GERILYA: Isang bagong lathalain mula sa Rehiyon ng Bikol

CPP Information Bureau
December 2, 2011

HITIK NA HITIK ang mga kanayunan sa mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Kadaupang-palad at katalastasan ng mga magsasaka ang mga Kasama sa araw-araw na paglahok ng pulang hukbo sa buhay at pakikibaka ng mamamayan. Natutunghayan ng mga organisasyong masa ang pana-panahong pagtitipon ng hukbong bayan tuwing may mga pulong pagaaral ang mga magsasaka, o di kaya’y kapag may aktibidad para sa konsolidasyon. Saksi at kabahagi rin ang mga milisyang bayan sa pagtitipon ng mga kasama upang maglunsad ng taktikal na opensiba. Sa tuwina’y hiwa-hiwalay ding tinatanggap ng mga tahanan ang mga iskwad ng platun ng hukbong bayan sa mga araw na relatibong maluwag ang sitwasyon sa sona. At karaniwan na rin ang panapanahong pagpapaalam ng mga Kasama sa masang kumupkop sa kanila upang muli na namang lumipat at makipamuhay sa mga karatig-baryo, o sa ilang pagkakataon, iginigiya ng masa ang kanilang hukbo na kinakailangang lumipat ng ibang erya upang umiwas sa atake ng kaaway.

"[I-download ang PDF]":/publications/gerilya/archives/2011/original/20110715.pdf

Sa mata naman ng kaaway, nakakubli ang mga platun ng hukbong bayan. At wala ni palatandaan na nagpapahiwatig sa presensya ng mga pulang mandirigma. Sumusuntok sa hangin ang kaaway tuwing ginagalugad niya ang mga kanayunan sa pagtugis sa pulang hukbo, at magigitla na lamang siya sa mga di-inaasahang opensiba ng mga kasama.

Lumalaganap at tumatatag sa mga kanayunan ang pulang kapangyarihan sapagkat tinatangkilik ng masa ang Bagong Hukbong Bayan – sapagkat mahusay na ini-aabante ng rebolusyonaryong hukbo ang kasalukuyang antas ng digmang bayan sa manerang gerilya.

Sa kasalukuyang antas ng ating digma, katangian nito ang pagiging gerilya. Sa kalagayang relatibong malakas pa ang kaaway, hindi natin siya hinaharap sa mga labanang hindi tiyak ang ating tagumpay. Sa halip, tayo ay nag-iipon ng pwersa, pinagpapasyahan ang tipo at panahon ng labanan, at ibinubuhos ang ating malaking bentahe ng mga mandirigma at armas, at ang elemento ng sorpresang atake upang mabilisang gapiin yaong mga nakahiwalay at mahihinang pormasyon ng kaaway. Ang ating malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya ang siyang makabuluhang sangkap upang mapaunlad natin ang yugto ng estratehikong depensiba ng ating digmang bayan.

Higit sa lahat, ang ating pakikidigmang gerilya ay dapat na nakaugat sa patuloy na pag-ani ng papalawak at papalalim na suporta ng mamamayan. Susi sa tagumpay ng ating mga taktikal na opensiba, o mangyari pa, sa kabuuang takbo ng ating digma, ay ang mainit na pagtangkilik ng masa. At mapapalahok natin ang masa sa digmang bayan kapag mahusay na nagtutulungan ang isinusulong nating armadong pakikibaka, ang pag-abante ng rebolusyong agraryo, at ang pagpaunlad ng ating baseng bukid. Sa gayon ay niyayakap ng masa ang rebolusyon, nag-aarmas sa sarili at sumasapi sa hukbong bayan, at unti-unting naitatatag ang tunay na gubyerno ng mamamayan sa mga kanayunan. Paalon-alon na umaabante ang digmang bayan upang kubkubin ang balwarte ng kaaway sa kalunsuran.

