Oplan Bayanihan: NASASAM-IT A SARITA, NARUNGSOT A GERA

Baringkuas
July-September, 2011


Download PDF
Nasurok pay laeng a makatawen, nalawag a ti Oplan Bayanihan (OPB) ket oplan a pagdaksan ti umili iti Cagayan Valley.

Nairussuat sipud nagtugaw ti apo’t daga a Presidente Aquino, panggep ti OPB a gibusan ti rebolusyonaryo a panaglaban ti umili babaen iti narungsot a gera ken nasasam-it a sarita. Katinnulong na kadaytoy a panggep ti amin nga ahensya ti gobyerno. Itultuloy ti OPB dagiti panagranggas ti immuna nga Oplan Bantay Laya ti rehimen nga Arroyo. Ngem tuso nga arpawan na daytoy ti panaginkukuna a respetaren da ti karbengan tao babaen kadagiti ipatakder nga ubbaw nga organisasyon, bayat nga awan-sarday ti pananglikmut dagiti operasyon a kombat kadagiti baryo ken il-ili.

Saan a nagballigi dagitoy a panggep ti rehimen Aquino, iti rehion ken iti intero a pagilian. Kuna ti 5th Infantry Division-Philippine Army, nakapsut kanon ti NPA iti Cagayan Valley. Ngem inrusuat da iti napalabas a tawen ti nasurok 2o a kombat operasyon; simrek kadagiti atap da nga erya dagiti NPA ti adu a kompanya ken dagiti batalyon ti militar a nagdakiwas ken nangperwisio kadagiti masa. Nabennat la unayen ti tropa ti kabusor ket ninayunan da pay ti taw-an da ti maysa a batalyon, ti 86th IB. Ngem di da latta mapawilan ti panagabante ti armado a rebolusyonaryo a pannakilaban. No pay nagtuloy dagiti kombat nga operasyon ti 54th IB, 17th IB, 502nd Bde, pulis ken CAFGU, naannatupan ken pinaay tayo ti gandat ti rehimen babaen ti nalawa ken nasagedsed a gerilya a pannakidangadang. Ti agpayso, mabutbuteng ken agparikut la unay ti 5th ID iti diagsardeng a panaglawa ken panagtibker dagiti larangan a gerilya!

Imbes a kappia, didigra ti insangpet dagitoy nga operasyon. Pammutbuteng, panagbugbog, puersado a panagpagayd, interogasyon, panagtakaw ken panangperwisio iti tattao ti napasamak. Impuesto da iti tengnga dagiti baryo, kontra iti mismo a paglintegan ti reaksyunaryo a gobyerno, dagiti kampo ti CAFGU ken soldado.

Nagoperasyon da laban iti NPA ken nag-operasyon da met laban iti bumarbaringkuas nga umili. Kangrunaan nga inaramid da ti panagiwaras kadagiti peste a Community Peace and Development Teams (CPDT) nga awan duma na iti insaruan ti umili nga RSOT (Re-Engineered Special Operations Team). Sinukatan ni Aquino ti nagan ti RSOT, ta di mapunas iti lagip ti umili dagiti panagranggas nga insayangkat dagiti kabusor babaen kadayta. Ita, nasurok sangapulo a CPDT ti mammutbuteng iti Cagayan ken Isabela, ngem situtured a sangsangoen ti umili amin dagita. Agserserbi dagiti CPDT a kas parabantay kadagiti mapangagum iti daga a proyekto ti bio-ethanol ken ganggannaet a panagminas iti rehion. Nagpabaro’t nagan, ngem isu la isu’t pamuspusan.

Ipasaknap ti kabusor babaen ti OPB ti naduma-duma a langa ti saywar, wenno panangallilaw, kontra iti rebolusyonaryo a tignayan ken pabor iti “nasingpeten” a tropa ti AFP. Paborito da a propaganda a “saan a kayat ti NPA ti panagdur-as,” “lablabanan dagiti komunista ti kappia,” wenno ti nakakatkatawa a “maib-ibusen ti NPA.” Bin-ig a di nakapapati ken awan basaran dagitoy a pammadakes. Tapno laeng makapammerperdi, pati bangkay ti lider-komunista a ni Jose “Ka Joe” Asco ket nabayag a tinengngel ti 17th IB iti Piat, Cagayan idi Mayo. Pinawilan da ti pamilya ni Ka Joe a mayawid ti bangkay na tapno ipannakel a nakissayan kano ti bileg dagiti NPA.

