Pahayag ng Komiteng Rehiyon ng Cagayan Valley sa ika-43 na anibersaryo ng PKP

December 26, 2011

Ipinagmamalaki ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mabungang taon ng 2011. Kasama ang rehiyon sa kilusan sa buong bansa sa pagsulong sa pagkakamit ng mga rekisito hanggang sa pag-abot sa estratehikong patas ng digmang bayan.

Pangunahing nakamit sa taong ito ang pagkakaisa ng mga pangunahing kadre ng rehiyon sa larawan ng pagsulong patungo sa estratehikong patas. Ginabayan ito ng mga tungkuling inilatag ng pambansang pamunuan at ipinartikular sa kalagayan ng obhetibo at suhetibong pwersa sa rehiyon. Sa dulo na inaasam na panahon, malalatagan ng larangang gerilya ang lahat ng congressional district, matatayo ang mga panlarangan, provincial, subrehiyunal at rehiyunal na mga sentro de grabidad na panlabang yunit, malalatagan ang mga larangang gerilya ng mga libu-libong naaarmasang milisyang bayan at yunit sa depensa, mga rebolusyonaryong organisasyong masang nasinsin mula antas ng sityo, hanggang bayan at saklaw distrito, gayundin ang mas mataas kaysa baryo na saklaw ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika ng mamamayan, masigla at malawak na gawaing militar mula mga yunit ng milisyang bayan hanggang sa mga koordinadong taktikal na opensiba sa antas rehiyon ng iba't ibang tipo ng yunit ng hukbo, lahat ng mga ito ay epektibong pinamumunuan ng mga yunit ng Partido mula sa grupo ng Partido sa mga okp at rom, sa mga sangay sa baryo, mga seksyon sa mga bayan, mga komiteng panlarangan, puting purok at rehiyunal.

Ang kagustuhan ng masa na sumulong mula sa dahop na pamumuhay at aping kalagayan ang nagtutulak sa suhetibong pwersa ng rebolusyon sa mahigpit na pagkakaisa sa mas malalaking tungkulin at sakripisyo.

Sa gawaing pampartido, lumaki ng 50% ang kasapian ng Partido mula sa nakaraang taon, gayundin na lumaki ang bilang ng mga kadre ng Partido, mga sangay sa baryo at mga grupo ng Partido sa mga organisasyong masa. Pinalakas ang mga Komiteng Seksyon sa pagpapalahok ng mga abanteng kadre sa lokalidad, pagtatayo ng subseksyong komite o pagkakaroon ng mga konsultatibong saklaw subseksyon. Higit ngang lumakas ang mga komite sa ipinamalas na sigasig ng mga kadre sa lokalidad.

Patuloy pang lumalakas ang iba't ibang antas ng komite. Totoo ngang may namatay at nadakip na mga kadre sa ilang larangan subalit doon din dumadami ang mga kadre, at doon din sumusulong ang gawain. Bumabagsik ang kaaway sa lugar kung saan siya ay nabibigwasan. Sa puting purok, imbes na bumagsak ito ayon sa imbing pakana ng kaaway, nagpatuloy itong lumalaki, lumalakas at nakapagbibigay ng tamang pamumuno sa mga kilusang masa. Mayroong nahaharap na mga suliranin subalit natural ang suliranin sa paglaki at pagsulong. Mas malaki ang suliranin ng kaaway dahil tulad sila ng palubog na malaking barko.

Naisulong ang mga konsolidasyon ng mga komite, kadre at kasapi sa mga pag-aaral na nagbibigay paglilinaw sa mga usaping kinakaharap, mga kurso ng BKP, at mga espesyal na kurso ng Partido . Patuloy na nag-aaral ng mga bahagi ng AKP at nagbabasa ang mga komite, kadre at kasapian sa mga reperensya nito.

Mas maagap ngayon ang gawaing propaganda ng Partido sa masa, napapanahon ang mga isyu ng Baringkuas at mga pahayag sa midya sa mga maiinit na isyu. Gayunman kailangang palawakin ang distribusyon ng Ang Bayan at Baringkuas para maabot ang maraming masa sa mas malawak na lugar na nagnanais na makabasa ng mga pahayag ng Partido.


