Iabante ang mga Tagumpay ng Demokratikong Rebolusyon sa mas Mataas na Antas! Pagbati sa Ika-43 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Veronica Makabayan
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Timog Katagalugan
Disyembre 26, 2011

Pinakamataas na pulang pagpupugay sa Partido Komunista ng Pilipinas (MLM)!

Labis na karangalan at pagpupugay ang ipinahahatid ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa Timog Katagalugan sa ika-43 taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas - Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa apatnapu't tatlong taong singkad, ipinamalas ng Partido ang wagas at buong katatagang pamumuno sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan. Kinikilala ang PKP-MLM bilang isa sa pinakamatandang Partido Komunista sa buong mundo na patuloy na nagpupunyagi sa liko at ikot ng kasaysayan upang sa wakas ay palayain ang lahat ng mamamayang api sa kamay ng imperyalismo, katutubong pyudalismo at burukrata kapitalismo nang sa gayon ay magkaroon ng katotohanan ang mithi ng pagpawi sa pagsasamantala at pang-aapi.

Nagpunyagi ang PKP-MLM na makapangibabaw sa lahat ng kahirapan na tinahak nito sa loob ng 43 taon. Nagtagumpay itong pamunuan ang demokratikong rebolusyon ng bayan at ang pinagdaanan nitong buhay at kamatayang pakikibaka sa mga nagtangkang wasakin ang Partido noong dekada 80. Hindi ligtas ang rebolusyonaryong kilusan ng kababaihan sa nagdala ng maling linya at oryentasyon noong mga panahong yaon. Matatag na hinarap ang lahat ng mga taksil sa adhikain ng Partido at sambayanan, tinukoy at tinanggap ang mga pagkakamali at matapat na pinuna ang sarili sa mga ugat ng mga naging paglihis. Ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto ang bertud na muling nagbigay ng panibagong lakas at sigla sa Partido at tuluyang bumigo sa mga taksil.

Okasyon din ito upang gunitain at bigyan ng pagpupugay ang mga dakilang martir na mga kadre at kasapi ng Partido gayundin ang mga rebolusyonaryong mamamayan na walang pag-aatubiling naghandog ng kanilang mga sarili sa dambana ng rebolusyon. Ang kanilang kadakilaan ang naghahawan ng madawag na landas ng rebolusyon tungo sa pagkamit ng tagumpay. Maraming kababaihan ng TK at buong bansa ang nagpakita ng kanilang kagitingan sa harap ng maigting na pakikibaka at pagtatanggol sa masa at rebolusyon. Sina Kasamang Rosemarie Dumanais, Ma. Theresa de Leon, Emma Trivinio, Eden Marcellana, Raquel Aumentado ay ilan lamang sa maraming kababaihang nagpakita ng tatag at paninindigan at walang pagdadalawang-isip sa kanilang buong-buong pag-aalay. Sila ay dapat tularan at gawing huwaran hindi lamang ng mga kababaihan kundi ng lahat ng matwid na Komunista at rebolusyonaryo.

Hindi kayang itago sa tabing ng matatamis na salita ang paliwanag sa matinding krisis na dinaranas ng bansa at ng sistema ng kapitalismo sa buong daigdig. Ang Rehimeng US-Aquino ang kasalukuyang nagpapatupad ng mga palisiyang lalong magsasadlak sa masang kababaihan at mamamayan sa kadustaan. Walang kahihiyan ang pangunguyupapa ni Aquino sa imperyalismong US. Mabilis pa sa alas-kwatro kung tumalima si Aquino sa mga kagustuhan ng amo sa Washington D.C. habang bingi sa mga hinaing ng mamamayang Pilipino na sinumpaan niyang kanyang paglilingkuran

Samantala, ang pasismo ng mga nakaraang rehimen ay malinaw na taglay-taglay ni Aquino. Sa mahigit lamang niyang isang taon sa poder (isang taon at 5 buwan) naitala ang 66 na kaso ng Extra Judicial Killings kung saan si Guillermo Castillo ng Mamburao Occ Mindoro ang pinakahuli. Siya ay kapatid ni Eulogio Castillo ng Morong 43 na hanggang sa kasalukuyan ay nakapiit pa rin. Nagpapatuloy ang patakarang mala-Palparan na pagtugis at pagpaslang sa mga aktibistang pumupuna sa katiwalian ng gubyerno. Ang Oplan Bayanihan ni Aquino ay wala dili iba kundi bagong bihis na Oplan Bantay Laya 1 at 2 at ng mga serye ng Oplan Lambat Bitag na ipinatupad naman ng kanyang inang si Corazon Aquino. Marahas na sinisibasib ng mga pwersa ng AFP ang kawawang maralita sa kanayunan at kalunsuran. Intensyunal na naglalagay ng balakid ang rehimeng US-Aquino upang hindi makamit ang pangmatagalang kapayapaan at katarungan. Binalewala at sinagasaan nito ang mga nauna nang kasunduan sa pagitan ng NDFP at GPH at ikinulong ang mga JASIG protected na mga indibidwal at personalidad na kalahok sa usapang pangkapayapaan. Na habang marahas na sinasalakay ang mamamayan patuloy ang kanyang mga retorika hinggil sa katarungan at kapayapaan - ang pagsupil at pagpapatahimik sa mamamayang pumupuna at humihingi ng tunay na pagbabago.

