Ibuylo ang rebolusyonaryo nga paghimakas pakadto sa mas mataas nga halintang sang inaway banwa.

Concha Araneta
PKP-Panay
December 23, 2011

Pahayag sa ika-43 nga Anibersaryo sang PKP

Sa ika-43 nga kaadlawan sang Partido Komunista sang Pilipinas, nagapanginbulahan ang pangrehiyon nga organisasyon sang Partido sa Panay sa tanan nga mga kadre kag katapu sang Partido, sa mga pulang kumander kag pulang hangaway sang NPA, kag sa rebolusyonaryong masa nga hugot nga naghiliusa kag bug-os sa tagipusuon nga nagpursiger sa pagsulong sang rebolusyonaryong paghimakas.

Sa pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas, ginduso sang rebolusyonaryong kahublagan sa Panay ang paghimakas sa atubang sang mas mapaniplang kag mas masingki nga atake sang Rehimeng US-Aquino kag 3ID, PA, kag nag-agom sang dugang nga mga kadalag-an bilang amot sa pungsudnon nga pagpanikasog sa pagpasaka sa lebel sang estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas sa bilog nga Pilipinas.

Pagkapukan lang ang mapadulungan sang Rehimeng US-Aquino nga subong ginatay-og sang malawigan nga krisis pang-ekonomiya kag pangpulitika. Bangud ini sa pagsalig sang rehimen sa mga neoliberal nga polisiya sang agalon sini nga US, nga amo mismo ang nagtuga sang pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo halin 2008. Ang rehimen ang haligi kag direkta nga tagdepensa sang paghugakom sang linibu ka ektarya nga kadutaan sang pamilyang Cojuangco-Aquino kag salaligan sang mga dalagku nga
agalon nga mayduta.

Ang inutil kag puno sang korapsyon nga programa lang sang 4Ps ang solusyon sang rehimen sa kawawad-on sang palangabuhian kag lapnagon nga gutom. Tuyo sini nga magsalig ang mga tawo sa limos nga ihatag sang gubyerno. Upod sa ginpadaku nga pondo para sa militar kag bayad-utang, ang pondo sa 4Ps ang nagkaon sang pondo para sa pagpauswag sang produksyon, edukasyon, kag ikaayonglawas.Kulabos kag inutil man ang pagsabat sini sa sunud-sunod nga mga kalamidad nga naghanot sa pumuluyo pareho sang pameste kag baha sa Panay.

Indi katingalahan nga madasig nga nagadamo ang pumuluyo nga hayag nga nagapamatuk sa mga polisiya kag pagdumala sang nagaharing rehimen. Libu-libong pumuluyong Panayanon sa kasyudaran kag kaumhan ang naghulag subong nga tuig sa mga militante nga aksyon protesta kontra sa sige-sige nga pagtaas sa presyo sang langis, budget cut sa mga state universities kag mga kolehiyo, pribatisasyon sang mga ospital, paglapas sa tawhanon nga kinamatarung, kag ang malapnagon nga mining explorations.

Talalupangdon sa tuig nga ini ang pag-ibwal sang hublag protesta sang linibu nga mga estudyante kag pamatan-on, ang duha ka adlaw nga paralisis tuga sang transport strike nga nag-embolber sang 10,000 ka salakyan, kag ang pinakadaku nga paghulag kag pagtililipon sang mga pumuluyong tumanduk agud pangapinan ang ila duta nga ginaagaw sang AFP.

Apang ang sabat sang rehimeng US-Aquino sa mga pumuluyo nga nagareklamo amo ang pwersa militar sa balayon sang Oplan Bayahihan. Ang ini nga militarisasyon kag pagpresyur sa pumuluyo nag-ani sang ila kaakig kag nagtudlo sa ila nga mangin mas maisog sa pagdepensa sang ila mga tawhanon nga kinamatarung.

Militante kag malapnagon ang pagpamatok sang pumuluyo sa pilit nga pagtener sang mga PDT kag rolling station sang militar bangud nagatuga ini sang huol kag katalagman sa ila, labi na sa mga kababainhan kag kabataan. Ginpakamalaut sang mga aktibista ang hayag nga pag-atake sa masmidya sa mga progresibo nga lider sang masa kag ang pagtanum sang mga ahente sang intelligence nga nagasurbeylans sa mga ligal nga progresibo nga organisasyon kag opisina.

Gani, padayon ang suporta kag nagadaku ang suporta sang masa sang Panay sa armadong rebolusyon. Napaslaw ang una nga tuig sang kontra-insurhensya nga programang Oplan Bayanihan sang Rehimeng Aquino sa Panay. Sa bilog nga rehiyon, wala sang ni isa ka prenteng gerilya nga nawasak, kundi ang tanan nga prente nagdugang pa gani sang mga sakop nga ginahulagan.

Napamunuan sang Partido ang paghim-os sang mga pang-ideolohiya kag pang-organisasyon nga pagarangka para sa sunod nga halintang sang pagbuylo. Natukod ang mga makinarya kag sistema para sa mas madasig nga pagkonsolida kag pilo-pilo nga pagdugang sang rebolusyonaryong pwersa sa Partido, sa BHB kag sa baseng masa. Nakonsolida kag napataas ang lebel sang madamo nga mga organisasyong masa paagi sa kampanya sa edukasyon kag mga paghanas bilang paghanda sa mas malapnagon nga mga pangmasang paghulag para sa pagpataas sa lebel sang inaway banwa.

Bisan nagtum-ok ang rebolusyonaryong pwersa sa pag-areglo sang makinarya para sa sunod nga buylo, tayuyon gihapon nga nagdugang sang 10% ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa kag katapuan sang Partido.

