Ibagsak ang Bulok na sistema, Mapagpasyang mag-ambag sa pagsulong ng demokratikong rebolusyon sa mas mataas na antas

Pahayag para sa Ika-47 na Anibersaryo ng KABATAANG MAKABAYAN

Pambansang Kalihiman
Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 2011

Mapulang pagbati at pagpupugay sa lahat ng kasapi ng Kabataang Makabayan sa makabuluhang pagdiriwang ng ika-47 anibersaryo ng KM sa mga paraalan, mga komunidad sa kanayunan at kalunsuran, sa mga pagawaan at sa lahat ng dako kung saan matatagpuan ang mga balangay ng KM. Inaalala rin natin at iniaalay ang pinakamataas na pagpupugay sa mga martir ng KM na nag-ambag ng panahon, talino at buhay para sa pambansang demokratikong rebolusyon. Hindi natin sila malilimutan.

Saanmang dako ng daigdig, ang kabataan ay nagpapabagsak ng mga despotikong rehimen, nag-aalsa.

Ang pandaigdigang krisis na bumabayo sa mga sentro ng kapitalismo at imperyalistang bayan sa kasalukuyan ay patuloy na nagpapasiklab ng paglaban ng mga mangagawa, kabataan at mamamayan sa iba’t ibang panig ng mundo. Hinarap ng mga imperyalistang bansa sa pangunguna ng US ang muling sambulat ng krisis na ito sa pamamagitan ng “bail-out” sa mga dambuhalang korporasyon at oligarkiya sa pinansya gamit ang pera mula sa kaban ng gobyerno. Ang nauusong katawagang “fiscal austerity”, “crisis mitigation measures” at “crisis budget” ay upang pagtakpan at bigyang katwiran ang “bail out” sa dambuhalang mga monopolyo-kapitalista. Walang habas itong ipinapatupad sa kapariwaraan ng mamamayan ang kaltas ng badyet sa serbisyong panlipunan, pensyon, tanggalan sa trabaho at ibat ibang atake sa mga karapatan ng kabataan, manggagawa at mamamayan.

Kumalat sa iba’t ibang panig ng mundo ang pangkalahatang welga ng manggagawa at mamamayan at Occupy Movement sa US. Unti-unti ay nabubuo ang mga kilusan mula sa ispontanyong pagkilos ng mamamayan at ang naka-umang na usapin ay hindi lamang pagpataw ng buwis sa higanteng mga korporasyon “tax the rich” kundi pagkondena mismo sa sistemang kapitalismo, ng nabubulok nitong yugto ng imperyalismo na ugat ng kahirapan ng nakakarami at pagpapasasa ng iilan sa kayamanan. Ang mga sirkulo ng pagaaral ay lumilikha ng tunguhing radikal na pagbawi ng 99% na mayorya ang kapangyarihan mula sa mapang-aping minoryang burgesya (na pinangungunahan ng oligarkiya sa pinansya at kasangkapang gobyerno). Tila isang diklap na nagpaliyab ng kaparangan ang mga pagkilos at pag-aalsa sa Middle-East at North Africa. Ang mga kilusang ito ay nagpapatuloy at nagbigay inspirasyon sa mamamayan ng daigdig na lumaban sa gitna ng paglala ng pang-ekonomyang krisis.

Ang ligalig na likha ng imperyalistang krisis ay paborable sa pagpapaigting ng pakikibaka laban sa pyudalismo, burukrata-kapitalismo at imperyalismo at para sa rebolusyonaryong pagbabago na tutungo sa sosyalismo. Ang rehimeng US-Aquino ay bahagi ng lumilikha ng ligalig na ito nang ipagpatuloy niya ang imperyalistang polisiya ng globalisasyon, na sa esensya ay pagpapasa sa mamamayan ng krisis ng naghaharing sistema.

Galit ang kabataang Pilipino sa pagkaltas ng badyet sa edukasyon at sistematikong pag-aabandona ng gobyernong Aquino sa serbisyong panlipunan, samantalang patuloy na binibiyayaan ng mayorya ng badyet ang utang panlabas, pagpapayaman sa mga internasyunal na usurero, ang Oplan Bayanihan at militar. Patuloy ang paghahari-harian ng mga panginoong-maylupa at multi-national na korporasyon sa mga kanayunan na pinanapasahol lalo ng militarisasyon at paglabag sa karapatang pantao. Kahit ang pagkakapanalo ng mga magsasaka at manggawang-bukid ng Hacienda Luisita sa desisyon ng pagbabasura ng stock-distribution-option ng Korte Suprema ay nanatiling itinatali ang mga magsasaka sa pang-aalipin at dikta ng mga panginoong-maylupa sa pamamagitan ng bogus na reporma sa lupa sa ilalim ng CARPER. Ipinagkakait sa manggagawa ang makabuluhang umento sa sahod. Kaliwa’t kanan ang pagpapalayas ng mga maralita sa kalunsuran para ibenta ang mga lupain sa dambuhalang mga komersyo at kapitalista tulad ng mga Ayala, Sy at iba pa. Patuloy ang gobyernong Aquino sa pangayupapa sa imperyalismong US kaya’t nananatili ang mga tropang Amerikano sa ating lupain at ang panglilimos sa US ng ayudang pangmilitar para sa kontra-rebolusyonaryong gera nito.

Hinihimok ng kalagayan ngayon ang kabataan upang wakasan ang pagsahol ng mala-pyudal at malakolonyal na lipunang Pilipino. Ang kabataang Pilipino ay patuloy na hindi makaaasa sa isang maaliwalas na kinabukasan kung ang lipunan ay hindi mababago at mananatili ang paghahari ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo. Ang di-makatarungang sistemang pinapanatili ng rehimeng US-Aquino ang nagtutulak sa mas maraming kabataan na kumilos upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at yakapin ang progresibo at rebolusyonaryong adhikain.

