Grief and sympathy to the victims of Sendong

Ka Norsen Mangubat
CPP-North Central Mindanao
December 19, 2011

Once again, the Communist Party of the Philippines-North Central Mindanao (CPP-NCMR) expresses grief and sympathy to the more than 45,000 families in the cities of Cagayan de Oro and Iligan, and the provinces of Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur and Bukidnon, who were affected by the flashfloods brought about by the tropical storm Sendong, and who, for the moment are still recovering from the staggering damage wrought by the tragedy.

The Party reinforces the call made by the National Democratic Front-NCMR for the people and all revolutionary forces to extend much-needed help to these victims.

The immediate retrieval, relief and rehabilitation of the victims being of urgent necessity at present, the Party shall take the following steps to be of help:

1. All material and financial donations for the Christmas season and the Party’s 43rd anniversary celebration received by the CPP-NCMR from benefactors shall be diverted to the retrieval, relief and rehabilitation of the affected families; and

2. All expected donations yet to be received by the Party shall be used for the same purpose as mentioned above.

The Party calls upon the people to unite and stand together as one from this tragedy. The Party trusts the broad masses of the people to be the great makers of history. United, we shall form a formidable force to build a society that is truly devoted to the welfare of the people, a society finally free of elements that push us deeper into the mire of poverty and despair.

-----------------------------------------

Disyembre 19, 2011
SULAT PAMAHAYAG

Sa makausa pa, gipadangat sa Partido Komunista sa Pilipinas-Amihanang Sentral Mindanao (PKP-NCMR) ang pagduyog sa kasub-anan ngadto sa kapin 45,000 ka pamilya sa mga syudad sa Cagayan de Oro ug Iligan, ug sa mga probinsya sa Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur ug Bukidnon, nga naapektohan sa mga flashfloods nga dala sa tropical storm Sendong, ug sa pagkakaron padayon pang naningkamot makabangon gikan sa kadaut nga dala niini nga trahedya.

Gisuportaan sa Partido ang panawagan sa National Democratic Front-NCMR ngadto sa katawhan ug tanang rebolusyonaryong pwersa aron mohatag og tabang, kutob sa makaya nila, ngadto sa mga biktima.

Tungod kay ang hinanaling retrieval, relief ug rehabilitasyon alang sa mga biktima ang nag-unang panginahanglan sa pagkakaron, buhaton sa Partido ang mosunod nga mga lakang aron makatabang:

1. Tanang materyal ug pinansyal nga donasyon alang sa Kapaskuhan ug pagsaulog sa ika-43 anibersaryo sa Partido nga nadawat sa PKP-NCMR gikan sa pipila ka benefactors itagana alang sa retrieval, relief ug rehabilitasyon sa mga biktima; ug

2. Tanang mga donasyon nga wala pa nadawat pagkakaron sa Partido itagana usab sa maong katuyoan.

Nanawagan ang Partido nga maghiusa ang katawhan ug mobarug isip usa gikan niini nga trahedya. Salig ang Partido nga ang mabagang masa sa katawhan mao ang bantugang mga tigmugna sa kasaysayan. Sa panaghiusa, makamugna kita og dili-mabuntog nga pwersa alang sa pagtukod sa usa ka katilingbang tinuod nga magpakabana sa kaayuhan sa katawhan, usa ka katilingbang hingpit nga gawasnon gikan sa mga elementong nagaduot kanato sa lawod sa kalisud ug kawalay-paglaum.