NDFP-Southern Mindanao to Sara Duterte: Be a statesman

Rubi del Mundo
National Democratic Front of the Philippines - Southern Mindanao
05 December 2011

Sara Duterte's surrender call to Ka Parago, Ka Oda and the Red fighters operating in the Davao City hinterlands is devoid of any statesmanship supposedly expected from an elected official whose government is talking peace with the National Democratic Front of the Philippines. NDFP represents the People's Democratic Government engaged in a civil war against the bankrupt Government of the Republic of the Philippines.

By doing so, Sara Duterte has only become the mouthpiece of the deceptions of the anti-people Oplan Bayanihan, a US-designed operational plan under the US-Aquino regime whose desperate aim is to destroy the revolutionary armed resistance of the Filipino masses against landlessness, poverty and foreign domination.

First, Sara Duterte readily mouths peace but her active endorsement of the 69th IB's overbearing presence against the masses in Paquibato smacks of duplicity and an active endorsement of the 69th IB's long list of bloody violations to human rights and International Humanitarian Law;

Second, Sara Duterte's seemingly mindless garbage hurled against the NPA since early this year is now exposed as the City Government's new policy against the revolutionary movement.

Her idea of peace -- calling for the Red fighters to surrender and then talk -- is like putting a gun on the head, neutralize people while talking; and relegating to the backseat the occasion to listen and understand why people are poor and bear arms against an oppressive state. A conscious policy pronouncement coming from her, she has the delusions that the masses will continue to support her without putting into primacy the question on landlessness and poverty; or even to actively listen to the exploited masses and take account what they say;

Third, Sara Duterte's recent pronouncements only reveal further her myopic understanding that amid heavy and continued military deployment in the Davao City hinterlands and the deceptions of the so-called peace and development rhetoric of the 69th IB; the people's revolution and its army continue to gain strength and trust from the masses. For one thing, the abusive 69th IB consistently suffer battlefield defeats in Paquibato areas and the masses have silently rejoiced for the punishment against the 69th IB's reign of terror in the Davao City countryside.

A piece of unsolicited advice to Sara Duterte: learn a thing or two on statesmanship.

___________________________________________________

NDFP-Southern Mindanao ngadto kang Sara Duterte: Maingon ka sa usa ka statesman
(SGD.) RUBI DEL MUNDO
Tigpamaba
NDFP-Southern Mindanao
05 December 2011

Ang panawagang surender ni Sara Duterte ngadto kang Ka Parago, Ka Oda ug mga pulang manggugubat sa kabukiran sa Davao City haw-ang sa pagka-statesman nga mao man untay gilauman sa usa ka opisyal kansang gobyerno adunay pakighinabing pangkalinaw tali sa National Democratic Front of the Philippines. Ang NDFP nagrepresenta sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan nga kasamtangang naglunsad og gyerang sibil batok sa bangkarote nga gobyerno sa Republika sa Pilipinas.

Nahimo lang hinoong tigpamaba si Sara Duterte sa pagpanglingla sa kontra-katawhang Oplan Bayanihan, usa ka operational plan nga disenyo sa Estados Unidos ilalum sa rehimeng US-Aquino kansang desperadong tumong mao ang paglumpag sa armadong pagsukol sa masang Pilipino batok sa kawalay yuta, kawad-on ug langyawng dominasyon.

Una, sayon lang kay Sara nga mobungat og kalinaw apan ang iyang aktibong pagduso sa maharihariong presensya sa 69th IB batok sa mga masa sa Paquibato, adunay timplang pagkamaliputon ug aktibong pag-endorso sa taas nga listahan sa madugoong paglapas sa mga batakang katungod ug Internasyonal nga Makitawhanong Balaud (International Humanitarian Law.)

Ikaduha, ang daw kawalay pagpanumbaling nga paglabay ni Sara og mga pulong batok sa NPA sukad pa sa sayong yugto niining tuiga karun nahukasan na isip palisiya sa iyang panggamhanan batok sa rebolusyonaryong kalihukan. Ang iyang ideya sa kalinaw-- ang pagpanawagan sa mga pulang manggugubat nga mosurender, ayha makig-istorya --- susama ra sa pagtion og pusil sa ulo, pagnyutralisa sa katawhan samtang nakig-istorya; samtang gibalibag nga daw sa wala lang ang kahigayonan nga maminaw ug mosabot nganong kabus ang katawhan ug nganong nagbitbit silag armas batok sa madaugdaugong estado. Subay sa mga pahayag nga naggikan sa iya, duna siyay ilusyon nga ang masa magpadayon pag suporta kaniya bisan pa mag wala niya gihatagag mahinungdanong bili ang kwestyun mahitungod sa kawalay yuta ug kawad-on;ug bisan pa mag diha lang sa aktibong pagpaminaw sa masang gipahimuslan ug pagtagad sa ilang giistorya.

Ikatulo, ang mga bag-uhay lang nga deklarasyon ni Sara Duterte mas nagpakita lamang sa iyang sigpit nga pagsabot nga taliwala sa bug-at ug padayong pagbubo og militar sa kabanikanhan sa syudad sa Dabaw ug mga pagpanglingla sa gikaingong kalinaw ug kalamboan nga retorika sa 69th IB; ang rebolusyon sa katawhan ug ang iyang hukbo padayon gihapon nga nagbaton og kusog ug pagsalig sa mga masa. Kung tan-awon, ang abusadong 69th IB kanunayng nag-antos sa kapildihan sa mga pagsangka diha sa mga erya sa Paquibato ug ang masa nagmaya sa hilom sa maong pagsilot batok sa paghari sa pasismo sa 69th IB sa bukid sa Dabaw.

Aniay tambag para kay Sara Duterte: magkat-on og pipila ka punto sa statesmanship.