Sa maningning na kasaysayan ng KM mula nang itatag ito noong 1964, epektibong ginagap ng KM ang gawain sa pagmulat, pag-organisa at pagpapakilos ng libu-libong kabataan para sa demokratikong rebolusyon. Ang KM ay namuno sa mga militante at dambuhalang pagkilos ng mga kabataan na nakasanib sa batayang sektor upang isiwalat ang mga pundamental na isyu at mga maiinit na usaping pambansa. Bilang ubod ng pakikibaka ng kabataan para sa karapatan sa edukasyon, at laban ng mamamayan, sinisiguro ng KM na ang pinaka-abante sa mga masang aktibista ay maisasanib sa rebolusyonaryong partido ng proletaryado.

Naging taga-pagbandila ang KM ng rebolusyonaryong propaganda sa buong bansa, na may pagdidiin sa puspusang panlipunang pagsisiyasat, gawaing masa sa kanyang hanay at pagtungo sa batayang masa. Ang KM ay naging paaralan para sa paghubog ng mga rebolusyonaryong kadre. Ito ay malalim na balon para sa rebolusyonaryong gawain sa kalunsuran, ibang sektor at Bagong Hukbong Bayan.

Sa makasaysayang tungkulin ng Kabataang Makabayan, hinihimok ang bawat kasapi at balangay ng KM upang magambag sa mapagpasyang pagdaluyong ng demokratiko at rebolusyonaryong kaisipan sa hanay ng masang kabataan at mamamayan. Buhay-at-kamatayan ang nagiging epekto ng pagpapasa ng imperyalistang krisis sa mga malakolonyang bayan tulad sa lipunang Pilipino. Kinakailangang maging matalas ang bawat kasapi ng KM sa pagsusuri at pagpropaganda ng batayang suliranin ng lipunang Pilipino at kaugnayan nito sa ibat-ibang isyung panlipunan. Kailangang maipaliwanag sa pinakamalawak na masa ang tindi ng krisis na ito at ang solusyong iniaanak ng sama-samang pagkilos.

Dapat paghusayan ng KM ang papel nito bilang Liga ng Kabataang Komunista. Malakas itong behikulo ng maramihang pag-aambag sa armadong pakikibaka, mula sa iba’t ibang antas ng suporta hanggang sa integrasyon at pagpapasapi sa hukbo. Kailangan masikhay na mag-aral at pangunahan ng KM ang pag-aaral sa lipunan at rebolusyong Pilipino at sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Kasabay nito ay tuloy-tuloy na palawakin ng KM ang kanyang kasapian at organisasyonsa pamamagitan ng pinakamaraming balangay.

Ibayong magpursige para sa paglawak at pagpapalakas ng rebolusyonaryong kilusang kabataan sa kanayunan, lungsod, eskuwelahan, pabrika at mga komunidad at pagambag sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa kanayunan. Sa kanayunan, ang pagsanib ng rebolusyonaryong kabataan sa masang magsasaka at sa BHB ay ambag upang isulong ang rebolusyong agraryo, armadong pakikibaka at pagtatanim ng binhi ng pulang kapangyarihan ng magsasaka at manggagawa.

Paparaming kabataan ang sawa at disgustado na sa kasalukuyang bulok na kalagayan. Namumuo ang galit ng kabataan sa lipunang nag-aanak ng kawalang-pag-asa, na ang tanging maipapangako ay kapariwaraan ng kinabukasan ng kabataan. Ang mga isyu ng sistematikong komersyalisyon ng edukasyon at iba pang pang-araw araw na usaping kinakaharap ng kabataan ay dapat na epektibong maiugat sa bulok na sistemang panlipunan.

Tungkulin ng KM na itransporma ang pagkapoot na ito sa sistema tungo sa paglaban, mga militante at kolektibong aksyon, tungo sa daluyong ng kilusang masa. Bahagi ito ng makasaysayang tungkulin ng kabataan na pandayin, kasama ng mamamayang api, ang lipunang tunay na malaya at pag-unlad.

Hangad nating maabot ang pagsulong ng antas ng digmang bayan, sa pamumununo ng rebolusyonaryong partido ng proletaryado sa ilalim ng Partido Komunista ng Pilipinas sa hindi malayong hinaharap. Sa pagkukumpleto sa antas ng bagong demokratikong rebolusyon ay makakatanaw tayo ng daan patungo sa sosyalismo. Tanging dito matatamasa ng mamamayang Pilipino ang tunay na kalayaan, pag-unlad at katarungang panlipunan.

Kung ang tunguhin ngayon ng daigdig ay pagpapabagsak ng pandaigdigang sistemang kapitalista at pag-rerebolusyon, lalo tayong makakaasa na ang pagwawagi ng rebolusyon sa ating bayan at pagtatayo ng sosyalismo ay isang katiyakan. Ang KM, kasama ang ibang rebolusyonaryong organisasyon sa pamumuno ng PKP ay balon para sa pagtitiyak ng pagpapaigting ng demokratikong rebolusyong bayan na may sosyalistang hinaharap. Saan man tayo naruroon ay padagundungin natin ang panawagan ng paglahok ng kabataan sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang paglaya at demokrasya. Buhay man ang ialay sapagkat tiyak ang ating tagumpay.

Mabuhay ang kabataan at sambayanang Pilipino! Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Kabataang makabayan, paglingkuran ang sambayanan!
KABATAANG MAKABAYAN, Labanan ang krisis ng imperyalismo!
Sumanib sa Bagong Hukbong Bayan!