Nagpanibagong lakas ang kilusang masa mula sa pagdaluyong nito noong 2003-2005 sa mga kilusang antipyudal, partikular sa pagpapababa ng interes sa pautang. Tampok ngayon ang paglaban sa pagmimina na papatay sa maraming komunidad sa maraming bayan at sa pagkakait at pangangamkam ng lupa ng reaksyunaryong estado. Mayroong gumugulong na mga kampanyang masang namumuno sa mga ganitong kilusan. Dito umaani ng mga myembro ng milisyang bayan, sdu at mga kasapi ng Partido.

Nagiging palaban ang kilusang masa sa mga nabubuong baseng gerilya, sama-sama nilang hinahadlangan ang pang-iilit ng mga usurero – komersyante at iba pang mapangamkam sa bayan sa kanilang lupa.

Sa hayag na kilusang masa, hindi lamang dumarami ang mga mobilisasyon, dumarami rin ang mga probinsya at bayan na lumalahok sa mga mobilisasyong masa sa mga syudad at kapitolyo tulad ng Araw ng magsasaka, anibersaryo ng CARP, CARPER, SONA, atbp. Nabubuo ang mga bagong organisasyon ng magsasakang napagkakaitan ng lupa, mga manggagawang bukid at mga malaproletaryado.

Dumarami ang mga aktibista (74%) at organisadong masa (15%). Maliit pa ito kumpara sa tunay na maaaring maikategoryang aktibista at maaaring maipaloob sa organisasyon. Dito makakatulong sa pagsinsin ang mga kadre sa lokalidad.

Sa AP, lumaki ang pultaym na hukbo, lumawak rin ang nakilusan nitong mga bayan, naabot ang matataong lugar habang namementena ang mga dati. Lumaki ang mga imprastrukturang pangmilitar sa baryo, tulad ng mga milisyang bayan at yunit depensa sa baryo ng 30%. Hinaharap ang pag-aarmas nila at paghahasa sa kanila sa pagsama sa mga operasyong militar.

Nagdaos ng mga batayan at espesyal na pagsasanay pangmilitar, hinaharap na maipraktika ito sa mga taktikal na opensiba. Tagumpay na nakasamsam ng malalakas at maikling armas ang taktikal na opensiba sa isang larangan. Pinarusahan natin ang mga may utang sa dugo ng kasama, at limang beses tayong nagparusa ng mga mapanira sa mamamayan na mga negosyo ng mga dayuhan at lokal. Hinaharap ngayon sa iba't ibang larangan ang mga paghahanda (tulad ng pangangailangang paniktik) at aktwal na pagpakat sa mga taktikal na opensiba.Sa kabuuan, mataas ang moral, masigasig at optimistiko ang rebolusyonaryong pwersa sa pagharap sa hamon ng malalaking tungkulin sa pagpapataas ng antas ng digma. Nakatitiyak ito sa pagsulong dahil hinaharap ang pagkokonsolida sa mga sangay at pagpapaunlad ng mga kadre sa lokalidad upang higit pa silang makaambag sa gawain sa mas malawak na saklaw; pagsusulong ng anihilatibong opensiba na katulong ang hukbo sa lokalidad, pagpapataas ng antas ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa antas tipak at bayan habang pinasisinsin ito sa mga sityo at baryo sa tulong ng mga aktibista at kasapian, itatayo ng mga okp na titiyak sa rebolusyonaryong programa sa baryo kahit wala ang hukbo sa baryo.

Diin ng hinaharap nating tungkulin sa susunod na taon ang pagpapalaki ng pwersa. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pagsusulong ng gawaing militar at sa pag-ani sa matatagal nang kumikilos na masa at kasapian . Nasa mga baryo, kabayanan at syudad ang pwersa ng rebolusyon, sila ang lulunod sa kaaway sa dagat ng digmang bayan.


Mabuhay ang ika-43 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!