Nagtatago sa popularidad ng kanyang magulang, madali lamang na nalalantad ang kawalang kakayanan ni Aquino na tuparin ang kanyang pangako noong kampanya na paglilingkuran niya ang mas maraming mahihirap na umasang sa pamamagitan niya ay magkakaroon sila ng pag-asang makaahon. Ngunit sing-aga ng unang araw ng kanyang panunumpa, nakalimutan na niya ang pangakong ito at sa halip, ang nasaksihan ng sambayanan ay ang kontra-mamamayang adhikain ng rehimeng US-Aquino. Kagyat na tumungo siya sa US para magbigay respeto sa kanyang amo at upang ipahayag na nananatiling masugid na tagasuporta at tagasunod nito ang kanyang administrasyon. Lumilinaw na ngayon kung ano at kanino naglilingkod ang rehimeng US-Aquino: sa malalaking panginoong maylupa at haciendero at kapital.

Ang pagbwelta ni Aquino sa Punong Mahistrado ng Korte Suprema na si Corona ay bahagi lamang ng kanyang pag-aalburuto sa naging desisyon ng Korte na ibigay sa mga magsasaka ang Hacienda Luisita. Isang patibong lamang ang inilulutang na dahilan ng pagpapatalsik sa kanya - ang pagiging alipures nito ni Arroyo at pagkatig kay Arroyo sa kanyang mga naging desisyon. Isang patibong sapagkat hinahamon niya si Corona na baligtarin ang desisyong TRO nito sa order ng DOJ na Hold Departure sa mga Arroyo. Kapag ginawa ito ng Korte, madali nang maigigiit ang pagbabaligtad rin ng desisyon nito sa Hacienda Luisita lalo at nagbigay babala na sa mga mahistrado ang kontrolado ni Aquinong Kongreso at Senado at kung gayon ay madali lamang silang mapapatalsik katulad ni Corona. Higit sa lahat, ultimong layunin ni Aquino na makontrol din niya ang Korte Suprema at maalis ang mga mahistradong wala sa kanya ang katapatan. Ang totoo, ang kunwang pag-uusig kay Arroyo ay isang palabas lamang. Di hamak na mas mababang kaso ng pandaraya sa eleksyon ang ipinupursiging ikaso at hindi ang mas malalaking kaso ng pandarambong, katiwalian at pananagutan sa malawakang patakaran ng extra-judicial killings bukod sa maluwag na pagtrato sa kanya bilang kriminal.

Para kay Corona, may panahon pa para ituwid ang kanyang mga pagkakamali at lubos niyang isulong ang maka-mamamayang mga kahilingan sa pamamagitan ng pangunguna sa pagwawalang bisa sa Mining Act, Fisheries Code, pagwawalang bisa sa maka-panginoong maylupang CARPER, pagwawalangbisa sa kontraktwalisasyon, pribatisasyon, deregulasyonat iba pang nakabinbing kaso ng mamamayan tulad ng matagal nang ipinagkakait na hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao at muling buksan ang mga kaso ng pamamaslang at pagkawala. Sa ganitong paraan lamang maisasalba ni Corona ang kanyang dignidad at ang dignidad ng hudikatura. Sa dulo, nalantad nang husto ang kabulukan ng buong sistemang hudikatura.

Maigting ang hamon para sa lahat ng kababaihang anakpawis. Ang MAKIBAKA-TK ay kaisa ng Partido Komunista ng Pilipinas sa mga adhikain nitong ipagtagumpay ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan. Bukas ang lahat ng mga sonang gerilya at yunit ng Bagong Hukbong Bayan para sa mga magpapasyang mag-ambag ng kanilang serbisyo, talino at lakas sa pagsusulong ng Digmang Bayan. Hindi kailan man nakita ng pambansa-demokratikong kilusan na balakid ang maging isang babae upang gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang rebolusyonaryo at isang Komunista. Punuan natin ang lahat ng mga tungkuling naiwan ng ating mga kasamahang nagbuwis ng kanilang natatanging buhay para sa lubos na paglaya ng sambayanan.

Kamtin natin ang estratehikong pagkakapatas sa nalalapit na mga taon! Patuloy na palakasin ang ating dakilang Partido Komunista ng Pilipinas-MLM at isulong ang rebolusyon hanggang sa tagumpay!

MABUHAY ANG IKA-43 ANIBERSARYO NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS (MLM)!
MABUHAY ANG NAKIKIBAKANG KABABAIHAN AT SAMBAYANAN!
MABUHAY ANG REBOLUSYONG PILIPINO!