Padayon nga napamunuan sang mga sanga sang Partido sa lokalidad ang pag-andar sang mga grupo kag komiteng pang-organisa sang mangunguma, kababainhan, pamatan-on kag mga bata. Nag-uswag ang paghulag sang mga lubos nga asosasyon masa kag epektibo nga nahugpong ang mga pumuluyo sa baryo para sa mga rebolusyonaryo nga hilikuton labi na ang pagpauswag sang produksyon paagi sa pagbinuligay, mga proyekto nga sosyo-ekonomiko para sa kaayuhan sang pumuluyo, mga kampanya sa edukasyon kag ikaayong-lawas, pagpaluntad sang kalinong kag katawhay, rebolusyonaryong arbitrasyon,
pagsuporta sa mga aktibidad sang NPA upod na ang pagdepensa sa mga organisasyon sa mga baryo nga gina-atake sang Oplan Bayanihan, kag pagrekluta sang nagapadamo nga mga katapu sang NPA.

Nagdaku sang neto nga 20% ang regular nga hangaway sang BHB samtang nagdugang man sang 18% ang mga pwersa sang milisya sang banwa. Nagtayuyon ang mga edukasyon kag treyning nga nakapasaka sa ikasarang kag kalidad sang mayorya sang pwersa, labi na ang tanan nga mga regular nga yunit.

Nakalunsar ang BHB sang 28 ka madinalag-on nga opensibang aksyon sa tanan nga probinsya sang Panay. Nagbulabog ini sa keyhole tactics ukon ang taktika sang pagkonsentrar sang atake sang militar sa duha ka mayor nga lugar. Pinakamalanog sa mga ini ang ambus sa kumand sang Bravo Coy, 61st IB sa Switch, Tapaz, Capiz kag ang ambus sa mga pwersa sang 12th IB sa Aningalan, San Remigio, Antique.

Ang command group sang Bravo Coy napuruhan sa tunga sang ila kuno secured nga national highway, samtang ang isa ka tim sang kadre kag CAA napusa sa kilid sang ila advanced command post kag nakumpiskahan sang tatlo ka matag-as kalibre nga armas kag radio. Handa na subong ang Partido Komunista sang Pilipinas para sa tanan nga bahin nga pagbuylo sa sunod nga tuig. Mayor nga mga hilikuton sang pagbuylo nga ini amo ang:

1. Padayon nga pagpaslaw sa Oplan Bayanihan paagi sa kumprehensibo nga pagsulong sang mga militar kag pulitikal nga kampanya. Tum-ok sini ang pagpasingki kag pagpaikit sang mga taktikal nga opensiba sa bilog nga isla labi na ang may anihilatibo nga kinaiya nga makapatuhaw sang mas madamo nga armas. Indi pagtugutan nga makakonsentrar ang kaaway sa pila lang ka lugar kag waskon ang mga kadalag-an nga naagom na sang paghimakas sang masa.

2. Doble nga pagdaku sang Partido, BHB kag mga rebolusyonaryong organisasyong masa kag ang dugang nga rekisitos sini sa edukasyon, sandigan nga paghanas, pagdebelopar sang mga kadre kag lider nga magapamuno sa igatukod nga mga bag-o nga mga organo, mga yunit kag mga organisasyon. Anihon nga magbuylog sa rebolusyon ang mga aktibista nga namuklat kag napanday sa malapnagon nga kahublagan masa, labi na ang mga estudyante kag pamatan-on. Buyukon sila nga libu-libu nga magbulig sa rebolusyonaryong hublag sa kaumhan bilang mga organisador sang masa ukon mga pulang hangaway sang BHB.

3. Ang mas dalagku, mas madamo kag malapnagon nga mga kampanyang masa sa kasyudaran kag kaumhan. Nagapanguna sa mga kampanya sa kaumhan ang pagpauswag sa produksyon, pagdepensa sa duta kontra sa militar kag sa mga minahan, kag pagbungkag sang mga abandonadong lupa sang mga dalagku nga agalon mayduta. Sa kasyudaran, mas militante pa gid nga ibuyagyag ang Rehimeng US-Aquino, idenunsyar ang mga kontra-pumuluyo nga pulisiya kag magdemanda para sa kaayuhan sang masa.

Nagapanawagan ang Partido Komunista sa rehiyon Panay sa mga pumuluyong Panayanon nga kadungan sang pagsaulog sang aton mga kadalag-an, mas hugton naton ang paghiliusa kag mas malaparan kag mapagsik nga batuan ang mapiguson nga rehimeng US-Aquino sining maabot nga tuig. Magasingki pa gid ang pag-atake sang Oplan Bayahihan sa rebolusyonaryong pwersa kag sa pumuluyo sang Panay. Magalala ang gutom, ang pagsaka sa presyo sang balaklon, kag pagdalasa sang mga kalamidad.

Nagakinamog subong ang lain-lain nga mga sanga kag ahensya sang gubyerno, tanda sang nagalala nga krisis indi lang sa ekonomiya kundi asta sa pulitika, labi na kay nagapalapit ang eleksyon. Wala sang madangtan ang ila mga bilinangig kundi ang padayon nga pagluya sang nagaharing sistema sa kabilugan. Masanag ang bwasdamlag sang pungsudnon-demokratiko nga rebolusyon. Preparado kag kumpyansado ang Partido nga magduso sang pagbuylo tubtob sa mas mataas nga halintang sang estratehikong pagkapatas sang inaway banwa.

Mabuhay ang pungsudnon demokratikong rebolusyon!
Mabuhay ang masang Pilipino!