Cagayan-Iligan Disaster: Dire Warning for Xstrata-SMI

Ka EFREN
NDF-FarSouth Mindanao Region
28 December 2011

The recent environmental disaster in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, which took the lives of more than a thousand people and rendered tens of thousands homeless, carries a most important and urgent message for all of us: Logging and large scale mining is dangerous and destructive. It will bring landslides and floods and kill a lot of people and destroy their livelihood.

Yet, as the people bury their dead today and try to recover from one of the worst floods in northern Mindanao, the mining company Xstrata-SMI has turned utterly deaf to all the sensible warnings and precautions as it continues to pursue its copper gold mining projects in the quadriboundary of southern Mindanao.

The bishops of Kidapawan, Marbel and Digos of the Catholic Church have also expressed in no uncertain terms their opposition to Xstrata’s Tampakan project: “facilities like fresh water dam and tailings dam will be constructed at the Mal River Catchment, but these huge storage facilities are directly under criss-crossing faultlines; and that the Tampakan mine has a high potential for loss of life and high environmental damage if a failure of Dams or Rock Storage facilities occurs...”

Aside from this, the company has also to address the question of denudation of forest lands particularly Bolol Lomot; the displacement of thousands of lumad families; the diversion of surface and groundwater for the use of the mine, the acid drainage, spillage, leakages, overflows and contamination of the natural water source; and the impending risk of a tailings dam failure or collapse. All these for the multinational Xstrata’s greed for profit.

This wanton destruction of our natural resources in FarSouth Mindanao is the precursor of another disaster similar to Cagayan de Oro and Iligan. We must act before it is too late. We must, at all cost, stop Xstrata-SMI from continuing with its gold and copper projects.

____________________________________________

Ang Kalamidad sa Cagayan-Iligan usa ka Seryosong Pahimangno sa Xstrata-SMI

Ka Efren
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT
FarSouth Mindanao Region
28 Disyembre 2011

Ang nahitabong kalamidad sa mga syudad sa Cagayan de Oro ug Iligan nga mihunos sa kinabuhi sa liboan ka mga lumulupyo ug miwagtang sa ilang mga panimalay ug panginabuhian nagtangag og usa ka mahinungdanon ug hinanaling mensahe alang kanatong tanan: Ang dinagkong pagmina ug paglogging grabeng makadaut sa kinaiyahan. Magdala kini og mga pagbaha ug landslide nga mopatay sa daghang mga tawo ilabina sa mga kabus ug modaut sa ilang panginabuhian.

Apan samtang ginalubong karon ang mga biktima ug gipangita pa ang mga nangawala diha sa pinakadakung baha nga nasinati sa kasaysayan sa Northern Mindanao, walay puangod ang Xstrata SMI nga nagapadayon sa mga katikaran niini aron ipahigayon ang proyektong pagmina sa copper ug bulawan nga nahimutang sa upat ka probinsya sa Far South Mindanao.

Sa panawagan sa mga Obispo sa Kidapawan, Marbel ug Digos sa simbahan Katoliko, walay pagduhaduha nilang gipadayag ang pagsupak sa proyektong pagmina sa Xstrata-SMI: “ang mga pasilidad sama sa fresh water dam ug tailings dam pagatukuron sa Mal River Catchment…kini nga mga dagkung pasilidad direktang nagkuros-kuros diha sa mga faultline. Sa ingon, ang mina sa Tampakan may dakung potensyal nga momugna og usa ka dakung katalagman kun ugaling madaut ang dam o rock storage facilities...”

Gawas niini, adunay dakung tulubagon ang kompanya sa pagkahanaw sa mga kalasangan labi na sa Bolol Lomot; ang pagpahawa sa liboan ka mga pamilyang lumad, pagpasimang sa agos sa kasubaab paingon sa minahan ug ang kadaut nga mahitabo sa mga tawong nagagamit niini sa kasamtangan, ang polusyon ug kontaminasyon sa katubigan tungod sa acid drainage, spillage, leakages, ug overflows; ug ang dakung risgo sa pagkahugno o pagliki sa imbakanan sa hugaw o tailings dam. Bugti niining tanan ang dakung ginansya nga mahiadto sa bulsa sa mga langyawng monopolyo kapitalista nga mao ang Xstrata.

Kining paturagas nga pagdaot sa atong natural nga bahandi sa FarSouth Mindanao maoy sinugdanan sa katalugman unya nga susama sa nahitabo karon sa Cagayan de Oro ug Iligan. Kinahanglan molihok na kita, samtang dili pa ulahi ang tanan. Paundangon nato ang Xstrata-SMI sa padayon nga pagbungkag niini sa atong kabukiran! Ihunong ang tanang dinagku ug makadaut nga pagmina sa FarSouth ug sa tibuok Pilipinas!