Maghiusa alang sa rebolusyonaryong pagbag-o ilalom sa Partido Komunista Sa Pilipinas!

Kabataang Makabayan
Southern Mindanao Region
December 22, 2011

Mensahe sa Kabataang Makabayan Southern Mindanao sa ika-43 nga Anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas

Ginatimbaya sa Kabataang Makabayan (KM) sa Habagatang Mindanao ang tanang rebolusyonaryong pwersa sa tibuok nasud hilabina ang tanang miyembro sa KM gikan sa sektor sa estudyante ug kabatan-onan, mag-uumang kabatan-onan, mamumuong kabatan-onan, ug satibuok katawhang nilupigan.

Labaw pang ginasaludohan sa KM ang tanang miyembro s aPartido nga naggikan sa han-ay sa KM nga wala’y kahadlok ug tibuok kasing-kasing nga migampan sa mga tahas sa Partido prinsipal sa han-ay sa mga mag-uuma pinaagi sa pagsampa sa Bagong Hukbong Bayan.

Pulang pagbati ug hataas nga pagsaludo usab sa mga pamilya sa mga martir nga mihalad ug kinabuhi aron serbisyohan ang katawhan.

Watch Video here

Ang Partido Komunista sa Pilipinas natukod niadtong Nobyembre7, 1930 pinaagi sa liderato ni Crisanto Evangelista sa panahon nga ang mgaimperyalistang nasud hilabina ang imperyalistang EstadosUnidos sa tibuok kalibutan nakahiagom na og grabeng krisis sa ekonomiya.

Ang maong krisis mingsangpot sa ikaduhang gubat, ang lakang sa imperyalismo aron malingkawas sa maong krisis pinaagi sa pagpalapad sa ilang mga kolonya ug mala-kolonyang mga nasud aron labayan og surplus nga produkto, hut-hutan og hilaw na materyales ug baratong kusog pamuo.

Ang Partido Komunista mao'y nakigbatok sa mga manunulong nga Hapones nga miatake sa Pilipinas pinaagi sa pagtukod sa HUKBALAHAP ug nasudnong prente batok sa Hapon.

Miagi ang Partido ug daghan mga sayop tungod sa pagsulod sa mga sayop nga panghuna-hunang burgis mismo sa pamunoan sa partido. Gibunga ning maong mga sayop sa pagpakawalay-bili o paghuyang sa teorya ug praktika sa rebolusyon hilabina ang pagtuon sa mga batakang prinsipyo sa Marxismo ug kanunay nga pagpalambo niini pinaagi sa pagpraktika sa masa

Kining mga sayop maoy hinungdan sa pagkalusaw mismo sa Partido nga gipamunoan nila Jesus Lava ug Luis Taruc.

Gitukod balik ang Partido niadtong Disyembre 26, 1968 sa mga rebolusyonaryong kabatan-onan ilalom sa Kabataang Makabayan nga nagpalalom sa pagtuon sa Marxismo, Leninismo ug Maoismo ug ang paggamit niini sa kongkretong kahimtang sa katilingbang Pilipino.

Sa pagtukod-balik niini, diha-diha dayon, gitukod sa Partido ang hukbo sa katawhan nga maoang New People’s Army ug ang National Democratic Front aron mahimo kining mas mahukmanong mobag-o sa atong katilingban pinaagi sa demokratikong gubat sa katawhan.

Ang Partido Komunista sa Pilipinas sukad sa iyang pagbalik nahimong mahinungdanong hinagiban sa hut-ong proletaryado ug hut-ong nilupigan aron i-asdang ang demokratikong gubat sa katawhan nga naay sosyalistang perspektiba. Kini ang mohatag sa bagong katawhan sa ilahang mga dugay nang panawagan alang sa yuta, ensaktong suhulan ug benepisyo, libre ug dekalidad nga edukasyon, tinuoray nga serbisyo ug mga batakang katungod alang sa katawhan gkabus ug nilupigan.

Walay hinungdan aron magpaka-kampante ug magpaka-haruhay sa hisgutanang pagpa-higmata, pag-organisa ug pag-mobilisa diha sahan-ay sa masa. Kini ang higayon aron ipasabot sa katawhan na ang krisis sa mala-pyudal ug mala-kolonyal na katilingban bunga lamang sa usa ka mapahimuslanong sistema nga gimugna sa nagharing hut-ong sa atong katilingban.

Kinahanglang ibutyag diha sa katawhan kung unsa na kadunot ang sistema sa atong katilingban sama sa Oplan Bayanihan walay kalainan sa uban pa nga mga Oplan nga padayong nagalutos sa katawhan.Buot itago sa maong Oplan ang papel sa armadong kusog sa estado dinha sa paghikaw sa ilang ekonomikanhong interes sama sa yuta, trabaho, edukasyonn, ug uban pang mga demokratikong katungod

Wala’y hinungdan aron dili kita makapalapad sa atong baseng masa sa kabukiran ug kasyudaran. Atong huptan ang atong prinsipyo ug baruganan aron kab-oton ang yugto sa pagkapatas-patas ug kab-oton ang daghang rekrut sa atong mga pang-masang organisasyon ug mga miyembro sa Partido.

Mabuhay ang ika-43 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas!
Mobarog ug maningkamot alang sa pagkab-ot sa Estratehikong Pagkapatas-patas!
Kabatan-onan, salmot sa rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhan!
Apil na sa Kabataang Makabayan! Sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!