Karaman met nga ipamplano ti AFP ti panangallilaw da pabor kadagiti proyekto dagiti ganggannaet, apo’t daga ken burgesya komprador. Kas pangarigan, ayunan ken ul-uliten da ti kuna dagiti agpupuonan a Hapones nga “awan ti maag-aguman iti daga iti proyekto a bio-ethanol,” uray no 9,000 nga ektarya a daga ti pilit a mapamulaan ti unas para iti bukod da a ganansya. Dakkel a badyet ti busbusbosen ti rehimen Aquino para kadagiti nalaing a sumarita, sumurat ken agiwaras ti inuulbod. Ngem awan sinnuman kadakuada ti makaipalawag—ania ti solusyon iti nabayagen a problema ti umili iti kinaawan daga, pagbiagan ken karbengan?

Taltalmegan a sabidungan ti rehimen Aquino ti utek dagiti kabataan. Panggep na nga allilawen ida ken iturong iti tungpal-bilin ken magunggundawayan a masakbayan. Nagirusuat da ti mitmiting ken naduma-duma nga aktibidad kadagiti eskuela, kas kadagiti elementarya ken hayskul ti Cordon, Echague, San Mariano, Ilagan, Isabela; ken Gonzaga, Piat, Sto. Nino, Cagayan tapno iyunay-unay a saan a rumbeng a sumupiat dagiti kabataan iti aniaman a proyekto ken patakaran ti mananggundaway nga estado. Reklutaen da dagiti estudyante nga agkameng iti Barangay Information Network, Student Crime Prevention Council ken dadduma pay a grupo tapno agserbi kas paniktik kontra iti rebolusyonaryo ken ligal a tignayan masa. Amin dagitoy ket nakapauneg iti nagarbo nga OPB. Iti Cagayan, 11 milyon a pisos ti nailatang para iti Integrated Area/Community Public Safety Plan a pananglaban da kano iti rebolusyonaryo a tignayan. Adda kuarta para iti gera, awan para iti pagsayaatan ti masa!

Napaneknekan ti pakasaritaan ti umili nga awan ti aniaman a panagdur-as a magun-od no saan nga agdalan iti nairut ken nairteng a pannakidangadang. Awan ti aniaman a benepisyo no awan ti timpuyog ken tignayan ti umili ken nairut a panagkaykaysa tapno ilaban dagiti nagduduma a panawagan para iti demokratiko nga interes.

Kabilgan a pamuspusan tapno malabanan tayo ti OPB ti panagitandudo kadagiti pannakidangadang masa a mangilablaban iti kar-bengan iti daga ken dadduma pay a demokratiko a dawat ti umili, kalintegan ken nailian a wayawaya. Kadagitoy a pannakidangadang, maawatan ti masa a nakabasar ti panagdur-as babaen laeng iti militante a panag-tignay, saan a kadagiti manangallilaw a reporma wenno paguapo a proyekto ti gobyerno. Ta iti maudi a panagamiris, ti agraryo a rebolusyon ken dagiti tignayan masa ket saan a matulad inton kaanuman ti aniaman nga agar-ari a dasig.

Adda ngarud kadatayo ti nairut a rebbengen nga iyabante dagiti balligi ti masa, lalo a pa- nagparegta iti armado a panna kidangadang, paayen dagiti ope- rasyon militar ken sipipinget nga idur-as ti gubat ti umili. Partakan a palawaen ti sakup ken papigsaen ti intar ti NPA, dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon masa ken Partido. Iti kasta, lalo a mapamudel ti saong ti OPB.

Apay a di maparparmek, ken din to pulos a maparmek, ti AFP ti rebolusyonaryo a tignayan? Ngamin, saan a mapukaw dagiti masa a kumarit ken agamiris iti agdama a kasasaad. Saan a mapukaw dagiti masa a lumaban agingga nga agtaltalinaed a bulok ti sistema a pagturturayan ti sumagmamano. Saan a mabuteng ti umili, aniaman nga Oplan ti maipakat ken kasano man a kairut ti suporta dagiti imperyalista.

Apay a di da masebseban ti apuy ti armado a rebolusyon? Gaputa daytoy ti mangmangted ti karbengan kadagiti mannalon para iti bukod a daga. Ti rebolusyon ti sumungsungbat iti basaran nga interes ti masa a maidadanes ken dadduma pay a demokratiko a sektor. Gapu ditoy, itantandudo ti masa ti NPA; masa nga anakling-et ti nangbukel ken mangitantandudo agingga itatta kadaytoy a buyot. Gapu ta pudno nga agserserbi iti umili, nalabanan tayo dagiti agrurutap ken nasukan-sukat a plano nga kontra-insurhensiya manipud pay idi rehimen a Marcos. Maysa daytoy a pakasaritaan a saan a mapagkedkedan ti AFP. Maysa daytoy a pakasaritaan ti tuloy-tuloy a panagdaliasat ti masa iti dalan ti rebolusyonaryo a panaglaban a di maparmek inton kaanuman. No buluden ngarud ti islogan ti apo’t daga a presidente a ni Noynoy Aquino, “Ito ang daang matuwid.” Daytoy ti dalan ti saan a maparmek a rebolusyon.