Wasto ang ating manerang gerilya sa pagharap sa kaaway. Sa paggampan natin ng mga gawain sa rebolusyon, mahusay nating napagkokombina ang mga batayang prinsipyo at taktikang gerilya. Tuloytuloy nating inaalam ang kalagayan ng kaaway at ng ating sariling hukbo, at pinanghahawakan ang inisyatiba upang aktibong umangkop sa anumang sitwasyon. Pleksible rin nating minomobilisa ang ating hukbo sa pamamaraan ng pagtitipon, pagdidispers, at paglilipat. Nagtitipon tayo upang magkonsolida ng ating hukbo at masa, o kaya’y upang magmaniobra, magdepensa, o maglunsad ng taktikal na opensiba. Sa ilang piling pagkakataon, pansamantala nating tinitipon ang mga platun upang magbuo ng lakas-kumpanya para sa mga kakayaning taktikal na opensiba. Nagdidispers naman ang ating mga iskwad kapag maluwag ang sitwasyon sa sona at buwelo tayong makapag-gawaing masa. Ang mga pansamantalang binuong kumpanya na naglunsad ng taktikal na opensiba ay nagdidispers din sa mga platun upang maingat na lumusot sa kontra-atake at pag-ensirkulo ng kaaway. Lihim tayong naglilipat upang umiwas sa atake ng kaaway at biguin siyang makapag-umang ng mapagpasyang laban, habang nag-iiwan tayo ng pwersa para sa atrisyon. At sa huli, nagpaplano tayong maglunsad ng mga taktikal na opensiba upang bigyang-katuparan ang ating sustenidong pag-alam sa sitwasyon ng kaaway at ng ating sarili. Ang ating mga taktikal na opensiba ay biglaan at mabilisan nating ipinagtatagumpay, at pagkatapos ay kaagad tayong ikinukubling muli ng kanayunan.

Gerilya ang ating digma, at gerilya ang ating hukbo. Sa masa, tayo ang matapat nilang kaagapay sa pag-iipon ng lakas sa rebolusyon. Sa kaaway, tayo ang inililihim ng kanayunan na laging nagpapabalisa sa kaniya. At sa pagpapaunlad ng estratehikong depensibang yugto, magpupunyagi tayo sa ganitong pagkilos, habang nagpapaunlad sa panibagong manera, upang patuloy pang magkamit ng mga tagumpay ang ating digmang bayan.

***

Ang lathalain na ito ay magdadala ng pangalang Gerilya bilang pinaka-angkop na pagpapahayag sa kasalukuyang katangian at pakikidigmang isinusulong ng Bagong Hukbong Bayan.

Sa pagpapaigting ng digmang bayan, na pangunahing binabalikat ng pulang hukbo, kinakailangan ang pag-agapay sa bumibigat na mga tungkulin sa pag-aabante ng digma. Mahalagang higit pang maitaas ang rebolusyonaryong diwang mapanlaban ng ating mga pulang kumander at mandirigma, at maarmasan tayo ng teoretikal na kaalaman hinggil sa pakikidigmang gerilya. Sabi ni Kasamang Mao, ang sinumang naglulunsad o nagdidirihe ng digma ay dapat na mag-aral tungkol sa mga batas ng digma at lutasin ang mga problemang kinakaharap sa paglulunsad nito. At sapagkat tayo’y naglulunsad ng isang rebolusyonaryong digma, dapat din nating pag-aralan ang mga batas ng rebolusyonaryong digma upang mahusay na maidirihe ito.

Bilang pang-suhay sa mga rekisitong pag-aaral militar ng Hukbo, lalamnin ng Gerilya ang mga pagtalakay at pagsusuri sa mga tampok na kaganapan at pagpupunyagi ng hukbong bayan sa larangan ng pakikidigmang gerilya. Magbibigay ng karagdagang kaalaman at aral ang paglalahad ng mga artikulong nagtatampok sa armadong pakikibaka, pagpapaunlad ng baseng masa, at pagsusulong ng rebolusyong agraryo, upang puspusang mag-alab ang diwa at umapaw ang sigla ng Bagong Hukbong Bayan sa paggampan ng mga rebolusyonaryong tungkulin.

Habang pinauunlad ang digmang bayan, kaalinsabay na itatampok ng Gerilya ang mga rebolusyonaryong katangian ng Bagong Hukbong Bayan na nagpapalalim ng kanyang mahigpit na ugnay sa masa, nagpapayaman sa kanyang kapabilidad militar, at sa kabilang banda’y labis na nagpapa-balisa sa kaaway. Katugma ng pagtupad sa mga rekisito upang makamit ang mas maunlad na yugto ng digmang bayan, kasabay na itatanghal ng lathalaing ito ang pinatalas na pwersa ng hukbo at digmang gerilya.