AFP Special Agent Baldevarona of CHR Negros Occidental replays his song of lies

Ka Juanito Magbanua
Apolinario "Boy" Gatmaitan Command, NPA-Negros Island
December 14, 2011

The latest media reports of the Commission on Human Rights (CHR) Negros Occidental Chief Dante Baldevarona that the NPA tops the list of human rights violations is highly expected from him as an AFP special agent. He even went beyond declaring that the AFP has no violations whatsoever and went on further to conclude that the fascist military now has a high level of human rights consciousness.

Baldevarona has always been a cheap spokesman of the fascist AFP much worst than Cols de los Reyes or Sumagaysay. Camouflaged as an employee of CHR, he never investigates human rights violations committed by the AFP but is quick in attacking/accusing the NPA. The CHR office of Negros Occidental under Baldevarona has never upheld the plight of human rights victims of the AFP, despotic landlords and the mercenary RPA-ABB thus he perpetuates impunity of state sponsored terrorism. No wonder these victims never filed a report to Baldevarona because they know that by doing so will only end up to nothing. He even discouraged victims of filing cases against the AFP. He brands these victims as NPAs or rebel sympathizers or simply collateral damage. Sources within the CHR office reveals that even ordinary Negrenses without any political affiliation can attest to Baldevarona’s rabid anti-people-pro military ways when they report a case to the CHR against abusive soldiers.

The NPA has a high level of commitments to human rights advocacy and protection especially of the poor peasants, farm workers, laborers, women and children and other oppressed sectors. These commitments are enshrined in the NPA’s 3 Discipline and 8 Points of Attention. The NPA fights for the interests of the oppressed people. If mistakes are made the NPA admits them, makes amends or pays for damages that it can afford and strictly impose disciplinary actions to offenders. The NPA as a revolutionary people’s army adheres to the Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) signed by the GPh and NDFP.

Human Rights violations committed by the AFP, RPA, and CAFGUs under the intensification of Oplan BAYANIHAN of the US-Aquino regime in Negros is alarming with cases like extra-judicial killings, abductions, arson, occupation of brgy halls, churches, looting, illegal searches, forced surrender, detachment building near or within populated areas, monitoring of the activities of the people, food control and intimidation, imposing curfew, tolerating and proliferating illegal drugs, gambling, alcoholism etc. These state sponsored terroristic acts are documented by the local mass organizations and are reported to credible and impartial human rights organizations. It is reported in the media, recorded in the barangay and the police blotter. All these are nothing to AFP special agent Baldevarona.

Baldevarona thru his fantastic declarations that tickle and praise human rights violators of the AFP should ask his “AFP Bosses” for a promotion or favor and perhaps maybe a new camouflaged uniform he can wear while reporting to the CHR Office of Negros Occidental.

---------------------
Translated Hiligaynon Version:


AFP Special Agent Baldevarona sg CHR-Negros Occidental liwat naghirit sg kabutigan

Ang pinakaulihi nga report sg nagapamuno sg Commission on Human Rights (CHR) Negros Occidental nga si Dantae Baldevarona nga Numero Uno ang NPA sa pagbayolar sg tawhanon nga kinamatarung gina-ekspektar na gid man sa sini nga tawo bilang AFP special agent. Ginpasubrahan pa gid ni Baldevarona ang hirit sa iya nga report nga wala sg may paglapas ang AFP bangud mataas na ang kamuklatan sini bahin sa “Human Rights”.

Si Baldevarona isa ka barat nga tigpamaba sg pasista nga AFP nga mas malala pa kon ikumpara nanday Cols de los Reyes o Sumagaysay. Nakakamoplahe siya bilang isa ka empleyado sg CHR kg wala gid sg may nahimo nga matul-id nga imbestigasyon angot sa paglapas sg tawhanon nga kinamatarung nga ginkomitir sg AFP apang maabtik naman siya mag-akusar/atake sa NPA. Ang CHR nga opisina sa idalum ni Baldevarona wala gid nagtib-ong sa kawsa sg mga biktima sg karahasan sg AFP, despotiko nga mga agalon may duta kg mersenaryo nga RPA-ABB bagay nga ginasuportahan niya ang impunity sg terorismo sg estado nga magpadayon. Indi makatilingala nga ang mga biktima wala nagareport kay Baldevarona bangud kahibalo sila nga wala sg pakadtuan ang ila nga reklamo. Iya ginapakalas-ay o ginapaatras ang mga biktima nga magpasaka sg kaso batuk sa AFP. Ginatawag niya nga mga NPA, rebelde nga simpatisador o simple mga collateral damage ang mga ini. Sandig sa mga sources mismo sa sulod sg CHR nagasiling nga bisan ang mga ordinaryo nga taga-Negros nga wala gani sg politikal nga kaangtanan makatestigo sa kontra pumuluyo-pro military nga kina-iya ni Baldevarona.

Ang NPA may mataas nga komitment sa adbokasiya sg tawhanon nga kinamatarung kg proteksyon sg interes sg mga imol nga mangunguma, mamumugon sa uma, trabahador, kababainhan kg kabataan kg iban pa nga pigos nga sektor. Napagkit ining komitment sa 3 ka Disiplina kg 8 ka Punto sg Atensyon nga mando sa NPA. Nagapakig-away ang NPA sa kawsa sg pumuluyong ginahimuslan, ginaako sini ang mga pagsayop, nagahimo sg pagsaway sg kaugalingon kag nagabayad sg danyos sa iya masarangan kg naga-imposar sg aksyon pangdisiplina sa mga nakasala. Ang NPA bilang isa ka rebolusyonaryo nga hukbo nagapatuman sg Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) nga ginpirmahan sg GPh kg NDFP.

Ang mga paglapas sg mga tawhanon nga kinamatarung nga nakomitir sg AFP, RPA, CAFGU sa pagsingki sg Oplan Bayanihan sg US-Aquino nga rehimen sa Negros makaalarma bangud sg padayon nga extra-judicial nga pagpamatay, abductions, arson, pagokupar sg AFP sg mga bagangay halls, simbahan, pagpangawat, iligal search, pwersahan nga surrender, pagtukod sg mga detatsment malapit o sa sentro mismo sg matawo nga lugar, pagmonitor sg mga aktibidades sg pumuluyo, pagkontrol sg pagkaon, intimidasyon, pag-imposar sg curfew, pagtolerar kg pagpalapnag sg iligal nga druga, sugal, alkoholismo, etc. Ining mga akto sg terorismo sg estado na dokumento sg mga lokal nga organisasyon-masa kg nareport sa mga mapatihan nga human rights organizations. Nareport man gani ini sa midya, napa-record sa barangay kg napablotter sa pulis. Ini tanan wala sa bungog o pagkabalaka sg AFP special nga si Baldevarona.

Baldevarona paagi sa iya nga mga matayog nga mga deklarasyon nga naga-itik kg nagasaludar sa mga kriminal sa AFP dapat na nga magpangayo sa iya mga “Boss sa military” sg iya nga promosyon o pabor kag bag-o nga camouflage nga uniporme nga masuksok niya sa CHR nga upisina sg Negros Occidental.