino administrations, state authorities has seen to it that military death squads are beyond any accountability. Oplan Bayanihan is as fascist and as deceitful as its predecessor Oplan Bantay Laya.

The entire revolutionary movement will not rest until justice is served and the killers are punished. The people’s revolutionary government in Mindanao shall see to it that the perpetrators are made to answer for this heinous crime, no matter how protracted. The national democratic struggle shall end this culture of impunity by working very hard to win the war as it marches inevitably towards strategic stalemate to victory.

As we grieve and rage over the cold blooded killing of Fr Pops and the many victims of state violence, we are challenged to continue, strengthen and enhance the great legacy he left behind – that of serving the people wholeheartedly through the many services, advocacies, and programs for the genuine interest and well being of the lumads, the peasants, the youth and all the oppressed and exploited sectors of Philippine society.

For NDF-Mindanao,

Ka Oris
Spokesperson

------------------------------------------------------
Bersyong Bisaya

National Democratic Front - Mindanao

26 November 2011
Pamahayag

GIKAN SA KASUBO NGADTO SA REBOLUSYONARYONG KAISOG:
IPADAYON TA ANG LEGASIYA NI FR. POPS NGA PAG-ALAGAD SA KATAWHAN

Sa kasumaran sa ika-40 adlaw sa kamatayon ni Fr. Fausto “Pops” Tentorio, ang National Democratic Front-Mindanao subling nagahatag sa kinatas-ang pasidungog kaniya, pinalanggang sulugoon sa katawhan ug tigpanalipod sa mga kabus. Gipatay siya sa kumbento sa Arakan niadtong Oktubre 17, 2011. Mapahiubsanon kitang nagasaludo kaniya nga maisogong mihalad sa iyang kinabuhi ug nag-alagad sa katawhan.

Uban sa katawhang Pilipino ug sa mga higala sa tibuok kalibutan, kusganon tang nagakondenar niini nga krimen ug sa mga pwersa sa estado nga nagpaluyo niini. Kolektibo natong lihokon nga mahatagan og hustisya kining pinakaulahing biktima sa extra judicial killing -- ilalom sa rehimeng Aquino, mokabat na sa 55 ang nabiktima. Kasagaran kanila mga lider sa dayag nga kalihokang masa, mga tigpanalipod sa tawhanong katungod ug sa kinaiyahan, ug mga dili armadong progresibo ug rebolusyonaryong naglihok alang sa tinuod nga kalinaw ug kalamboan

Sa kaso ni Fr Pops, nga usa ka lig-ong nagbarog alang sa katungod sa mga lumad ug mag-uuma, ug naglihok para sa kinaiyahan ug dayag nga mibabag sa dinagkong pagmina, ug sa padayong paglapad sa mga plantasyon/agribusiness, walay pagduhaduha nga gipatay siya sa kaaway. Nagtoo sila nga mapahilom siya sa iyang kamatayon. Nasayop sila, sanglit labaw nga mikusog ang iyang kawsa ug midaghan karon ang nagsubay sa iyang dalan aron kolektibong molihok alang sa tinuod nga kagawasan, kalinaw ug hustisya.

Kwarenta ka adlaw na ang milabay human mahitabo ang linuug nga pagpatay kang Fr. Pops, apan wala pay bisan usa ka klarong resulta sa imbestigasyon sa gobyerno. Ang mga kriminal gawasnong nagsuroysuroy sa kadalanan. Sama sa panahon ni Macapagal-Arroyo, gipaneguro karon sa mga awtoridad nga dili madakpan ug madutlan ang mga death squad sa militar. Ang Oplan Bayanihan sa AFP susama kabangis sa Oplan Bantay Laya. Bayanihan kini sa mga berdugo ug mangingilad.

Ang tibuok rebolusyonaryong kalihokan dili mohunong hangtud dili makab-ot ang hustisya ug mapahamtangan og tukma nga silot ang mga kriminal. Ang rebolusyonaryong gobyerno sa Mindanao mohimo sa tanang posibleng lakang aron manubag ang mga sad-an ug makab-ot ang hustisya para sa tanang biktima sa extra judicial killings ug mga pagyatak sa tawhanong katungod sa mga pasistang pwersa sa estado. Segurohon nato nga mabungkag kining kultura sa walay kaakohan pinaagi sa tumang paningkamot nga modaug ang katawhan sa gubat sibil nga atong gilunsad karon.

Samtang nagbangutan kita sa kamatayon ni Fr Pops, gihagit kita nga ipadayon, palig-onon ug himoong labawng mamugnaon ang bantugang legasiya nga iyang gigasa kanato – ang kinasingkasing nga pag-alagad sa katawhan pinaagi sa nagkadaiyang serbisyo, programa ug adbokasiya nga nagadala sa interes ug kaayohan sa mga masang gidaugdaog ug gipahimuslan sa atong katilingban.