Mga Pilipino, ipadayon ang rebolusyon ni Bonifacio! (Pahayag sa Ika-47 Anibersaryo sa Kabataang Makabayan)

Kabataang Makabayan (KM)
Southern Mindanao Chapter
November 30, 2011

Karong adlawa, atong ginahinumdum ang adlawng natawhan ni Andres Bonifacio, ang lider sa karaang demokratikong rebolusyon nga mibatok ug mipalagpot sa langyawng gahum sa kolonyalistang Espanyol.

[VIDEO CLIP HERE]; [Photos below]

Si Bonifacio naggikan sa usa ka pobreng pamilya ug nanarbaho isip kargador sa pier sa Manila. Lalom ang giugatan sa iyang baruganan sa kamahinungdanon ra rebolusyonaryong kalihukan aron malingkawas ang katilingban.

Si Bonifacio usa ka skolar sa mga rebolusyon sa kalibutan. Tungod sa pagbasa sa mga libro ug literatura, mas milapad pa ang pagsabot ni Bonifacio sa katilingbang Pilipino sa iyang panahon. Miabli kini sa iyang panghuna-huna nga armadong pakigbisog sa nasudnong ang-ang lamang ang makapalingkawas sa katilingban Pilipino gikan sa pagpanakop sa mga Kastila. Klaro usab kaniya nga manginahanglan kini og dakong sakripisyo sa iyang kabahin ug sa iyang pamilya, mga kauban ug sa tibuok katawhan; haduol pirmi ang kamatayon.

Bisan pa niini, dili na itugot sa masang mag-uuma ang 3 ka gatos nga pagsakop ug pagpangulipon sa Espanya. Gani, aktibo kining gibatukan sa mga tribo sa Mindanao pagsulod pa lamang niini. Bag-o pa man ang “Sigaw ng Pugadlawin” gatusan na usab nga mga ginagmayng apan kalat-kalat nga armadong pag-alsa ang nahitabo sa tibuok nasud.

Apan wala na nasaksihan ni Bonifacio ang kadaugan sa rebolusyong Pilipino kay siya gipapatay sa traydor nga si Aguinaldo – usa ka nagpaka arong-ingnong lider sa rebolusyong Pilipino apan Amerikano ang amo. Ang maong kunsabuhay mipadayon sa mga rehimen sa nasud hangtud karon.

Dili malilong nga nakasinati og dakong krisis ang katilingbang Pilipino sa taas na nga panahon ilalom sa nagklaing-laing rehimen sa atong nasud na maoy nag tukmod sa grabeng pagpahimulos sa katawhan hilabina sa hut-ong mamumuo. Ang hut-ong mamumuo labawng gipahimuslan hilabina sa hisgutanang saktong suhulan, saktong benepisyo, regularisasyon sa trabaho ug hilabina sa tanan, ang pagyatak sa mga batakang katungod niini partikular diha sa pagtukod og unyon.

Ang mga mamumuo ang nagmugna sa tanang bahandi sa atong nasud ug mao pud ang tigmugna sa tnang produkto busa angayan lamang na ipatuman sa atong panggamhanan mga lehetimong demanda sa mga mamaumuo.

Dako ang papel sa mga mamumuo sama ni Bonifacio nga mao’y pinakaabanteng hut-ong sa atong katilingban nga karon maoy nagapamuno diha sa pag asdang sa gubat sa katawhan pinaagi sa atong rebolusyonaryong partido ang Partido Komunista sa Pilipinas.

Sama ni Bonifacio nga maisugong giatubang ang mga hagit sa iyang panahon aron makakab-ot og pagbag-o, ang kabatan-onan usab andam nga ipadayon ang iyang nasugdang rebolusyon. Dinhi nahisubay ang rebolusyonaryong dalan nga gitamdan sa Kabataang Makabayan (KM) sa dihang gitukod kini sa mismong adlaw sa pag-anak kay Andres Bonifacio niadtong 1964.

Milunsad ang mga rebolusyanoryong kabatan-onan og kampanya sa pagtuon sa katilingban gamit ang pinakaabanteng teorya sa paglunsad og armadong rebolusyon sa kalibutan, ang Marxismo, Leninismo ug Maoismo (MLM). Ang MLM nagabarog sa makihut-ong nga rebolusyon nga gipamunoan sa hut-ong mamumuo.

Sa Pilipinas, ang Marxismo miabot sa Pilipinas ug gipakaylap sa pinakaunang partido sa mamumuo, ang Unyon Obrera Demokratiko (UOD) nga sa kasaysayan maoy nahimuong binhi sa paghimugso usab sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) niadtong 1935. Sa liko-liko nga dalan sa rebolusyon, ang PKP maoy namuno sa rebolusyong Pilipino apan miagi og mga sayop ug hagit sa pagsinati niini sa modernong rebisyonismo – ang pagtuis sa mga batakang rebolusyonaryong teorya nga paglihis sa dalan sa sosyalismo. Gilusaw ang PKP sa mga rebolusyonaryong traydor apan gitukod usab balik pinaagi sa rebolusyong pagtuki ug patul-id nga gipangunahan sa kabatan-onang estudyante, mamumuo ug mag-uuma niadtong Disyembre 26, 1968.

Hangtud karon, wala gipahilayo sa kabatan-onan, pinaagi sa Kabataang Makabayan, ang ilang mga kaugalingon sa dalan sa rebolusyon ug aktibong pa ganing nagasalmot sa pagpalambo pa niini. Sa pagpamuno sa PKP, andam ang kabatan-on nga iasdang ug daugon ang Nasudnon-Demokratikong rebolusyon nga bag-ong tipo. Buot niini nga konsolidahon ang rebolusyonaryong ideolohiya sa sosyalismo samtang ginabatukan ang rebisyonismo aron kab-oton ang komunismo sa tibuok kalibutan.

Ginahagit sa Kabataang Makabayan ang tanang kabatan-onang naghandum og maayong kaugmaon alang sa katilingban nga sundon ang dalan ni Bonifacio – ang walay puas nga pagtuon sa katilingban ug rebolusyong Pilipino. Karon mas labaw nga gikinahanglan ang mga kabatan-onan sa mahal nga nasud.

Mabuhay si Andres Bonifacio!
Mabuhay ang Bag-ong Nasudnon-Demokratikong Rebolusyong Pilipino nga adunay sosyalistang perspektiba!
Mabuhay ang ika-47 nga anibersaryo sa Kabataang Makabayan!
Sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!